Tieto- ja viestintäteknologia

Tieto- ja viestintäteknologia opetussuunnitelmassa - tiivistelmä

Tieto- ja viestintäteknologia on oppimisen kohde ja väline.

1) Oppimisen kohteena:

 • Oppimisen tavoitteet ja sisällöt kuvataan TVT-OPSissa.
 • Vuosiluokittain opittavat taidot tukevat TVT:n käyttämistä oppimisen välineenä.

2) Oppimisen välineenä:

Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään oppimisen välineenä kaikilla vuosiluokilla, eri oppiaineissa ja monialaisissa oppimiskokonaisuuksissa sekä muussa koulutyössä.

Tieto- ja viestintäteknologia on yksi laaja-alaisen osaamisen alue.

Oppilaita ohjataan käyttämään tvt-taitojaan

 • omien tuotosten laadinnassa,
 • tiedonhallinnassa,
 • tutkivassa ja luovassa työskentelyssä,
 • vuorovaikutuksessa ja verkostoitumisessa,
 • oman oppimispolun ja oppimishistorian rakentamisessa sekä
 • vertais- ja itsearvioinnissa.

Tieto- ja viestintäteknologian tavoitteet vuosiluokilla 1 - 9

Tavoitteena on, että oppilas oppii laaja-alaisten oppimiskokonaisuuksien ja eri oppiaineiden opiskelussa tarvittavat TVT-taidot.
Tavoitteena on, että oppijan ajattelun ja oppimisen taidot kehittyvät TVT:n avulla.

Oppilas
 • ymmärtää tieto- ja viestintäteknologian käyttö- ja toimintaperiaatteita sekä keskeisiä käsitteitä.
 • osaa käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa vastuullisesti, turvallisesti ja ergonomisesti.
 • osaa käyttää tvt-taitojaan tutkivassa ja luovassa työskentelyssä.
 • harjoittelee tieto- ja viestintäteknologian käyttöä vuorovaikutuksen, verkostoitumisen ja vertaisoppimisen välineenä.
Jyväskylässä painottuvat seuraavat tavoitteet:

vuosiluokilla 1 - 2 oppilas
 • oppii tvt:n käyttö- ja toimintaperiaatteita ja ymmärtää keskeisiä käsitteitä
 • harjoittelee oman oppimisensa dokumentointia
 • ottaa kasvun kansion käyttöön aikuisen tukemana
 • käyttää mediasisältöjä turvallisesti.
vuosiluokilla 3 - 6 oppilas
 • oppii asettamaan omia oppimistavoitteitaan, dokumentoimaan omaa oppimistaan "kasvun kansioksi" ja arvioimaan omaa oppimistaan tvt:n avulla
vuosiluokilla 7 - 9 oppilas
 • oppii käyttämään pilvipalveluja yhteisöllisenä työvälineenä
 • oppii jakamaan tuotettuja sisältöjä turvallisesti omalle oppimisverkostolle.

Tieto- ja viestintäteknologian sisällöt vuosiluokilla 1 - 2

Oppilas 1. - 2. lk

TVT:n laaja-alaisen osaamisen painotukset vuosiluokilla 1 - 2

Osaa käyttää itsenäisesti tablettia (käynnistäminen, sulkeminen, verkkoon kirjautuminen ja sovellusten/ohjelmien sulkeminen kosketusnäytön perustoiminnot)

 • osaa käyttää selainta
 • osaa ottaa kuvan/videokuvaa
 • tutustuu tekstinkäsittelyn alkeisiin ja harjoittelee näppäimistön käyttöä
 • käyttää oppimispelejä
 • tutustuu netikettiin
 • ymmärtää mediasisältöjen ikärajat ja turvallisen käytön
 • erottaa faktan, fiktion ja mainokset muusta aineistosta
 • tutustuu ohjelmointiin yksinkertaisten toimintaohjeiden ja leikkien avulla, esimerkiksi
  • piirtäminen tai liikkuminen ohjeiden mukaan
  • ehtolauseajatteluun tutustuminen (esimerkiksi "Kaikki, joilla on sinistä vaatteissa, nousevat seisomaan.")
  • välttämättä ei tarvita laitteita, mutta voi hyödyntää esimerkiksi ikätasolle sopivia robotteja ja ohjelmointiympäristöjä (esim. Bluebot, Koodaustunti)
 • dokumentoi ja tallentaa omaa oppimistaan - Kasvun kansio
 • arvioi omaa tvt-osaamistaan (esim. Oppika-kysely).

Tieto- ja viestintäteknologian sisällöt vuosiluokilla 3 - 6


TVT:n laaja-alaisen osaamisen painotukset vuosiluokilla 3 - 6

Oppilas 3. - 4. luokka

Oppilas
 • harjoittelee näppäimistön käyttöä
 • hallitsee tekstinkäsittelyn alkeet ja harjoittelee esitysgrafiikkaohjelmia
 • osaa liittää kuvan tekstiin
 • tunnistaa tietokoneohjelmien käytön periaatteita (valikot ja toimintopainikkeet)
 • hankkii ja jäsentää tietoa (selain, ohjelmat, videot, sähköiset oppimateriaalit)
 • harjoittelee tiedon säilömistä valittuun pilvipalveluun (esim. PedaNet, Office365, kts. Kasvun kansio)
 • osaa sähköpostin käytön alkeet (lukeminen, lähettäminen, vastaaminen)
 • ymmärtää turvallisen jakamisen periaatteet (mitä voi julkaista, mitä ei) ja yksityisyyden suojaamisen (Netiketti).
 • käyttää oppimispelejä
 • harjoittelee ohjelmointia
  • käyttämällä kuvakepohjaista ohjelmointiympäristöä (esim. Scratch Jr.)
  • käyttämällä ehto- ja toistorakenteita
  • hyödyntämällä robotiikkaa (esim. lego-robotit)
 • tiedostaa tekijänoikeudet
 • arvioi omaa tvt-osaamistaan (esim. Oppika-kysely) ja asettaa itselleen tvt-oppimistavoitteita.

Oppilas 5. - 6. luokka

Oppilas
 • osaa laatia esitelmän sähköiseen muotoon
 • osaa tallettaa tuotokset valittuun pilvipalveluun (esim. PedaNet, Office365, vrt. Kasvun kansio)
 • osaa jakaa tallentamansa materiaalin muiden kanssa (opettaja, vertaiset) turvallisesti ja harkiten (Netiketti)
 • osaa sähköpostin käytön
 • osaa käyttää koulukäytössä olevia sähköisiä ympäristöjä myös omalla laitteellaan
 • harjoittelee lähdekritiikkiä, monilukutaitoa ja osaa arvioida tiedon luotettavuutta
 • tutustuu sosiaaliseen mediaan ja tiedostaa vastuunsa - fiksusti verkossa
 • käyttää oppimispelejä
 • harjoittelee ohjelmointia
  • käyttämällä kuvakepohjaista ohjelmointiympäristöä (esim. Scratch)
  • käyttämällä ehto- ja toistorakenteita sekä muuttujia
  • hyödyntämällä robotiikkaa (esim. lego-robotit)
  • soveltamalla aiemmin opittua, tuotoksena esimerkiksi yksinkertainen peli, seikkaileva satuhahmo, toiminnallinen robotti tai geometrinen kuvio.
 • arvioi omaa tvt-osaamistaan (esim. Oppika-kysely) ja asettaa itselleen tvt-oppimistavoitteita.

Tieto- ja viestintäteknologian sisällöt vuosiluokilla 7-9


TVT:n laaja-alaisen osaamisen painotukset vuosiluokilla 7 - 9

Oppilas 7.-8. lk

Oppilas
 • hallitsee käytössä olevat oppimisympäristöt, osaa kirjautumisen, ymmärtää tallentamisen (pilvi, kovalevy, verkkolevy).
 • käyttää Wilmaa (lukujärjestykset, tiedotteet, viestit, kokeet, suoritukset)
 • hallitsee toimisto-ohjelmien peruskäytön (tekstiasiakirja, taulukkolaskenta, esitysgrafiikka)
 • osaa omalla laitteellaan kirjautua koulun verkkoon ja käyttää tarjottuja ohjelmia.
 • ymmärtää verkkorakenteen (koulun sisäinen oppilasverkko, omat mobiililittymät,)
 • osaa sähköpostin käytön (lukeminen, lähettäminen, vastaaminen, liitetiedostojen liittäminen viestiin, liitetiedostojen vastaanottaminen, yhteystietolistojen ylläpito, kansioiden hallinta)
 • ymmärtää sosiaalisessa mediassa esiintyvät riskit ja osaa minimoida ne
  • osaa jakaa tietoa hallitusti halutulle ryhmälle ts. ymmärtää julkisuusasetukset käyttämissään ympäristöissä
  • osaa hyödyntää sosiaalisen median tarjoamia työkaluja koulutyössään
  • osaa kommentoida, antaa palautetta ja vastaanottaa palautetta (Netiketti)
 • toimii vastuullisesti ja noudattaa hyviä tapoja (Netiketti)
 • harjoittelee ohjelmointia
  • tutustumalla johonkin ohjelmointikieleen (esim. Python)
  • käyttämällä ehto- ja toistorakenteita sekä muuttujia
  • kehittämällä algoritmista ajattelua soveltamalla matematiikkaa ja ohjelmointia ongelmien ratkaisemisessa
  • soveltamalla aiemmin opittua, tuotoksena esimerkiksi yksinkertainen peli, toiminnallinen robotti tai matemaattisen ongelman ratkaiseva ohjelma
  • soveltamalla ohjelmointia suunnitelmiin ja valmistettaviin tuotteisiin käsityössä
 • harjoittelee digitaalista kuvankäsittelyä ja videoeditointia
 • arvioi ja jäsentää omaa Kasvun kansiotaan
 • arvioi omaa tvt-osaamistaan (esim. Oppika-kysely tai Tiviittori) ja asettaa itselleen tvt-oppimistavoitteita.

Oppilas 9lk.

Oppilas
 • osaa vertailla erilaisia ohjelmia ja löytää omat suosikkinsa
 • hallitsee toimistotyökalujen peruskäytön (tekstiasiakirja, taulukkolaskenta, esitysgrafiikka)
  • osaa etsiä työtä helpottavia ratkaisuja ohjelmista (esim. automaattinen sisällysluettelo, sivunnumerointi)
 • arvioi ja jäsentää omaa Kasvun kansiotaan
 • osaa valita käyttötarkoitukseen sopivan työkalun
 • osaa käyttää ohjelmien sisään rakennettuja ohjeita tai etsiä ratkaisuja itsenäisesti ongelmatilanteissa
 • tunnistaa eri ohjelmien yhteisiä toimintaperiaatteita ja osaa hyödyntää näitä uusiin ohjelmiin tutustuessaan
 • osaa ohjelmoida
  • käyttäen jotakin ohjelmointikieltä (esim. Python)
  • käyttämällä ehto- ja toistorakenteita sekä muuttujia
  • soveltamalla aiemmin opittua, tuotoksena esimerkiksi yksinkertainen peli, toiminnallinen robotti tai matemaattisen ongelman ratkaiseva ohjelma
 • kehittää algoritmista ajattelua soveltamalla matematiikkaa ja ohjelmointia ongelmien ratkaisemisessa
 • osaa kuvankäsittelyn ja videoeditoinnin perusteita
 • ymmärtää tekijäinoikeuksien perusteet ja osaa kunnioittaa niitä
 • tiedostaa omaa mediapersoonaansa ja mediamakuaan
 • arvioi omien tvt-oppimistavoitteidensa toteutumista.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä