Draamakasvatus

V-valinnainen Draamakasvatus 1 vuosiluokalla 8

Draamakasvatus on draamaa ja teatteria, jota tehdään erilaisissa oppimisympäristöissä ja joka sisältää sekä esittävän, osallistavan että soveltavan draaman muodot. Se on sekä taidekasvatuksellinen että kokemuksellinen oppiaine. Kyse on ihmisen aisteihin, älyyn, mielikuvitukseen ja eri ilmaisukeinoihin perustuvasta toiminnasta.

Tavoitteet

Draamaopetuksella tuetaan muiden äidinkielen ja kirjallisuuden -oppimäärään sisältyvien vuorovaikutustilanteissa toiminen -osa-alueiden, henkilökohtaisten (T1), sosiaalisten vuorovaikutustaitojen (T2) ja oppilaan henkilökohtaista viestijäkuvan (T4), kehittymistä. Ryhmä oppii luottamaan sekä ryhmän jäseniin että myös kollektiivisesti itseensä. Sen on opittava kantamaan myös vastuuta ja hyväksymään ryhmässä olevat erilaiset yksilöt.

  • esiintymisrohkeuden kasvattaminen
  • oman ilmaisun kehittäminen
  • teatteritaiteeseen tutustuminen

Sisällöt

Opintokokonaisuuksien aikana keskitytään

1) esitysten kokemiseen ja käsittelyyn sanallisesti ja kuvailmaisun, kokonaisilmaisun tai leikin avulla
2) harjoitellaan ilmaisua käyttäen teatterin keinoja
3) tutustutaan tietoon teatteritaiteesta ja draamasta.

Keskeisinä oppimisen kohteina ovat draaman toimintamuodot omien ideoiden ja ajatusten ilmaisuvälineenä, kokonaisilmaisu-, vuorovaikutus-, sosiaaliset sekä tunnetaidot. 

Ensimmäinen opintokokonaisuus: 

Oppilas kehittää kykyään hyväksyä omia tunteitaan ja löytää niille tarkoituksenmukainen ilmaisukanava; hän oppii havaitsemaan ja tunnistamaan tunnetiloja myös toisissa ihmisissä puheen, ilmeiden, eleiden ja äänensävyjen kautta. Oppilas oppii ymmärtämään puhuttua kieltä kokonaistilanteen muut viestit huomioon ottaen. Hän havainnoi inhimillistä toimintaa ja tekee päätelmiä loogisesti ajattelemalla sekä tunteidensa avulla eli oppii ymmärtämään toiminnan syitä, haivaitsemaan ja ennakoimaan seurauksia ympäristössään. Oppilas käyttää ilmaisukeinoja laajasti, monipuolisesti ja mielikuvituksellisesti. Hän syventää kykyään yhteistyöhön, yhteisössä tapahtuvaan oppimiseen ja itsensä kehittämiseen. Kokemukselliseen opiskeluun kuuluu myös kokemusten reflektointi ja pohtiminen yhdessä: toisten näkemykset saattavat kirkastaa tai muuttaa omaa näkemystä.

Toinen opintokokonaisuus: 

Oppilas tutkii teatteriesitystä: hahmottaa kokonaisuuden ja erittelee erilaisia ilmaisukeinoja kokemastaan (kinesiikka, kieli, puheilmaisu, liikunta, musiikki, lavastus, puvustus, rekvisiitta, valot, tehosteet). Oppilas tutustuu teatteritietoon: näyttelijän työ, ohjaajan työ, dramaturgia, lavastus, puvustus, musiikki, koreografia, tekniikka, teatterin tyylivirtaukset, teattterin eri muodot (puheteatteri, musiikkiteatteri, miimi, tanssiteatteri, nukketeatteri).

Oppimisympäristöt

Opetuksessa korostetaan oppimisprosessia. Oppimisen ohjaajalla ja oppijoilla on yhteinen ja selkeä tieto tavoitteista, työstä ja tehtävistä sekä siitä, miksi on tärkeää ja arvokasta, että jokainen jäsen pyrkii yhteisiin tavoitteisiin.

Työtavat

Draamakasvatus on luokkamuotoista, vuorovaikutteista, toiminnallista ja kokemuksellista opetustoimintaa, jossa keskitytään yhdessä toimimiseen käyttäen teatterin keinoja. Työskentely tapahtuu pääosin ryhmässä ilman ulkopuolista yleisöä. Oppimisen tavoitteena ei ole toistaa jo muutenkin olemassa olevia asioita vaan löytää uutta: uusia näkökulmia, uusia kokonaisuuksia ja yhdistelmiä, uusia ajattelurakenteita ja toimintatapoja. Oppiminen on jatkuva ja muuttuva prosessi. Draamatunneilla oppilas tutkii ja käyttää luovuuttaan sanoilla, kuvilla, äänellä, muodolla ja kehollaan.

V-valinnainen Draamakasvatus 2 vuosiluokalla 9

Draamakasvatus on draamaa ja teatteria, jota tehdään erilaisissa oppimisympäristöissä ja joka sisältää sekä esittävän, osallistavan että soveltavan draaman muodot. Se on sekä taidekasvatuksellinen että kokemuksellinen oppiaine. Kyse on ihmisen aisteihin, älyyn, mielikuvitukseen ja eri ilmaisukeinoihin perustuvasta toiminnasta.

Tavoitteet

Draamaopetuksella tuetaan muiden äidinkielen ja kirjallisuuden -oppimäärään sisältyvien vuorovaikutustilanteissa toiminen -osa-alueiden, henkilökohtaisten (T1), sosiaalisten vuorovaikutustaitojen (T2) ja oppilaan henkilökohtaista viestijäkuvan (T4), kehittymistä. Ryhmä oppii luottamaan sekä ryhmän jäseniin että myös kollektiivisesti itseensä. Sen on opittava kantamaan myös vastuuta ja hyväksymään ryhmässä olevat erilaiset yksilöt.
  • esiintymisrohkeuden kasvattaminen
  • oman ilmaisun kehittäminen
  • teatteritaiteeseen tutustuminen

Sisällöt

Ensimmäinen opintokokonaisuus:

Oppilasta haastetaan kokeilemaan erilaisia rooleja ja tutkimaan sovittua teemaa sekä roolissa että omana itsenään. Yhdessä tekeminen ja eläytyminen rooleihin opettaa myötätuntoa ja taitoa kohdata toinen. Oppilas käyttää oppimiaan draaman työtapoja monipuolisesti (kätkettyjä ajatuksia, simulaatiota jne.) luovuutensa, omien ideoiden ja ajatustensa ilmaisemiseen äänellisiä ja kehollisia ilmaisukeinoja hyödyntäen. Opetusta integroidaan ajankohtaisten aiheiden, teemojen ja kirjallisuuden käsittelyyn. Draaman avulla oppilas oppii tarkastelemaan, tulkitsemaan ja arvioimaan kuvitteellisten roolihahmojen pyrkimyksiä, toiminnan syitä ja seurauksia fiktiivisissä tilanteissa. Oppilas analysoi myös tarinoiden teemoja ja tyyliä.

Toinen opintokokonaisuus: 

Oppilas tutkii teatteria perehtymällä itseään kiinnostavaan näkökulmaan: teatterin vaikutus yhteiskunnassa eri aikakausina, teatterin historia, lavastus, arkkitehtuuri, ohjaustaide, näyttelijätaide, teatterimusiikki, näytelmäkirjallisuus, teatterikritiikki.

Oppimisympäristöt

Opetuksessa korostetaan oppimisprosessia. Oppimisen ohjaajalla ja oppijoilla on yhteinen ja selkeä tieto tavoitteista, työstä ja tehtävistä sekä siitä, miksi on tärkeää ja arvokasta, että jokainen jäsen pyrkii yhteisiin tavoitteisiin.

Työtavat

Draamakasvatus on luokkamuotoista, vuorovaikutteista, toiminnallista ja kokemuksellista opetustoimintaa, jossa keskitytään yhdessä toimimiseen käyttäen teatterin keinoja. Työskentely tapahtuu pääosin ryhmässä ilman ulkopuolista yleisöä. Oppimisen tavoitteena ei ole toistaa jo muutenkin olemassa olevia asioita vaan löytää uutta: uusia näkökulmia, uusia kokonaisuuksia ja yhdistelmiä, uusia ajattelurakenteita ja toimintatapoja. Oppiminen on jatkuva ja muuttuva prosessi. Draamatunneilla oppilas tutkii ja käyttää luovuuttaan sanoilla, kuvilla, äänellä, muodolla ja kehollaan.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä