Käsityö

Valinnainen käsityö 5. lk

KÄSITYÖ


Tavoitteet Sisällöt Laaja-alainen osaaminen
T1Syventää oppilaan kiinnostusta käsillä tekemiseen. Työ suunnitellaan käytössä olevien resurssien ja oppilasryhmän ideoinnin pohjalta. Hyödynnetään omia moniaistisia kokemuksia ja elämyksiä sekä havainnoidaan ja analysoidaan esineitä, rakennettua ja luonnon ympäristöä uusien ideoiden kehittämiseksi. L1, L2
T2Opitaan hahmottamaan ja hallitsemaan kokonainen käsityöprosessi ja sen dokumentointi. Toteutetaan yksi työ kokonaisen käsityöprosessin vaiheiden mukaan: ideointi, suunnittelu, kokeilu, tekeminen, soveltaminen ja arviointi. L1, L5
T3Opitaan luottamaan omiin esteettisiin ja teknisiin ratkaisuihin soveltuvin osin. Luotetaan ideointivaiheessa omiin esteettisiin ratkaisuihin. Laaditaan omalle tuotteelle tai teokselle ja työskentelylle suunnitelma. L2, L4
T4Syvennetään käsitteistön osaamista, materiaalien tuntemista ja niiden työstämismahdollisuuksia. Tutkitaan työssä käytettävien materiaalien ominaisuuksia sekä kerrataan työn tekemisessä tarvittavien koneiden ja laitteiden toimintaperiaatteita. L4
T5Opitaan pitkäjänteiseen toimintaan ja valitsemaan työhön sopivaa välineistöä Työskennellään itse tehdyn suunnitelman ohjaamana. Dokumentoidaan koko kokonaisen käsityön prosessi. Vahvistetaan turvallisen työskentelykulttuurin osaamista. L3, L6
T6Hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa kokonaisen käsityön prosessissa. Tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään osana ideointia, suunnittelua ja/tai dokumentointia L5
T7Opitaan arvioimaan ja arvostamaan omaa ja muiden kokonaisen käsityön prosessia. Tehdään käsityöprosessin itse- ja vertaisarviointia prosessin edetessä. L7
T8Opitaan ajattelemaan tuotetta ekologisesti. Perehdytään laadukkaan tuotteen ominaisuuksiin ja mahdollisuuksien mukaan hyödynnetään kierrätysmateriaaleja. L7


Sisältöalueet käsitellään kokonaisen käsityön prosessiin soveltuvin osin.