Pieksämäki

Pieksämäen alakoulujen valinnaisaineet

Pieksämäellä tarjotaan sekä 5. että 6. vuosiluokalla yksi vuosiviikkotunti valinnaisainetta, joka oppilaan on mahdollista valita. Opetussuunnitelman perusteissa mainitut taide- ja taitoaineiden valinnaiset on Pieksämäellä sijoitettu opetuksen järjestäjän päätöksellä taide- ja taitoaineiden tuntijakoon.

Opetussuunnitelmaan kirjatut valinnaisaineet ovat Pieksämäellä kaikkien alakoulujen tarjottavissa. Koulun lukuvuosisuunnitelmaan kirjataan valinnaisaineet, jotka kunakin lukuvuonna ovat valinnaistarjottimella oppilaan valittavissa. Myös valinnaisaineiden käytännön järjestelyt kirjataan koulujen lukuvuosisuunnitelmiin.

Valinnaisaineen valitsee aina oppilas yhdessä huoltajansa kanssa. Oppilaan valintaan perustuvat valinnaisaineet arvioidaan todistukseen hyväksytty/hylätty merkinnällä. Hyväksytyn arvosanan saamisen edellytys valinnaisaineissa on aktiivinen osallistuminen, yhteistyö ryhmän kanssa sekä annettujen tehtävien suorittaminen. Mikäli valinnainen aine on jonkin peruskoulussa opetettavan yhteisen aineen syventäviä opintoja, sen suoritus voi opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti korottaa kyseisen oppiaineen arvosanaa.

Pieksämäen kaupungin alakouluissa voidaan tarjota seuraavia valinnaisaineita:


DIY – Askartele ajan hermolla

Valinnaisen tehtävä

Yhdistää ja soveltaa käsityön ja kuvataiteen opiskelua

Laajuus 1 vvt Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät erityispiirteet

Toteutetaan lyhytkestoisia pikkutöitä ( 1 – 2 kertaa / työ)

Tukeen ja ohjaukseen liittyvät erityispiirteet

Tarvittaessa avustaja mukaan ryhmään.

Arviointi

hyväksytty- hylätty

Tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain

Tavoitteena oppia ajankohtaisia kädentaitojen tekniikoita. Opetella suunnittelua ja sommittelua. Opetella hyödyntämään kierrätystuotteita.

Tätä kurssia valinnaisaineena tarjoavat koulut soveltavat alla lueteltuja sisältöjä:

Osallistuvan oppilasryhmän toiveita kuunnellen toteutetaan pieniä käsityö – ja askartelutöitä esimerkiksi seuraavia kuvataiteen / käsityön erikoistekniikoita käyttäen:

 • betonityöt
 • kynttilöiden ja saippuan valmistus
 • havutyöt
 • risutyöt
 • solmeilu
 • paperin valmistus
 • mosaiikkityöt
 • tuunaus
 • kierrätystyöt

Tekniikoiden harjoittelun lisäksi opetellaan sommittelua ja suunnittelua.

 Luonto- ja erätaidot

Valinnaisen tehtävä

Yhdistää ja soveltaa mm. liikunnan ja ympäristöopin sisältöjä.

Laajuus 1 vvt Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät erityispiirteet

Hyödynnetään mahdollisimman paljon lähiympäristön luontoa.

Yhteistyötä mahdollisuuksien mukaan lähiseudun yhdistysten kanssa (esim. SPR, metsästysseurat, 4H ym.)

Tukeen ja ohjaukseen liittyvät erityispiirteet

Tarvittaessa avustaja mukaan ryhmään.

Arviointi

hyväksytty- hylätty

Tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain

Tavoitteena oppia lajien tunnistusta sekä tuntemaan jokamiehen oikeudet. Harjoitella ensiaputaitoja sekä luonnossa liikkumisen ja selviytymisen taitoja. Pohtia Suomen luonnon merkitystä hyvinvoinnin osana.

Tätä kurssia valinnaisaineena tarjoavat koulut soveltavat alla lueteltuja sisältöjä:

 • ensiaputaidot
 • jokamiehen oikeudet
 • luontopelit ja – leikit
 • lajien tunnistus( marjat, sienet, kasvit, eläimet)
 • retkeilijän perusvarusteet ja niiden huolto
 • lyhyt retki lähiympäristöön
 • kestävä kehitys ja vastuullinen toiminta luonnossa
 • harrastaminen luonnossa (mm kalastus, metsästys, retkeily, geokätköily, suunnistus ym.)


Pelataan yhdessä

Valinnaisen tehtävä

Yhdistää ja soveltaa matematiikan, äidinkielen ja liikunnan taitoja

Laajuus 1 vvt Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät erityispiirteet

Ei käytetä pelaamiseen digitaalisia pelejä/ laitteita. Voidaan tehdä tutustumiskäyntejä/ vierailuja tai pyytää vierailijoita oppitunneille.

Tukeen ja ohjaukseen liittyvät erityispiirteet

Tarvittaessa avustaja mukaan ryhmään.

Arviointi

hyväksytty- hylätty

Tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain

Tavoitteena harjoitella lautapelien ja yhteisten leikkien avulla sosiaalisia taitoja sekä tunnetaitoja. Opetella esiintymis- ja vuorovaikutustaitoja. Oppia ongelmanratkaisutaitoja ja pohtia pelistrategioita. Harjoitella sääntöjen noudattamista. Oman pelin laatiminen, jonka yhteydessä harjoitellaan m. visuaalista suunnittelua ja kirjallista ilmaisua.

Tätä kurssia valinnaisaineena tarjoavat koulut soveltavat alla lueteltuja sisältöjä:

 • Ei pelata digitaalisia pelejä
 • Erilaisten pelien / yhteisleikkien pelaaminen pienryhmissä mm.lautapelit, pulmapelit, yhteistoimintaleikit
 • roolipelit
 • pelien sääntöjen soveltaminen, pelistrategioiden pohtiminen
 • Oman pienimuotoisen pelin kehittely / muokkaaminen
 • peliarvostelujen laatiminen


Matkalla maailman ympäri

Valinnaisen tehtävä

Yhdistää ja soveltaa ympäristöopin, kielten, musiikin ja kuvataiteen sisältöjä.

Laajuus 1 vvt Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät erityispiirteet

Vierailijoita mahdollisuuksien mukaan. Voidaan myös etsiä yhteistyöluokkia/ kouluja muista maista.

Tukeen ja ohjaukseen liittyvät erityispiirteet

Tarvittaessa avustaja mukaan ryhmään.

Arviointi

hyväksytty- hylätty

Tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain

Tavoitteena tutustua eri kieliin ja kulttuureihin sekä eri maiden juhlaperinteisiin.

Harjoitella matkan suunnittelua ja pohtia, millaisia asioita on huomioitava. Opetella tiedonhakua.

Tätä kurssia tarjoavat koulut soveltavat seuraavia sisältöjä:

 • maita ja niiden esittelyä
 • kieliä : matkailusanastoa, puheilmaisutilanteita
 • tapakulttuuria
 • monikulttuurinen Suomi
 • oman virtuaalimatkan suunnittelu mm. budjetti, matkajärjestelyihin liittyviä asioita, kohteen esittelyä
 • tutustuminen lasten elämään muissa maissa
 • vastuullinen matkailu


ATK

Valinnaisen tehtävä

Harjoitella monipuolisesti tietotekniikan käyttötaitoja.

Laajuus 1vvt

Arviointi

hyväksytty-hylätty

Tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain

Tutustuttaa oppilas tietotekniikan sovellusten monipuoliseen käyttöön, harjoitella yksinkertaisten ohjelmointikäskyjen tekemistä

ATK:ta valinnaisena tarjoavat koulut soveltavat alla lueteltuja sisältöjä:

- ohjelmointi

- robotiikka

- mediapaja (kuvankäsittelyä, videointia, editointia)

- Pedanet- uutiskirjeiden tekeminen

- IPad - sovellusten käyttöä


Draama

Valinnaisen tehtävä

Syventää äidinkielen, liikunnan, kuvataiteen ja musiikin opetuksen tavoitteita oppilaiden ilmaisutaitojen osalta.

Laajuus 1 vvt Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät erityispiirteet

Yhteistyö paikallisen teatterin kanssa (esim. tutustuminen harrastajateatterin toimintaan ja puvustamoon)

Arviointi

hyväksytty-hylätty

Tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain

Kehittää ilmaisun taitoja monipuolisesti, harjoitella esitysten suunnittelua sekä rohkaista toimimaan erilaisissa viestintäympäristöissä. Toteuttaa pienimuotoinen esitys.

Draamaa valinnaisaineena tarjoavat koulut soveltavat alla olevia sisältöjä:

- ilmaisutaitoa

- puheviestintätilanteissa toimiminen

- pienten esitysten valmistelua

- tutustuminen teatterityöhön

- elokuvan/ näytelmän tekemistä: käsikirjoitus, dokumentti

- termit tutuksi käytännön kautta: kuvakulma, leikkaaminen, äänitys, kohtaus, otos


Historia

Valinnaisen tehtävä

Syventää historian opetuksen sisältöjä ja tavoitteita lähihistorian osalta.

Laajuus 1 vvt Arviointi

hyväksytty- hylätty

Tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain

Ohjata oppilasta kiinnostumaan historiasta tiedonalana, auttaa tunnistamaan ja ymmärtämään muutoksia ja niiden merkitystä oman perheen tai yhteisön historiassa.

Historiaa valinnaisena tarjoavat koulut soveltavat alla lueteltuja sisältöjä:

- tutustuminen oman perheen ja suvun historiaan ( esim. sukututkimus)

- kotiseudun historia ja nykypäivä ( historialliset paikat, museot, kartanot, pappilat)

- vierailijat ( esim. kansanedustajat)

- yhteistyö Pieksämäki-seuran ja yritysten kanssa

Kuvataide

Valinnaisen tehtävä

Syventää kuvataiteen opetuksen tavoitteita ja sisältöjä.

Laajuus 1 vvt Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät erityispiirteet

Mahdollisuuksien mukaan vierailuja paikkakunnan taidenäyttelyihin

Arviointi

hyväksytty-hylätty

Tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain

Harjaannuttaa kuvallisen ilmaisun taitoja monipuolisin menetelmin, ohjata kehittämään kuvan tarkastelun taitoja, tutustuttaa oppilaita taiteeseen ja taiteilijoihin.

Kuvataidetta valinnaisaineena tarjoavat koulut soveltavat alla lueteltuja sisältöjä:

- paperin valmistusta

- taiteen aikakausia ja ilmiöitä, tunnettuja taiteilijoita ja taideteoksia

- muovailua ja rakentelua

- grafiikan menetelmiä

- valokuvausta ja videointia

- kuvan käsittelyä

- vierailut esim. taidenäyttelyt


Käsityö/tekninentyö

Valinnaisen tehtävä

Syventää käsityön opetuksen tavoitteita ja sisältöjä teknisen työn osalta.

Laajuus 1 vvt Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät erityispiirteet

teknisen käsityön luokka

Tukeen ja ohjaukseen liittyvät erityispiirteet

Tarvittaessa avustaja mukaan ryhmään.

Arviointi

hyväksytty- hylätty

Tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain

Syventää ja laajentaa teknisen käsityön tekniikoiden hallintaa puu- ja metallitöissä, tutustumista sähköoppiin ja elektroniikkaan.

Teknistä käsityötä valinnaisaineena tarjoavat koulut soveltavat alla lueteltuja sisältöjä:

- eri tekniikoita puu- ja metallitöissä: pakottaminen, niittaaminen, liitokset

- sähköoppia

- elektroniikkaa

Käsityö/tekstiilityö

Valinnaisen tehtävä

Syventää käsityön tavoitteita ja sisältöjä tekstiilityön osalta.

Laajuus 1 vvt Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät erityispiirteet

Tekstiilityön luokka välineistöineen ja tarpeistoineen

Arviointi

hyväksytty-hylätty

Tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain

Syventää neulonnan ja koneompelun taitoja sekä harjoitella mahdollisuuksien mukaan erityistekniikoita.

Tekstiilityötä valinnaisaineena tarjoavat koulut soveltavat alla lueteltuja sisältöjä:

- lankatekniikoita, mm. neulontaa käsin tasona tai suljettuna neuleena, mahdollisesti myös neulurilla

- ompelukoneen ja saumurin monipuolista käyttöä

- kaavatietoa

- kokonainen käsityöprosessi; omasta suunnitelmasta valmiiksi tuotteeksi

- erityistekniikoita kuten kudonta, huovutus, kankaanpainanta- ja värjäys


Liikunta

Valinnaisen tehtävä

Syventää liikunnanopetuksen tavoitteita ja sisältöjä.

Laajuus 1 vvt Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät erityispiirteet

Monipuoliset ympäristöt; liikuntatilat ja lähiympäristö

mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä paikkakunnan eri toimijoiden kanssa

Tukeen ja ohjaukseen liittyvät erityispiirteet

Oppilaiden kannustaminen fyysiseen aktiivisuuteen, rohkeaan osallistumiseen

Arviointi

hyväksytty-hylätty

Tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain

Harjaannuttaa liikkumistaitoja monipuolisesti, innostaa liikkumaan, pelikäsityksen ja eri pelivälineiden hallinnan kehittäminen ja reilun pelin periaatteen mukaan toimiminen.

Liikuntaa valinnaisena oppiaineena tarjoavat koulut soveltavat alla lueteltuja sisältöjä:

- tutustuminen uusiin lajeihin

- eri urheilulajeja monipuolisesti

- luontoliikuntaa

- viite- ja pienpelejä, pelistrategioita

- mahdollisuuksien mukaan tutustumista sähköisiin liikuntasovelluksiin.

Matematiikka

Valinnaisen tehtävä

Syventää matematiikan opetuksen tavoitteita ja sisältöjä.

Laajuus 1 vvt Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät erityispiirteet

Voidaan käyttää maastoa, luokkaa, havainnollistamisvälineitä, pelejä, sähköisiä välineitä

Tukeen ja ohjaukseen liittyvät erityispiirteet

avustajan käyttö tarvittaessa

Arviointi

hyväksytty-hylätty

Tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain

Matemaattisten taitojen syventäminen, ongelmanratkaisukyvyn kehittäminen, käytännön elämän ja matematiikan välisen yhteyden konkretisoiminen

Matematiikkaa valinnaisaineena tarjoavat koulut soveltavat alla lueteltuja sisältöjä:

- ongelmanratkaisua ja pulmia

- käytännön matematiikkaa eri välineitä hyödyntäen

- pelejä

-robotiikkaa ja ohjelmointiaMusiikki


Valinnaisen tehtävä

Syventää musiikin opetuksen tavoitteita ja sisältöjä.

Laajuus 1 vvt Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät erityispiirteet

musiikkiluokka, musiikinopetuksen välineistö

Arviointi

hyväksytty-hylätty

Tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain

Syventää laulu- ja soittotaitoa yksin ja ryhmän jäsenenä, harjoitella musiikillista ilmaisua ja esiintymistä, sekä harjoitella musiikin tekemistä sähköisiä laitteita hyödyntäen.

Musiikkia valinnaisaineena tarjoavat koulut soveltavat alla lueteltuja sisältöjä:

- monipuolista lauluohjelmistoa: äänenkäytön harjoittelua, yksiäänistä laulua, kaksiäänisen laulamisen alkeita

- soitto-ohjelmistoa koulu- ja bändisoittimilla, keho- ja rytmisoittimilla, melodia- ja sointusoittimilla

- esiintymistaitojen harjoittelua ja pienen musiikkiesityksen valmistelua

- musiikin tekemistä sähköisillä apuvälineillä

 

Teknologia

Valinnaisen tehtävä

Laajentaa teknisen työn, elektroniikan ja tietotekniikan osaamista.

Laajuus 1vvt Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät erityispiirteet

teknisen työn luokka, elektroniikkavälineistö, atk-laitteet

Arviointi

hyväksytty-hylätty

Tavoitteet ja sisällöt vuosiluokittain

Harjoitella yksinkertaisten ohjelmointikäskyjen tekemistä, toteuttaa elektroninen laite, tutustuttaa oppilas puu- ja metallityöskentelyyn, työvälineistöön ja tekniikoihin.

Teknologiaa valinnaisena tarjoavat koulut soveltavat alla lueteltuja sisältöjä:

- robotiikkaa ja ohjelmointia

- elektroniikkaa ja sähköoppia

- metallitöitä ja - tekniikoita (pakottaminen, taivuttaminen)

- puutöitä