Matematiikka

Keski-Savo

Tavoitteiden jakaminen eri vuosiluokille
3. luokka
T1-T14
4. luokka
T1-T14
5.luokka
T1- T14
6.luokka
T1-T14

Matematiikan opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-4
Tavoitteet samat molemmilla luokka-asteilla, sisällöt eri.

T1 oppilas innostuu ja kiinnostuu matematiikasta ja hänen itseluottamuksensa ja myönteinen minäkuvansa kehittyvät
T2 oppilas havaitsee yhteyksiä oppimiensa asioiden välillä
T3 oppilas esittää kysymyksiä ja tekee perusteltuja päätelmiä havaintojensa pohjalta
T4 oppilas esittelee päättelyään ja ratkaisujaan muille eri keinoin; konkreettisesti, piirroksin, suullisesti ja kirjallisesti myös tieto-ja viestintäteknologiaa käyttäen
T5 oppilaan ongelmanratkaisutaidot kehittyvät
T6 oppilas arvioi ratkaisun järkevyyttä ja tuloksen mielekkyyttä
T7 oppilas käyttää ja ymmärtää matemaattisia käsitteitä ja merkintöjä
T8 oppilaan ymmärrys kymmenjärjestelmästä on laajentunut ja vahvistunut
T9 oppilaan käsitys positiivisista rationaaliluvuista kehittyy ja hän tutustuu negatiivisiin kokonaislukuihin
T10 oppilas laskee päässä ja ja kirjallisesti hyödyntäen laskutoimitusten ominaisuuksia
T11 oppilas havainnoi ja kuvailee kuvioiden ja kappaleiden geometrisia ominaisuuksia sekä tutustuu geometrisiin käsitteisiin
T12 oppilas arvioi mittauskohteen suuruutta, valitsee mittaamiseen sopivan välineen ja mittayksikön sekä pohtii mittaustuloksen järkevyyttä
T13 oppilas laatii ja tulkitsee taulukoita ja kuvaajia
T14 oppilas laatii loogisia toimintaohjeita eri ympäristöissä ja tietokoneohjelmina

5. luokka

T1: Oppilas on innostunut ja kiinnostunut matematiikasta sekä ymmärtää sen merkityksen myönteiselle minäkuvalle ja hyvälle itseluottamukselle.
T2: Oppilas havaitsee yhteyksiä oppimiensa asioiden välillä.
T3: Oppilas kehittää taitoaan esittää kysymyksiä ja tehdä perusteltuja päätelmiä monipuolisten havaintojensa pohjalta.
T4: Oppilas rohkaistuu esittämään päättelyään ja ratkaisujaan muille konkreettisin välinein, piirroksin, suullisesti ja kirjallisesti myös tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen.
T5: Oppilas oppii ongelmanratkaisustrategioita.
T6: Oppilas harjaantuu taidoissaan arvioida ratkaisun järkevyyttä ja tuloksen mielekkyyttä.
T7: Oppilas käyttää monipuolisesti ja ymmärtäen matemaattisia käsitteitä ja merkintöjä.
T8: Oppilaan ymmärrys kymmenjärjestelmästä vahvistuu ja laajenee.
T9: Lukukäsitteen hallinta kehittyy ja laajenee positiivisiin rationaalilukuihin ja tutustuu negatiivisiin kokonaislukuihin.
T10: Oppilaan päässälaskutaito varmentuu ja hän osaa hyödyntää laskutoimitusten ominaisuuksia päässä ja kirjallisesti laskettaessa.
T11: Oppilas oppii monipuolisesti havainnoimaan ja kuvailemaan kappaleiden ja kuvioiden geometrisia ominaisuuksia sekä tutustuu geometrisiin käsitteisiin.
T12: Oppilas kehittyy arvioimaan mittauskohteen suuruutta ja valitsemaan mittaamiseen sopivan välineen ja mittayksikön sekä pohtimaan mittaustuloksen järkevyyttä.
T13: Oppilas oppii laatimaan ja tulkitsemaan monipuolisesti taulukoita ja diagrammeja sekä käyttämään tilastollisia tunnuslukuja sekä tutustuu todennäköisyyden käsitteeseen.
T14: Oppilas innostuu ja oppii laatimaan toimintaohjeita tietokoneohjelmina graafisessa ohjelmointiympäristössä.

6. luokka
T1: Oppilas on innostunut ja kiinnostunut matematiikasta sekä ymmärtää sen merkityksen myönteiselle minäkuvalle ja hyvälle itseluottamukselle.
T2: Oppilas havaitsee yhteyksiä oppimiensa asioiden välillä.
T3: Oppilas kehittää taitoaan esittää kysymyksiä ja tehdä perusteltuja päätelmiä monipuolisten havaintojensa pohjalta.
T4: Oppilas rohkaistuu esittämään päättelyään ja ratkaisujaan muille konkreettisin välinein, piirroksin, suullisesti ja kirjallisesti myös tieto- ja viestintäteknologiaa hyödyntäen.
T5: Oppilas oppii ongelmanratkaisustrategioita.
T6: Oppilas harjaantuu taidoissaan arvioida ratkaisun järkevyyttä ja tuloksen mielekkyyttä.
T7: Oppilas käyttää monipuolisesti ja ymmärtäen matemaattisia käsitteitä ja merkintöjä.
T8: Oppilaan ymmärrys kymmenjärjestelmästä vahvistuu ja laajenee.
T9: Lukukäsitteen hallinta kehittyy ja laajenee positiivisiin rationaalilukuihin ja negatiivisiin kokonaislukuihin.
T10: Oppilaan päässälaskutaito varmentuu ja hän osaa hyödyntää laskutoimitusten ominaisuuksia päässä ja kirjallisesti laskettaessa.
T11: Oppilas oppii monipuolisesti havainnoimaan ja kuvailemaan kappaleiden ja kuvioiden geometrisia ominaisuuksia sekä tutustuu geometrisiin käsitteisiin.
T12: Oppilas kehittyy arvioimaan mittauskohteen suuruutta ja valitsemaan mittaamiseen sopivan välineen ja mittayksikön sekä pohtimaan mittaustuloksen järkevyyttä.
T13: Oppilas oppii laatimaan ja tulkitsemaan monipuolisesti taulukoita ja diagrammeja sekä käyttämään tilastollisia tunnuslukuja sekä tutustuu laajemmin todennäköisyyden käsitteeseen arkikokemusten kautta.
T14: Oppilas innostuu ja oppii laatimaan toimintaohjeita tietokoneohjelmina graafisessa ohjelmointiympäristössä.

Sisällöt vuosiluokittain
3
S1 Oppilas
 • löytää yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia
 • osaa vertailla, luokitella ja asettaa järjestykseen
 • havaitsee syy- ja seuraussuhteita
 • osaa päätellä
S2 Oppilas
 • ymmärtää kymmenjärjestelmän
 • ymmärtää lukujen rakenteen, yhteyden ja jaollisuuden
 • osaa päässälaskun sekä yhteen- ja vähennyslaskun lukualueella 0-10 00
 • hallitsee kymmenylityksen yhteen- ja vähennyslaskussa
 • ymmärtää kertolaskun käsitteen, osaa käyttää kertolaskua yhtälössä ja osaa kertotaulut 0-10
 • ymmärtää jakolaskun sekä jakojäännöksen käsitteen, osaa käyttää jakolaskua yhtälössä ja osaa jakotaulut 0-10
 • ymmärtää laskutoimitusten välisiä yhteyksiä
 • osaa yhteen-, vähennys- ja kertolaskut allekkainlaskuina
 • osaa pyöristää kymmeniin, satoihin ja tuhansiin ja arvioida tuloksen järkevyyttä
 • ymmärtää positiivisten ja negatiivisten lukujen eron lukusuoralla
 • ymmärtää murtoluvun, desimaaliluvun ja prosentin käsitteen
 • ymmärtää murtoluvun, desimaaliluvun ja prosentin välisen yhteyden käsitteissä kokonainen, puoli ja neljäsosa
 • tuntee ajanyksiköt min, h, d, vk, kk ja sekä kellonajat tasan, puoli, yli ja vaille ja osaa ratkaista ajan kulumiseen liittyviä tehtäviä
S3 Oppilas
 • tunnistaa lukujonojen säännönmukaisuuden ja osaa jatkaa niitä eteen- ja taaksepäin
 • osaa muodostaa yhtälön ja ratkaista sen
S4 Oppilas
 • osaa rakentaa, piirtää, tutkia ja luokitella kuvioita ja kappaleita
 • tunnistaa ja osaa piirtää tasokuviot kolmio, erilaiset nelikulmiot, ympyrä, piste, jana ja suora
 • osaa laskea piirin
 • tunnistaa, osaa luokitella ja piirtää suorakulman, tylppäkulman ja teräväkulman
 • ymmärtää symmetrian käsitteen ja osaa piirtää kuvion suoran suhteen
 • osaa käyttää viivainta tarkkaan mittaamiseen ja piirtämiseen
 • hahmottaa koordinaatiston neljännekset 1-4, osaa nimetä ja merkitä koordinaatistoon pisteen (x,y)
 • osaa mitata ja arvioida pituutta, massaa ja tilavuutta
 • ymmärtää mittajärjestelmän muodostumisen pituuden, massan ja tilavuuden yksiköissä
S5 Oppilas
 • osaa lukea taulukoita ja koota niihin tietoa
 • osaa lukea pylväsdiagrammeja ja esittää niiden avulla tietoa
 • osaa päätellä todennäköisyyksiä asteikolla mahdoton – mahdollinen - varma
 • tutustuu koodaukseen ja käyttää sitä oppimispelien ym. luomiseen
4. Luokka

S1 Oppilas
 • vahvistaa ja syventää kolmannella luokalla oppimiaan tietoja ja taitoja
 • tutustuu graafiseen ohjelmointiympäristöön

S2 Oppilas
 • vahvistaa ja syventää kolmannella luokalla oppimiaan tietoja ja taitoja
 • osaa ratkaista yhtälöitä ja epäyhtälöitä
 • ymmärtää jakolaskualgoritmin ja osaa jakaa yksinumeroisella jakajalla jakokulmassa/allekkain
 • osaa ratkaista samannimisten murtolukujen muodostamia yhteen- ja vähennyslaskuyhtälöitä
 • osaa ratkaista desimaalilukujen muodostamia yhteen- ja vähennyslaskuyhtälöitä
 • osaa käyttää sulkuja yhtälössä
 • ymmärtää ajan yksiköt vuorokausi, viikko, kuukausi ja vuosi ja niiden väliset suhteet
 • ymmärtää ajan yksiköt sekunti, minuutti ja tunti ja niiden väliset suhteet.
S3 Oppilas
 • vahvistaa ja syventää kolmannella luokalla oppimiaan tietoja ja taitoja
 • oppii käsitteen tuntematon ja pystyy ratkaisemaan päättelemällä ja kokeilemalla yhtälöitä, joissa on tuntematon
S4 Oppilas
 • vahvistaa ja syventää kolmannella luokalla oppimiaan tietoja ja taitoja
 • osaa piirtää suorakulman, teräväkulman ja tylppäkulman ja mitata kulman suuruuden
 • osaa luokitella kolmioita sivujen, kylkien ja kulmien perusteella
 • tunnistaa, osaa nimetä ja muotoilla tai rakentaa kolmiulotteiset kappaleet kuutio, pallo, särmiö, pyramidi ja ympyrälieriö
 • osaa yksikkömuunnokset pituuden yksiköissä mm-cm-dm-m-km, massan yksiköissä g-kg ja tilavuuden yksiköissä ml-cl-dl-l
S5 Oppilas
 • vahvistaa ja syventää kolmannella luokalla oppimiaan tietoja ja taitoja
 • osaa lukea ja piirtää kuvaajia
 • ymmärtää ympyrädiagrammin yhteyden murtolukuun
 • käyttää koodausta oppimispelie ym. luomiseen

5. luokka
S1
 • vaihtoehtoisten ratkaisumallien etsiminen tietolähteitä ja apuvälineitä kriittisesti hyödyntäen
 • oppimisstrategioiden opettaminen ja harjoitteleminen
 • rohkaistaan oppilasta/oppilaita yhdessä arvioimaan, kysymään ja kertomaan ja esittämään omia ratkaisumalleja ja uusia oivalluksia
 • aiempien kokemusten ja tietojen monipuolinen hyödyntäminen oppimisessa
 • syy ja seuraussuhteen ymmärtäminen
 • harjoitellaan suunnittelemaan ja toteuttamaan ohjelmia graafisessa ohjelmointiympäristössä (koodaus)
Laaja-alainen osaaminen:
 • oppilaat arvioivat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa matematiikan merkitystä oppimaan oppimiselle, kriittiselle ja loogiselle ajattelulle, tiedon hakemiselle ja tallentamiselle ja tiedon esittämiselle
 • oppija ymmärtää, että matematiikka integroituu kaikkeen inhimilliseen elämään (esim. maantieto, biologia, käsityöt, kuvataide)
 • oppija osaa arvioida ja korjata työnsä tuloksia
 • laskutarinoiden laatiminen mielikuvitusta ja hyvää huumoria hyödyntäen
 • (äidinkieli ja kirjallisuus)
 • oppilas oppii tekemään projektitöitä monipuolisissa yhteyksissä sekä hyödyntämään matemaattisia, sosiaalisia ym. taitojaan niiden yhteydessä
 • oppilas oppii tunnistamaan itselleen luontevimmat tavat oppia ja työskennellä

S2 Luvut ja laskutoimitukset:
 • Syvennetään ja varmennetaan oppilaiden ymmärrys kymmenjärjestelmästä.
 • Käsitystä lukujen rakenteesta, yhteyksistä ja jaollisuudesta monipuolistetaan tutkimalla ja luokittelemalla lukuja.
 • Harjaannutetaan taitoa laskea peruslaskutoimituksia päässä.
 • Harjoitellaan yhteen- ja vähennyslaskualgoritmeja sekä varmistetaan niiden osaaminen.
 • Varmistetaan kertotaulujen 1-10 osaaminen.
 • Harjoitellaan kertolaskualgoritmia ja varmistetaan sen osaaminen. -Opiskellaan jakolaskua sekä sisältö- että ositusjakotilanteissa.
 • Harjoitellaan lukuyksiköittäin jakamista.
 • Hyödynnetään laskutoimitusten ominaisuuksia ja niiden välisiä yhteyksiä. --Oppilaita ohjataan pyöristämään lukuja ja laskemaan likiarvoilla siten, että he oppivat arvioimaan tuloksen suuruusluokan yhdistäen arkihavaintoihin.
 • Kaikkia laskutoimituksia harjoitellaan monipuolisissa tilanteissa hyödyntäen tarvittavia välineitä.
 • Pohjustetaan negatiivisen luvun käsitettä ja tutustutaan esim. lämpötilojen vertailun ja havaintojen muodossa.
 • Opitaan murtoluvun käsite ja harjoitellaan murtolukujen yhteen- ja vähennyslaskua eri tilanteissa, supistaminen ja laventaminen.
 • Kerto- ja jakolaskussa pitäydytään luonnollisella luvulla kertomisessa ja jakamisessa.
 • Perehdytään desimaalilukuihin osana kymmenjärjestelmää ja harjoitellaan yhteen- ja vähennyslaskua desimaaliluvuilla, lisäksi 10:llä, 100:lla ja 1000:lla kertominen.
 • Tutustutaan prosentin käsitteeseen arjen havaintojen kautta.
 • Pohjustetaan prosenttiluvun ja -arvon ymmärtämistä.
 • Hyödynnetään murtoluvun, desimaaliluvun ja prosentin välisiä yhteyksiä.
S3 Algebra:
 • Tutkitaan lukujonon säännönmukaisuutta sekä jatketaan lukujonoa säännön mukaan.
 • Tutustutaan tuntemattoman käsitteeseen yhtälön kautta jo alusta lähtien.
Laaja-alainen osaaminen:
 • matemaattisten pelien keksiminen, jossa painottuu säännöt, turvallisuus, johdonmukaisuus integroituen muihin oppiaineisiin
 • oman hiilijalanjäljen laskeminen ja sen vaikutuksen arvioiminen kestävälle kehitykselle ja hyvinvoinnille
 • vastuullisen rahankäytön suunnittelu ja harjoittelua sekä luokan kulutustottumusten arviointi kestävän kehityksen kannalta
 • oppilaan monilukutaito kehittyy mm. kriittisesti ja vastuullisesti tulkitseminen, tuottaminen ja soveltuvuuden arvioiminen
 • oppilas tutustuu erilaisiin laitteisiin, ohjelmistoihin ja hakupalveluihin sekä tutustuu niiden toimintaperiaatteisiin.
 • oppilas osaa käyttää tieto- ja viestintä teknologiaa vastuullisesti ja turvallisesti

S4 Geometria ja mittaaminen:
 • Rakennetaan, piirretään, tutkitaan ja luokitellaan tasokuvioita.
 • Perehdytään tarkemmin kolmioihin, nelikulmioihin ja ympyrään.
 • Perehdytään pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteisiin.
 • Harjoitellaan kulmien piirtämistä, mittaamista ja luokittelemista.
 • Tarkastellaan symmetriaa suoran suhteen.
 • Käsitellään koordinaatistosta ensin ensimmäinen neljännes ja laajennetaan sitten kaikkiin neljänneksiin.
 • Tutustutaan mittakaavan käsitteeseen ja käytetään sitä suurennoksissa ja pienennöksissä.
 • Ohjataan oppilaita hyödyntämään mittakaavaa kartan käytössä.
 • Koordinaatisto ja mittakaava integroidaan myös muihin oppiaineisiin kuten ympäristöoppi ja liikunta.
 • Harjoitellaan monipuolisesti ja konkreettisesti mittaamista ja kiinnitetään huomiota mittaustarkkuuteen.
 • Kiinnitetään huomiota mittaustuloksen arviointiin ja tuloksen järkevyyteen sekä mittauksen tarkistamiseen.
 • Mitataan ja lasketaan erimuotoisten kuvioiden piirejä ja pinta-aloja.
 • Tutustutaan tilavuuden käsitteeseen arjen havaintoja monipuolisesti ja konkreettisesti hyödyntämällä.
 • Ohjataan oppilaita ymmärtämään sekä hahmottamaan omaa oppimistaan ja vahvuuksiaan hyödyntäen mm. siitä miten mittayksikköjärjestelmä rakentuu.
 • Harjoitellaan yksikönmuunnoksia kymmenjärjestelmään yhdistäen yleisimmin käytetyillä mittayksiköillä.
S5 Tietojenkäsittely, tilastot ja todennäköisyys:
 • Kehitetään oppilaiden taitoja kerätä tietoa järjestelmällisesti kiinnostavista aihepiireistä.
 • Tallennetaan ja esitetään tietoa taulukoiden ja diagrammien avulla.
 • Käsitellään tilastollisista tunnusluvuista keskiarvo.
 • Tutustutaan todennäköisyyteen arkitilanteiden perusteella päättelemällä, onko tapahtuma mahdoton, mahdollinen vai varma.

6. luokka
S1 Ajattelun taidot:
 • Kehitetään oppilaiden taitoja löytää yhtäläisyyksiä, eroja ja säännönmukaisuuksia.
 • Syvennetään taitoa vertailla, luokitella ja asettaa järjestykseen, etsiä vaihtoehtoja systemaattisesti, havaita syy- ja seuraussuhteita sekä yhteyksiä matematiikassa.
 • Suunnitellaan ja toteutetaan ohjelmia graafisessa ohjelmointiympäristössä.
Laaja-alainen osaaminen:
 • oppilaat arvioivat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa matematiikan merkitystä oppimaan oppimiselle, kriittiselle ja loogiselle ajattelulle, tiedon hakemiselle ja tallentamiselle ja tiedon esittämiselle
 • oppija ymmärtää, että matematiikka integroituu kaikkeen inhimilliseen elämään (esim. maantieto, biologia, käsityöt, kuvataide)
 • oppija osaa arvioida ja korjata työnsä tuloksia
 • laskutarinoiden laatiminen mielikuvitusta ja hyvää huumoria hyödyntäen (äidinkieli ja kirjallisuus)
 • oppilas oppii tekemään projektitöitä monipuolisissa yhteyksissä sekä hyödyntämään matemaattisia, sosiaalisia ym. taitojaan niiden yhteydessä
S2 Luvut ja laskutoimitukset:
 • Syvennetään ja varmennetaan oppilaiden ymmärrystä kymmenjärjestelmästä.
 • Käsitystä lukujen rakenteesta, yhteyksistä ja jaollisuudesta monipuolistetaan tutkimalla ja luokittelemalla lukuja.
 • Harjaannutetaan taitoa laskea peruslaskutoimituksia päässä.
 • Harjoitellaan yhteen- ja vähennyslaskualgoritmeja sekä varmistetaan niiden osaaminen.
 • Varmistetaan kertotaulujen 1-10 osaaminen.
 • Harjoitellaan kertolaskualgoritmia ja varmistetaan sen osaaminen.
 • Opiskellaan jakolaskua sekä sisältö- että ositusjakotilanteissa.
 • Harjoitellaan lukuyksiköittäin jakamista.
 • Hyödynnetään laskutoimitusten ominaisuuksia ja niiden välisiä yhteyksiä.
 • Oppilaita ohjataan pyöristämään lukuja ja laskemaan likiarvoilla siten, että he oppivat arvioimaan tuloksen suuruusluokan ja järkevyyttä.
 • Kaikkia laskutoimituksia harjoitellaan monipuolisissa tilanteissa arkeen linkittäen ja hyödyntäen tarvittavia välineitä.
 • Pohjustetaan negatiivisen luvun käsite ja laajennetaan lukualuetta negatiivisilla kokonaisluvuilla.
 • Varmennetaan murtoluvun käsitettä ja harjoitellaan murtolukujen peruslaskutoimituksia eri tilanteissa.
 • Kerto- ja jakolaskussa pitäydytään luonnollisella luvulla kertomisessa ja jakamisessa.
 • Perehdytään desimaalilukuihin osana kymmenjärjestelmää ja harjoitellaan peruslaskutoimituksia desimaaliluvuilla.
 • Perehdytään prosentin käsitteeseen.
 • Pohjustetaan prosenttiluvun ja -arvon ymmärtämistä ja harjoitellaan niiden laskemista yksinkertaisissa tapauksissa monipuolisesti arkeen yhdistäen.
 • Hyödynnetään murtoluvun, desimaaliluvun ja prosentin välisiä yhteyksiä.

S3 Algebra:
 • Tutkitaan lukujonon säännönmukaisuutta sekä jatketaan lukujonoa säännön mukaan.
 • Tutustutaan tuntemattoman käsitteeseen.
 • Tutkitaan yhtälöä ja etsitään yhtälön ratkaisuja päättelemällä ja kokeilemalla.
Laaja-alainen osaaminen:
 • matemaattisten pelien keksiminen, jossa painottuu säännöt, turvallisuus, johdonmukaisuus integroituen muihin oppiaineisiin
 • oman hiilijalanjäljen laskeminen ja sen vaikutuksen arvioiminen kestävälle kehitykselle ja hyvinvoinnille
 • vastuullisen rahankäytön suunnittelu ja harjoittelua sekä luokan kulutustottumusten arviointi kestävän kehityksen kannalta
 • oppilaan monilukutaito kehittyy mm. kriittisesti ja vastuullisesti tulkitseminen, tuottaminen ja soveltuvuuden arvioiminen
 • oppilas hallitsee erilaiset laitteet, ohjelmistot ja hakupalvelut sekä ymmärtää pääpiirteissään niiden toimintaperiaatteet.
 • oppilas osaa käyttää tieto- ja viestintä teknologiaa vastuullisesti ja turvallisesti
S4 Geometria ja mittaaminen:
 • Rakennetaan, piirretään, tutkitaan ja luokitellaan kappaleita ja kuvioita.
 • Luokitellaan kappaleet lieriöihin, kartioihin ja muihin kappaleisiin.
 • Tutustutaan tarkemmin suorakulmaiseen särmiöön, ympyrälieriöön, ympyräpohjaiseen kartioon ja pyramidiin.
 • Luokitellaan tasokuviot monikulmioihin ja muihin kuvioihin sekä tutkitaan niiden ominaisuuksia.
 • Perehdytään tarkemmin kolmioihin, nelikulmioihin ja ympyrään.
 • Perehdytään pisteen, janan, suoran ja kulman käsitteisiin.
 • Harjoitellaan kulmien piirtämistä, mittaamista ja luokittelemista.
 • Tarkastellaan symmetriaa suoran suhteen.
 • Ohjataan oppilaita havaitsemaan myös kierto- ja siirtosymmetrioita ympäristössä esimerkiksi osana taidetta.
 • Koordinaatiston kaikki neljännekset.
 • Tutustutaan mittakaavan käsitteeseen ja käytetään sitä suurennoksissa ja pienennöksissä.
 • Ohjataan oppilaita hyödyntämään mittakaavaa kartan käytössä.
 • Harjoitellaan mittaamista ja kiinnitetään huomiota mittaustarkkuuteen, mittaustuloksen arviointiin ja mittauksen tarkistamiseen.
 • Mitataan ja lasketaan erimuotoisten kuvioiden piirejä ja pinta-aloja sekä suorakulmaisten särmiöiden tilavuuksia.
 • Ohjataan oppilaita ymmärtämään, miten mittayksikköjärjestelmä rakentuu.
 • Harjoitellaan yksikönmuunnoksia yleisimmin käytetyillä mittayksiköillä.
S5
Tietojenkäsittely, tilastot ja todennäköisyys:
 • Kehitetään oppilaiden taitoja kerätä tietoa järjestelmällisesti kiinnostavista aihepiireistä.
 • Tallennetaan ja esitetään tietoa taulukoiden ja diagrammien avulla.
 • Käsitellään tilastollisista tunnusluvuista suurin ja pienin arvo, keskiarvo ja tyyppiarvo.
 • Tutustutaan todennäköisyyteen arkitilanteiden perusteella päättelemällä, onko tapahtuma mahdoton, mahdollinen vai varma.
Muuta:
Em. tavoitteet suuntaavat kunkin vuosiluokan opetusta ja oppimista, ne toimivat arvioinnin perustana.
Innostetaan ja ylläpidetään tekemään havaintoja oppiaineiden välillä, integroimaan, esittämään kysymyksiä ja järkeviä ja perusteltuja päätelmiä yksin ja yhteistyössä. Kannustetaan ja ohjataan ongelmanratkaisuun eri tietolähteitä ja työvälineitä vastuullisesti hyödyntäen.
Tavoitteet tulee toteuttaa niin, että oppilas hahmottaa ne ja pystyy käyttämään niitä oppimisensa ja ajattelunsa välineinä. Ajankohtaisten teemojen ja monialaisten kokonaisuuksien yhteydessä oppiaineen sisältöjen käsittelyjärjestystä voi muuttaa.

Oppiaineen erityispiirteet:

Kumulatiivisuus, pitkäjänteisyys, erilaisten ratkaisustrategioiden hallitseminen, abstraktin ajattelun taidot, matematiikan sanallistaminen, oppimisessa korostetaan oivaltamista ulkoa opettelun sijaan. Oppimaan oppiminen, yhteistyö toisten oppilaiden kanssa. Matematiikan osaamattomuus vaikuttaa itsetuntoon eli itsetunnon tukeminen tärkeää. Oppilaan ohjaaminen hänen omalla tasollaan. Positiivisen palautteen antaminen tärkeää myönteisen minäkuvan kehittymiselle. Matematiikan ymmärtäminen opiskelun tärkeäksi perustyökaluksi tiedon etsimisessä, ajattelussa, jäsentämisessä, luokittelussa, tallentamisessa, esittämisessä, koodaamisessa jne.

Oppimisympäristön erityispiirteet:

Mahdollisuuksien mukaan monipuolisten ympäristöjen käyttäminen sekä sähköisissä että fyysisissä ympäristöissä huomioiden oppilaiden yksilölliset tarpeet. Ympäristössä on tarjolla oppimiseen innostavia ja älyllisesti haastavia ajanmukaisia matemaattisia välineitä ja mahdollisuuksia oppia asioita konkretian kautta. Toimivan oppimisympäristön rakentaminen edesauttaa oppimista ja innostaa matemaattisten asioiden pariin sekä lisää matematiikan arvostusta oppijan näkökulmasta katsottuna.

Työtapojen ja ohjauksen erityispiirteet:

Omatoimisuuteen ohjaaminen, laaja-alaisuuden ymmärtäminen, matematiikan liittäminen arkielämään ja muihin oppiaineisiin. Pitkäjännitteisyyteen ohjaaminen. Vastauksen oikeellisuuden arvioiminen. Ajattelun kirjaaminen ja esittäminen kirjallisesti ja/ tai suullisesti. Työtapojen vaihtelevuus, konkreettiset saatavilla olevat välineet sekä sovellukset työskentelyssä. Oppilailla mahdollisuus vaikuttaa työtapojen valintaan.

Eriyttämisen erityispiirteet

Eriyttäminen on opetuksen lähtökohta, jonka toteutuminen näkyy esim. opetusmateriaalien ja -tapojen valinnassa ja opiskeltavien asioiden laajuudessa. Piirtäminen, konkreettiset välineet, sähköiset materiaalit. Opetus eriytetään vastaamaan oppilaan tasoa, tarvittaessa eriytetään sekä ylös että alaspäin. Tarvittaessa annetaan ennakoivaa tukea uusien sisältöjen oppimiseksi. Huomioidaan oppilaiden erilaiset oppimistyylit ja ohjataan oppilasta löytämään itselleen luontainen tapa oppia.

Tuen erityispiirteet

Havainnollistavien välineiden, mallien ja konkreettisten välineiden käyttäminen, mahdollisuus ratkaisujen erilaiseen esittämiseen esim. suullinen esittämistapa. Opetus eriytetään vastaamaan oppilaan tasoa, tarvittaessa annetaan ennakoivaa tukea uusien sisältöjen oppimiseksi. Tukitoimien oltava systemaattisia ja suunniteltuja, niiden vaikutusta on seurattava jatkuvasti. Tuen avulla ylläpidetään myönteisen asenteen säilymistä matematiikkaa kohtaan ja voimistetaan oppilaan kyvykkyyden tunnetta. Tuen avulla ylläpidetään myönteistä minäkuvaa ja rakennetaan hyvää itseluottamusta.

Arvioinnin erityispiirteet

Arviointi on monipuolista ja jatkuvaa, kriteerit ennakolta tiedossa olevia. Oppilaalle annettava palaute on ohjaavaa ja rakentavaa. Oppilasta ohjataan arvioimaan oppimistaan, tiedostamaan vahvuuksiaan sekä kehittämiskohteitaan, lisäksi oppilasta ohjataan huomioimaan työskentelytapaansa ja matematiikan opiskeluun kohdistuvaa asennettaan. Ryhmätyöskentelyssä arvioidaan myös em. asioita.