Kuvataide

Keski-Savo

Tavoitteiden jakaminen eri vuosiluokille

3.luokka:
T1 T2 T3 T4 T5 T7
4.luokka: T1 T2 T3 T4 T5 T7 T10
5.luokka:T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T9 T10
6.luokka: T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11

3. luokka
T1
Oppilas havainnoi moniaistisesti taidetta ja ympäristöä erilaisin kuvallisin välinein
T2
Oppilas sanallistaa havaintojaan ja ajatuksiaan visuaalisesta kulttuurista
T3
Oppilas harjoittelee erilaisten tiedonlähteiden hyödyntämistä havaintojensa ja ajatustensa tukena ja ilmaisee tätä kuvallisesti
T4
Oppilas monipuolistaa erilaisten materiaalien, tekniikoiden ja ilmaisukeinojen käyttöä sekä harjaannuttaa kuvan tekemisen taitojaan
T5
Oppilas asettaa ohjatusti tavoitteita ja harjoittelee kuvallisten taitojen kehittämistä yksin ja ryhmässä
T7
Oppilas harjoittelee kuvien tarkastelua eri lähtökohdista eri yhteyksissä. Harjoittelee tunnistamaan todellisuuden ja fiktion suhdetta

4. luokka
T1
Oppilas havainnoi moniaistisesti taidetta ja ympäristöä erilaisin kuvallisin välinein
T2
Oppilas sanallistaa havaintojaan ja ajatuksiaan visuaalisesta kulttuurista
T3
Oppilas harjoittelee havaintojensa ja ajatustensa ilmaisemista kuvallisesti.
T4
Oppilas syventää kuvallista tietoa muilla tiedon muodoilla Oppilas monipuolistaa erilaisten materiaalien, tekniikoiden ja ilmaisukeinojen käyttöä sekä harjaannuttaa kuvan tekemisen taitojaan
T5 Oppilas asettaa tavoitteita ja harjoittelee kuvallisten taitojen kehittämistä yksin ja ryhmässä
T7
Oppilas harjoittelee kuvien tarkastelua eri lähtökohdista eri yhteyksissä. Harjoittelee tunnistamaan todellisuuden ja fiktion suhdetta
T10
Oppilas syventää ohjatusti ymmärrystään taiteessa, ympäristössä ja muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmenevistä arvoista

5. luokka
T1
Oppilas havainnoi taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja erilaisia kuvallisia välineitä hyödyntäen
T2
Oppilas keskustelee havainnoistaan ja ajatuksistaan sekä harjoittelee näkemystensä perustelemista
T3
Oppilas ilmaisee havaintojaan ja ajatuksiaan hyödyntämällä kuvien rinnalla myös muita tiedon tuottamisen tapoja
T4
Oppilas harjoittelee tekemään valintoja erilaisten materiaalien, tekniikoiden ja ilmaisukeinojen välillä kuvallisessa tuottamisessaan
T5
Oppilas asettaa tavoitteita ja pyrkii kehittämään kuvailmaisuaan yksin ja ryhmän jäsenenä
T6
Oppilas käyttää erilaisia kuvallisen viestinnän tapoja omissa kuvissaan
T7
Oppilas tarkastelee kuvia eri lähtökohdista ja eri yhteyksissä ja pohtii todellisuuden ja fiktion suhdetta
T9
Oppilas käyttää erilaisia kuvailmaisun tapoja visuaalisen kulttuurin tarkastelussa ja omien kuvien tekemisessä
T10Oppilas harjoittelee näkemyksiensä ilmaisemista taiteessa, ympäristössä ja muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmenevistä arvoista

6. luokka
T1
Oppilas havainnoi taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja erilaisia kuvallisia välineitä hyödyntäen
T2
Oppilas keskustelee havainnoistaan ja ajatuksistaan sekä harjoittelee näkemystensä perustelemista
T3
Oppilas ilmaisee havaintojaan ja ajatuksiaan hyödyntämällä kuvien rinnalla myös muita tiedon tuottamisen tapoja
T4
Oppilas soveltaa erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisukeinoja käyttämistä kuvallisessa tuottamisessaan
T5
Oppilas asettaa tavoitteita ja pyrkii kehittämään kuvailmaisuaan yksin ja ryhmän jäsenenä
T6
Oppilas käyttää erilaisia kuvallisen vaikuttamisen keinoja ilmaistessaan mielipiteitä omissa kuvissaan
T7
Oppilas tarkastelee sisällön, muodon ja asiayhteyden vaikutusta erilaisten kuvien tulkintaan. Oppilas erottaa todellisuuden ja fiktion elementtejä
T8
Oppilas tulkitsee taideteoksia tekijän ja katsojan näkökulmasta sekä historiallisten ja kulttuuristen tekijöiden vaikutusta kuviin. Oppilas käyttää tulkintojaan ryhmäkeskustelussa
T9
Oppilas hyödyntää erilaisia kuvailmaisun tapoja tarkastellessaan taidetta ja muuta visuaalista kulttuuria sekä tehdessään omia kuvia
T10
Oppilas ilmaisee näkemyksiään taiteessa, ympäristössä ja muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmenevistä arvoista
T11
Oppilas huomioi kuvailmaisussaan kulttuurisen moninaisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyviä näkökulmia

Sisällöt vuosiluokittain

3.luokka
S1 Omia kuvakulttuureja (esim. visuaalinen ympäristö: oma huone, luonto, arkkitehtuuri Ympäristön kuvat: graffiti, mainokset, muoti Alakulttuurit: harrastukset, musiikki, pelien kuvat Some: appsit, pelit, youtube-videot) käytetään kuvallisen ilmaisun lähtökohtana. Opetuksen sisällöksi valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja kuvakulttuureita. Oppilaita rohkaistaan tutustumaan toistensa kuvakulttuureihin.

S2 Ympäristön kuvakulttuuria käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksen sisällöt valitaan rakennetuista ympäristöistä (esim. paikallinen, arkkitehtuuri, kylä/kaupunkikuva, ympäristötaide), luonnon ympäristöistä (esim. kulttuuriympäristö, viljelyt, metsät) esineistä, (esim. muotoilu, merkitys, kierrätys, historia) mediakulttuureista (esim. valokuva, mainoskuva, sarjakuva, animaatio) ja virtuaalimaailmoista (esim. koodaus, pelit, verkkoympäristöt, sos.media).

S3 Oppilaat tutustuvat kuvataiteen maailmaan tarkastelemalla erilaisia teoksia ja aihepiirejä. Opetukseen valitaan eri aikoina ja ympäristöissä tuotettua kuvataidetta. Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana.

4.luokka
S1 Omia kuvakulttuureja (esim. visuaalinen ympäristö: esim. oma huone, luonto, esinekulttuuri, arkkitehtuuri Ympäristön kuvat: graffiti, mainokset, muoti Alakulttuurit: harrastukset, musiikki, pelien kuvat Some: appsit, pelit, youtube-videot, selfiet) käytetään kuvallisen ilmaisun lähtökohtana. Opetuksen sisällöksi valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja kuvakulttuureita. Oppilaita rohkaistaan tutustumaan toistensa kuvakulttuureihin.

S2 Ympäristön kuvakulttuuria käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksen sisällöt valitaan rakennetuista ympäristöistä (esim. paikallinen, arkkitehtuuri, kylä/kaupunkikuva, ympäristötaide), luonnon ympäristöistä (esim. kulttuuriympäristö, viljelyt, metsät) esineistä, (esim. muotoilu, merkitys, kierrätys, historia) mediakulttuureista (esim. valokuva, mainoskuva, sarjakuva, animaatio) ja virtuaalimaailmoista (esim. koodaus, pelit, verkkoympäristöt, sos.media).

S3 Oppilaat tutustuvat kuvataiteen maailmaan tarkastelemalla erilaisia teoksia,aihepiirejä ja ilmiöitä. Opetukseen valitaan eri aikoin ja eri ympäristöissä tuotettua kuvataidetta. Oppilaat perehtyvät taiteen eri lajeihin ja toimintatapoihin. Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana.

5.luokka
S1 Omia kuvakulttuureja (esim. visuaalinen ympäristö: oma huone, luonto, esinekulttuuri, arkkitehtuuri Ympäristön kuvat: graffiti, mainokset, muoti Alakulttuurit: harrastukset, musiikki, pelien kuvat Some: appsit, pelit, youtube-videot, selfiet) käytetään kuvallisen ilmaisun lähtökohtana. Opetuksen sisällöksi valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja kuvakulttuureita. Oppilaiden kuvakulttuuria tarkastellaan suhteessa muihin kuvakulttuureihin.

S2 Ympäristön kuvakulttuuria käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksen sisällöt valitaan rakennetuista ympäristöistä (esim. paikallinen, arkkitehtuuri, kylä/kaupunkikuva, ympäristötaide), luonnon ympäristöistä (esim. kulttuuriympäristö, viljelyt, metsät) esineistä, (esim. muotoilu, merkitys, kierrätys, historia) mediakulttuureista (esim. valokuva, mainoskuva, sarjakuva, animaatio) ja virtuaalimaailmoista (esim. koodaus, pelit, verkkoympäristöt, sos.media). Opetuksen sisältöjä valitaan myös ympäristön kuvakulttuureja uudistavista, erilaisten ryhmien tuottamista kuvista ja visuaalisen kulttuurin (esim. arkkitehtuuri, luonto) ilmiöistä.

S3 Oppilaat tutustuvat kuvataiteen maailmaan tarkastelemalla erilaisia teoksia,aihepiirejä ja ilmiöitä. Opetukseen valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa tuotettua kuvataidetta. Oppilaat perehtyvät taiteen eri lajeihin ja taiteelle ominaisiin toimintatapoihin. Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana.

6.luokka
S1 Omia kuvakulttuureja (esim. visuaalinen ympäristö: oma huone, luonto, esinekulttuuri, arkkitehtuuri Ympäristön kuvat: graffiti, mainokset, muoti Alakulttuurit: harrastukset, musiikki, pelien kuvat Some: appsit, pelit, youtube-videot, selfiet) käytetään kuvallisen ilmaisun lähtökohtana. Opetuksen sisällöksi valitaan oppilaiden tekemiä kuvia ja kuvakulttuureita. Opetuksessa käsitellään omien kuvakulttuurien merkitystä oppilaiden osallistumiselle eri yhteisöissä, ympäristöissä ja yhteyksissä.

S2 Ympäristön kuvakulttuuria käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksen sisällöt valitaan rakennetuista ympäristöistä (esim. paikallinen, arkkitehtuuri, kylä/kaupunkikuva, ympäristötaide), luonnon ympäristöistä (esim. kulttuuriympäristö, viljelyt, metsät) esineistä, (esim. muotoilu, merkitys, kierrätys, historia) mediakulttuureista (esim. valokuva, mainoskuva, sarjakuva, animaatio) ja virtuaalimaailmoista (esim. koodaus, pelit, verkkoympäristöt, sos.media). Opetuksen sisältöjä valitaan myös ympäristön kuvakulttuureja uudistavista, erilaisten ryhmien tuottamista kuvista ja visuaalisen kulttuurin (esim. arkkitehtuuri, luonto) ilmiöistä. Opetuksessa käsitellään oppilaiden laajenevaa elinpiiriä ja medioiden merkitystä yhteiskunnassa.

S3 Oppilaat tutustuvat kuvataiteen maailmaan tarkastelemalla erilaisia teoksia, aihepiirejä ja ilmiöitä. Opetukseen valitaan eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa tuotettua kuvataidetta. Oppilaat perehtyvät taiteelle ominaisiin toimintatapoihin, taiteen eri lajeihin, sekä erilaisiin käsityksiin taiteesta. Taideteoksia käytetään kuvallisen työskentelyn lähtökohtana. Opetuksessa käsitellään kulttuuri-identiteetin vaikutusta taiteen tekemiseen ja vastaanottamiseen.

Muuta:
Miten tavoitteita toteutetaan eri luokkatasoilla

3-4 luokat

Kuvailmaisu - piirustus, maalaus ja grafiikka:työskentelyä erilaisilla piirtimillä, valo ja varjo, painantamenetelmät, värioppi (päävärit, välivärit, vastavärit), kuvasommittelu (rytmi, muoto, viiva), kollaasiMuotoilu:erilaiset muovailtavat materiaalitTaiteen tuntemus ja arkkitehtuuri:paikallisiin taiteilijoihin ja heidän töihinsä tutustuminensuomalainen ja pohjoismainen taiderakennettuun ja luonnonympäristöön tutustuminenKestävän kehityksen huomioiminen läpäisyperiaatteella työskentelyssä ja materiaalien hankinnassa

5-6 luokat

Kuvailmaisu - piirustus, maalaus ja grafiikka:kuvasommittelu (liike, perspektiivi ja tila), ihmisen kuvaaminen, painanta, värioppi (värin taittaminen ja murtaminen, valööri)Muotoilu:teolliseen muotoiluun tutustuminen, erilaiset muovailtavat materiaalit,Taiteen tuntemus ja arkkitehtuuri:tutustutaan taiteen keskeisiin tyyleihin, oman kotiseudun rakennuskulttuuri, eri aikakausien ja kulttuurien rakennusperinneMedia ja kuvaviestintä:internetin kulttuuripalvelujen hyödyntäminen, liikkuva kuva, kuvakoot, kuvakulmat, kuvakerronta, kriittinen kuvantarkastelu, oman mediankäytön arviointi, tekijänoikeudet, julkaisuoikeudet, ikärajat

Kestävän kehityksen huomioiminen läpäisyperiaatteella työskentelyssä ja materiaalien valinnassa

paikalliset tutustumiskohteet, luonto, rakennettu ympäristö, taiteilijavierailut, jos mahdollista paikkakunnalla, käytettävissä olevat resurssit (mm. erilaiset materiaalit)


  • Yhteistyö yli ainerajojen
  • Hyödynnetään tvt-välineitä
  • Taidenäyttely ja museo käyntejä mahdollisuuksien mukaan
  • Tutustumiskäyntejä lähiympäristöön, esim. oman kotiseuden rakennuskulttuuri
  • Tutustutaan paikallisiin taiteilijoihin ja heidän töihinsä.