Yhteiskuntaoppi

Keski-Savo

Tavoitteiden jakaminen eri vuosiluokille

Yhteiskuntaopin opetuksessa tuntijako voi olla erilainen kunnasta riippuen. Seuraava jako tehty olettaen, että opetusta on 4.luokalla (1h/vko), 5.luokalla (1h/vko)

4. luokka T1, T4, T7, T8, T9
5. luokka
T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9

4. luokka
T1 Ohjataan oppilasta kiinnostumaan ympäröivästä yhteiskunnasta ja yhteiskuntaopista tieteenalana.

 • Oppilas ymmärtää olevansa erilaisten yhteisöjen jäsen.
 • Oppilas tarkastelee yhteiskunnan toimintaa itsensä, perheen ja lähiympäristön kannalta.
T4 Ohjata oppilasta tarkastelemaan median roolia ja merkitystä omassa arjessa ja yhteiskunnassa.

 • Oppilas tutustuu tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden periaatteisiin ja pohtii niiden toteutumista omassa lähiympäristössä, Suomessa sekä mediassa. –”Älä usko kaikkea mitä luet!”

T7 Kannustetaan oppilasta harjoittelemaan demokraattisen vaikuttamisen perustaitoja sekä keskustelemaan rakentavasti eri mielipiteistä.
 • Oppilas tutustuu demokraattiseen vaikuttamiseen ja toimimi-sen taitoihin (oppilaskunta, urheiluseuran jäsenyys jne.)
 • Ensimmäisen vuosikurssin aikana lähdetään liikkeelle oppilaan omasta lähipiiristä. Harjoitellaan yhteistoimintaa, osallistumista ja vaikuttamista oppilaan arkeen läheisesti liittyvissä yhteisöissä, kuten omassa perheessä, luokassa, koulussa ja harrastuksissa.

T8 Tukea oppilasta ymmärtämään oman rahankäytön ja kulutusvalintojen perusteita sekä harjoittelemaan niihin liittyviä taitoja.
 • Oppilas harjoittelee vastuullisuutta oman rahankäytön kautta; ansaitseminen, säästäminen ja kestävä kulutus. Huomioidaan myös rahankäyttö netissä.
T9 Kannustetaan oppilasta erilaisten yhteisöjen toimintaan ja harjoittelemaan median käyttöä turvallisella ja yhteiskunnallisesti tiedostavalla tavalla.
 • Oppilasta kannustetaan erilaisten yhteisöjen toimintaan/ yh-teistyöhön lähipiirin yhteisöjen kanssa.
5. luokka
T2 Tukea oppilasta harjaannuttamaan eettistä arviointikykyään liittyen erilaisiin inhimillisiin, yhteiskunnallisiin ja taloudelli-siin kysymyksiin.
 • Oppilas tiedostaa ja harjoittelee omia vaikutusmahdollisuuk-sia. Oppilas pohtii omia valintojaan.
T3 Ohjataan oppilasta hahmottamaan itsensä yksilönä ja erilaisten yhteisöjen jäsenenä, ymmärtämään ihmisoikeuksien ja tasa-arvon merkityksen sekä hahmottamaan yhteiskunnan oikeudellisia periaatteita.
 • Oppilas tutustuu lähellä oleviin yhteisöihinsä, esim. perhe, luokka, koulu ja Varkaus sekä niihin liittyviin oikeuksiin ja velvollisuuksiin.
T4 Ohjata oppilasta tarkastelemaan median roolia ja merkitystä omassa arjessa ja yhteiskunnassa.
 • Oppilas harjoittelee median monipuolista käyttöä oman mielipiteen ja käsityksiensä muodostamisessa. –”Älä usko kaikkea mitä luet!”

T5 Ohjata oppilasta oivaltamaan työnteon ja yrittäjyyden merkityksen lähiympäristössään.
 • Oppilas tutustuu kodin ja lähipiirin ammatteihin. Tehdään vierailuja mahdollisuuksien mukaan.
 • Oppilaalle muodostuu myönteinen asenne yrittäjyyttä kohtaan.
T6 Tukea oppilasta ymmärtämään, että eri toimijoiden tuottamaan yhteiskunnalliseen tietoon liittyy erilaisia arvoja, näkökulmia ja tarkoitusperiä.
 • Oppilas perehtyy erilaisuuteen, yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon omassa lähiympäristössään Suomessa, Euroopassa ja koko maailmassa.
T7 Kannustaa oppilasta harjoittelemaan demokraattisen vaikuttamisen perustaitoja sekä keskustelemaan rakentavasti eri mielipiteistä.
 • Oppilas harjoittelee demokraattisen vaikuttamisen perustaitoja koulussa sekä mahdollisuuksien mukaan lähiympäristössään toimivissa yhteisöissä.
T8 Tukea oppilasta ymmärtämään oman rahankäytön ja kulutusvalintojen perusteita sekä harjoittelemaan niihin liittyviä taitoja.
 • Oppilas pohtii omaa kulutustaan sekä rahankäyttöä netissä ja median roolia omissa ja muiden kulutusvalinnoissa.
T9 Kannustaa oppilasta erilaisten yhteisöjen toimintaan ja harjoittelemaan median käyttöä turvallisella ja yhteiskunnallisesti tiedostavalla tavalla.
 • Oppilas tutustuu Suomessa toimiviin isoihin järjestöihin, esim. SPR, MLL ja Unicef.
 • Oppilas ohjataan kohti aktiivista kansalaisuutta sekä vastuullisuutta.
Sisällöt vuosiluokittain

4. luokka
S1 Arkielämä ja oman elämän hallinta.
S2 Demokraattinen yhteiskunta: Oppilasta lähellä oleviin yhteisöihin, niiden jäsenten oikeuksiin ja velvollisuuksiin tutustuminen ja yhteisen päätöksenteon harjoitteleminen.
S3 Aktiivinen kansalaisuus ja vaikuttaminen: Tarkastellaan ja harjoitellaan käytännössä demokraattisen vaikuttamisen ja yhteiskunnassa toimimisen taitoja, joita tarvitaan erilaisten yhteisöjen vastuullisena ja osallistuvana jäsenenä luokassa, koulussa ja erilaisissa harrastuksissa.
S4 Taloudellinen toiminta: Tarkastellaan taloudellista toimintaa ja sen merkitystä. Perehdytään rahankäyttöön ja ansaitsemiseen, sekä säästämiseen ja kestävään kuluttamiseen.

5. luokka
S2 Demokraattinen yhteiskunta: Opetuksessa tarkastellaan demokraattisen toiminnan arvoja ja perusperiaatteita kuten ihmisoikeuksia, tasa-arvoa sekä yhdenvertaisuutta. Tutustutaan Suomen eri kulttuureihin ja vähemmistöryhmiin.
S3 Aktiivinen kansalaisuus ja vaikuttaminen: Tarkastellaan ja harjoitellaan käytännössä demokraattisen vaikuttamisen ja yhteiskunnassa toimimisen taitoja, joita tarvitaan erilaisten yhteisöjen vastuullisena ja osallistuvana jäsenenä järjestöissä, mediassa sekä taloudellisessa toiminnassa. Harjoitellaan yhteistyötä lähiyhteisön toimijoiden kanssa.
S4 Taloudellinen toiminta: Tutustutaan käytännön tilanteiden kautta paikallisen talouden toimintaan, kuten lähiympäristön yrityksiin, työpaikkoihin ja palveluiden tuottajiin.

Muuta:
Ensimmäisen vuosikurssin aikana lähdetään liikkeelle oppilaan omasta lähipiiristä. Harjoitellaan yhteistoimintaa, osallistumista ja vaikuttamista oppilaan arkeen läheisesti liittyvissä yhteisöissä, kuten omassa perheessä, luokassa, koulussa ja harrastuksissa.
Toisen vuosikurssin aikana laajennetaan oppilaan osallistumista myös oman lähipiirin (koti, koulu, omat harrastukset) ulkopuolelle ja harjoitellaan yhteistyötä lähiyhteisön toimijoiden kanssa.

Yhteiskuntaoppia opetetaan kaksi tuntia 4.-6. aikana. Sisällöt ja tavoitteet 4. ja 5. luokan kursseiksi, mutta ne toteutetaan niillä luokilla, mille ne kunnassa sijoitettu.

Erityisesti ensimmäisen vuosikurssin työtavoiksi on hyvä valita mahdollisimman käytännönläheisiä ja konkreettisia. Oman koulun oppilaskunnan toiminta on hyvä kytkeä opetukseen. Esim. Yrityskylän kaltaiset tapahtumat ovat hyvä keino konkretisoida yhteiskunnan toimintaa toisen vuosikurssin aikana.