Ilmaisutaito

Ilmaisutaito

Tavoitteet:
Ilmaisutaidossa kokeillaan ja harjoitellaan erilaisia ilmaisutapoja.
Oppilasta rohkaistaan ilmaisemaan itseään osana erilaisia ryhmiä sekä nauttimaan tekemisen ja ilmaisun ilosta.
Oppilasta tuetaan löytämään omia vahvuuksia sekä persoonallisia tapoja ilmaista itseään.

Sisällöt:
Kokeillaan ja harjoitellaan erilaisia ilmaisutapoja sekä itsenäisesti että osana ryhmää.
Harjoitellaan itseilmaisua esimerkiksi draaman, puheen, musiikin, liikunnan, kuvan ja kirjoittamisen keinoin. Voidaan hyödyntää myös tieto- ja viestintäteknologiaa.
Käytetään monipuolisia ja toiminnallisia työmenetelmiä.
Valmistetaan esitys johonkin koulun juhlaan.
Mahdollisesti vierailu teatteriin.

Arviointi:
Hyväksytty/Hylätty
Opintoihin sisältyy itsearviointia sekä vertaispalautteen antamista omien vahvuuksien löytämiseksi.

Sisältyvät oppiaineet:
Äidinkieli, liikunta, musiikki, kuvataide, kielet

Laaja-alaisen osaamisen alueet:
L2 Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu
L4 Monilukutaito
L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen
L6 Työelämätaidot ja yrittäjyys
L7 Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen