Historia

Keski-Savo

Tavoitteiden jakaminen vuosiluokittain
4. luokka
T1, T2, T4, T6, T7, T9
5. luokka
T1, T2, T4, T6, T7, T9
6. luokka
T2, T3, T4, T5, T7, T8, T9, T9, T10, T11


Tuntijaosta johtuen tavoitteet voivat jakaantua eri tavalla eri kunnissa, riippuen siitä, kuinka historian ja yhteiskuntaopin tunnit on sijoitettu vuosiluokille. Seuraavassa ajateltu historiaa olevan 5:llä ja 6:lla luokalla.

Merkitys, arvot ja asenteet
T1 Ohjata oppilasta kiinnostumaan historiasta tiedonalan ja identiteettiä rakentavana oppiaineena.
Tiedon hankkiminen menneisyydestä.

5lk Perehdytään historian tiedon luonteeseen oppilaan perheen, suvun tai lähiyhteisön menneisyyden avulla. Tehdään mahdolli-suuksien mukaan tutustumiskäynti museoon.

T2 Johdattaa oppilasta tunnistamaan erilaisia historian lähteitä.
5lk. Tutustutaan erilaisiin historian lähteisiin sekä historian aikakausiin.
6lk. Oppilas osaa tutkia ja arvioida eri lähteiden luotettavuutta.

T3 Ohjata oppilasta havaitsemaan historiatiedon tulkinnallisuuden.
6lk. Oppilas osaa arvioida historian lähteiden luotettavuutta.

Historian ilmiöiden ymmärtäminen
T4 Auttaa oppilasta hahmottamaan erilaisia tapoja jakaa histo-ria aikakausiin sekä käyttämään niihin liittyviä historiallisia käsitteitä.
5lk. Oppilas osaa määritellä mitä historia on.
6lk. Oppilas ymmärtää historiallisia syy- ja seuraussuhteita.

T5 Ohjata oppilasta ymmärtämään ihmisen toiminnan motiiveja.
6lk. Oppilas ohjataan arvioimaan historiallisten ratkaisujen inhimillisiä perusteita.

T6 Johdattaa oppilasta hahmottamaan erilaisia syitä ja seu-rauksia historian tapahtumille ja ilmiöille.
5lk. Oppilas havaitsee, että historiassa vaikuttaa uskonnolliset, poliit-tiset ja taloudelliset tekijät.

T7 Auttaa oppilasta tunnistamaan muutoksia oman perheen tai yhteisön historiassa sekä ymmärtämään, miten samat muu-tokset ovat voineet tarkoittaa eri asioita eri ihmisille.
5lk. Oppilas pohdiskelee oman perheen ja yhteisön vaiheita.
6lk. Oppilas ohjataan pohdiskelemaan mikro- ja makrohistorian välisiä yhteyksiä.

T8 Harjaannuttaa oppilasta hahmottamaan jatkuvuuksia histo-riassa.
6lk Oppilas hahmottaa historian vaikutuksen nyky-yhteiskunnan toimintaan ja ilmiöihin.

Historiallisen tiedon käyttäminen
T9 Ohjata oppilasta esittämään muutoksille syitä.
5lk. Oppilas havaitsee, että kehitys johti järjestäytyneen yhteiskunnan kehittymiseen.
6lk. Oppilas havaitsee, että uskonnolliset, poliittiset ja taloudelliset tekijät yhdistivät yhteiskuntia.

T10 Ohjata oppilasta selittämään, miten tulkinnat saattavat muuttua uusien lähteiden tai tarkastelutapojen myötä.
6lk. Oppilas havaitsee, että historian tulkinnat voivat muuttua uuden tutkimustiedon myötä.

T11 Ohjata oppilasta selittämään ihmisen toimintaa
6lk. Oppilas ymmärtää, että eri aikakausina ihmisen toiminta on pyrkinyt järjestelmälliseen päämäärään.

Sisällöt vuosiluokittain
4. luokka

S1 Esihistoriallinen aika ja sivilisaation synty (jos historia alkaa kunnassa 4. luokalla)

5. luokka
S1 Esihistoriallinen aika ja sivilisaation synty (jos historia alkaa kunnassa vasta 5. luokalla)

  • kiinnostuksen herättäminen historiaan
  • Mitä historia on?
  • Käsitteet=lähteet+kriittisyys

(kytketään omaan lähipiiriin; valokuvat, kirjat, kirjeet…)

  • paikalliset kalliomaalaukset?
  • museokäynti paikalliseen museoon 5.luokalla tai 6.luokalla

S2 Vanha aika ja antiikin perintö
S3 Keskiaika

6. luokka
S3 Suomen siirtyminen historialliseen aikaan ja Ruotsin yhteyteen.
S4 Uuden ajan murrosvaihe, Olanvinlinnaan tutustuminen/ mahdollinen tutustumiskäynti.
S5 Suomi osana Ruotsia, Paikalliseen kartanokulttuuriin tutustuminen,Rautaruukit Teollisuus ja laivanrakennus

Muuta:
Tavoitteisiin pyritään lähtien liikkeelle mahdollisimman konkreettisin esimerkein ja oppilaan omasta lähipiiristä löytyvistä aiheista.