Ympäristöoppi

Keski-Savo

Tavoitteiden jakaminen eri vuosiluokille
3. luokka
T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T15, T16,
4. luokka
T1, T2, T3,T4, T5, T6,T7, T8, T9, T10, T11, T12, T15, T16
5. luokka
T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7,T8, T9, T10, T11, T12, T13, T15, T16, T17, T18, T19
6. luokka
T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16, T17, T18, T19


T1

3.lk Oppilas kiinnostuu ympäristöstä ja ympäristöopin opiskelusta.
4.lk Oppilas ylläpitää kiinnostustaan ympäristöoppiin.
5.lk Oppilas laajentaa kiinnostustaan ympäristöopin opiskeluun.
6.lk Oppilas laajentaa kiinnostustaan ympäristöoppiin ja sen tiedonaloihin.
T2
3.lk Oppilas harjoittelee itsearviointia.
4.lk Oppilas harjoittelee asettamaan itselleen oppimistavoitteita ja työskentelemään pitkäjänteisesti.
5.lk Oppilas syventää Itsearviointia ja laatii jaksoittain itselleen oppimistavoitteita.
6.lk Oppilas syventää itsearviointia ja oppimistavoitteiden asettamista.
T3
3.lk Oppilas ymmärtää, että kaikkea ei tarvitse ostaa uutena ja sen, että tavaroita voi kierrättää.
4.lk Oppilas kierrättää omia tavaroitaan.
5.lk Oppilas kierrättää omia tavaroitaan ja perehtyy tuotteen elinkaareen.
6.lk Oppilas perehtyy energian säästämiseen ja ymmärtää kierrätyksen merkityksen itselle ja koko maailmalle.
T4
3.lk Muodostetaan yhdessä kysymyksiä eri aihepiireistä.
4.lk Oppilas harjoittelee tutkimuskysymysten laadintaa.
5.lk Oppilas pystyy suunnittelemaan ja toteuttamaan pienen tutkimuksen.
6.lk Oppilas pystyy suunnittelemaan, toteuttamaan, raportoimaan ja arvioimaan oman tutkimuksen.
T5
3.lk Oppilas oppii tekemään havaintoja ja harjoittelee mittaamista yksinkertaisilla mittausvälineillä.
4.lk Oppilas osaa käyttää yksinkertaisia mittausvälineitä.
5.lk Oppilas oppii käyttämään monipuolisempia mittausvälineitä ja tietolähteitä.
6.lk Oppilas osaa suunnitella ja toteuttaa tutkimuksia tekemällä havaintoja ja mittauksia monipuolisissa oppimisympäristöissä eri aisteja ja tutkimus- ja mittavälineitä käyttäen.
T6
3.lk Tutkitaan yhdessä ilmiöiden syy-seuraus suhteita.
4.lk Oppilas harjoittelee johtopäätösten tekemistä.
5.lk Oppilas tunnistaa syy- ja seuraussuhteita ja osaa tehdä johtopäätöksiä tuloksistaan.
6.lk Oppilas osaa esittää tuloksiaan ja tutkimuksiaan eri tavoin.
T7
3.lk Harjoitellaan ympäristöopin opiskelussa yhdessä toimimista.
4.lk Harjoitellaan arjen teknologisten sovellusten käyttöä.
5.lk Oppilas oppii arjen teknologisten sovellusten käyttöä, merkitystä ja yksinkertaisia toimintaperiaatteita.
6.lk Oppilas oppii arjen teknologisten sovellusten käyttöä, merkitystä ja yksinkertaisia toimintaperiaatteita, sekä keksimään ja luomaan uutta yhdessä toimien.
T8
3.lk Opitaan toimimaan turvallisesti kouluympäristössä.
4.lk Opitaan toimimaan turvallisesti myös lähiympäristössä.
5.lk Kannustetaan oppilasta turvalliseen toimintaan lähiympäristössä, sekä tarkoituksenmukaiseen toimintaan ja itsensä suojelemiseen.
6.lk Kannustetaan oppilasta turvalliseen toimintaan lähiympäristössään, sekä tarkoituksenmukaiseen toimintaan ja itsensä suojelemiseen.
T9
3.lk Ohjataan oppilasta liikkumaan ja retkeilemään koulun lähiympäristössä.
4.lk Ohjataan oppilasta tutkimaan ja toimimaan luonnossa yksin ja yhdessä.
5.lk Ohjataan oppilasta tutkimaan ja toimimaan sekä luonnon- että rakennetussa ympäristössä.
6.lk Ohjataan oppilasta tutkimaan ja toimimaan sekä luonnon- että rakennetussa ympäristössä.
T10
3.lk Harjoitellaan ryhmässä yksinkertaisia vuorovaikutustilanteita ja kuuntelemisen taitoa.
4.lk Syvennetään vuorovaikutustilanteiden oppimista, toisen kuuntelemista ja opetellaan tunnistamaan tunteita.
5.lk Innostetaan oppilasta ilmaisemaan itseään.
6.lk Syvennetään oppilaan itseilmaisua.
T11
3.lk Harjoitellaan tietokoneen ja tabletin peruskäyttöä.
4.lk Hankitaan tietoa tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen.
5.lk Ohjataan kriittisyyteen tiedon hankkimisessa, käsittelyssä ja esittämisessä.
6.lk Ohjataan oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa vuorovaikutuksen välineenä vastuullisesti, turvallisesti ja ergonomisesti.
T12
3.lk Opiskellaan yhdessä ympäristöopin peruskäsitteitä.
4.lk Ohjataan oppilasta ymmärtämään ihmisten toimintaa ja niihin liittyviä käsitteitä.
5.lk Ohjataan oppilasta kehittämään käsiterakenteitaan ennakkokäsityksistä kohti käsitteiden täsmällistä käyttöä.
6.lk Ohjataan oppilasta käyttämään täsmällisiä käsitteitä.
T13
5.lk Ohjataan oppilasta ymmärtämään erilaisia malleja, joiden avulla voidaan tulkita ja selittää ihmistä, ympäristöä ja niiden ilmiöitä.
6.lk Ohjataan oppilasta ymmärtämään erilaisia malleja, joiden avulla voidaan tulkita ja selittää ihmistä, ympäristöä ja niiden ilmiöitä.
T14
6.lk Ohjataan oppilasta hankkimaan luotettavaa tietoa, ilmaisemaan perustellen eri näkemyksiä sekä tulkitsemaan ja arvioimaan kriittisesti tietolähteitä ja näkökulmia.
T15
3.lk Ohjataan oppilasta luonnon tutkimiseen ja ekologiseen ajatteluun.
4.lk Ohjataan oppilasta luonnon tutkimiseen, eliöiden ja elinympäristöjen tunnistamiseen.
5.lk Ohjataan oppilasta ihmisen rakenteen, elintoimintojen ja kehityksen ymmärtämiseen.
6.lk Syvennetään luonnon tutkimista ja ekologista ajattelua.
T16
3.lk Ohjataan oppilasta maantieteelliseen ajatteluun, hahmottamaan omaa ympäristöään ja Suomen karttaa harjoitellen geomediataitoja.
4.lk Ohjataan oppilasta maantieteelliseen ajatteluun, opetellaan hahmottamaan kartalta Pohjoismaat harjoitellen geomediataitoja.
5.lk Ohjataan oppilasta maantieteelliseen ajatteluun, opetellaan karttataitoja ja hahmottamaan Eurooppa kartalta harjoitellen geomediataitoja.
6.lk Ohjataan oppilasta maantieteelliseen ajatteluun, opetellaan hahmottamaan maailmankarttaa harjoitellen geomediataitoja.
T17
5.lk Ohjataan oppilasta tutkimaan ja kuvaamaan fysikaalisia ilmiöitä arjessa, luonnossa ja teknologiassa.
6.lk Ohjataan oppilasta tutkimaan, kuvaamaan ja selittämään fysikaalisia ilmiöitä arjessa, luonnossa ja teknologiassa, sekä rakentamaan perustaa energian säilymisen periaatteen ymmärtämiselle.
T18
5.lk Ohjataan oppilasta tutkimaan ja kuvaamaan kemiallisia ilmiöitä, aineen ominaisuuksia ja muutoksia, sekä rakentamaan perustaa aineen säilymisen periaatteen ymmärtämiselle.
6.lk Ohjataan oppilasta tutkimaan, kuvaamaan ja selittämään kemiallisia ilmiöitä.
T19
5.lk Ohjataan oppilasta ymmärtämään terveyden osa-alueita, arjen terveystottumusten merkitystä sekä elämänkulkua, lapsuuden ja nuoruuden yksilöllistä kasvua ja kehitystä.
6.lk Syvennetään ja sovelletaan terveysosaamista arjessa.

Sisällöt vuosiluokittain

3. luokka

S1 Kasvun ja kehityksen vaiheet, kiusaamisen ehkäisy,
S2 turvataitoja soveltuvin osin, vuorovaikutustilanteita
S3 Suomi
S4 Kotiseutu, oma elinympäristö, tunnistetaan eliöitä, sää, kasvio
S5 vuodenajat soveltuvin osin, päivä, yö, ravintoketju
S6 Terveyden edistäminen, ympäristövastuullinen toiminta, kulttuuriperinnön vaaliminen

4. luokka
S1 Kehon ja mielen viestejä, tarpeet, asenteet ja arvot, terveyden osa-alueet ja voimavarat, terveystottumukset
S2 turvataitoja soveltuvin osin, vuorovaikutustilanteita
S3 Suomi, Pohjoismaat
S4 Maaseutu elinympäristönä, tunnistetaan eliöitä, sää, kasvio
S5 Ravinnontuotanto, ruuan reitit
S6 Terveyden edistäminen, ympäristövastuullinen toiminta, kulttuuriperinnön vaaliminen

5. luokka
S1 Seksuaalikasvatus ja lisääntyminen, rakenteet ja elintoiminnot,
S2 turvataitoja soveltuvin osin, vuorovaikutustilanteita
S3 Eurooppa
S4 Tunnistetaan eliöitä, teknologisiin sovelluksiin tutustuminen, sää, kasvio
S5 Aineen muutosten ja säilymisen periaatteita, ravintoketju
S6 Monikulttuurisuus, terveyden edistäminen, ympäristövastuullinen toiminta, kulttuuriperinnön vaaliminen

6. luokka
S1 Sairauksien ehkäisy ja itsehoitotaidot, mielenterveystaidot
S2 turvataitoja soveltuvin osin, vuorovaikutustilanteita
S3 Euroopan ulkopuolisia alueita
S4 Teknologisiin sovelluksiin tutustuminen, metsä ekosysteeminä, sää
S5 Vuodenajat soveltuvin osin, avaruus ja maapallon rakenne
S6 Toteutetaan yhteinen vaikuttamisprojekti, terveyden edistäminen, ympäristövastuullinen toiminta, kulttuuriperinnön vaaliminen

Muuta:
Toiminnallisuus, kokemuksellisuus ja elämyksellisyys ovat keskeisiä työtapoja. Keskeisen oppiaineksen ja keskeisten käsitteiden oppiminen pitää varmistaa.
Tarkoitamme toiminnallisuudella, kokemuksellisuudella ja elämyksellisyydellä:
 • kokeellisuutta
 • retket
 • vierailut
 • projektit, tutkielmat, esitelmät
 • ryhmätyöt
 • opetuskeskustelut
 • vertaisoppiminen
 • tutkivaoppiminen
 • draama
 • itseohjautuva oppiminen
 • kirjallisen materiaalin hyödyntäminen