LUKILOKI-koulutuksesta eväitä monilukutaidon opetukseen

LUKILOKI-koulutuksesta eväitä monilukutaidon opetukseen

LUKILOKI-täydennyskoulutus on tarjonnut tutkimustietoa ja käytännön työkaluja yli 1800 opettajalle varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. Koulutus keskittyy oppimisen ja motivaation tukemiseen, monilukutaitoon, kielitietoisuuteen ja monikielisyyteen. Tässä tekstissä kerromme, miten LUKILOKI-koulutus tukee opettajia monilukutaidon ohjaajina. Monilukutaito perustuu laajaan tekstikäsitykseen ja haastaa opettajia muun muassa monipuolistamaan koulun tekstimaailmaa.

Monilukutaito esiintyy ensimmäistä kertaa nykyisissä opetussuunnitelmien perusteissa. Se on osa laaja-alaista osaamista, jonka tavoitteena on vastata tulevaisuuden osaamistarpeisiin. Perinteinen käsitys luku- ja kirjoitustaidoista ei riitä, sillä muun muassa globalisaatio, kansainvälistyminen ja digitaalisuus ovat monimuotoistaneet osaamisen vaatimuksia. Monilukutaidolla (multiliteracy) tarkoitetaan erilaisten tekstien tulkinnan, tuottamisen ja arvioinnin taitoja sekä joustavaa toimintaa tekstien kanssa vaihtelevissa tilanteissa ja ympäristöissä. Tekstit ovat multimodaalisia, eli merkityksiä luodaan, jaetaan, tulkitaan ja muovataan monikanavaisesti. Esimerkiksi verkkotekstit voivat rakentua kirjoitetun tekstin lisäksi liikkuvasta kuvasta ja äänestä, linkeistä sekä erilaisista graafisista elementeistä.

Ymmärrystä monilukutaidon ulottuvuuksista tarvitaan – kansainvälisen ICILS 2018 -tutkimuksen tulosten mukaan suomalaisopettajat painottavat tutkimusmaiden opettajista vähiten monilukutaitoa opetuksessaan. Monilukutaito on kielitietoisen koulun ytimessä ja koskee kaikkia oppiaineita. Minna-Riitta Luukan mukaan monilukutaitoiseksi kasvamista tukevat monipuoliset työskentelytavat, mahdollisuus toimia monimuotoisten tekstien kanssa sekä riittävä mallinnus ja tuki.

Monilukutaidon ohjaamisen tukeminen LUKILOKIssa

“[Koulutuksessa] sain kokonaisnäkemyksen monilukutaidosta ja arvioinnin merkityksestä oppilaan oppimisessa ja myös oman ammattitaitoni kehittämisessä”, kirjoittaa yläkoulun opettaja. LUKILOKI-koulutuksessa opettajia ohjataan havainnoimaan muun muassa luku- ja kirjoitustaitojen oppimisen ja opetuksen jatkumoa, eri oppiaineiden kielellisiä käytänteitä, kouluyhteisöjen monikielisyyttä sekä oppijoiden tekstimaailmaa laajan tekstikäsityksen kautta. Lisäksi monilukutaidon ohjaamista tuetaan osana opintojaksoja, joissa keskitytään monimuotoisten ja multimodaalisten tekstien ohjaamiseen sekä tieto- ja viestintäteknologian hyödyntämiseen luku- ja kirjoitustaitojen kehittämisessä.

Opettajat ovat kokeneet tarpeellisiksi erilaiset käytännön ideat monilukutaidon ohjaamiseen, ja heitä on kannustettu uusien työtapojen soveltamiseen omissa työyhteisöissään. Esimerkiksi kamerakynämenetelmällä voi tuoda audiovisuaalista ilmaisua opetukseen. Menetelmässä kameraa käytetään kynän tapaan ilmaisu- ja muistiinpanovälineenä niin, että tuotokset saavat olla hiomattomia: työskentelyssä keskitytään prosessiin ja olennaisen sisällön oivaltamiseen. Ohjelmoinnilliset työtavat sekä sanataiteen menetelmät puolestaan tarjoavat innostavia mahdollisuuksia esimerkiksi lasten- ja nuortenkirjallisuuden käsittelyyn. Nettilukutaitoihin sekä tuottavan ja yhteisöllisen kirjoittamisen tapoihin keskittyvillä opintojaksoilla perehdytään multimodaalisten tekstien tulkinnan ja tuottamisen erityispiirteisiin eri kasvatus- ja koulutusasteilla.

Meemien kautta kiinni oppijoiden tekstimaailmaan

“Tekniikka kehittyy koko ajan ja tekstien maailma muuttuu. Haasteena on, miten pysyn kehityksessä mukana. Miten ohjaan oppilaitani tekstien parissa, jotka ovat tutumpia heille kuin itselleni ja miten hyödynnän heidän tietämystään ja osaamistaan. Oppilaiden tekstimaailma on yhteisöllisempi kuin omani. Haluaisinkin lisätä kirjoittamisen ja lukemisen yhteisöllisyyttä omassa opetuksessani."

Vuorovaikutteisissa viestintäympäristöissä tuotetaan jatkuvasti erilaista sisältöä, kuten meemejä. Meemien monimutkaiset intertekstuaaliset suhteet ja yllättävät rinnastukset saattavat olla oppijoille tutumpia kuin opettajalle, mutta niiden tulkintaan ja taustojen hahmottamiseen tarvitaan ohjausta. Opetuksen osana meemit antavat oppijoille omistajuutta omaan oppimiseensa ja samalla mahdollistavat kriittisen medialukutaidon ja monilukutaidon harjoittelun. Meemien opetuskäytön ideoita on koottu LUKILOKIn verkkosivuille. Oheisen meemin on luonut kahdeksasluokkalainen oppilas.

Yläkoulun opettaja kuvaa meemikokeiluaan kahdeksasluokkalaisten ryhmässä: 

"Pidin siitä, että tarkastelimme tekstilajia, jota ei ehkä vielä oppikirjoissa huomioida, mutta joka on monille arkipäiväinen. Ne, joille pidemmän tekstin tuottaminen on haastavampaa, saattoivat loistaa tässä kekseliäisyydellään. Oppilaat jakoivat meemit luokan yhteiselle kanavalle Teamsiin. He näkivät heti toistensa tuotokset ja pystyivät antamaan matalalla kynnyksellä palautetta toisilleen esim. peukulla tai nauruemojilla. Meemityöskentely toimisi varmasti moneen eri teemaan, ja sen kautta voi harjoitella esim. vaikuttamista, mielipiteen ilmaisua ja kannanottoa." 

Hyvien luku- ja kirjoitustaitojen merkitys yhteiskunnassa ei ole vähenemässä, vaan ne korostuvat entisestään. Aiempaa monimuotoisemmat tekstimaailmat ja viestintätavat edellyttävät yhä parempia ja monipuolisempia erilaisten tekstin tuottamisen, tulkitsemisen ja arvioinnin taitoja. LUKILOKI-koulutus jatkaa näiden taitojen ohjausosaamisen tukemista. Uusi koulutus alkaa syksyllä 2020.

Auli Lehtinen, Sanna Luokomaa, Elina Mäkinen, Tuula Nousiainen, Jenni Ruotsalainen ja Marja-Kristiina Lerkkanen

Kirjoittajat työskentelevät LUKILOKI-hankkeessa asiantuntijoina ja kouluttajina.

Lue lisää:
LUKILOKI-hanke
Artikkeli: LUKILOKI – Virtaa ja välineitä luku- ja kirjoitustaidon ohjaamiseen
Meemityöpaja – taustaa ja tehtäväideoita
Tiedote: ICILS: Suomalaistytöt poikia parempia monilukutaidossa ja ohjelmoinnillisessa ajattelussa

Lähetä palautetta kirjoittajille: auli.m.lehtinen@jyu.fi

Teemakuva on kuvakaappaus LUKILOKI-videolta. Meemikuvan on luonut 8.-luokan oppilas. Henkilökuvan on ottanut Tiia-Liina Raittila.

LUKILOKI on Opetushallituksen rahoittama henkilöstökoulutus, jonka toteutuksesta vastaavat yhteistyössä Jyväskylän yliopisto ja Niilo Mäki Instituutti. Luku- ja kirjoitustaidon ohjaamiseen keskittyvä 15 opintopisteen laajuinen koulutus on suunnattu opetushenkilöstölle varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. Koulutus on mahdollista suorittaa sekä monimuoto- että verkkokoulutuksena. Vuosina 2018–2019 lähiopetuspäiviä järjestettiin kymmenellä paikkakunnalla Helsingistä Rovaniemelle. Kouluttamisessa ja sisällöntuotannossa on ollut mukana yli sata asiantuntijaa ja yhteistyötahoa.

Seuraava | Palaa pääsivulle

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä