Suomen kieli ja kirjallisuus

1. lk


Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1–2 Tavoitteet
https://peda.net/id/da0a570e9  


Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Hyvän osaamisen kriteerit tavoitteiden näkökulmasta ja esimerkkejä arviointimenetelmistä

Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet (S1-S4)

 

S1 VUOROVAIKUTUSTILANTEISSA TOIMIMINEN

 

Keskeistä on vuorovaikutustaitojen harjoitteleminen (kuunteleminen, vuoron harjoitteleminen, kertominen) ja hyvät tavat.

 
 • taitojen kehittäminen eri vuorovaikutustilanteissa
 • rohkaistaan puhumaan ja ilmaisemaan itseään omalla äidinkielellään
 • kuunteleminen ja kuuntelutaidot
 • sadut ja lastenkirjallisuus
 • sanavaraston laajentaminen keskustelun ja kirjallisuuden avulla
 • ympäristön jäsentäminen: minä ja muut
 • opetellaan ilmaisemaan mielipiteitä ja kuuntelemaan erilaisia mielipiteitä
Laaja-alainen osaaminen
 • havainnot, kysyminen, vastaaminen (L1)
 • lorut, pelit, leikit, tarinat (L1, L3)
 • kohtelias käytös ja hyvät tavat (L2)
 • itseilmaisu ja esittäminen, esim. juhlat (L2, L3)
 • monipuoliset kulttuurikokemukset (L3)
T1 ohjata oppilasta vahvistamaan taitoaan toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa

Oppilas:
 • osaa kuunnella toisia
 • osaa kertoa oman arkielämän asioita
 • harjoittelee kysymistä

Ryhmä- ja yhteistyötaidot

 • ryhmäviestintätaidot
 • yhteistyötaidot
 • kysyminen
 • kuunteleminen
Laaja-alainen osaaminen
 • kysyminen, kuunteleminen, vastaaminen, osallistuminen (L1)
 • Lapsen oikeuksien sopimus (L2)
 • osallistaminen koulutyössä (L2, L7)
T2 opastaa oppilasta kehittämään kieltään ja mielikuvitustaan sekä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojaan tarjoamalla mahdollisuuksia osallistua erilaisiin ryhmäviestintätilanteisiin ja tutustua niiden käytänteisiin

Oppilas:
 • osallistuu ryhmäviestintätilanteisiin ja harjoittelee niiden käytänteitä

Luova itseilmaisu

 • itsensä ilmaisu, äänenkäyttö ja artikulaatio
 • ilmaisurohkeus
 • ryhmä- ja paritehtävät
 • draama
 • lorut
 • sadut
 • turvallisen ja positiivisen ilmapiirin rakentaminen
 • rohkaistaan ilmaisemaan itseään pienesti tai suuresti
Laaja-alainen osaaminen
 • monipuolinen liikkuminen ja kehon hallinta (L1)
 • oikeudenmukaisuus (L7)

T3 tukea oppilasta vahvistamaan ilmaisurohkeuttaan ja ohjata häntä ilmaisemaan itseään kokonaisvaltaisesti, myös draaman avulla

Oppilas:
 • rohkaistuu ilmaisemaan itseään ja osallistumaan harjoituksiin

Oppilas viestijänä

 • eri viestintätavat ja oma viestijäkuva
 • minä puhujana, kuuntelijana, kysyjänä, vastaajana ja keskustelijana
Laaja-alainen osaaminen
 • oman ja toisen tilan ymmärtäminen (L1, L2) vastuu viestintätilanteesta (L7)
T4 ohjata oppilasta rakentamaan viestijäkuvaansa ja ymmärtämään, että ihmiset viestivät eri tavoin

Oppilas:
 • osaa viestiä ymmärrettävällä tavalla
 • ymmärtää, että ihmiset viestivät eri tavoin
 Esimerkkejä menetelmistä
 • draama: käsinuket, roolipelit, näytelmät, leikin varjolla oppiminen
 • ryhmätyöt
 • ongelmatilanteiden käsittely rooleja vaihtaen
Arviointitapoja T1-T4:
 • välitön, kannustava palaute, esim. peukutus, hymynaama
 •  vertaisarviointi
 • itsearviointi esim. siitä, miten kannustaa muita

S2 TEKSTIEN TULKITSEMINEN

 

Keskeistä on lukutaidon oppiminen ja tekstinymmärtämisen harjoitteleminen.

 

Lukeminen ja luetunymmärtäminen

 • lukutaidon oppiminen ja siitä innostuminen
 • tekstien ymmärtäminen
 • oman lukemisen tarkkailu
 • äänne, kirjain, tavu, sana, virke, lopetusmerkki
 • tekstien hahmottaminen: otsikko, teksti, kuva
 • erilaisiin teksteihin tutustuminen
 • erilaisista teksteistä keskustelu
 • kuvalukutaito
 • sanavarasto ja tekstien merkitykset
 • harjoitellaan tekstinymmärtämisen strategioita
 • äänne-kirjain-vastaavuus
 • lukutaidon oppiminen: oppilas lukee lyhyitä lauseita 1. luokan loppuun mennessä
Laaja-alainen osaaminen
 • kyseenalaistaminen (L1)
 • monipuolisten tekstien tulkinta ja arviointi (L4, L5)

T5 ohjata ja innostaa oppilasta lukutaidon oppimisessa ja tekstien ymmärtämisen taitojen harjoittelussa sekä auttaa häntä tarkkailemaan omaa lukemistaan

Oppilas:
 • lukee lyhyitä virkkeitä
 • ymmärtää lyhyitä virkkeitä


Sanavarasto ja tekstien merkitykset

 • sana- ja käsitevarannon laajentaminen erilaisten tekstien avulla
 • erilaiset tavat ilmaista aikaa, järjestystä, tapaa ja paikkaa
 • tekstien merkitysten ja rakenteiden käsitteleminen lapsen kehitystason mukaan
 • tutustutaan kerronnan peruskäsitteisiin
 • tietotekstien lukeminen
 • kuvien tulkitseminen
Laaja-alainen osaaminen
 • tarkka ja monipuolinen kielen havainnointi (L1, L2, L4)

T6 ohjata oppilasta tarkastelemaan monimuotoisten tekstien merkityksiä ja rakenteita sekä laajentamaan sana- ja käsitevarantoaan tekstien tarkastelun yhteydessä

Oppilas:
 • ymmärtää, että on erilaisia tekstejä
 • oppii uusia sanoja ja käsitteitä
Tiedonhankinta

 • tiedonhankinta
 • havainnoidaan erilaisia ympäristön tekstejä (kuvat, lastenkirjallisuus, tieto- ja mediatekstit)
 • harjoitellaan tiedon etsintää kuvista ja teksteistä
 • harjoitellaan tiedon jakamista
 • hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon hankinnassa
 • kirjasto
 • median käyttäminen
 • etsitään, kerrotaan ja tulkitaan tietoa

Laaja-alainen osaaminen

 • kyseenalaistaminen (L1, L4, L5)
 • laaja tekstikäsitys (L1, L4, L5)
 • ilmiölähtöisyys (L4, L5)
T7 ohjata oppilasta hakemaan tietoa eri tavoin

Oppilas:
 • harjoittelee tiedon hakemista

Myönteiset lukukokemukset

 • kiinnostuksen herättäminen erilaisia tekstejä kohtaan
 • tuetaan ja kannustetaan oppilasta lukijana erilaisten tekstien käsittelyyn
 • keskeistä erilaisiin teksteihin tutustuminen oppijoiden kiinnostuksen mukaan
 • erilaiset tekstit: kuvat, tietotekstit, lastenkirjallisuus ja mediatekstit ajankohtaiset aiheet ja menetelmät huomioon ottaen
 • lukukokemuksen jakaminen eri tavoin (esimerkiksi piirtämällä, keskustelemalla tai draaman keinoin)
 • kerronnan pääkäsitteet
Laaja-alainen osaaminen
 • moniaistisuus (L2, L4, L5)
 • tutkiva ja luova työskentely (L5)

T8 kannustaa oppilasta kiinnostumaan lastenkirjallisuudesta, mediateksteistä ja muista teksteistä luomalla myönteisiä lukukokemuksia ja elämyksiä sekä tarjoamalla mahdollisuuksia tiedonhalun tyydyttämiseen sekä lukukokemusten jakamiseen

Oppilas:
 • harjoittelee kertomaan ja ilmaisemaan lukemastaan eri tavoin

Esimerkkejä menetelmistä

 • opetusohjelmien käyttäminen (Ekapeli ym.)
 • lukutehtävät parin kanssa ja tukemana
 • lukemisen tarkkailussa välitön palaute
 • tiivistäminen, ydinsanat esiin
 • tekstivalinnat ikä- ja kohderyhmälle sopiviksi 
 • jaetaan lukukokemuksia
 • kirjastokäynti
 • sähköinen tiedonhaku

   

Arviointitapoja  T5–T8:

 • viikoittainen, jatkuva seuranta omasta edistymisestä
 • välitön, kannustava palaute
 • luetunymmärtäminen
 • kirjallinen ja suullinen arviointi
 • mekaanisen lukutaidon mittaaminen
 • sanavarastotestit
 • esimerkiksi lukudiplomi
 • tuen tarpeen arviointi

S3 TEKSTIEN TUOTTAMINEN

 

Keskeistä on kirjoitustaidon oppiminen.

 
 •  omien tarinoiden, kokemusten ja mielipiteiden kertominen puhumalla, kirjoittamalla ja kuvien avulla
 • tarkastellaan puhutun kielen muuntamista kirjoitetuksi kieleksi: äänne, tavu, sana, virke
 • harjoitellaan ja suunnitellaan erilaisten tekstien tuottamista lapsen kehitystason mukaan puhumalla, kirjoittamalla ja kuvien avulla
 • rohkaistaan oppilasta käyttämään mielikuvitustaan erilaisten tekstien tuottamisessa

Laaja-alainen osaaminen

 • tutkiva ja luova työskentely (L4, L5, L7)
 • eettinen ja esteettinen ajattelu (L1, L4)

 

T9 rohkaista ja innostaa oppilasta kertomaan tarinoita ja mielipiteitä sekä kuvaamaan kokemuksiaan puhumalla, kirjoittamalla ja kuvien avulla

Oppilas:
 • kertoo tarinoita ja mielipiteitä sekä kuvaa kokemuksiaan puhumalla, kirjoittamalla ja kuvien avullaKertovien ja kuvaavien tekstien tuottaminen

 • yksinkertaisten kertomuksien, kuvauksien ja muiden tekstien tuottaminen myös monimediaisissa ympäristöissä
 • harjoitellaan ja suunnitellaan erilaisten tekstien tuottamista lapsen kehitystason mukaan puhumalla, kirjoittamalla ja kuvien avulla
 • harjoitellaan tekemään tekstejä monimediaisissa ympäristöissä (tvt-taidot)
 • tutustutaan kertomuksen perusrakenteeseen
 • tutustutaan ja harjoitellaan kertomiselle ja kuvaamiselle tyypillisiä kielellisiä piirteitä (esimerkiksi aika ja paikka)
 • kirjoitustaito: oppilas osaa kirjoittaa 1. luokan loppuun mennessä lyhyitä virkkeitä
Laaja-alainen osaaminen
 • visuaalinen vaikuttaminen (L4)
 • mielikuvitus ja kekseliäisyys (L2)
 • ideointi ja toteutus yksin ja yhdessä tvt:n avulla (L2, L5)

T10 ohjata oppilasta tuottamaan yksinkertaisia kertovia, kuvaavia ja muita tekstejä, myös monimediaisissa ympäristöissä

Oppilas:
 • kirjoittaa lyhyitä virkkeitä eri tarkoituksiin

Kirjoittaminen

 • käsin kirjoittaminen ja näppäintaidot
 • tekstien suunnittelu ja rakentaminen: ajatuskartta
 • oikeinkirjoituksen perusasiat: päättövälimerkit ja alkukirjain
 • sanaväli ja tavutus
 • äänne, kirjain, tavu, sana ja virke
 • käsi–silmä-koordinaatio: hienomotoriikan harjoitteita, kynäote
 • näppäintaidot, mallista kirjoittaminen
 • suunnitteleminen eri tavoin: piirtäminen, käsitekartta
 • oikeinkirjoitus: äänne–kirjain-vastaavuus, tavutus, koko sana, sanaväli, lause, virke, alkukirjain, päättövälimerkit (kirjain- ym. kortit, tietokoneohjelmat)
Laaja-alainen osaaminen

 • ihmettely, oivaltaminen ja oppimisen ilo (L1, L5)
 • moniaistisuus, kokonaisvaltaisuus (L4, L5)
 • kuvitteellinen ja tosi (L4, L5)

T11 opastaa oppilasta harjaannuttamaan käsinkirjoittamisen taitoa ja näppäintaitoja sekä ohjata oppilasta vähitellen tekstien suunnitteluun ja rakentamiseen sekä tuntemaan oikeinkirjoituksen perusasioita ja kirjoitettua kieltä koskevia sopimuksia

Oppilas:

 • harjoittelee virkkeen tunnusmerkkejä
 

Arviointitapoja T9–T11:

 • välitön, kannustava palaute
 • viikoittainen, jatkuva arviointi
 • tuen tarpeen arviointi
 • arviointikeskustelu
 • sanelut (äänteistä virkkeisiin)
 • palaute omasta tuotoksesta

S4 KIELEN, KIRJALLISUUDEN JA KULTTUURIN YMMÄRTÄMINEN

 

Keskeistä on kokemusten saaminen eri kielenkäyttötavoista, lastenkirjallisuuteen ja lastenkulttuurin eri muotoihin tutustuminen.

 

Kielitietoisuus ja oma kielenkäyttö

 • edistää kielitietoisuutta ja kielen peruskäsitteiden tuntemusta
 • ohjataan tekemään havaintoja puhutusta ja kirjoitetusta kielestä koulussa ja vapaa-ajalla
 • pohditaan sanoja, sanontoja ja ilmaisutapoja
 • huomaamaan, että omalla kielenkäytöllä on vaikutusta toisten käyttäytymiseen
 • hyvät kielenkäyttötavat
Laaja-alainen osaaminen

 • hyvät tavat ja toisten huomioon ottaminen (L2, L7)
 • oman perheen ja yhteisön perinteet ja tavat (L2, L4)
T12 kannustaa oppilasta kehittämään kielitietoisuuttaan ja kielen peruskäsitteiden tuntemusta sekä ohjata tekemään havaintoja puhutusta ja kirjoitetusta kielestä sekä auttaa huomaamaan, että omalla kielenkäytöllä on vaikutusta toisten käyttäytymiseen

Oppilas:
 • harjoittelee eri kielenkäyttötapoja


Kirjallisuus

 • erilaisen lastenkirjallisuuden kuunteleminen ja lukeminen
 • itseä kiinnostavan ja itselle sopivan luettavan valitseminen
Esimerkkejä menetelmistä
 • kirjaston käyttö
 • leikitellään kielellä (lorut, runot)
 • kummitoiminta: kirjan haku kirjastosta, lukeminen, keskustelu, kuvittaminen
 • kirjavinkkaus
Laaja-alainen osaaminen

 • mielikuvitus ja tunnetaidot (L2, L3, L4)
T13 innostaa oppilasta kuuntelemaan ja lukemaan lapsille suunnattua kirjallisuutta ja valitsemaan itseään kiinnostavaa luettavaa, kehittämään lukuharrastustaan sekä ohjata oppilasta kirjaston käyttöön

Kieli ja kulttuuri

 • oman kielen ja kulttuurin moninaisuuden arvostaminen
 • tutustuttaa ja innostuttaa lastenkulttuurin eri muotoihin
 • innostaa käyttämään ja tuottamaan lastenkulttuuria yhdessä muiden kanssa
 • tapakulttuuriin ja kansanperinteeseen tutustuminen
 • esityksistä nauttiminen ja niiden tuottaminen
 • koulun juhlat
 • perinteiset juhla- ja liputuspäivät
 • vierailut ja vierailijat
 • osallistaminen kv.-projekteihin mahdollisuuksien mukaan
 • lukuharrastuksen herätteleminen
Laaja-alainen osaaminen
 • hyvät tavat (L2, L7)
 • kulttuuriympäristö (L2, L4, L7)

T14 ohjata oppilasta arvostamaan omaa kieltään ja kulttuuriaan sekä kulttuurista moninaisuutta, tutustuttaa joihinkin lastenkulttuurin muotoihin ja innostaa niiden käyttäjäksi sekä kannustaa tuottamaan omaa kulttuuria yhdessä muiden kanssa


Esimerkkejä menetelmistä

 • pari- ja ryhmätyöskentely
 • keskustelu
 • draama
 • loru- ja runoteemat
 • näytelmät teksteistä: suullisella ja kehollisella ilmaisulla eri merkityksiä kirjoitettuihin teksteihin

Arviointitavat T12–T15:

 • viikoittainen, jatkuva seuranta
 • välitön, kannustava palaute
 • luetunymmärtäminen
 • kirjallisuusdiplomi
 • tilanteisiin sopivan kielen käyttö


2. lk


Suomen kieli ja kirjallisuus -oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1-2 Tavoitteet
Suomen kieli ja kirjallisuus tukimateriaali  


Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Hyvän osaamisen kriteerit tavoitteiden näkökulmasta ja esimerkkejä arviointimenetelmistä
 S1 VUOROVAIKUTUSTILANTEISSA TOIMIMINEN  
Keskeistä on vuorovaikutustaitojen harjoitteleminen (kuunteleminen, vuoron odottaminen, kertominen, kysymisen ja mielipiteen ilmaisemisen harjoitteleminen) ja hyvät tavat.  
 • taitojen kehittäminen eri vuorovaikutustilanteissa
 • rohkaistaan puhumaan ja ilmaisemaan itseään
 • kuunteleminen
 • sadut ja lastenkirjallisuus
 • sanavaraston laajentaminen keskustelun ja kirjallisuuden avulla
 • ympäristön kielellinen jäsentäminen: minä ja muut
 • mielipiteen ilmaiseminen
Laaja-alainen osaaminen
 • havainnot, kysyminen, vastaaminen (L1)
 • lorut, pelit, leikit, tarinat (L1, L3)
 • kohtelias käytös ja hyvät tavat (L2)
 • itseilmaisu ja esittäminen, esim. juhlat (L2, L3)
 • monipuoliset kulttuurikokemukset (L3)

T1 ohjata oppilasta vahvistamaan taitoaan toimia erilaisissa vuorovaikutustilanteissa

Oppilas:
 • osaa ilmaista oman mielipiteensä
 • osaa kuunnella toisia ja heidän mielipiteitään


Ryhmä- ja yhteistyötaidot

 • ryhmäviestintätaidot
 • yhteistyötaidot
 • kysyminen
 • kuunteleminen
 • keskusteleminen
 • vastaaminen
Laaja-alainen osaaminen
 • kysyminen, kuunteleminen, vastaaminen, osallistuminen (L1)
 • Lapsen oikeuksien sopimus (L2)
 • osallistaminen koulutyössä (L2, L7)
T2 opastaa oppilasta kehittämään kieltään ja mielikuvitustaan sekä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitojaan tarjoamalla mahdollisuuksia osallistua erilaisiin ryhmäviestintätilanteisiin ja tutustua niiden käytänteisiin

Oppilas:
 • osallistuu ryhmäviestintätilanteisiin ja harjoittelee niiden käytänteitä


Luova itseilmaisu

 • itsensä ilmaisu, tunneilmaisun harjoittelu
 • artikulaatio, äänenkäyttö
 • ilmaisurohkeus
Laaja-alainen osaaminen
 • monipuolinen liikkuminen ja kehon hallinta (L1)
 • oikeudenmukaisuus (L7)
T3 tukea oppilasta vahvistamaan ilmaisurohkeuttaan ja ohjata häntä ilmaisemaan itseään kokonaisvaltaisesti, myös draaman avulla

Oppilas:
 • ilmaisee itseään eri tavoinOppilas viestijänä

 • minä puhujana, kuuntelijana, kysyjänä, vastaajana ja keskustelijana
 • medialukutaito
 • eri viestintätavat ja oma viestijäkuva
Laaja-alainen osaaminen
 • oman ja toisen tilan ymmärtäminen (L1, L2)
 • vastuu viestintätilanteesta (L7)

T4 ohjata oppilasta rakentamaan viestijäkuvaansa ja ymmärtämään, että ihmiset viestivät eri tavoin

Oppilas:
 • Osaa viestiä ymmärrettävällä tavalla eri tilanteissaEsimerkkejä menetelmistä:

 • sadut
 • lorut
 • draama
 • mallintaminen, toistaminen, kuorolukeminen
 • leikit
 • pari- ja ryhmätehtävät
 • turvallisen ja positiivisen ilmapiirin rakentaminen
 • rohkaistaan ilmaisemaan itseään pienesti tai suuresti
 • ryhmätyön purku ja esitteleminen esiintymiskokemuksena: ryhmän kanssa, parin kanssa, yksin
 • esiintyminen tai puhuminen lelun tms. tukemana ja rohkaisemana
 • mediatekstit
 • tietotekstit (sanomalehtiviikko)

Arviointitavat T1–T4:

 • välitön, kannustava palaute, esim. peukutus, hymynaama
 • vertaisarviointi


S2 TEKSTIEN TULKITSEMINEN

 

Keskeistä on sujuvan lukutaidon oppiminen ja tekstinymmärtämisen strategioiden harjoitteleminen.

 

Lukeminen ja luetun ymmärtäminen

 • lukutaidon oppiminen ja siitä innostuminen
 • lukutaidon kehittäminen (sujuvuus, nopeus, ilmeikäs lukeminen)
 • tekstien ymmärtäminen, luetunymmärtämisen taidot
 • oman lukemisen tarkkailu
Laaja-alainen osaaminen
 • kyseenalaistaminen (L1)
 • monipuolisten tekstien tulkinta ja arviointi (L4, L5)
T5 ohjata ja innostaa oppilasta lukutaidon oppimisessa ja tekstien ymmärtämisen taitojen harjoittelussa sekä auttaa häntä tarkkailemaan omaa lukemistaan

Oppilas:

 • lukee sujuvasti pieniä tarinoita ja ymmärtää lukemaansa
Sanavarasto ja tekstien merkitykset

 • sana- ja käsitevarannon laajentaminen erilaisten tekstien avulla
 • monimuotoisten tekstien merkitykset ja rakenteet
 • erilaiset tavat ilmaista aikaa, järjestystä, tapaa ja paikkaa
 • tekstien merkitysten ja rakenteiden käsitteleminen lapsen kehitystason mukaan
 • syvennetään käsitystä kerronnan peruskäsitteistä
 • harjoitellaan tekstinymmärtämisen strategioita
Laaja-alainen osaaminen
 • tarkka ja monipuolinen kielen havainnointi (L1, L2, L4)
T6 ohjata oppilasta tarkastelemaan monimuotoisten tekstien merkityksiä ja rakenteita sekä laajentamaan sana- ja käsitevarantoaan tekstien tarkastelun yhteydessä

Oppilas:
 • erottaa kertovan tekstin tietotekstistä
Tiedonhankinta

 • tiedonhankinta
 • harjoitellaan tekstinymmärtämisen strategioita
 • havainnoidaan erilaisia ympäristön tekstejä (kuvat, lastenkirjallisuus, tieto- ja mediatekstit)
 • harjoitellaan tiedon etsintää kuvista ja teksteistä
 • harjoitellaan tiedon jakamista
 • hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa tiedon hankinnassa
Laaja-alainen osaaminen

 • kyseenalaistaminen (L1, L4, L5)
 • laaja tekstikäsitys (L1, L4, L5)
 • ilmiölähtöisyys (L4, L5)
T7 ohjata oppilasta hakemaan tietoa eri tavoin

Oppilas:
 • harjoittelee tiedon hakemistaMyönteiset lukukokemukset

 • kiinnostuksen herättäminen erilaisia tekstejä kohtaan
 • tuetaan ja kannustetaan oppilasta lukijana erilaisten tekstien käsittelyyn
 • keskeistä erilaisiin teksteihin tutustuminen oppijoiden kiinnostuksen mukaan
 • erilaiset tekstit: kuvat, tietotekstit, lastenkirjallisuus ja mediatekstit ajankohtaiset aiheet ja menetelmät huomioiden
Laaja-alainen osaaminen
 • moniaistisuus (L2, L4, L5)
 • tutkiva ja luova työskentely (L5)
T8 kannustaa oppilasta kiinnostumaan lastenkirjallisuudesta, mediateksteistä ja muista teksteistä luomalla myöteisiä lukukokemuksia ja elämyksiä sekä tarjoamalla mahdollisuuksia tiedonhalun tyydyttämiseen sekä lukukomusten jakamiseen


Oppilas
 • osaa kertoa lukemastaan

Esimerkkejä menetelmistä

 • sanavaraston laajentaminen erilaisten tekstien käsittelyn kautta
 • virke ja teksti kokonaisuutena
 • lukukokemuksien jakaminen
 • erilaisiin teksteihin tutustuminen ja niiden käsitteleminen
 • sadut
 • runot ja lorut
 • harjoitellaan tekstinymmärtämisen strategioita
 • lukukokemuksen jakaminen eri tavoin, esimerkiksi piirtämällä, keskustelemalla tai draaman keinoin
 • kirjasto oppimisympäristönä

Arviointitavat T5–T8:

 • viikottainen, jatkuva seuranta omasta edistymisestä
 • välitön, kannustava palaute
 • luetunymmärtäminen
 • kirjallinen ja suullinen arviointi
 • lukutaidon oppiminen
 • mekaanisen lukutaidon mittaaminen
 • sanavarastotestit
 • lukudiplomi
 • tuen tarpeen arviointi

S3 TEKSTIEN TUOTTAMINEN

 

Keskeistä on kirjoitustaidon oppiminen ja lyhyiden tekstien tuottaminen.

 

 Tekstien tuottaminen omista kokemuksista

 • omien tarinoiden, kokemusten ja mielipiteiden kertominen puhumalla, kirjoittamalla ja kuvien avulla
 • harjoitellaan ja suunnitellaan erilaisten tekstien tuottamista lapsen kehitystason mukaan puhumalla, kirjoittamalla ja kuvien avulla
 • rohkaistaan oppilasta käyttämään mielikuvitustaan erilaisten tekstien tuottamisessa
Laaja-alainen osaaminen

 • tutkiva ja luova työskentely (L4, L5, L7)
 • eettinen ja esteettinen ajattelu (L1, L4)
T9 rohkaista ja innostaa oppilasta kertomaan tarinoita ja mielipiteitä sekä kuvaamaan kokemuksiaan puhumalla, kirjoittamalla ja kuvien avulla

Oppilas:
 • kertoo tarinoita ja mielipiteitä sekä kuvaa kokemuksiaan puhumalla, kirjoittamalla ja kuvien avulla


Kertovien ja kuvaavien tekstien tuottaminen

 • yksinkertaiset kertomuksien, kuvauksien ja muiden tekstien tuottaminen myös monimediaisissa ympäristöissä
 • harjoitellaan ja suunnitellaan erilaisten tekstien tuottamista lapsen kehitystason mukaan puhumalla, kirjoittamalla ja kuvien avulla
 • harjoitellaan tekemään tekstejä monimediaisissa ympäristöissä (tvt-taidot)
 • tutustutaan kertomuksen perusrakenteeseen
 • tutustutaan ja harjoitellaan kertomiselle ja kuvaamiselle tyypillisiä kielellisiä piirteitä (esimerkiksi aika ja paikka)
Laaja-alainen osaaminen

 • visuaalinen vaikuttaminen (L4)
 • mielikuvitus ja kekseliäisyys (L2)
 • ideointi ja toteutus yksin ja yhdessä tvt:n avulla (L2, L5)
T10 ohjata oppilasta tuottamaan yksinkertaisia kertovia, kuvaavia ja muita tekstejä, myös monimediaisissa ympäristöissä

Oppilas

 • osaa kirjoittaa lyhyitä tekstejä eri tarkoituksiin


Kirjoittaminen

 • käsin kirjoittaminen ja näppäintaidot
 • tekstien suunnittelu ja rakentaminen: ajatuskartta
 • oikeinkirjoituksen perusasiat: päättövälimerkit ja alkukirjain
 • sanaväli ja tavutus
 • äänne, kirjain tavu, sana ja virke

Laaja-alainen osaaminen

 • ihmettely, oivaltaminen ja oppimisen ilo (L1, L5) moniaistisuus, kokonaisvaltaisuus (L4, L5)
 • kuvitteellinen ja tosi (L4, L5)

T11 opastaa oppilasta harjaannuttamaan käsinkirjoittamisen taitoja ja näppäintaitoja sekä ohjata oppilasta vähitellen tekstien suunnitteluun ja rakentamiseen sekä tuntemaan oikeinkirjoituksen perusasioita ja kirjoitettua kieltä koskevia sopimuksia

Oppilas

 • osaa käyttää virkkeen tunnusmerkkejä 

Arviointitavat T9–T11:

 • välitön, kannustava palaute
 • viikoittainen, jatkuva arviointi
 • tuen tarpeen arviointi
 • arviointikeskustelut
 • sanelut (äänteistä lauseisiin ja virkkeisiin)
 • palaute omasta tuotoksesta
S4 KIELEN, KIRJALLISUUDEN JA KULTTUURIN YMMÄRTÄMINEN  
Keskeistä on eri kielenkäyttötapojen harjoitteleminen, lastenkirjallisuuteen ja lastenkulttuurin eri muotoihin tutustuminen sekä lastenkulttuurin tuottaminen yhdessä muiden kanssa.  

Kielitietietoisuus ja oma kielenkäyttö

 • edistää kielitietoisuutta ja kielen peruskäsitteiden tuntemusta
 • ohjataan tekemään havaintoja puhutusta ja kirjoitetusta kielestä koulussa ja vapaa-ajalla
 • pohditaan sanoja, sanontoja ja ilmaisutapoja
 • huomaamaan, että omalla kielenkäytöllä on vaikutusta toisten käyttäytymiseen
Laaja-alainen osaaminen
 • hyvät tavat ja toisten huomioon ottaminen (L2, L7)
 • oman perheen ja yhteisön perinteet ja tavat (L2, L4)
T12 kannustaa oppilasta kehittämään kielitietoisuuttaan ja kielen peruskäsitteiden tuntemusta sekä ohjata tekemään havaintoja puhutusta ja kirjotetusta kielestä sekä auttaa huomaamaan, että omalla kielenkäytöllä on vaikutusta toisten käyttäytymiseen

Oppilas:
 • harjoittelee eri kielenkäyttötapoja

Kirjallisuus

 • erilaisen lastenkirjallisuuden kuunteleminen ja lukeminen
 • itselle kiinnostavan ja sopivan luettavan valitseminen
 • kirjaston käyttö
 • leikitellään kielellä (lorut, runot)
Laaja-alainen osaaminen

 • mielikuvitus ja tunnetaidot (L2, L3, L4)
T13 innostaa oppilasta kuuntelemaan ja lukemaan lapsille suunnattua kirjallisuutta ja valitsemaan itseään kiinnostavaa luettavaa, kehittämään lukuharrastustatan sekä ohjata oppilasta kirjaston käyttöön

Oppilas

 • osaa etsiä itselleen kiinnostavaa ja sopivaa luettavaa

 

Kieli ja kulttuuri

 • oman kielen ja kulttuurin moninaisuuden arvostaminen
 • tutustuttaa ja innostuttaa lastenkulttuurin eri muotoihin
 • innostaa käyttämään ja tuottamaan lastenkulttuuria yhdessä muiden kanssa
 • tapakulttuuriin ja kansanperinteeseen tutustuminen
 • esityksistä nauttiminen ja niiden tuottaminen
 • koulun juhlat
T14 ohjata oppilasta arvostamaan omaa kieltään ja kulttuuriaan sekä kulttuurista moniniaisuutta, tutustuttaa joihinkin lastenkultturin muotoihin ja innostaa niiden käyttäjäksi sekä kannustaa tuotttamaan omaa kulttuuria yhdessä muiden kanssa


 

Esimerkkejä menetelmistä

 • pari- ja ryhmätyöskentely
 • keskustelu
 • draama

Arviointitavat T12–T14:

 • viikoittainen, jatkuva seuranta
 • havaintojen tekeminen sanojen merkityksestä ja arjen kielenkäyttötilanteista


 

ARVIOINTI TOISEN VUOSILUOKAN PÄÄTTYESSÄ:

Arvioinnin pääpaino on oppimisen edistymisen arvioinnissa. Arvioinnissa nostetaan esiin oppilaan vahvuuksia. Tarpeen mukaan annetaan ohjaavaa palautetta. Oppiaineen arviointi on tavoitteiden ja sisältöjen mukainen. Arvioinnissa korostuu opettajan, oppilaan ja huoltajan välinen vuorovaikutus.

Kielelliset valmiudet:

 • vuorovaikutus
 • itseilmaisu
 • kysyminen
 • kuunteleminen
 • lukutaito
 • kirjoitustaito
Työskentelytaidot:
 • ryhmätyöskentely
 • itsenäinen työskentely
 • vastuun ottaminen
 • omat ja yhteiset tehtävät

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä