Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus

1. lk


Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1–2 Tavoitteet
https://peda.net/id/da0a570e9

​Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus
Äidinkieli ja kirjallisuus -oppiaineen tehtävä, oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät tavoitteet, ohjaus, eriyttäminen ja tuki sekä oppimisen arviointi koskevat myös suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärää.

Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen
osaaminen

Keskeistä 1. - 2. vuosiluokalla:
Suomen kielen ja sen luku- ja kirjoitustaitojen
perustan luominen, vuorovaikutustaidot,
kiinnostus kieleen ja ilmaisuun.
Hyvän osaamisen kriteerit tavoitteiden näkökulmasta ja esimerkkejä arviointimenetelmistä
S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen

Kohtelias kielenkäyttö:
 • kiittäminen
 • tervehtiminen
 • anteeksipyytäminen
 • kysyminen
 • vastaaminen
 • kuunteleminen

Eri kielenkäyttötilanteet omassa luokassa:

 • parityöt
 • ryhmätyöt
 • opetuskeskustelu
 • keskustelu muissa koulun sosiaalisissa tilanteissa (välitunnit, ruokailu)

Asiointi koulun aikuisten kanssa:

 • rehtori
 • terveydenhoitaja
 • emäntä/siistijä
 • koulun muut aikuiset

Nykyhetki ja mennyt aika kerronnassa:

 • viikonlopusta, edellisestä päivästä ja lomasta kertominen

Kieltomuodot:

 • myönteisen ja kielteisen mielipiteen ilmaiseminen

Esimerkiksi:

 • draama
 • roolileikit
 • kauppaleikit
 • kerrontatuokio
 • pelit
 • mallintaminen

Laaja-alainen osaaminen:
Oppilaita rohkaistaan ja ohjataan myönteiseen vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön. (L2)
Koulutyössä oppilaat voivat ilmaista itseään ja itselleen merkityksellisiä asioita monipuolisia esittämisen tapoja käyttäen. Oppilaita kannustetaan nauttimaan käden ja koko kehon taitojen kehittymisestä ja harjoittelemaan monenlaista esiintymistä. Mielikuvitus, kekseliäisyys ja ilmaisutaidot kehittyvät muun muassa leikkien, seikkailujen, musiikin, draaman, saduttamisen, mediaesitysten, kuvallisen ja käsityöllisen ilmaisun sekä rakentelun ja muiden käden töiden keinoin. (L2)
Oppilaita kannustetaan käyttämään ja tuottamaan erilaisia tekstejä, nauttimaan niistä sekä ilmaisemaan itseään niiden avulla. (L4)

Mielipide- ja tunneilmausten ilmaiseminen:
Esimerkiksi:

 • draama
 • kuva-, sana- ja tunnekortit
 • kertomukset
 • ryhmä- ja parityöskentelyt

Ääntäminen:

 • mallintaminen
 • toistaminen
 • kuoroluku
 • verkossa olevien materiaalien hyödyntäminen (musiikki, kuvataide, liikunta)
 • kuuntelutaidot

Esimerkiksi:

 • satujen ja tarinoiden dramatisointia turvallisessa ja positiivisessa ilmapiirissä
 • keppinuket, sorminuket, käsinuket, roolivaatteet
 • tietotekstien havainnollistaminen kuvien ja rekvisiitan avulla
 • paikallislehdet ja –uutiset
 • verkkojulkaisut

Laaja-alainen osaaminen:
Työskentelyn lähtökohtana ovat oppilaiden omat kokemukset, havainnot ja kysymykset. Ihmettelylle, oivaltamiselle, uuden löytämiselle ja keksimiselle, mielikuvitukselle sekä oppimisen ilolle on tilaa. (L1)
Koulutyössä oppilaat voivat ilmaista itseään ja itselleen merkityksellisiä asioita monipuolisia esittämisen tapoja käyttäen. Oppilaita kannustetaan nauttimaan käden ja koko kehon taitojen kehittymisestä ja harjoittelemaan monenlaista esiintymistä. Mielikuvitus, kekseliäisyys ja ilmaisutaidot kehittyvät muun muassa leikkien, seikkailujen, musiikin, draaman, saduttamisen, mediaesitysten, kuvallisen ja käsityöllisen ilmaisun sekä rakentelun ja muiden käden töiden keinoin. (L2)
Oppilaiden kanssa keskustellaan, mitä oikeudenmukaisuus, yhdenvertaisuus ja vastavuoroisuus merkitsevät. (L7)

Laaja-alainen osaaminen oppiaineessa:
vuoropuhelut, näytelmät, pantomiimit omista ja toisten valitsemista aiheista

Keskeistä on taitojen kehittäminen eri vuorovaikutustilanteissa.

T1: rohkaista oppilasta harjoittamaan vuorovaikutus- ja
yhteistyötaitoja erilaisissa koulun ja muun arjen
vuorovaikutustilanteissa sekä vahvistamaan kuuntelun ja kuullun ymmärtämisen taitojaan.

T2: harjaannuttaa ja rohkaista oppilasta kertomaan ajatuksistaan ja tunteistaan ja keskustelemaan erilaisista aiheista sekä vahvistamaan niissä tarvittavaa sanastoa ja ilmaisua.

T3: kannustaa oppilasta vahvistamaan kielellistä ja kehollista ilmaisurohkeutta ja mielikuvitusta ohjaamalla oppilasta osallistumaan ja ilmaisemaan itseään kokonaisvaltaisesti, myös draaman keinoin.


Edistyminen omien ajatusten ja tunteiden ilmaisemisessa
Edistyminen vuorovaikutustilanteissa

Esimerkiksi
 • havainnointi
 • ohjaava ja kannustava suullinen palaute
 • vertaispalaute
 • palkkiot: tarrat, leimat
 • hymiöt
 • itsearviointi
 • oman puheen äänittäminen ja kuunteleminen


S2 Tekstien tulkitseminen

 • lukutaidon oppiminen ja siitä innostuminen
 • teknisen lukutaidon harjaantuminen; äänne, kirjain, tavu, sana
 • tekstien ymmärtäminen
 • tekstien hahmottaminen: otsikko, teksti, kuva
 • kuvanlukutaidon harjoitteleminen
 • sanavaraston laajentaminen eri tekstien avulla
 • kerronnan peruskäsitteiden harjoitteleminen
 • aikasanasto (esim.viikonpäivät, vuorokaudenajat), kuukaudet ja vuodenajat
 • paikka ja järjestys
 • lyhyet tarinat
 • sarjakuva
 • pari- ja ryhmätyöskentely
Esimerkiksi:
 • Erilaiset oppimateriaalit
 • Omalle tasolle sopivat kirjallisuus
 • Lehdet
 • Verkkojulkaisut
 • Sana-kuvalistat
 • Opetusohjelmat
 • Oppimispelit
Laaja-alainen osaaminen:
Oppilaita kannustetaan kysymään ja kuuntelemaan, tekemään tarkkoja havaintoja, etsimään tietoa sekä tuottamaan ja kehittelemään yhdessä ideoita ja esittämään työnsä tuloksia. Ikäkaudelle sopivien ongelmanratkaisu- ja tutkimustehtävien avulla viritetään uteliaisuutta ja kiinnostusta ympäröivän maailman ilmiöitä kohtaan sekä vahvistetaan taitoa jäsentää, nimetä ja kuvailla ympäristöä. Oppilaita rohkaistaan myös kyseenalaistamaan havaitsemiaan asioita ja huomaamaan, että tieto voi olla joskus ristiriitaista ja epäselvää. (L1) Oppilaat oppivat tuntemaan Lapsen oikeuksien sopimuksen pääperiaatteet ja pohtivat, mitä ne tarkoittavat heidän elämässään ja toiminnassaan. (L2) Oppilaita ohjataan monilukutaitoisiksi, monenlaisten, ikäkaudelle ominaisten tekstien tulkitsijoiksi, tuottajiksi ja arvioijiksi. Teksteillä tarkoitetaan tässä sanallisten, kuvallisten, auditiivisten, numeeristen ja kinesteettisten symbolijärjestelmien sekä näiden yhdistelmien avulla ilmaistua tai ilmenevää tietoa. Monilukutaidon kehittymistä tuetaan perustamalla opetus moniaistisuudelle, kokonaisvaltaisuudelle ja ilmiökeskeisyydelle. (L4)

Esimerkiksi
 • leikit, pelit
 • kuvakirjat
 • tiedon etsimisen harjoitteleminen kuvasta
 • runot ja lorut (riimit)
 • sähköiset materiaalit
 • ikäkaudelle ja taitotasolle sopivat tekstit
 • vinkkaus, esittely
Laaja-alainen osaaminen:
Koulutyössä tutustutaan läheiseen kulttuuriympäristöön sekä sen kulttuuriseen monimuotoisuuteen. (L2) Oppilaita ohjataan kehittämään kuvanlukutaitoa kokeilemalla kuvallisia ilmaisutapoja sekä tarkastelemaan visuaalisen vaikuttamisen keinoja lähiympäristössä. (L4)

Laaja-alainen osaaminen oppiaineessa:
 • tekstin kuvittaminen, kuvan tekstittäminen
 • luetusta tai kuullusta tekstistä kysymysten tekeminen ja vastaaminen
 • juliste itselle läheisestä aiheesta
Keskeistä on lukutaidon kehittyminen ja sen käyttäminen.

T4: innostaa ja ohjata oppilasta lukutaidon oppimiseen ja sana- ja käsitevarannon kartuttamiseen.

T5 kannustaa oppilasta lukemaan ikäkaudelle ja kielitaidolle sopivia tekstejä ja kirjallisuutta ja keskustelemaan lukemastaan


Edistyminen teknisessä lukutaidossa ja tekstin ymmärtämisessä

Esimerkiksi:
 • havainnointi
 • itsearviointi
 • vertaispalaute
 • ohjaajan palaute niin suullinen kuin kirjallinen
 • opetusohjelmien välitön palaute
 • testit


Edistyminen lukutaidossa sekä tekstien ymmärtämisessä ja lukemisen harrastamisessa

Esimerkiksi
 • havainnointi
 • edistymisen seuranta eri menetelmin
 • keskustelu
 • itsearviointi
 • ohjaava ja kannustava palaute
 • vertaispalaute sekä ohjaajan palaute
 • opetusohjelmien välitön palaute


S3 Tekstien tuottaminen

Kieltomuodot:
 • kieltomuodot ja ajan ilmaiseminen rakenteena
Esimerkiksi
 • lyhyet kirjoitelmat
 • täydennystehtävät
 • draama
 • roolileikit
 • erilaiset taitotasolle sopivat kirjalliset materiaalit
 • opetusohjelmat
 • ajatuskartta kuvien avulla
Laaja-alainen osaaminen:
Tärkeätä on pohtia yhdessä, miten omaan ympäristöön ja sen kulttuuriin voi vaikuttaa. (L2) Oppilaita ohjataan monilukutaitoisiksi, monenlaisten, ikäkaudelle ominaisten tekstien tulkitsijoiksi, tuottajiksi ja arvioijiksi. (L4) Oppilaita kannustetaan käyttämään ja tuottamaan erilaisia tekstejä, nauttimaan niistä sekä ilmaisemaan itseään niiden avulla. (L4)

TVT:
 • fontin valinta
 • tiedoston tallentaminen, avaaminen ja tulostaminen
Oikeinkirjoitus:
 • alkukirjaimet
 • virke
 • sanavälit
 • tavuviivat
 • päättövälimerkit
Esimerkiksi:
 • Trageton (kirjoittamalla lukemaan oppiminen) * ergonomia
 • kirjainmuotojen harjoittelu eri menetelmin
 • säännöllinen harjoittelu
 • opetusohjelmat
 • oppimispelit
Laaja-alainen osaaminen:
Kirjoitettujen tekstien perusluku- ja kirjoitustaito kehittyy ja sujuvoituu. (L4) Koulutyössä harjoitellaan laitteiden, ohjelmistojen ja palveluiden käyttöä ja opetellaan niiden keskeisiä käyttö- ja toimintaperiaatteita. Samoin harjoitellaan näppäintaitoja sekä muita tekstin tuottamisen ja käsittelyn perustaitoja. (L5) Oppilaat saavat ja jakavat keskenään kokemuksia digitaalisen median parissa työskentelystä sekä ikäkaudelle sopivasta ohjelmoinnista. Pelillisyyttä hyödynnetään oppimisen edistäjänä. (L5) Oppilaiden kanssa keskustellaan ja luodaan yhdessä tvt:n turvallisia käyttötapoja ja hyviä käytöstapoja. Huomiota kiinnitetään terveellisiin työasentoihin sekä sopivan pituisten työjaksojen merkitykseen hyvinvoinnille. (L5)

Esim.

 • erilaiset oppimateriaalit
 • opetusohjelmat
 • oppimispelit
 • täydennystehtävät

Laaja-alainen osaaminen:

Tieto- ja viestintäteknologian perustaitoja harjoitellaan ja opitaan käyttämään niitä opiskelun välineinä. Samalla opitaan keskeistä käsitteistöä. Oppilaat pohtivat myös, mihin tarkoituksiin tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään lähiympäristössä ja mikä sen merkitys on arjessa. (L5) Oppilaita ohjataan havaitsemaan edistymistään, tunnistamaan omat vahvuutensa oppijoina ja iloitsemaan onnistumisistaan. (L1) Oppilaita kannustetaan käyttämään ja tuottamaan erilaisia tekstejä, nauttimaan niistä sekä ilmaisemaan itseään niiden avulla. Kirjoitettujen tekstien perusluku- ja kirjoitustaito kehittyy ja sujuvoituu. (L4)

Laaja-alainen osaaminen oppiaineessa:
omien tekstien tuottaminen sekä käsin että tietotekniikan avulla

omat kirjaintarinat

Keskeistä on tekstien tuottaminen monin eri tavoin, ajattelutaitojen harjoitteleminen, innostaminen ja innostuminen, työskentelytapojen monipuolisuus, näppäintaidot.

T6 ohjata oppilasta harjoittelemaan eri tekstilajien ja niissä tarvittavan sanaston ja kieliopillisten rakenteiden tuottamista

T7 ohjata oppilasta harjoittelemaan käsin kirjoittamisen taitoa ja näppäintaitoja sekä tekstien suunnittelun ja tuottamisen taitoja

T8 kannustaa oppilasta harjoittelemaan oikeinkirjoituksen perusasioita

Edistyminen eri tekstilajien tuottamisessa
Edistyminen erilaisten kielen rakenteiden tuottamisessa

Esimerkiksi
 • havainnointi
 • edistymisen seuranta eri menetelmin
 • keskustelu
 • itsearviointi
 • ohjaava ja kannustava palaute vertaispalaute sekä ohjaajan palaute
 • opetusohjelmien välitön palaute
Edistyminen tekstin tuottamisessa, erityisesti käsin kirjoitamisen ja näppäintaitojen kehittyminen

Esimerkiksi:
 • havainnointi
 • edistymisen seuranta eri menetelmin
 • opetusohjelmien välitön palaute
 • itsearviointi
 • ohjaava ja kannustava palaute
 • vertaispalaute sekä ohjaajan palaute
 • testit
 • opetusohjelmien välitön palaute
Edistyminen oikeinkirjoituksessa

Esimerkiksi:
 • havainnointi
 • keskustelu
 • itsearviointi
 • ohjaava ja kannustava palaute
 • vertaispalaute sekä ohjaajan palaute
 • testit

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

Oman kielenkäytön vaikutus toisiin, kielen peruskäsitteiden tuntemus

 • draama
 • roolileikit
 • TV- ohjelmat
 • vieraskielisten ”hyödyntäminen”
 • sanat, sanonnat, ilmaisutavat
 • keskustelu

Laaja-alainen osaaminen:
Oppilaita ohjataan pohtimaan kuvitteellisen ja todellisen maailman suhdetta sekä myös sitä, että jokaisella tekstillä on tekijänsä ja tarkoituksensa. Näin opetuksessa tuetaan kriittisen ajattelun kehittymistä. (L4) Koulutyössä oppilaat saavat monimuotoisia tilaisuuksia oppia työskentelemään yksin ja yhdessä toisten kanssa. Heitä ohjataan harjoittelemaan ryhmässä toimimista ja yhteistyötä, omien ideoiden sovittamista yhteen toisten kanssa sekä ikäkaudelle sopivaa vastuunkantoa. Oppilaita kannustetaan tutkimaan uusia asioita ja miettimään, missä itse on erityisen hyvä ja mitä voisi tehdä toisten hyväksi koulussa ja kotona. Heitä rohkaistaan toimimaan uusissa tilanteissa itseensä luottaen. (L6) Omien kokemusten kautta oppilaat tutustuvat demokraattisen toiminnan sääntöihin ja toteutumiseen käytännössä. (L7)

Kirjaston käyttö, oman ja muiden kielen ja kultuurin arvoistaminen

Esimerkiksi:

 • kaikenlaiset tekstit
 • kirjasto- tai kirjastoautovierailut
 • kiertävät näyttelyt
 • esitykset
 • lukudiplomi

Laaja-alainen osaaminen:
Monilukutaitoiseksi kehittyäkseen oppilaat tarvitsevat sekä rikasta tekstiympäristöä että suojaavaa tukea median käytössä. Opetuksessa käytetään ikäkauden tarpeisiin soveltuvia tekstejä, kuten lehtiä, kirjoja, pelejä, elokuvia ja musiikkia sekä monimuotoisen ympäristön havainnointia ja oppilaiden tekemiä ja valitsemia sisältöjä. (L4) Oppilaita ohjataan asettumaan toisen asemaan ja tarkastelemaan asioita eri näkökulmista.(L2) Heille avataan mahdollisuuksia kokea ja tulkita taidetta ja kulttuuria. (L2)

Lukuharrastuksen kehittäminen, lastenkulttuuriin tutustuminen, tapakulttuuriin ja ja kansanperinteeseen tutustuminen

 • suomalaisen kulttuurin juhlaperinteet (sanasto, tavat, ruokakulttuuri, juhliin liittyvät traditiot) ja niiden vertaaminen omaan kulttuuriin (mitä on, mitä ei)
 • kirjailivieraat
 • koulun ja kodin juhlat
 • elokuva, teatteri
 • muu lastenkultturi

Laaja-alainen osaaminen:
Oppitunnit, juhlat, leikit, pelit, ruokailuhetket sekä yhteistyö koulussa ja koulun ulkopuolella tarjoavat tilaisuuksia harjoitella toimimista monenlaisten ihmisten kanssa. Oppilaita kohdellaan arvostavasti ja ohjataan ystävällisyyteen ja hyviin tapoihin. Oppilaita ohjataan arvostamaan oman perheensä ja yhteisönsä sekä muiden perinteitä ja tapoja. Koulutyössä tutustutaan läheiseen kulttuuriympäristöön sekä sen kulttuuriseen monimuotoisuuteen. Oppilaille avataan mahdollisuuksia tutustua kulttuuriperintöön sekä taiteeseen ja muuhun kulttuuritarjontaan ja saada kokemuksia myös kansainvälisyydestä. Tärkeätä on pohtia yhdessä, miten omaan ympäristöön ja sen kulttuuriin voi vaikuttaa.(L2)

Laaja-alainen osaaminen oppiaineessa:
 • koulun juhliin osallistuminen
 • luokan omat juhlat ja esitykset
 • oman kulttuurin juhlatapoja
 • kirjastovirailu
 • teatteriesitykset tai elokuvat

Keskeistä on eri kulttuurien ymmärtäminen ja arvostaminen sekä omien juurien tunteminen.


T9 innostaa oppilasta edistämään kielitietoisuuttaan tekemällä havaintoja erilaisista puhetavoista omassa lähipiirissään sekä auttaa oppilasta huomaamaan, että omalla kielenkäytöllä on vaikutusta toisten kielelliseen käyttäytymiseen

T10 innostaa oppilasta kuuntelemaan ja lukemaan ikäkaudelle ja kielitaidolle sopivaa kirjallisuutta ja ohjata oppilasta valitsemaan häntä itseään kiinnostavaa luettavaa sekä opastaa kirjaston käyttöön ja lastenkulttuuriin tutustumiseen

T11 ohjata oppilasta tunnistamaan ja arvostamaan eri kieliä ja kulttuureita omassa ympäristössään ja eläytymään erilaisten ihmisten asemaan ja elämäntilanteisiin

Edistyminen eri kielenkäyttötapojen havaitsemisessa

Esimerkiksi:
 • vertaispalaute
 • opettajan ja muiden koulun aikuisten antama palaute
Edistyminen itselle kiinnostavan ja sopivan kirjallisuuden valitsemisessa

Esimerkiksi:
 • esittelyt
 • vinkkaukset
 • kuullun ja luetun tekstin perusteella syntyneet erilaiset tuotokset

T11: Esimerkiksi
 • osallistuminen erilaisiin oman ja suomalaisen kulttuurin juhlaperinteisiin

Arvioidaan ainoastaan osallistuuko vai ei.S5 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena
 • Sana- ja käsitevarannon laajentaminen

Esimerkiksi:
Oppiainekohtaiset sanalistat.

Laaja-alainen osaaminen:
Oppilaita kannustetaan kysymään ja kuuntelemaan, tekemään tarkkoja havaintoja, etsimään tietoa sekä tuottamaan ja kehittelemään yhdessä ideoita ja esittämään työnsä tuloksia. (L1) Oppilaita ohjataan havaitsemaan edistymistään, tunnistamaan omat vahvuutensa oppijoina ja iloitsemaan onnistumisistaan. (L1) Monipuolinen liikkuminen ja motoriset harjoitukset tukevat ajattelun kehittymistä ja oppimista. Muistin, mielikuvituksen sekä eettisen ja esteettisen ajattelun kehittymistä tuetaan satujen ja tarinoiden, pelien, lorujen, laulujen ja leikkien, taiteen eri muotojen sekä monipuolisen vuorovaikutuksen avulla. (L1) Oppilaita rohkaistaan ja ohjataan myönteiseen vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön. (L2)
Monilukutaidon kehittymistä tuetaan perustamalla opetus moniaistisuudelle, kokonaisvaltaisuudelle ja ilmiökeskeisyydelle. Oppilaita kannustetaan käyttämään ja tuottamaan erilaisia tekstejä, nauttimaan niistä sekä ilmaisemaan itseään niiden avulla. Kirjoitettujen tekstien perusluku- ja kirjoitustaito kehittyy ja sujuvoituu.(L4) Oppilaita ohjataan monilukutaitoisiksi, monenlaisten, ikäkaudelle ominaisten tekstien tulkitsijoiksi, tuottajiksi ja arvioijiksi.(L4)

Oppiainekohtainen sanasto ja käsitteistö

Esimerkiksi:

 • oppiainekohtaiset sanalistat
 • käydään tehtävänantojen avainsanat, kysymyssanat
 • kuva- ja sanakortit

Laaja-alainen osaaminen:
Työskentelyn lähtökohtana ovat oppilaiden omat kokemukset, havainnot ja kysymykset. Ihmettelylle, oivaltamiselle, uuden löytämiselle ja keksimiselle, mielikuvitukselle sekä oppimisen ilolle on tilaa. Oppilaita kannustetaan kysymään ja kuuntelemaan, tekemään tarkkoja havaintoja, etsimään tietoa sekä tuottamaan ja kehittelemään yhdessä ideoita ja esittämään työnsä tuloksia. Ikäkaudelle sopivien ongelmanratkaisu- ja tutkimustehtävien avulla viritetään uteliaisuutta ja kiinnostusta ympäröivän maailman ilmiöitä kohtaan sekä vahvistetaan taitoa jäsentää, nimetä ja kuvailla ympäristöä. Oppilaita rohkaistaan myös kyseenalaistamaan havaitsemiaan asioita ja huomaamaan, että tieto voi olla joskus ristiriitaista ja epäselvää. (L1) Oppilaita rohkaistaan ja ohjataan yönteiseen vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön. (L2) Koulutyössä oppilaat voivat ilmaista itseään ja itselleen merkityksellisiä asioita monipuolisia esittämisen tapoja käyttäen. Oppilaita ohjataan hankkimaan tietoa erilaisista lähteistä ja välittämään tietoa muille. Oppilaille luodaan runsaasti tilaisuuksia kysyä ja ihmetellä, kertoa tarinoita, esittää näkemyksiään ja jakaa kokemuksiaan monenlaisia välineitä ja ilmaisun keinoja käyttäen. (L4)

Oman kielitaidon kehittymisen seuraaminen

 • palautteen antaminen ja vastaanottaminen
 • oppimispelit ja oppimisalustat

Laaja-alainen osaaminen:
Oman ja yhteisen työn suunnittelemista, tavoitteiden asettamista ja työskentelyn arviointia harjoitellaan. Yhdessä pohditaan, milloin työssä on onnistuttu ja mistä sen tietää. Oppilaita ohjataan havaitsemaan edistymistään, tunnistamaan omat vahvuutensa oppijoina ja iloitsemaan onnistumisistaan. (L1) Koulutyössä oppilaat voivat ilmaista itseään ja itselleen merkityksellisiä asioita monipuolisia esittämisen tapoja käyttäen. (L2) Oppilaita ohjataan monilukutaitoisiksi, monenlaisten, ikäkaudelle ominaisten tekstien tulkitsijoiksi, tuottajiksi ja arvioijiksi.(L4)

Laaja-alainen osaaminen oppiaineessa:

 • oma "sanakirjat" kuvien ja sanojen avulla eri oppiaineista

Keskeistä on myönteisen ja realistisen viestijäkuvan rakentaminen ja suomen kieli oppimisen välineenä.

T12: auttaa oppilasta rakentamaan myönteistä käsitystä itsestä viestijänä, lukijana, tekstien tuottajana sekä kielenoppijana

T13: ohjata oppilasta kehittämään kielitaitoaan eri oppiaineissa ja perehtymään koulussa tärkeisiin tekstilajeihin ja niiden ominaispiirteisiin

T14: ohjata oppilasta havainnoimaan itseään kielenkäyttäjänä sekä arvioimaan omaa kielenoppimistaan


Edistyminen kielen ja kulttuurin ymmärtämisessä, erityisesti havaintojen tekeminen sanojen merkityksistä ja arjen kielenkäyttötilanteista


Esimerkiksi:
 • osallistuminen erilaisiin kielenkäyttötilanteisiin
 • kirjalliset ja suulliset tuotokset
 • vertaispalaute
 • havainnointi
 • opettajan antama palaute
 • kielenkäyttötilanteiden tallentaminen

Edistyminen eri oppiaineissa tarvittavien sanojen ja käsitteiden käyttämisessä

Esimerkiksi
 • kirjalliset ja suulliset tuotokset
 • vertaispalaute
 • havainnointi
 • opettajan antama palaute

Edistyminen oman kielitaidon realistisessa arvioinnissa

Esimerkiksi
 • itsearviointi
 • opettajan antama palaute
 • oppimispelien antama välitön palaute

Vuosiluokan päättyessä pääpaino on oppimisen edistymisen arvioinissa.

2. lk


Suomi toisena kielenä ja kirjallisuus -oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1–2 Tavoitteet
https://peda.net/id/da0a570e9


Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen

Keskeistä 1. - 2. vuosiluokalla:
Suomen kielen ja sen luku- ja kirjoitustaitojen perustan luominen, vuorovaikutustaidot, kiinnostus kieleen ja ilmaisuun.
Hyvän osaamisen kriteerit tavoitteiden näkökulmasta ja esimerkkejä arviointimenetelmistä
S1 Vuorovaikutustilanteissa toimiminen
Kohtelias kielenkäyttö:
 • kiittäminen
 • tervehtiminen
 • anteeksipyytäminen
 • kysyminen
 • vastaaminen
 • kuunteleminen
 • pyytäminen
 • antaminen

Eri kielenkäyttötilanteet omassa luokassa:

 • parityöt
 • ryhmätyöt
 • opetuskeskustelu
 • keskustelu muissa koulun sosiaalisissa tilanteissa (välitunnit, ruokailu)

Asiointi koulun aikuisten kanssa:

 • rehtori
 • terveydenhoitaja
 • emäntä/siistijä
 • koulun muut aikuiset

Nykyhetki ja mennyt aika kerronnassa:

 • viikonlopusta, edellisestä päivästä ja lomasta kertominen

Kieltomuodot:

 • myönteisen ja kielteisen mielipiteen ilmaiseminen

Esimerkiksi:

 • draama
 • roolileikit
 • kauppaleikit
 • kerrontatuokio
 • pelit
 • mallintaminen

Laaja-alainen osaaminen:
Oppilaita rohkaistaan ja ohjataan myönteiseen vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön. (L2)
Koulutyössä oppilaat voivat ilmaista itseään ja itselleen merkityksellisiä asioita monipuolisia esittämisen tapoja käyttäen. Oppilaita kannustetaan nauttimaan käden ja koko kehon taitojen kehittymisestä ja harjoittelemaan monenlaista esiintymistä. Mielikuvitus, kekseliäisyys ja ilmaisutaidot kehittyvät muun muassa leikkien, seikkailujen, musiikin, draaman, saduttamisen, mediaesitysten, kuvallisen ja käsityöllisen ilmaisun sekä rakentelun ja muiden käden töiden keinoin. (L2)
Oppilaita kannustetaan käyttämään ja tuottamaan erilaisia tekstejä, nauttimaan niistä sekä ilmaisemaan itseään niiden avulla. (L4)

Mielipide- ja tunneilmausten ilmaiseminen:
Esimerkiksi:

 • draama
 • kuva-, sana- ja tunnekortit
 • kertomukset
 • ryhmä- ja parityöskentelyt

Ääntäminen:

 • mallintaminen
 • toistaminen
 • kuoroluku
 • verkossa olevien materiaalien hyödyntäminen (musiikki, kuvataide, liikunta)
 • kuuntelutaidot

Esimerkiksi:

 • satujen ja tarinoiden dramatisointia turvallisessa ja positiivisessa ilmapiirissä
 • keppinuket, sorminuket, käsinuket, roolivaatteet
 • tietotekstien havainnollistaminen kuvien ja rekvisiitan avulla
 • paikallislehdet ja –uutiset
 • verkkojulkaisut

Laaja-alainen osaaminen:
Työskentelyn lähtökohtana ovat oppilaiden omat kokemukset, havainnot ja kysymykset. Ihmettelylle, oivaltamiselle, uuden löytämiselle ja keksimiselle, mielikuvitukselle sekä oppimisen ilolle on tilaa. (L1)
Koulutyössä oppilaat voivat ilmaista itseään ja itselleen merkityksellisiä asioita monipuolisia esittämisen tapoja käyttäen. Oppilaita kannustetaan nauttimaan käden ja koko kehon taitojen kehittymisestä ja harjoittelemaan monenlaista esiintymistä. Mielikuvitus, kekseliäisyys ja ilmaisutaidot kehittyvät muun muassa leikkien, seikkailujen, musiikin, draaman, saduttamisen, mediaesitysten, kuvallisen ja käsityöllisen ilmaisun sekä rakentelun ja muiden käden töiden keinoin. (L2)
Oppilaiden kanssa keskustellaan, mitä oikeudenmukaisuus, yhdenvertaisuus ja vastavuoroisuus merkitsevät. (L7)

Keskeistä on taitojen kehittäminen eri vuorovaikutustilanteissa.

T1: rohkaista oppilasta harjoittamaan vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja erilaisissa koulun ja muun arjen vuorovaikutustilanteissa sekä vahvistamaan kuuntelun ja kuullun ymmärtämisen taitojaan.

T2: harjaannuttaa ja rohkaista oppilasta kertomaan ajatuksistaan ja tunteistaan ja keskustelemaan erilaisista aiheista sekä vahvistamaan niissä tarvittavaa sanastoa ja ilmaisua

T3: kannustaa oppilasta vahvistamaan kielellistä ja kehollista ilmaisurohkeutta ja mielikuvitusta ohjaamalla oppilasta osallistumaan ja ilmaisemaan itseään kokonaisvaltaisesti, myös draaman keinoin

Edistyminen itsensä ilmaisemisessa ja vuorovaikutustaidoissa, sana- ja käsitevarannon karttuminen

Esimerkiksi

 • havainnointi
 • ohjaava ja kannustava suullinen palaute
 • vertaispalaute
 • palkkiot: tarrat, leimat
 • hymiöt
 • itsearviointi
 • oman puheen äänittäminen ja kuunteleminen

Edistyminen omien tunteiden ilmaisemisessa
Edistyminen vuorovaikutustilanteissa

Esimerkiksi

 • havainnointi
 • ohjaava ja kannustava suullinen palaute
 • vertaispalaute
 • palkkiot: tarrat, leimat
 • hymiöt
 • itsearviointi
 • oman puheen äänittäminen ja kuunteleminen

Edistyminen itsensä ilmaisussa ja vuorovaikutustaidoissa

Esimerkiksi

 • havainnointi
 • itsearviointi
 • vertaispalaute
 • ohjaajan palaute niin suullinen kuin kirjallinenS2 Tekstien tulkitseminen

Sujuvan lukutaidon oppiminen ja siitä innostuminen
Teknisen lukutaidon harjaantuminen
Tekstien ymmärtämisen harjoittelu
Tekstien hahmottaminen: otsikko, teksti, kuva
Kuvalukutaidon kehittäminen
Sanavaraston laajentaminen eri tekstien avulla
Tutustuminen luetun ymmärtämisen strategioihin

 • aikasanasto (esim.viikonpäivät, vuorokaudenajat), kuukaudet ja vuodenajat
 • paikka ja järjestys
 • lyhyet tarinat
 • sarjakuva
 • pari- ja ryhmätyöskentely
Esimerkiksi:
 • erilaiset oppimateriaalit
 • omalle tasolle sopiva kirjallisuus
 • lehdet
 • verkkojulkaisut
 • sana-kuvalistat, virke-kuvalistat
 • opetusohjelmat
 • oppimispelit
Laaja-alainen osaaminen:
Oppilaita kannustetaan kysymään ja kuuntelemaan, tekemään tarkkoja havaintoja, etsimään tietoa sekä tuottamaan ja kehittelemään yhdessä ideoita ja esittämään työnsä tuloksia. Ikäkaudelle sopivien ongelmanratkaisu- ja tutkimustehtävien avulla viritetään uteliaisuutta ja kiinnostusta ympäröivän maailman ilmiöitä kohtaan sekä vahvistetaan taitoa jäsentää, nimetä ja kuvailla ympäristöä. Oppilaita rohkaistaan myös kyseenalaistamaan havaitsemiaan asioita ja huomaamaan, että tieto voi olla joskus ristiriitaista ja epäselvää. (L1) Oppilaat oppivat tuntemaan Lapsen oikeuksien sopimuksen pääperiaatteet ja pohtivat, mitä ne tarkoittavat heidän elämässään ja toiminnassaan. (L2) Oppilaita ohjataan monilukutaitoisiksi, monenlaisten, ikäkaudelle ominaisten tekstien tulkitsijoiksi, tuottajiksi ja arvioijiksi. Teksteillä tarkoitetaan tässä sanallisten, kuvallisten, auditiivisten, numeeristen ja kinesteettisten symbolijärjestelmien sekä näiden yhdistelmien avulla ilmaistua tai ilmenevää tietoa. Monilukutaidon kehittymistä tuetaan perustamalla opetus moniaistisuudelle, kokonaisvaltaisuudelle ja ilmiökeskeisyydelle. (L4)

Esimerkiksi
 • kuvakirjat
 • pelit ja leikit
 • runot ja lorut (riimit)
 • tietotekstit
 • sähköiset materiaalit
 • ikäkaudelle ja taitotasolle sopivat tekstit
 • vinkkaus, esittely
Laaja-alainen osaaminen:
Koulutyössä tutustutaan läheiseen kulttuuriympäristöön sekä sen kulttuuriseen monimuotoisuuteen. (L2) Oppilaita ohjataan kehittämään kuvanlukutaitoa kokeilemalla kuvallisia ilmaisutapoja sekä tarkastelemaan visuaalisen vaikuttamisen keinoja lähiympäristössä. (L4)

Keskeistä on sujuvan lukutaidon kehittyminen ja sen käyttäminen.
T4: innostaa ja ohjata oppilasta lukutaidon oppimiseen ja sana- ja käsitevarannon kartuttamiseen

T5 kannustaa oppilasta lukemaan ikäkaudelle ja kielitaidolle sopivia tekstejä ja kirjallisuutta ja keskustelemaan lukemastaan

Edistyminen teknisessä lukutaidossa ja tekstin ymmärtämisessä

Esimerkiksi:
 • havainnointi
 • itsearviointi
 • vertaispalaute
 • ohjaajan palaute niin suullinen kuin kirjallinen
 • opetusohjelmien välitön palaute
 • testit

Edistyminen lukutaidossa sekä tekstien ymmärtämisessä ja lukemisen harrastamisessa

Esimerkiksi
 • havainnointi
 • edistymisen seuranta eri menetelmin
 • keskustelu
 • itsearviointi
 • ohjaava ja kannustava palaute
 • vertaispalaute sekä ohjaajan palaute
S3 Tekstien tuottaminen

Rakenteet:
 • sana, virke ja lopetusvälimerkit
 • kieltomuodot
 • ajan ilmaiseminen rakenteena
Esimerkiksi
 • lyhyet kirjoitelmat
 • täydennystehtävät
 • draama
 • roolileikit
 • erilaiset taitotasolle sopivat kirjalliset materiaalit
 • opetusohjelmat
 • ajatuskartta kuvilla ja sanoilla
Laaja-alainen osaaminen:
Tärkeätä on pohtia yhdessä, miten omaan ympäristöön ja sen kulttuuriin voi vaikuttaa. (L2) Oppilaita ohjataan monilukutaitoisiksi, monenlaisten, ikäkaudelle ominaisten tekstien tulkitsijoiksi, tuottajiksi ja arvioijiksi. (L4) Oppilaita kannustetaan käyttämään ja tuottamaan erilaisia tekstejä, nauttimaan niistä sekä ilmaisemaan itseään niiden avulla. (L4)

TVT
 • fontin valinta
 • tiedoston tallentaminen, avaaminen ja tulostaminen
 • oman tekstin kuvittaminen piirrosohjelman avulla
Oikeinkirjoitus:
 • alkukirjaimet
 • virke
 • sanavälit
 • sanan jakaminen eri riveille
 • päättövälimerkit
Esimerkiksi:
 • Trageton (kirjoittamalla lukemaan oppiminen)
 • säännöllinen harjoittelu
 • opetusohjelmat
 • ergonomia
 • oppimispelit
Laaja-alainen osaaminen:
Kirjoitettujen tekstien perusluku- ja kirjoitustaito kehittyy ja sujuvoituu. (L4) Koulutyössä harjoitellaan laitteiden, ohjelmistojen ja palveluiden käyttöä ja opetellaan niiden keskeisiä käyttö- ja toimintaperiaatteita. Samoin harjoitellaan näppäintaitoja sekä muita tekstin tuottamisen ja käsittelyn perustaitoja. (L5) Oppilaat saavat ja jakavat keskenään kokemuksia digitaalisen median parissa työskentelystä sekä ikäkaudelle sopivasta ohjelmoinnista. Pelillisyyttä hyödynnetään oppimisen edistäjänä. (L5) Oppilaiden kanssa keskustellaan ja luodaan yhdessä tvt:n turvallisia käyttötapoja ja hyviä käytöstapoja. Huomiota kiinnitetään terveellisiin työasentoihin sekä sopivan pituisten työjaksojen merkitykseen hyvinvoinnille. (L5)
 • erilaiset oppimateriaalit
 • opetusohjelmat
 • oppimispelit
 • täydennystehtävät

Laaja-alainen osaaminen:
Tieto- ja viestintäteknologian perustaitoja harjoitellaan ja opitaan käyttämään niitä opiskelun välineinä. Samalla opitaan keskeistä käsitteistöä. Oppilaat pohtivat myös, mihin tarkoituksiin tieto- ja viestintäteknologiaa käytetään lähiympä-ristössä ja mikä sen merkitys on arjessa. (L5) Oppilaita ohjataan havaitsemaan edistymistään, tunnistamaan omat vahvuutensa oppijoina ja iloitsemaan onnistumisistaan. (L1) Oppilaita kannustetaan käyttämään ja tuottamaan erilaisia tekstejä, nauttimaan niistä sekä ilmaisemaan itseään niiden avulla. Kirjoitettujen tekstien perusluku- ja kirjoitustaito kehittyy ja sujuvoituu. (L4)

Keskeistä on tekstien tuottaminen monin eri tavoin, ajattelutaitojen harjoittelu, innostaminen ja innostuminen, työskentelytapojen monipuolisuus, näppäintaidot.

Edistyminen eri tekstilajien tuottamisessa
Edistyminen erilaisten kielen rakenteiden tuottamisessa

T6 ohjata oppilasta harjoittelemaan eri tekstilajien ja niissä tarvittavan sanaston ja kieliopillisten rakenteiden tuottamista

T7 ohjata oppilasta harjoittelemaan käsin kirjoittamisen taitoa ja näppäintaitoja sekä tekstien suunnittelun ja tuottamisen taitoja

T8 kannustaa oppilasta harjoittelemaan oikeinkirjoituksen perusasioita


T6: Esimerkiksi
 • havainnointi
 • edistymisen seuranta eri menetelmin
 • keskustelu
 • itsearviointi
 • ohjaava ja kannustava palaute vertaispalaute sekä ohjaajan palaute
Edistyminen tekstin tuottamisessa: käsinkirjoittaminen ja näppäilytaidot


Esimerkiksi:
 • havainnointi
 • edistymisen seuranta eri menetelmin
 • opetusohjelmien välitön palaute
 • itsearviointi
 • ohjaava ja kannustava palaute
 • vertaispalaute sekä ohjaajan palaute
 • testit

Edistyminen oikeinkirjoituksessa

Esimerkiksi:
 • havainnointi
 • edistymisen seuranta eri menetelmin
 • keskustelu
 • itsearviointi
 • ohjaava ja kannustava palaute
 • vertaispalaute sekä ohjaajan palaute
 • testit

S4 Kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin ymmärtäminen

Kielen peruskäsitteiden tunteminen, oman kielenkäytön vaikutus toisiin

T9:

 • draama
 • roolileikit
 • sanat, sanonnat, arvoitukset
 • TV- ohjelmat
 • vieraskielisten ”hyödyntäminen”
 • keskustelu

Laaja-alainen osaaminen:
Oppilaita ohjataan pohtimaan kuvitteellisen ja todellisen maailman suhdetta sekä myös sitä, että jokaisella tekstillä on tekijänsä ja tarkoituksensa. Näin opetuksessa tuetaan kriittisen ajattelun kehittymistä. (L4) Koulutyössä oppilaat saavat monimuotoisia tilaisuuksia oppia työskentelemään yksin ja yhdessä toisten kanssa. Heitä ohjataan harjoittelemaan ryhmässä toimimista ja yhteistyötä, omien ideoiden sovittamista yhteen toisten kanssa sekä ikäkaudelle sopivaa vastuunkantoa. Oppilaita kannustetaan tutkimaan uusia asioita ja miettimään, missä itse on erityisen hyvä ja mitä voisi tehdä toisten hyväksi koulussa ja kotona. Heitä rohkaistaan toimimaan uusissa tilanteissa itseensä luottaen. (L6) Omien kokemusten kautta oppilaat tutustuvat demokraattisen toiminnan sääntöihin ja toteutumiseen käytännössä. (L7)

Kirjaston käyttö, oman ja muiden kielen ja kulttuurin arvoistaminen


Esimerkiksi:

 • kaikenlaiset tekstit
 • kirjasto- tai kirjastoautovierailut
 • kiertävät näyttelyt
 • esitykset
 • lukudiplomi
 • kielellä leikittely (lorut, runot, arvoitukset)
 • vinkkaukset, lukukokemusten jakaminen
 • kirjailijavieraat

Laaja-alainen osaaminen:
Monilukutaitoiseksi kehittyäkseen oppilaat tarvitsevat sekä rikasta tekstiympäristöä että suojaavaa tukea median käytössä. Opetuksessa käytetään ikäkauden tarpeisiin soveltuvia tekstejä, kuten lehtiä, kirjoja, pelejä, elokuvia ja musiikkia sekä monimuotoisen ympäristön havainnointia ja oppilaiden tekemiä ja valitsemia sisältöjä. (L4) Oppilaita ohjataan asettumaan toisen asemaan ja tarkastelemaan asioita eri näkökulmista.(L2) Heille avataan mahdollisuuksia kokea ja tulkita taidetta ja kulttuuria. (L2)

Lukuharrastuksen kehittäminen, lastenkulttuuriin tutustuminen, tapakulttuuriin ja kansanperinteeseen tutustuminen

 • suomalaisen kulttuurin juhlaperinteet (sanasto, tavat, ruokakulttuuri, juhliin liittyvät traditiot) ja niiden vertaaminen omaan kulttuuriin (mitä on, mitä ei)
 • kirjailijavieraat mahdollisuuksien mukaan
 • koulun ja kodin juhlat
 • elokuva, teatteri
 • muu lastenkulttuuri

Laaja-alainen osaaminen:
Oppitunnit, juhlat, leikit, pelit, ruokailuhetket sekä yhteistyö koulussa ja koulun ulkopuolella tarjoavat tilaisuuksia harjoitella toimimista monenlaisten ihmisten kanssa. Oppilaita kohdellaan arvostavasti ja ohjataan ystävällisyyteen ja hyviin tapoihin. Oppilaita ohjataan arvostamaan oman perheensä ja yhteisönsä sekä muiden perinteitä ja tapoja. Koulutyössä tutustutaan läheiseen kulttuuriympäristöön sekä sen kulttuuriseen monimuotoisuuteen. Oppilaille avataan mahdollisuuksia tutustua kulttuuriperintöön sekä taiteeseen ja muuhun kulttuuritarjontaan ja saada kokemuksia myös kansainvälisyydestä. Tärkeätä on pohtia yhdessä, miten omaan ympäristöön ja sen kulttuuriin voi vaikuttaa.(L2)

Keskeistä on eri kulttuurien ymmärtäminen ja arvostaminen sekä omien juurien tunteminen.


T9 innostaa oppilasta edistämään kielitietoisuuttaan tekemällä havaintoja erilaisista puhetavoista omassa lähipiirissään sekä auttaa oppilasta huomaamaan, että omalla kielenkäytöllä on vaikutusta toisten kielelliseen käyttäytymiseen

T10 innostaa oppilasta kuuntelemaan ja lukemaan ikäkaudelle ja kielitaidolle sopivaa kirjallisuutta ja ohjata oppilasta valitsemaan häntä itseään kiinnostavaa luettavaa sekä opastaa kirjaston käyttöön ja lastenkulttuuriin tutustumiseen

T11 ohjata oppilasta tunnistamaan ja arvostamaan eri kieliä ja kulttuureita omassa ympäristössään ja eläytymään erilaisten ihmisten asemaan ja elämäntilanteisiin


Edistyminen eri kielenkäyttötapojen havaitsemisessa

Esimerkiksi:
 • vertaispalaute
 • opettajan ja muiden koulun aikuisten antama palaute

Edistyminen itselle kiinnostavan ja sopivan kirjallisuuden valitsemisessa


Esimerkiksi:
 • esittelyt
 • vinkkaukset, lukukokemusten jakaminen
 • kuullun ja luetun tekstin perusteella syntyneet erilaiset tuotokset

Esimerkiksi
 • osallistuminen oman ja suomalaisen kulttuurin juhlaperinteisiin

Arvioidaan ainoastaan osallistuuko vai ei.


S5 Kielen käyttö kaiken oppimisen tukena

Sana- ja käsitevarannon laajentaminen

Esimerkiksi:

 • oppiainekohtaiset sanalistat
 • kuvasanakirjat
 • sähköiset kuvasanakirjat

Laaja-alainen osaaminen:
Oppilaita kannustetaan kysymään ja kuuntelemaan, tekemään tarkkoja havaintoja, etsimään tietoa sekä tuottamaan ja kehittelemään yhdessä ideoita ja esittämään työnsä tuloksia. (L1) Oppilaita ohjataan havaitsemaan edistymistään, tunnistamaan omat vahvuutensa oppijoina ja iloitsemaan onnistumisistaan. (L1) Monipuolinen liikkuminen ja motoriset harjoitukset tukevat ajattelun kehittymistä ja oppimista. Muistin, mielikuvituksen sekä eettisen ja esteettisen ajattelun kehittymistä tuetaan satujen ja tarinoiden, pelien, lorujen, laulujen ja leikkien, taiteen eri muotojen sekä monipuolisen vuorovaikutuksen avulla. (L1) Oppilaita rohkaistaan ja ohjataan myönteiseen vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön. (L2)
Monilukutaidon kehittymistä tuetaan perustamalla opetus moniaistisuudelle, kokonaisvaltaisuudelle ja ilmiökeskeisyydelle. Oppilaita kannustetaan käyttämään ja tuottamaan erilaisia tekstejä, nauttimaan niistä sekä ilmaisemaan itseään niiden avulla. Kirjoitettujen tekstien perusluku- ja kirjoitustaito kehittyy ja sujuvoituu.(L4) Oppilaita ohjataan monilukutaitoisiksi, monenlaisten, ikäkaudelle ominaisten tekstien tulkitsijoiksi, tuottajiksi ja arvioijiksi.(L4)

Oppiainekohtainen sanasto ja käsitteistö

Esimerkiksi:

 • oppiainekohtaiset sanalistat
 • käydään tehtävänantojen avainsanat, kysymyssanat
 • kuva- ja sanakortit

Laaja-alainen osaaminen:
Työskentelyn lähtökohtana ovat oppilaiden omat kokemukset, havainnot ja kysymykset. Ihmettelylle, oivaltamiselle, uuden löytämiselle ja keksimiselle, mielikuvitukselle sekä oppimisen ilolle on tilaa. Oppilaita kannustetaan kysymään ja kuuntelemaan, tekemään tarkkoja havaintoja, etsimään tietoa sekä tuottamaan ja kehittelemään yhdessä ideoita ja esittämään työnsä tuloksia. Ikäkaudelle sopivien ongelmanratkaisu- ja tutkimustehtävien avulla viritetään uteliaisuutta ja kiinnostusta ympäröivän maailman ilmiöitä kohtaan sekä vahvistetaan taitoa jäsentää, nimetä ja kuvailla ympäristöä. Oppilaita rohkaistaan myös kyseenalaistamaan havaitsemiaan asioita ja huomaamaan, että tieto voi olla joskus ristiriitaista ja epäselvää. (L1) Oppilaita rohkaistaan ja ohjataan yönteiseen vuorovaikutukseen ja yhteistyöhön. (L2) Koulutyössä oppilaat voivat ilmaista itseään ja itselleen merkityksellisiä asioita monipuolisia esittämisen tapoja käyttäen. Oppilaita ohjataan hankkimaan tietoa erilaisista lähteistä ja välittämään tietoa muille. Oppilaille luodaan runsaasti tilaisuuksia kysyä ja ihmetellä, kertoa tarinoita, esittää näkemyksiään ja jakaa kokemuksiaan monenlaisia välineitä ja ilmaisun keinoja käyttäen. (L4)

Oman kielitaidon kehittymisen arvioiminen

 • palautteen antaminen ja vastaanottaminen
 • oppimispelit ja oppimisalustat

Laaja-alainen osaaminen:
Oman ja yhteisen työn suunnittelemista, tavoitteiden asettamista ja työskentelyn arviointia harjoitellaan. Yhdessä pohditaan, milloin työssä on onnistuttu ja mistä sen tietää. Oppilaita ohjataan havaitsemaan edistymistään, tunnistamaan omat vahvuutensa oppijoina ja iloitsemaan onnistumisistaan. (L1) Koulutyössä oppilaat voivat ilmaista itseään ja itselleen merkityksellisiä asioita monipuolisia esittämisen tapoja käyttäen. (L2) Oppilaita ohjataan monilukutaitoisiksi, monenlaisten, ikäkaudelle ominaisten tekstien tulkitsijoiksi, tuottajiksi ja arvioijiksi.(L4)

Keskeistä on myönteisen ja realistisen viestijäkuvan rakentaminen sekä suomen kieli oppimisen välineenä.

T12: auttaa oppilasta rakentamaan myönteistä käsitystä itsestä viestijänä, lukijana, tekstien tuottajana sekä kielenoppijana

T13: ohjata oppilasta kehittämään kielitaitoaan eri oppiaineissa ja perehtymään koulussa tärkeisiin tekstilajeihin ja niiden ominaispiirteisiin

T14: ohjata oppilasta havainnoimaan itseään kielenkäyttäjänä sekä arvioimaan omaa kielenoppimistaan
Edistyminen kielen ja kulttuurin ymmärtämisessä, erityisesti havaintojen tekeminen sanojen merkityksistä ja arjen kielenkäyttötilanteista

Esimerkiksi:
 • osallistuminen erilaisiin kielenkäyttötilanteisiin
 • kirjalliset ja suulliset tuotokset
 • vertaispalaute
 • havainnointi
 • opettajan antama palaute
 • kielenkäyttötilanteiden tallentaminen

Edistyminen eri oppiaineissa tarvittavien sanojen ja käsitteiden käyttämisessä

Esimerkiksi
 • kirjalliset ja suulliset tuotokset
 • vertaispalaute
 • havainnointi
 • opettajan antama palaute

Edistyminen oman kielitaidon realistisessa arvioinnissa

Esimerkiksi
 • itsearviointi
 • opettajan antama palaute
 • oppimispelien antama välitön palaute
Vuosiluokan päättyessä pääpaino on oppimisen edistymisen arvioinissa

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä