13.4.8 Musiikki

1. lk


Musiikin opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1-2 Tavoitteet
Musiikin tukimateriaali  

Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Hyvän osaamisen kriteerit tavoitteiden näkökulmasta ja esimerkkejä arviointimenetelmistä
S1 Miten musiikissa toimitaan
S2 Mistä musiikki muodostuu
S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa
S4 Ohjelmisto

Musiikki on kokonaisvaltainen oppiaine. Sisältöalueet S1-S4 sisältyvät jokaiseen tavoitteeseen (T1-T8).
 
Osallisuus (T1)

Oppilas kuuntelee, laulaa, soittaa ja liikkuu ryhmän mukana.
 • laulamisen, soittamisen, hiljaa olemisen opetteleminen (kuuntelun taito)
 • oppilaiden laulutoiveiden huomioiminen
 • erilaisten mielipiteiden hyväksymisen harjoitteleminen (oman vuoron odottaminen)
 • koulusoittimiin tutustuminen ja niiden kokeileminen
Laaja-alainen osaaminen:

Ryhmässä toimiminen
Vuorovaikutuksellisuus laulu- ja soittotilanteissa (L2)
Kokemus siitä, että omalla osallistumisella on merkitystä lopputuloksen kannalta (L7)

Oppilas ottaa huomioon ryhmän muut jäsenet yhteismusisoinnissa. (T1)

Arviointimenetelminä esim. tuntityöskentelyn havainnointi, luokan yhteiset arviointikeskustelut, itsearviointiMusisointi ja luova tuottaminen (T2-T4)

Ikäkauteen ja ajankohtaan sopivia lauluja ja laululeikkejä.

Monenlaisen musiikin kuuntelua ja omien kokemusten kuvailua.

Musiikillista keksintää eri työtapoja käyttäen.
 • perussykkeen hahmottaminen keho- ja soitinrytmein
 • äänenkäyttöharjoituksia puhuen, loruillen, riimitellen, laulaen
 • vuorolaulu ja –soitto
 • rentoutumisharjoituksia (keskittyminen, lauluasento, äänenmuodostuksen alkeet)
 • tunnetilojen ilmaiseminen musiikissa mielikuvien avulla
 • musiikin kuuntelutehtäviä
 • erilaisiin ääniympäristöihin tutustuminen
 • liikkuminen musiikin mukaan
 • omien ideoiden tuottaminen valmiin musiikkimaailman päälle (soitettuna tai nauhalta)
 • laululeikit, musiikillinen satujumppa, musiikkimaalaus
Laaja-alainen osaaminen:

Ajattelun kehittyminen soittaessa ja laulaessa (L1)
Vuorovaikutuksellisuus laulu- ja soittotilanteissa (L2)
Laulu ja soitto ilmaisun välineinä (L2)
Kokonaisvaltaisuus opetuksessa; musiikkia koetaan myös kuunnellen ja liikkuen (L1)
Tietoisuus siitä, että ääntä ja musiikkia on lähes joka paikassa (L4)
Tieto- ja viestintäteknologia apuna improvisointi- ja sävellystehtävissä (L5)
Ryhmässä toimiminen ja projektiluontoinen työskentely (L6)

Oppilas osallistuu yhteislauluun ja soittoon oman tasonsa mukaisesti. (T2)

Oppilas liikkuu musiikin mukaan ja käyttää kehoaan musiikilliseen ilmaisuun. (T3)

Oppilas keksii ohjatusti omia ratkaisujaan käyttäen erilaisia musiikillisia ilmaisutapoja. (T4)

Arviointimenetelminä esim.

Tuntityöskentelyn havainnointi, pienten esitysten järjestäminen oppitunneilla, itsearviointi (T2)

Tuntityöskentelyn havainnointi, itsearviointi (T3)

Tuntityöskentelyn havainnointi, pienet sävellykset, itsearviointi (T4)

Kulttuurinen ymmärrys ja monilukutaito (T5-T6)

Tutustuminen ikäkauteen sopivaan kulttuuriperinteeseen.

Musiikin peruskäsitteisiin tutustumista laulaen, soittaen, liikkuen ja kuunnellen.
 • pääpaino lastenlauluohjelmistossa
 • tutustuminen kansanlauluperinteeseen
 • konserttivierailut mahdollisuuksien mukaan
 • ohjelmistossa huomioidaan vuodenkierto ja muiden oppiaineiden sisältöjä (vuodenajat, juhlapyhät ym.)
 • musiikkisadut
 • musiikin tason (korkea – matala), tempon (hidas – nopea), voiman (hiljaa – kovaa) ja muodon (AB) hahmottaminen liikkeen ja mielikuvituksen avulla (esim. satujumpat, laululeikit jne.)
 • rytmiharjoituksia: perussyke, sanarytmi, kaikurytmit
 • musiikin merkintätapojen läpikäyminen luontevasti laulu- ja soitto-ohjelmistoon liittyen (esim. nuottiavain, tahti ja tahtiviiva, aika-arvot kokonuotista kahdeksasosaan ja vastaavat tauot, rakenne AB)
Laaja-alainen osaaminen:

Kulttuurillisesti keskeiseen musiikkiin tutustuminen (L2)
Musiikin erilaiset merkitykset eri aikakausina ja eri kulttuureissa (L4)
Musiikin merkintätapojen alkeiden opettelu (L4)
Oppilas osallistuu leikkiin, lauluun, soittoon ja musiikkiliikuntatehtäviin (T5)

Oppilas tunnistaa opiskeltuja musiikillisia merkintöjä ja osaa ohjatusti toimia niiden mukaan musisoinnin yhteydessä. (T6)

Arviointimenetelminä esim.

Tuntityöskentelyn havainnointi, itsearviointi (T5) (T6)
Hyvinvointi ja turvallisuus musiikissa (T7)

Soittimen oikea käyttö ja käsittely.

Oman vuoron odottaminen ja muiden huomioiminen.

Laaja-alainen osaaminen:

Pelisäännöt musiikintunneilla (L7)


Oppilas ymmärtää musiikkitunnin yhteiset säännöt ja osaa toimia niiden mukaisesti. (T7)


Arviointimenetelminä esim.

Tuntityöskentelyn havainnointi, itsearviointi
Oppimaan oppiminen (T8)

Tavoitteiden asettamisen harjoittelemista pienin askelin.
 • tavoitteiden asettamisen harjoittelemista pienin askelin, kohti suurempaa kokonaisuutta ja onnistunutta toteutumista (esim. esiintyminen juhlissa)
Laaja-alainen osaaminen:

Pettymyksien sietäminen
Harjoittelurutiinien ja pitkäjänteisyyden kehittyminen (L1)
Oppilas ymmärtää harjoittelun merkityksen musiikissa (T8)

Arviointimenetelminä esim.

Tuntityöskentelyn havainnointi, itsearviointi2. lk


Musiikin opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 1-2 Tavoitteet
Musiikin tukimateriaali  

Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Hyvän osaamisen kriteerit tavoitteiden näkökulmasta ja esimerkkejä arviointimenetelmistä
S1 Miten musiikissa toimitaan
S2 Mistä musiikki muodostuu
S3 Musiikki omassa elämässä, yhteisössä ja yhteiskunnassa
S4 Ohjelmisto

Musiikki on kokonaisvaltainen oppiaine. Sisältöalueet S1-S4 sisältyvät jokaiseen tavoitteeseen (T1-T8).
 
Osallisuus (T1)

Oppilas kuuntelee, laulaa, soittaa ja liikkuu ryhmän mukana.

Vuorovaikutuksellinen soittaminen.
 • laulamisen, soittamisen, hiljaa olemisen opetteleminen (kuuntelun taito)
 • oppilaiden laulutoiveiden huomioiminen (oppilaiden innostus aiheeseen)
 • erilaisten mielipiteiden hyväksymisen harjoitteleminen (oman vuoron odottaminen)
 • erilaisiin soittimiin tutustuminen ja niiden kokeileminen
Laaja-alainen osaaminen:

Ryhmässä toimiminen (L2)
Vuorovaikutuksellisuus laulu- ja soittotilanteissa (L2)
Kokemus siitä, että omalla osallistumisella on merkitystä lopputuloksen kannalta (L7)

Oppilas ottaa huomioon ryhmän muut jäsenet yhteismusisoinnissa. (T1)

Arviointimenetelminä esim. tuntityöskentelyn havainnointi, luokan yhteiset arviointikeskustelut, itsearviointiMusisointi ja luova tuottaminen (T2-T4)

Laulamiseen ja soittamiseen liittyvien taitojen opettelua ryhmän jäsenenä.

Monenlaisen musiikin kuuntelua ja omien kokemusten kuvailua.

Havaintojen tekeminen kuullusta.

Musiikillista keksintää eri työtapoja käyttäen.
 • laululeikit, musiikillinen satujumppa, musiikkimaalaus ja draama
 • perussykeharjoituksia keho- ja soitinrytmein
 • äänenkäyttöharjoituksia puhuen, loruillen, riimitellen ja laulaen
 • vuoro- ja kaanonlaulu
 • kehosoittimet ja koulusoittimet, esimerkiksi kantele, laattasoittimet, putket, rytmisoittimet
 • oikean soittotavan opetteleminen
 • yhteissoiton alkeiden harjoitteleminen
 • rentoutumisharjoituksia (keskittyminen, lauluasento, äänenmuodostuksen hahmottaminen)
 • musiikin kuunteleminen ja analysoiminen (soittimet, tunnelma)
 • äänimaailman ja musiikin hahmottaminen kaikkialta (musiikkia voi olla joka puolella)
 • liikkuminen musiikin mukaan, esim. tanssi, omien ideoiden improvisoiminen valmiin musiikkimaailman päälle (soitettuna tai nauhalta)
Laaja-alainen osaaminen:

Ajattelun kehittyminen soittaessa ja laulaessa (L1)
Vuorovaikutuksellisuus laulu- ja soittotilanteissa (L2)
Laulu ja soitto ilmaisun välineinä (L2))
Kokonaisvaltaisuus opetuksessa; musiikkia koetaan myös kuunnellen ja liikkuen (L1)
Tietoisuus siitä, että ääntä ja musiikkia on lähes joka paikassa (L4)
Tieto- ja viestintäteknologia apuna improvisointi- ja sävellystehtävissä (L5)

Oppilas osallistuu yhteislauluun ja soittoon oman tasonsa mukaisesti. (T2)

Oppilas liikkuu musiikin mukaan ja käyttää kehoaan musiikilliseen ilmaisuun. (T3)

Oppilas keksii ohjatusti omia ratkaisujaan käyttäen erilaisia musiikillisia ilmaisutapoja. (T4)

Arviointimenetelminä esim.

Tuntityöskentelyn havainnointi, pienten esitysten järjestäminen oppitunneilla , itsearviointi(T2)

Tuntityöskentelyn havainnointi, itsearviointi (T3)

Tuntityöskentelyn havainnointi, pienet sävellykset, itsearviointi (T4)Kulttuurinen ymmärrys ja monilukutaito (T5-T6)

Tutustuminen ikäkauteen sopivaan kulttuuriperinteeseen.

Musiikin peruskäsitteisiin tutustumista laulaen, soittaen, liikkuen ja kuunnellen.
 • pääpaino lastenlauluohjelmistossa
 • tutustuminen kansanlauluperinteeseen
 • konserttivierailut mahdollisuuksien mukaan
 • ohjelmistossa huomioidaan vuodenkierto ja muiden oppiaineiden sisältöjä (vuodenajat, juhlapyhät ym.)
 • tutustuminen oman ja muiden kulttuurialueiden sekä eri aikakausien musiikkiin
 • musiikin tason (korkea – matala), tempon (hidas – nopea), voiman (hiljaa – kovaa) ja muodon (AB) hahmottaminen liikkeen ja mielikuvituksen avulla (esim. satujumpat, laululeikit jne.)
 • musiikin merkintätapojen läpikäyminen luontevasti laulu- ja soitto-ohjelmistoon liittyen (esim. nuottiavain, tahti ja tahtiviiva, aika-arvot kokonuotista kahdeksasosaan ja vastaavat tauot, rakenne AB)
Oppilas osallistuu leikkiin, lauluun, soittoon ja musiikkiliikuntatehtäviin (T5)

Oppilas tunnistaa opiskeltuja musiikillisia merkintöjä ja osaa ohjatusti toimia niiden mukaan musisoinnin yhteydessä. (T6)

Arviointimenetelminä esim.

Tuntityöskentelyn havainnointi, itsearviointi (T5) (T6)Hyvinvointi ja turvallisuus musiikissa (T7)

Soittimen oikea käyttö ja käsittely.
Yhteisvastuu välineistä.
 • muiden oppilaiden huomioiminen soitto- ja laulutilanteissa
 • musiikkiluokan soittimista ja varusteista huolehtiminen
Oppilas ymmärtää musiikkitunnin yhteiset säännöt ja osaa toimia niiden mukaisesti. (T7)


Arviointimenetelminä esim.

Tuntityöskentelyn havainnointi, itsearviointi
Oppimaan oppiminen musiikissa (T8)

Tavoitteiden asettamisen harjoittelemista pienin askelin.

Ymmärrys yhteydestä musiikillisten taitojen ja harjoittelun välillä.
 • tavoitteiden asettamisen harjoittelemista pienin askelin, kohti suurempaa kokonaisuutta ja onnistunutta toteutumista (esim. esiintyminen juhlissa)
Oppilas ymmärtää harjoittelun merkityksen musiikissa (T8)

Arviointimenetelminä esim.

Tuntityöskentelyn havainnointi, itsearviointiPeda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä