Uskonto

Uskonto

1. luokka
Oppilas
 • tutustuu oman perheen uskonnolliseen ja katsomukselliseen taustaan
 • tutustuu jouluun ja pääsiäiseen sekä Raamatun kertomuksiin näistä juhlista
 • tutustuu kristinuskon monimuotoisuuteen ja myös uskonnottomuuteen
 • ymmärtää myös muita uskontoja tapoineen
 • pohtii omien tekojen seurauksia, vastuuta toisista ihmisistä ja luonnosta
 • tutustuu alustavasti YK:n Lapsen oikeuksien sopimukseen ja Kultaiseen sääntöön.
 • tutustuu virsiin ja muuhun hengelliseen musiikkiin

2. luokka
Oppilas

 • tutustuu kristinuskoon ja seurakuntaan liittyviin keskeisiin käsitteisiin ja symboleihin
 • perehtyy kirkkovuoden juhliin, perhejuhliin ja seurakunnan työmuotoihin
 • tutustuu kristilliseen jumalakäsitykseen ja kirkkorakennukseen sekä valittuihin Raamatun kertomuksiin
 • perehtyy omiin uskonnollisiin juuriinsa ja myös muihin uskontoihin tapoineen
 • pohtii omien tekojen seurauksia, vastuuta toisista ihmisistä, luonnosta
 • tutustuu virsiin ja muuhun hengelliseen musiikkiin

3. luokka
Oppilas

 • tutustuu jumalanpalvelukseen ja seurakunnan toimintaan sekä rukoukseen
 • perehtyy Jeesuksen merkitykseen kristinuskossa sekä valittuihin Raamatun kertomuksiin
 • tutustuu virsiin ja muuhun hengelliseen musiikkiin
 • tutustuu juutalaisuuteen ja islamiin
 • pohtii omia valintojaan ja toimintansa taustalla vaikuttavia arvoja sekä globaalia vastuuta

4. luokka
Oppilas

 • tutustuu seurakunnan toimintaan, jumalanpalvelukseen ja rukoukseen sekä keskeisiin käsitteisiin ja symboleihin
 • tutustuu Jeesuksen elämään, opetuksiin ja niiden merkitykseen kristinuskossa
 • tutustuu Raamatun kertomuksiin sekä virsiin ja muuhun hengelliseen musiikkiin
 • ymmärtää ihmisarvon, elämän kunnioittamisen ja luonnon vaalimisen tärkeyden - pohtii omia valintojaan ja toimintansa taustalla vaikuttavia arvoja sekä globaalia vastuuta

5. luokka
Oppilas

 • perehtyy luterilaisuuden oppiin ja sakramentteihin sekä kristinuskon moninaisuuteen ja erityisesti protestanttisuuteen osana kristinuskoa
 • tutustuu kymmeneen käskyyn, kultaiseen sääntöön ja rakkauden kaksoiskäskyyn sekä uskonnollisen kielen erityispiirteisiin ja vertauskuvallisuuteen
 • tutustuu kirkkoarkkitehtuuriin ja siihen liittyvään symboliikkaan sekä hengelliseen musiikkiin
 • tutustuu juutalaisuuteen, kristinuskoon ja islamiin sekä niiden vaikutukseen ja historiaan Euroopassa
 • pohtii omia valintojaan ja toimintansa taustalla vaikuttavia arvoja sekä globaalia vastuuta

6. luokka
Oppilas

 • tarkastelee kristinuskon keskeisiä käsitteitä, symboleita ja oppia
 • ymmärtää kristinuskon moninaisuuden ja erityisesti protestanttisuuden osana kristinuskoa
 • tutustuu Martti Lutherin ja Mikael Agricolan merkitykseen uskonnon uudistajina
 • tutustuu virsiin ja muuhun hengelliseen musiikkiin
 • perehtyy juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin vaikutukseen ja historiaan Euroopassa
 • tarkastelee YK:n Lapsen oikeuksien sopimusta
 • pohtii omia valintojaan ja toimintansa taustalla vaikuttavia arvoja sekä globaalia vastuuta

7. luokka
Oppilas

 • kunnioittaa ja ymmärtää erilaisuutta, esim. eri uskonnot ja uskonnottomuus
 • tutustuu maailman suuriin uskontoihin sekä eri uskontojen tapoihin, katsomusten oppeihin ja symboleihin
 • ymmärtää uskontojen merkityksen osana kulttuuria ja yhteiskuntaa sekä pohtii uskontoja tieteen näkökulmasta
 • tarkastelee uskontojen monimuotoisuutta, käsittelyä mediassa ja sen kriittistä arviointia sekä uskontojen välistä vuorovaikutusta ja dialogia
 • esittää ja perustelee omia mielipiteitä sekä keskustelee rakentavasti

8. luokka
Oppilas

 • tutustuu kristinuskon syntyyn ja kulttuurivaikutuksiin sekä pohtii sen suhdetta muihin uskontoihin
 • rakentaa omaa kulttuuri-identiteettiään ja kulttuurisesti kestävää elämäntapaa
 • tutustuu ihmisoikeuksiin ja kristinuskon ilmenemiseen mediassa, maailmanpolitiikassa, taiteessa ja populaarikulttuurissa
 • esittää omien mielipiteitä perustellusti ja rakentavasti
 • opettelee katsomaan asioita erilaisista näkökulmista, myös kriittisesti
 • pohtii ihmisyyteen kuuluvia elämänkysymyksiä ja ajankohtaisia aiheita

9. luokka
Oppilas

 • osaa esittää omia mielipiteitä rakentavasti ja erilaisuus ymmärtäen
 • osaa etiikan keskeiset käsitteet ja tutustuu ihmisoikeussopimuksiin
 • tutustuu kristinuskon eettisiin periaatteisiin ja kristinuskon merkitykseen kristittyjen valintojen perusteena ja ohjaajana
 • tarkastelee ihmisyyteen kuuluvia elämänkysymyksiä ja tutustuu ajankohtaisiin eettisiin kysymyksiin
 • ymmärtää omien valintojen eettiset ulottuvuudet ja niiden vaikutukset omaan ja toisten ihmisten hyvinvointiin ja kestävään tulevaisuuteen
 • vahvistaa kulttuurista ja katsomuksellista lukutaitoa