Ruotsi

Toinen kotimainen kieli

6. luokka
Oppilas
 • tutustuu suomen ja ruotsin asemaan kansalliskielinämme
 • harjoittelee erilaisia tapoja oppia ruotsia ja tunnistaa oman tapansa oppia
 • harjoittelee toimimaan kohteliaasti erityisesti suullisissa tilanteissa
 • harjoittelee sanastoa kirjallisesti ja suullisesti aihealueina esim. minä itse, perhe, koulu, harrastukset ja vapaa-aika
 • harjoittelee perusrakenteita esim. lukusanat, verbien perusmuoto ja preesens, perusasiat substantiivien ja adjektiivien taivutuksesta sekä pronomineista

7. luokka
Oppilas

 • tutustuu pohjoismaiseen kieliympäristöön, erityisesti Ruotsiin
 • hahmottaa ruotsin kielen säännönmukaisuuksia
 • osaa asettaa tavoitteita opiskelulleen sekä arvioida oppimistaan
 • harjoittelee uutta nuoren elämänpiiriin liittyvää sanastoa sekä toimimaan myönteisesti ja kohteliaasti ruotsin kielellä niin, että hänen viestinsä välittyy
 • kertaa aikaisemmin opittuja rakenteita sekä harjoittelee imperatiivin ja persoonapronominien objektimuotojen käyttöä
8. luokka
Oppilas
 • tutustuu edelleen Ruotsiin ja sen kulttuuriin sekä havainnoi ruotsin kielen säännönmukaisuuksia
 • harjoittaa itsenäistä työskentelyä ja tiedonhankintaa sekä yhteistyötaitoja
 • rohkaistuu suullisen ja kirjallisen kielitaitonsa käyttämisessä
 • kertaa aikaisemmin opittuja rakenteita
 • tutustuu ruotsin kielen sanajärjestykseen (sivulause uutena)
 • harjoittelee menneen ajan aikamuotoja

9. luokka
Oppilas

 • tutustuu pohjoismaiseen kieliympäristöön ja pohjoismaisiin arvoihin
 • tutustuu ikätasolleen sopiviin teksteihin ja oleellisimpiin rakenteisiin sekä harjoittelee kohteliasta kielenkäyttöä monenlaisissa vuorovaikutustilanteissa
 • syventää ruotsin kielen perusrakenteiden hallintaa
 • perehtyy uusina rakenteina konditionaalin ja infinitiivin muodostukseen ja käyttöön