Englanti

Englanti

3. luokka
Oppilas
 • tutustuu englannin kieleen ja sen asemaan maailmassa
 • harjoittelee muun muassa seuraavia kielen rakenteita: I, you, he/she, do, can, prepositioita, yksikkö, monikko
 • harjoittelee englannin kielen sanastoa aihealueena oma itse ja perhe
 • harjoittelee käyttämään aakkosellista sanastoa
 • tutustuu alustavasti foneettisiin merkkeihin
 • harjoittelee tervehtimään ja esittäytymään
 • harjoittelee kirjoittamaan lyhyitä lauseita ja viestejä
 • harjoittelee erilaisia kielenoppimistapoja

4. luokka
Oppilas

 • kertaa aikaisemmin opittua ja opettelee uutta sanastoa
 • opettelee uusia kielen rakenteita: epäsäännöllinen monikko, have/has, olla-verbi, yksikön 3. persoona, kellonajat
 • harjoittelee pieniä kuullun- ja luetunymmärtämisen tehtäviä
 • kertoo laajemmin itsestään ja elinympäristöstään suullisesti ja kirjallisesti
 • harjoittelee tunnistamaan enenevissä määrin foneettisia merkkejä
 • etsii englanninkielistä aineistoa esim. verkosta ja kirjastosta

5. luokka
Oppilas

 • kertaa aikaisemmin opittuja rakenteita
 • opettele uutta sanastoa
 • harjoittelee monipuolisempia kielen rakenteita: adjektiivien vertailumuodot, artikkelit, yleispreesens, kestopreesens
 • harjoittelee runsaasti erilaisia suullisia ja kirjallisia viestintätilanteita
 • suunnittelee ja toteuttaa erilaisia teemoja/projekteja
 • valitsee itselleen sopivia kielenopiskelutapoja
 • harjoittelee ääntämistä, erityisesti intonaatiota

6. luokka
Oppilas

 • vahvistaa edellisten vuosiluokkien taitoja
 • opettelee uutta sanastoa
 • harjoittelee laajenevassa määrin kielen rakenteita: imperfekti, pitkien adjektiivien vertailu, prepositiot
 • tuottaa ja ymmärtää laajempia teksti- ja puhekokonaisuuksia aihealueena koko maailma
 • päättelee sanojen merkityksiä asiayhteyksien perusteella
 • havaitsee eri kieliä yhdistäviä ja erottavia ilmiöitä

7. luokka
Oppilas

 • tutustuu seuraaviin sisältöihin: koti, perhe ja suku, lähiympäristö ja koulu, ruoka, ystävät ja ystävyys, muoti ja pukeutuminen, ulkonäkö sekä harrastukset
 • kertaa yleispreesensin ja -imperfektin sekä futuurin
 • opettelee seuraavat rakenteet: perfekti ja pluskvamperfekti, epäsäännölliset verbit, prepositiot, there is ja there are, it is, artikkelit

8. luokka
Oppilas

 • harjoittelee monipuolisesti sanastoa eri nuoren elämää koskettavista aihepiireistä
 • opettelee seuraavat kielioppirakenteet: futuuri ja ehtolause, 1. ja 2. konditionaali, adverbit, indefiniittipronominit, liitekysymykset, sanajärjestys, artikkelit maantieteellisten nimien yhteydessä, can ja must

9. luokka
Oppilas

 • harjoittelee monipuolisesti sanastoa
 • opettelee ja kertaa seuraavia kielioppirakenteita: aikamuodot, passiivi, epäsuora esitys ja kysymys, vaillinaiset apuverbit, 2. konditionaali, infinitiivi ja -ing -muoto, paljoussanat, yksikkömuotoiset substantiivit, relatiivipronominit