Ympäristöoppi

Ympäristöoppi

1. luokka
Oppilas
 • tutustuu elämän perusedellytyksiin, ihmisen kehon osiin ja elämänkulkuun
 • tunnistaa elollisen ja elottoman luonnon eroja
 • tutustuu karttaan ja Suomeen alueena sekä tutustuu lähiympäristöön (sis. luonnonympäristö, kulttuuriympäristö, ammatit, kestävä kehitys)
 • tunnistaa tavallisimpia eliökunnan ryhmiä, eliölajeja, elinympäristöjä ja rakennettuja ympäristöjä
 • havainnoi eri vuodenaikojen luonnonilmiöitä
 • tutustuu veden ominaisuuksiin ja kiertokulkuun

2. luokka
Oppilas

 • tutustuu liikennesääntöihin, hätätilanteissa toimimiseen ja ensiaputaitoihin
 • tutustuu ihmisen elintoimintoihin ja elämän perusedellytyksiin sekä ravinnontuotantoon ja juomaveden alkuperään
 • opettelee Pohjoismaiden karttaa ja Suomen naapurimaita sekä avaruutta
 • opettelee seuraavia asioita: vuodenajat, vuorokausi, kuukausi, vuosi, sääilmiöt, luonnonympäristö, rakennettu ympäristö, karttamerkit, ilmansuunnat, kestävä kehitys sekä selkärankaiset ja selkärangattomat eläimet
 • tutustuu kotiseutuun

3. luokka
Oppilas

 • pohtii arjen terveystottumuksia ja tunteiden tunnistamista, ilmaisua ja säätelyä
 • harjoittelee yhteisöissä toimimista (luokkahenki, ystävyys, kiusaaminen ja perhe)
 • edistää turvallisuutta ja kehittää turvataitoja (liikenne-, palo-, sähköturvallisuus, tapaturmat ja myrkytykset)
 • tutustuu Suomen luontoon, kulttuuriin, karttaan ja paikannimistöön sekä kulttuuriperintöön
 • tutustuu vesieliöihin ja niiden lisääntymiseen sekä veteen ja rantaan elinympäristönä
 • tutustuu seuraaviin asioihin: aineiden olomuodot ja ominaisuudet, palaminen, veden kiertokulku, aineen ja energian säilyminen, jokamiehen oikeudet ja velvollisuudet, maa- ja kallioperä, sää, lämpötilan mittaaminen, lämpöenergiakäsite, kodin sähkölaitteet, monikulttuurisuus, kestävän kehityksen periaatteet ja ympäristövastuullisuus

4. luokka
Oppilas

 • tutustuu Pohjoismaihin ja Baltiaan
 • tutustuu erilaisiin eliöihin, niiden elinympäristöihin ja lisääntymiseen sekä ravintoketjuun ja yhteyttämisen periaatteeseen
 • opettelee tunnistamaan ja säätelemään oman kehon ja mielen viestejä, mm. tunteita sekä opettelee mielenterveystaitoja
 • tietää hyvät terveystottumukset ja harjoittelee sairauksien ehkäisyä ja hoitoa sekä turvataitoja
 • tutustuu seuraaviin asioihin: elollinen ja eloton luonto, rakennettu ja sosiaalinen ympäristö, kestävä kehitys, ympäristövastuullisuus, ilmastonmuutos, ravinnontuotanto, metsien hyötykäyttö, kotiseutu, jokamiehen oikeudet ja velvollisuudet, ääni- ja valoilmiöt sekä laitteiden toimintaperiaatteet

5. luokka
Oppilas

 • tutustuu ihmisen rakenteeseen, keskeisiin elintoimintoihin, kasvun ja kehityksen eri vaiheisiin sekä seksuaaliseen kehitykseen ja lisääntymiseen
 • tutustuu metsän eliöihin ja metsään elinympäristönä
 • tekee pienen kasvion ja tunnistaa yleisimpiä kasvilajeja metsästä ja pihalta
 • tutustuu Venäjään sekä Keski- ja Etelä-Eurooppaan
 • tunnistaa erilaisia materiaaleja ja aineita (alkuaine, yhdiste, puhdas aine ja seos) sekä aineiden ominaisuuksia (olomuoto, happamuus ja liukoisuus)
 • tutustuu seuraaviin asioihin: eri laitteiden toimintaperiaatteet (esim. pyörä, vipu, kalteva taso), lähiavaruus, vuodenajat, päivän ja yön vaihtelu, maapallon rakenne
 • tutustuu erilaisiin arjen ilmiöihin (maan vetovoima ja kitkavoima) ja aineen säilymisen periaatteeseen (veden kiertokulku, palaminen ja yhteyttäminen)

6. luokka
Oppilas

 • tutustuu eri maanosiin (mm. luonto, kartta, paikannimistö)
 • harjoittelee turvataitoja (aiheina esim. palo- ja sähköturvallisuus, myrkytykset, päihteet, kiusaamisen ehkäisy, fyysinen ja henkinen koskemattomuus sekä toiminta ensiapu- ja vaaratilanteissa)
 • tutustuu laitteiden toimintaperiaatteisiin (esim. virtapiirit)
 • perehtyy energian säilymisen periaatteisiin mm. lämpöenergian avulla
 • tunnistaa oman kehon ja mielen viestejä, harjoittelee mielenterveystaitoja sekä sairauksien ehkäisyä ja itsehoitoa
 • tunnistaa metsän ja suon eliöitä ja tutustuu suohon elinympäristöinä
 • tutustuu eläinten ja kasvien lisääntymiseen sekä metsien hyötykäyttöön
 • tietää aineiden olomuodot ja ominaisuuksia sekä aineen muutokset ja aineen säilymisen periaate (palaminen ja yhteyttäminen)
 • toteuttaa yhteistyössä toisten kanssa vaikuttamisprojektin (esim. kirpputori, tavaranvaihtopäivä, uusiopaperin valmistaminen, hyväntekeväisyystempaus)
 • oppii vaalimaan omaa kulttuuriperintöänsä