Äidinkieli

Miniops äidinkieli

1. luokka
Oppilas
 • oppii luku- ja kirjoitustaidon perusteet
 • harjoittelee kuuntelemaan muita ja kertomaan oman mielipiteensä

2. luokka
Oppilas

 • vahvistaa luku- ja kirjoitustaidon nopeutta ja sujuvuutta
 • osaa kuunnella muita ja rohkaistuu mielipiteensä kertomisessa

3. luokka
Oppilas

 • rohkaistuu ilmaisemaan itseään ja harjaantuu kuuntelemaan toisten kerrontaa
 • harjoittelee lukemaan ikätasolleen sopivia tekstejä ja asioimaan kirjastossa sekä innostuu oman lukuharrastuksen aloittamiseen
 • tottuu käyttämään tiedon etsinnässä useita tietolähteitä
 • kehittyy oikeinkirjoituksessa ja harjoittelee kirjoittamaan kertovia ja kuvaavia tekstejä käsin ja koneella

4. luokka
Oppilas

 • osaa ilmaista myönteisen ja kielteisen mielipiteensä rakentavasti ja hallitsee asiallisen kielenkäytön
 • tekee pienimuotoisia esityksiä ja esitelmiä esimerkiksi draaman avulla
 • löytää lukemastaan tekstistä olennaiset asiat
 • suunnittelee ja tuottaa omaa tekstiään ymmärtäen puhe- ja kirjakielen erot

5. luokka
Oppilas

 • pohtii, miten omalla puheellaan voi vaikuttaa, ja ymmärtää sanattoman viestinnän merkityksiä
 • harjoittelee eri tekstilajien tunnistamista ja päätelmien tekemistä luetuista teksteistä
 • käyttää entistä monipuolisemmin tietolähteitä ja arvioi niiden luotettavuutta ja käyttökelpoisuutta
 • harjoittelee mielipidetekstien kirjoittamista
 • opettelee analysoimaan kielen rakenteita, aikamuotoja ja sanaluokkia

6. luokka
Oppilas

 • opettelee tunnistamaan omat vahvuutensa viestijänä
 • jakaa omia lukukokemuksiaan
 • toimii vastuullisesti verkossa ja merkitsee lähteet asianmukaisesti
 • harjoittelee tiivistämistä ja kappalejakoa
 • tunnistaa sijamuotoja ja lauseen pääjäseniä sekä kirjallisuuden termejä, kuten kertoja, aihe ja teema

7. luokka
Oppilas

 • laajentaa taitojaan toimia tavoitteellisesti, motivoituneesti, eettisesti ja rakentavasti erilaisissa viestintäympäristöissä
 • kehittää erilaisia lukemiseen liittyviä taitoja ja laajentaa erilaisten tekstien ymmärtämistä, tulkintaa ja analysointia
 • rohkaistuu ilmaisemaan ajatuksiaan kirjoittamalla, tuottaa monimuotoisia tekstejä ja kehittää omia vahvuuksiaan tekstin tuottajana.
 • syventää kielitietoisuuttaan ja kiinnostustaan kielen rakenteita ja eri rekistereitä kohtaan

8. luokka
Oppilas

 • monipuolistaa ryhmäviestintä-, perustelu- ja tiedonhankintataitojaan
 • tuottaa erityisesti kantaa ottavia ja pohtivia tekstejä myös monimediaisissa ympäristöissä sekä yksin että yhdessä muiden kanssa

9. luokka
Oppilas

 • syventää taitojaan toimia erilaisissa viestintäympäristöissä ja vahvistaa valmiuksiaan ilmaista itseään erilaisissa viestintätilanteissa
 • syventää omaa viestijäkuvaansa sekä tiedon arviointi- ja hankintataitojaan