Yhteiskuntaoppi

Yhteiskuntaoppi

4. luokka
Oppilas
 • osaa selittää yhteisten sääntöjen merkitystä ja toimia niiden mukaisesti sekä perustella, miksi ihmisoikeudet ovat tärkeitä ja mihin oikeusjärjestelmää tarvitaan
 • ymmärtäää työnteon ja yrittämisen merkityksen
 • ymmärtää demokratian käsitteen ja demokratian vaikutuksia
 • osaa perustella omaan rahankäyttöönsä ja kuluttamiseen liittyviä asioita
 • osaa käyttää mediaa yhteiskunnallisen ajattelun ja toiminnan välineenä sekä ymmärtää omaa median käyttöään

9. luokka
Oppilas

 • oppii tarkastelemaan asioita kriittisesti ja analysoimaan ajankohtaisia asioita
 • tiedostaa yksilön vastuut, velvollisuudet ja oikeudet
 • oppii käyttämään mediataitoja
 • ymmärtää vaikuttamisen yhteiskunnassa ja lähiympäristössä, myös käytännössä
 • oppii yhteiskunnallisen päätöksenteon periaatteet ja demokraattiset toimintatavat
 • oppii toimimaan yritteliäästi, vastuullisesti ja taloudellisesti
 • tunnistaa lähialueen elinkeinoelämän erityispiirteet ja keskeiset toimialat
 • ymmärtää työelämän ja yrittäjyyden yhteiskunnallisen merkityksen
 • oppii säästämisen, sijoittamisen ja kuluttamisen merkityksen sekä oppilaan omassa elämässä että kansantaloudessa