Elämänkatsomustieto

Elämänkatsomustieto

1.luokka

Oppilas

-harjoittelee kuuntelemaan toisia kunnioittavasti ja sekä selkeää itseilmaisua

-tutustuu ja pohtii hyvän, oikean ja väärän merkityksiä, niiden erottamista sekä ihmisen hyvyyttä -tutkii ystävyyden sisältöä ja merkitystä lasten elämässä

-perehtyy erilaisiin elämäntapoihin liittyen erityisesti oppilaan omaan koti- ja kulttuuritaustaan


2.luokka

Oppilas

-perehtyy ihmisten yhteiselämän perusteisiin tutkimalla esimerkiksi säännön, luottamuksen, rehellisyyden ja reiluuden merkityksiä erilaisissa omaan elämäänsä liittyvissä tilanteissa

-tutustuu alustavasti lapsen oikeuksiin ja lapsen asemaan erilaisissa yhteisöissä

-tutkii erilaisia elämänmuotoja maapallolla pohtien samalla elämän rajallisuutta

-tutustuu kertomuksiin maailman synnystä

-tutustuu omaan lähiympäristöönsä ja tarkastelee omien valintojen ja toiminnan vaikutusta siihen


3.luokka

Oppilas

-harjoittelee toisen kohtaamista ja erilaisten näkökulmien arvostamista

-pohtii oikeudenmukaisuutta, yhdenvertaisuutta, onnellisuutta ja hyvää elämää

-tutustuu suomalaiseen kulttuuriin ja kulttuurivähemmistöihin, erilaisiin elämän- ja maailmankatsomuksiin

-tutustuu sopimuksen, lupauksen, oikeuden ja velvollisuuden, yhdenvertaisuuden, rauhan ja demokratian merkityksiin elämäänsä liittyvissä arkipäivän tilanteissa kuin laajemminkin

-perehtyy erilaisiin luontokäsityksiin, luonnon ja ihmisen tulevaisuuteen sekä kestävään kehityseen


4.luokka

Oppilas

-harjoittelee oman näkemyksen erittelyä ja perustelemista suhteessa toisiin

-pohtii oikeudenmukaisuutta, yhdenvertaisuutta, onnellisuutta ja hyvää elämää

-pohtii eri näkökulmista omaa identiteettiään, perehtyy suomalaiseen kulttuuriin ja kulttuurivähemmistöihin sekä erilaisiin elämän- ja maailmankatsomuksiin

-tutustuu sopimuksen, lupauksen, oikeuden ja velvollisuuden, yhdenvertaisuuden, rauhan ja demokratian merkityksiin elämäänsä liittyvissä arkipäivän tilanteissa kuin laajemminkin

-tutkii erilaisia luontokäsityksiä, luonnon ja ihmisen tulevaisuutta sekä kestävää kehitystä


5.luokka

Oppilas

-tutkii vapautta ja vastuuta, erityisesti ajattelun-, uskonnon- ja elämänkatsomuksen vapauden näkökulmista

-pohtii esimerkiksi yhdenvertaisuuden, hyväksymisen, ymmärtämisen, tietämisen, uskomisen ja luulemisen merkityksiä

-perehtyy lapsen oikeuksiin pohtien niiden toteutumista lähellä ja kaukana

-harjoittelee tekojen eettistä arviointia niiden kontekstin, tarkoitusten ja seurausten näkökulmista

-harjoittelee omien näkemysten erittelyä ja perustelemista

-perehtyy erilaisiin aikakäsityksiin ja tapoihin selittää maailmaa sekä pohtii niiden vaikutusta ihmisten elämään ja niihin liittyviin erilaisiin tietokäsityksiin


6.luokka

Oppilas

-tutustuu arvon ja normin käsitteisiin

-pohtii yhdenvertaisuutta, onnellisuutta ja hyvää elämää

-perehtyy maailman kulttuuriperintöön ja sen arvokkuuteen

-perehtyy lapsen oikeuksiin pohtien niiden toteutumista lähellä ja kaukana

-harjoittelee tekojen eettistä arviointia niiden kontekstin, tarkoitusten ja seurausten näkökulmista

-harjoittelee omien näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa yhteiselämän vaatimuksiin

-perehtyy erilaisiin aikakäsityksiin ja tapoihin selittää maailmaa sekä pohtii niiden vaikutusta ihmisten elämään ja niihin liittyviä erilaisia tietokäsityksiä

-harjoittelee omien näkemysten erittelyä ja perustelemista suhteessa maailmankuvaan ja kestävään tulevaisuuteen


7. luokka

Oppilas

-
Katsomus ja kulttuuri: Perehtyy maailmankuvan ja maailmankatsomuksen käsitteisiin.

-
Käy oppilaan elämänkatsomuksen ja identiteetin rakentamista tukevia keskusteluja.

-
Perehtyy Unescon suojelemaan maailman kulttuuri- ja luonnonperintöön ja seurataan kulttuurin ilmenemistä muun muassa mediassa ja taiteessa.

-
Perehtyy teistisiin ja ateistisiin katsomuksiin nykymaailmassa, esimerkiksi sekulaariin humanismiin, kristinuskoon ja islamiin.

-
Tutustuu valittuihin katsomusten historian ja niiden kohtaamisen käänteisiin sekä arvioidaan katsomusvapauden ja yhdenvertaisuuden toteutumista erilaisissa yhteiskunnissa.


8. luokka

Oppilas

- Tutustuu etiikan peruskysymyksiin ja pääsuuntiin. Pohditaan hyvän elämän lähtökohtia ja yleisinhimillisiä arvoja: totuus, hyvyys, kauneus ja oikeudenmukaisuus.

- Perehtyy teon eettisen arvioinnin näkökulmiin, kuten teon tahallisuuteen, tekijän tarkoitukseen ja teon seurauksiin.

-
Soveltaa eettistä lähestymistapaa ja käsitteistöä nuorten arjessa esiintyviin tilanteisiin. Perehdytään sosiaalisessa mediassa ja muissa tiedotusvälineissä esiintyviin ajankohtaisiin kysymyksiin eettisestä näkökulmasta.

-
Tarkastelee kulttuurista moninaisuutta rikkautena, oikeutena ja eettisenä kysymyksenä.9. luokka

Oppilas

- Perehtyy ihmisarvoon, ihmisoikeuksiin ja ihmisten väliseen yhdenvertaisuuteen. Tutustutaan ihmisoikeuksien kehitykseen ja ihmisoikeusloukkauksiin, kuten holokaustiin.

-
Tutustuu erilaisiin käsityksiin ihmisen ja luonnon suhteesta, 7–9 humanistiseen, utilistiseen, mystiseen ja luontokeskeiseen.

-
Perehtyy luonnon ja yhteiskunnan kestävän tulevaisuudenmahdollisuuksiin sekä ympäristöetiikkaan liittyviin kysymyksiin kuten eläinten oikeuksiin.

-
Pohtii, miten voidaan toimia vastuullisesti kestävän tulevaisuuden hyväksi.