KiMo valmentaa opiskelijoita monikielisessä yhtenäiskoulussa työskentelemiseen

KiMo valmentaa opiskelijoita monikielisessä yhtenäiskoulussa työskentelemiseen

KiMo on lyhenne kielitietoisuutta ja monikielisyyttä tukevan pedagogiikan koulutusmallista. KiMo-opinnoissa tutkitaan ja ratkotaan ajankohtaisia monikielisen ja -kulttuurisen koulun ja varhaiskasvatuksen kehittämishaasteita yli tiedekunta- ja laitosrajojen. Tämä uusi koulutusmalli murtaa koulutuksen raja-aitoja, kun varhaiskasvatuksen opettajaopiskelijat, luokanopettaja-opiskelijat ja kieltenopettajaopiskelijat työskentelevät yhdessä. Opettajuutta rakennetaan tutkivalla otteella, yhteisöllisesti ja yhteistyössä muun muassa päiväkotien, koulujen, vanhempien ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.
Miksi KiMo?

Kieli on keskeinen tiedon rakentamisen, kommunikaation ja ilmaisun väline. Se on oppimiselle välttämättömän vuorovaikutuksen perusta. Lisäksi se on kytköksissä oppijoiden identiteetteihin ja osallistumiseen. Yhteiskunnan lisääntyvä monikielisyys ja -kulttuurisuus haastaa kasvattajia ja opettajia kaikilla koulutuksen asteilla kehittämään koulun ja päiväkodin toimintakulttuuria siten, että kaikkien oppijoiden osallisuus mahdollistetaan ja kunkin oman kielellisen ja kulttuurisen identiteetin kehittämistä tuetaan. 

Kielitietoisuuden ja kielikasvatuksen ajatus läpäisee myös varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen opetussuunnitelmien perusteet. Niihin on kirjattu tavoitteet ja suoranaiset vaateet monikielisyyden ja -kulttuurisuuden arvostamisesta ja oppijoiden tukemisesta. Tavoitteiden saavuttamiseksi kasvatuksessa ja koulutuksessa on käytettävä monipuolisesti hyväksi oppjjoiden kielellisiä resursseja.  Opetussuunnitelmien perusteiden mukaan jokainen opettaja on kielenopettaja. Opettajien välinen tiivis yhteistyö edesauttaa moninaisuuden arvostamista ja hyvien käytänteiden luomista koulun ja päiväkodin toimintakulttuurin jatkuvassa kehittämisessä. Opettajankoulutuksen tehtävänä on omilla käytänteillään mallintaa tätä ajattelu- ja työskentelytapaa sekä tarjota käsitteellisiä ja pedagogisia eväitä tulevien opettajien monikielisyyttä tukevan ja yhteistyössä toteutettavan pedagogiikan kehittymiselle.

Mikä KiMo?

Tänä syksynä alkaneessa KiMo-koulutuksessa 42 varhaiskasvatuksen opettajaksi, luokanopettajaksi ja kielten opettajaksi opiskelevaa tarttuu yhteistyössä monikielisyyden ja -kulttuurisuuden haasteisiin kehittääkseen kielitietoisuuttaan ja pedagogisia valmiuksiaan kohdata erilaisia oppijoita. Näin KiMo valmentaa opiskelijoita monikieliseen ja -kulttuuriseen yhtenäiskouluun. He oppivat arvioimaan ja kehittämään koulun ja päiväkodin toimintakulttuuria, tunnistamaan ja erittelemään erilaisten oppijoiden monikielisiä resursseja sekä ymmärtämään kielen merkitystä ja erilaisia kielellisiä käytänteitä tiedon rakentamisessa. KiMo-opiskelijat rakentavat opettajuuttaan tutkivalla otteella ja yhteisöllisesti. Koulutusta ohjaavat opiskelijoiden oma aktiivisuus, toimijuus ja kiinnostuksen kohteet. Teoria ja käytäntö yhdistyvät, kun arkisia ilmiöitä tutkitaan ja käsitteellistetään.

KiMo-opinnot ajoittuvat kahdelle opintovuodelle, ja ne ovat vähintään 25 opintopisteen laajuiset.  Opinnot järjestetään yhteistyössä kasvatustieteiden laitoksen varhaiskasvatuksen oppiaineen, opettajankoulutuslaitoksen ja kieli- ja viestintätieteiden laitoksen kanssa. Opetus toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kansallisissa ja kansainvälisissä kehittämishankkeissa. KiMo-opinnot vahvistavat jo tehtyä yhteistyötä Jyväskylän yliopiston Kielikampuksen toimijoiden välillä. Lisäksi ne luovat myös uusia yhteistyörakenteita kielikoulutuksen jatkumoiden kehittämiseksi ja tutkimiseksi yli koulutusrajojen.

Miten KiMo?

KiMossa koulun monikielisyyttä ja -kulttuurisuutta tarkastellaan resurssina, joka syventää ja merkityksellistää kaikkien oppijoiden oppimisprosessia. Opinnoissa suunnitellaan, toteutetaan ja arvioidaan oppiainerajat ylittäviä, ilmiölähtöisiä oppimiskokonaisuuksia, joissa oppijat voivat hyödyntää ja laajentaa omia kieli- ja kulttuuriresurssejaan ja rakentaa omaa kielellistä ja kulttuurista identiteettiään. KiMo-opinnoissa tuetaan kielen ja eri tiedonalasisältöjen limittäistä oppimista vuorovaikutuksessa kaikkien oppijoiden tasavertaista toimijuutta vahvistaen.

Opiskelijat rakentavat yhdessä uutta tietoa oppiaine- ja koulutusrajat ylittäen ja kehittävät samalla tutkivaa otetta omaan opettajan asiantuntijuuteensa. Näin pyritään työelämälähtöisesti vastaamaan muuttuvan yhteiskunnan tarpeisiin. Valmistuttuaan kimolaisilla on monipuolinen näkemys monikielisyyspedagogiikasta ja monikielisen ja -kulttuurisen toimintakulttuurin rakentamisesta. He voivat myös toimia suunnannäyttäjinä ja mentoreina oman koulunsa moniammatillisessa kehittämisessä kaikkien kouluksi.

Eija Aalto, Merja Koivula, Kristiina Skinnari ja Tamás Péter Szabó

Koulutusta toteuttavassa KiMo-tiimissä toimivat lehtori Eija Aalto ja yliopistonopettaja Tamás Péter Szabó opettajankoulutuslaitoksesta, yliopistonopettaja Sanna-Leena Pitkänen ja yliopistonlehtori Merja Koivula kasvatustieteiden laitoksen varhaiskasvatuksen oppiaineesta sekä yliopistonopettaja Kristiina Skinnari kieli- ja viestintätieteiden laitoksesta. Lisäksi heillä on tukenaan asiantuntijatiimi kultakin laitokselta.

Lue lisää KiMon nettisivuilta.

Lähetä palautetta kirjoittajille: eija.aalto@jyu.fimerja.e.koivula@jyu.fisanna-leena.sl.pitkanen@jyu.fikristiina.skinnari@jyu.fi tai tamas.p.szabo@jyu.fi.

 

Kuvassa vasemmalta Sanna-Leena Pitkänen, Kristiina Skinnari, Eija Aalto, Tamás Péter Szabó ja Merja Koivula. Henkilökuva: Martti Minkkinen. Teemakuva: Eija Aalto. Kuvassa on KiMolaisia keskustelemassa pienryhmätapaamisessa.

Seuraava | Palaa pääsivulle

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä