Vieraan kielen B1-oppimäärän arviointikriteerit 6. vuosiluokan päätteeksi hyvää osaamista kuvaavaa sanallista arviota/arvosanaa kahdeksan varten

Kasvu kulttuuriseen monimuotoisuuteen ja kielitietoisuuteen

Opetuksen tavoite Sisältö-alueet Arvioinnin kohteet oppiaineessa Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen
T1 auttaa oppilasta jäsentämään käsitystään kaikkien osaamiensa kielten keskinäisistä suhteista S1 Kielten keskinäissuhteiden hahmottaminen Oppilas osaa kuvata, mihin kielikuntiin hänen osaamansa ja opiskelemansa kielet kuuluvat.
T2 auttaa oppilasta hahmottamaan opiskeltavan kielen asemaa maailmassa ja sen levinneisyyttä S1 Kielen aseman tunteminen Oppilas osaa kertoa, missä maissa opiskeltavaa kieltä puhutaan.

Kielenopiskelutaidot

Opetuksen tavoite Sisältö-alueet Arvioinnin kohteet oppiaineessa Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen
T3 ohjata oppilasta harjaannuttamaan viestinnällisiä taitojaan sallivassa opiskeluilmapiirissä sekä ottamaan vastuuta opiskelustaan ja arvioimaan osaamistaan S2 Toiminta opiskelutilanteessa, oman osaamisen arviointi Oppilas harjaannuttaa kielitaitoaan ryhmässä myös tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen, huolehtii kotitehtävistään sekä osallistuu ryhmän työskentelyyn myönteisellä tavalla. Oppilas osaa arvioida kielitaitonsa kehittymistä suhteellisen realistisesti.
T4 rohkaista oppilasta näkemään opiskeltavan kielen taito tärkeänä osana elinikäistä oppimista ja oman kielivarannon karttumista ja rohkaista löytämään ja hyödyntämään kohdekielisiä aineistoja myös koulun ulkopuolella S2 Kielen käyttöalueiden ja -mahdollisuuksien tunnistaminen Oppilas osaa nimetä joitakin kyseisen kielen käyttöalueita ja -mahdollisuuksia.

Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuoro-vaikutustilanteissa Taitotaso A1.2

Opetuksen tavoite Sisältö-alueet Arvioinnin kohteet oppiaineessa Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen
T5 ohjata oppilasta harjoittelemaan erilaisia, erityisesti suullisia viestintätilanteita S3 Vuorovaikutus erilaisissa tilanteissa Oppilas selviytyy satunnaisesti yleisimmin toistuvista, rutiininomaisista viestintätilanteista tukeutuen vielä enimmäkseen viestintäkumppaniin.
T6 rohkaista oppilasta käyttämään viestinsä perille saamiseksi monenlaisia, myös ei-kielellisiä keinoja ja pyytämään tarvittaessa toistoa ja hidastusta S3 Viestintästrategioiden käyttö Oppilas tukeutuu viestinnässään kaikkein keskeisimpiin sanoihin ja ilmauksiin. Oppilas tarvitsee paljon apukeinoja ja osaa pyytää toistamista tai hidastamista.
T7 ohjata oppilasta harjoittelemaan erilaisia kohteliaisuuden ilmauksia S3 Viestinnän kulttuurinen sopivuus Oppilas osaa käyttää muutamia kaikkein yleisimpiä kielelle ominaisia kohteliaisuuden ilmauksia rutiininomaisissa sosiaalisissa kontakteissa.

Kehittyvä kielitaito, taito tulkita tekstejä Taitotaso A1.2

Opetuksen tavoite Sisältö-alueet Arvioinnin kohteet oppiaineessa Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen
T8 rohkaista oppilasta ottamaan selvää tilanneyhteyden avulla helposti ennakoitavasta ja ikätasolleen sopivasta puheesta tai kirjoitetusta tekstistä S3 Tekstien tulkintataidot Oppilas ymmärtää harjoiteltua, tuttua sanastoa ja ilmaisuja sisältävää muutaman sanan mittaista kirjoitettua tekstiä ja hidasta puhetta. Oppilas tunnistaa tekstistä yksittäisiä tietoja.

Kehittyvä kielitaito, taito tuottaa tekstejä Taitotaso A1.1

Opetuksen tavoite Sisältö-alueet Arvioinnin kohteet oppiaineessa Hyvä/arvosanan kahdeksan osaaminen
T9 tarjota oppilaalle runsaasti tilaisuuksia harjoitella ikätasolle sopivaa hyvin pienimuotoista puhumista ja kirjoittamista S3 Tekstien tuottamistaidot Oppilas osaa ilmaista itseään puheessa hyvin suppeasti käyttäen harjoiteltuja sanoja ja opeteltuja vakioilmaisuja. Oppilas ääntää joitakin harjoiteltuja ilmauksia ymmärrettävästi ja osaa kirjoittaa joitakin erillisiä sanoja ja sanontoja.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä