4. lk


Musiikin opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6 Tavoitteet
https://peda.net/id/b4854a269  

Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Hyvän osaamisen kriteerit tavoitteiden näkökulmasta ja esimerkkejä arviointimenetelmistä
Osallisuus (T1)

Oppilas osallistuu tunnin kulkuun taitotasonsa mukaisesti.
 • koko luokkaa osallistavat toimintatavat ja mahdollisuus osallistumiseen tarjotaan oppilaan taitotaso huomioon ottaen.
 • oppilaiden omien musiikillisten kokemusten huomioiminen ja niistä keskusteleminen
 • rohkaistaan oppilasta ottamaan käyttöön jo opitut taidot ja syventämään niitä.
Laaja-alainen osaaminen:
 • Vuorovaikutus ja yhteishengen kokeminen (L2)
 • Ryhmässä toimiminen yhteismusisoinnissa (L6)
 • Oman musiikillisen roolin löytäminen yhteismusisoinnissa ja sen merkityksen ymmärtäminen osana kokonaisuutta (L7)
Oppilas ottaa huomioon ryhmän muut jäsenet yhteismusisoinnissa. (T1)

Arviointimenetelminä esim. tuntityöskentelyn havainnointi, luokan yhteiset arviointikeskustelut, itsearviointi
Musiikilliset tiedot ja taidot sekä tuottaminen (T2-T5)

Melodian soittoon tutustumista.

Kehomotoriikan harjoittelua ryhmän taitojen mukaan.

Musiikin kuuntelua ja mielipiteen ilmaisua.

Musiikin kuunteluun liittyvää musiikkisanastoa.

Yksinkertaisten musiikillisten rakenteiden hahmottaminen.

Improvisointi ja pienimuotoinen musiikillinen keksiminen.

Tutustuminen mahdollisuuksien mukaan TVT-laitteisiin.
 • pääpaino yhteislaulussa
 • melodiasoittimien soittoa koulun soitinvalikoiman mukaan (esimerkiksi kantele, laattasoittimet, boomwhackers, nokkahuilu, koskettimet)
 • harmoniasoittimien soittoa (esim. kantele, ukulele, koskettimet), basson soiton alkeita
 • paljon kehorytmejä, erilaisten rytmisoittimien soittoa, perussykkeen vahvistaminen
 • kehorytmiikan harjoittelua ja rumpukomppeja kehosoittimin tai rummuilla
 • musiikillista ilmaisua kehon avulla, esim. piiritanssit, laululeikit, beatboxing, luova liikunta
 • rentoutuminen musiikin parissa
 • ääniympäristön havainnointia ja tiedostamista sekä siitä keskustelua
 • ymmärrys musiikista tunteiden säätelijänä, eläytyvä kuunteleminen
 • analyyttiseen kuunteluun ohjaaminen (esim. piirtämistä, liikkumista, tarinan kerrontaa musiikista, rentoutumista, mielikuvien antamista,)
 • soitinoppi (koulu- ja orkesterisoittimia)
 • musiikillinen keksiminen: mahdollisuuksien mukaan tekniikkaa apuna käyttäen (esim. tablettien koskettimet, garage band)
 • improvisointia ja pienimuotoista säveltämistä esim. kuvan tai tarinan pohjalta, äänimaisemia
 • yhteydet muihin oppiaineisiin: kuvataide, luonnontieteet, liikunta, äidinkieli
Laaja-alainen osaaminen:
 • Soittaminen ja laulaminen ilmaisun välineenä (L2)
 • Kehollinen oppiminen ajattelun kehittäjänä (L1)
 • Kulttuurillisesti keskeisiin lauluihin ja teoksiin tutustuminen leikkien, liikkuen ja tanssien (painotus 4.luokalla Suomi ja Pohjoismaat, ks. seudullinen ops) (L2)
 • Kulttuurillisesti keskeisiin teoksiin tutustuminen kuunnellen (painotus 4.luokalla Suomi ja Pohjoismaat, ks. seudullinen ops) (L2)
 • Ajattelun ja luovuuden kehittyminen improvisointitehtävissä (L1)
 • Vuorovaikutuksellisuus improvisoinnissa (L2)
 • Tieto- ja viestintäteknologian käyttö sävellys- ja improvisointitehtävissä ( L5)
 • Yhdessä tekeminen ja projektiluontoinen työskentely (L6)
Oppilas osallistuu yhteislauluun ja soittoon pyrkien sovittamaan osuutensa osaksi musiikillista kokonaisuutta. (T2)

Oppilas liikkuu musiikin mukaan ja käyttää kehoaan musiikilliseen ilmaisuun. (T3)

Oppilas kuuntelee keskittyneesti musiikkia ja esittää näkemyksiään kuulemastaan. (T4)

Oppilas keksii omia ratkaisuja käyttäen ääntä, musiikkia, kuvaa tai muita ilmaisutapoja ja osaa tarvittaessa ohjatusti hyödyntää musiikkiteknologian tarjoamia mahdollisuuksia. (T5)

Arviointimenetelminä esim.

Tuntityöskentelyn havainnointi, pienten esitysten järjestäminen oppitunneilla, soitto- ja laulunäyte opettajan harkinnan mukaan, itsearviointi (T2)

Tuntityöskentelyn havainnointi, ryhmätyöt kehorytmeihin liittyen, itsearviointi (T3)

Tuntityöskentelyn havainnointi, kuullun musiikin pohjalta tehdyt tuotokset, esim. piirrokset, maalaukset ja kirjoitelmat, itsearviointi (T4)

Tuntityöskentelyn havainnointi, pienet sävellykset ryhmätöinä, äänitykset teknologiaa apuna käyttäen, itsearviointi (T5)

Kulttuurinen ymmärrys ja monilukutaito (T6-T7)

Tutustutaan musiikkikulttuureihin ja -tyyleihin eri ajanjaksoilta.

Nuotinluvun alkeita, rytminkäsittelyn ja muotorakenteiden perusteita sekä musiikin tulkintaan liittyvää musiikkisanastoa.

 • esteettisen, kulttuurisen ja historiallisen kokemuksen tarkasteleminen mahdollisen konserttikäynnin tai -vierailun yhteydessä
 • pääpaino lastenlauluohjelmistossa: eri kulttuurien ja aikakausien lauluja ja musiikkia, lasten toiveiden huomioiminen
 • tutustuminen suomalaisiin ja muihin pohjoismaisiin säveltäjiin ja musiikkiteoksiin
 • soitinopin vahvistaminen
 • musiikillisten käsitteiden (rytmi, sointiväri, harmonia, melodia, muoto, dynamiikka) opettelua soitto- ja laulutilanteissa
 • keskeisen musiikillisen sanaston harjoittelua (esim. piano-forte, crescendo-diminuendo)
 • nuottikirjoituksen perusteita (esim. nuottiviivasto, nuottiavaimet, nuottien nimet ja aika-arvot, kertausmerkit)
 • melodiasoittoa yhdistettynä musiikinteoriaan, nuotteja ja rytmikirjoitusta
Laaja-alainen osaaminen:
 • Oman ja muiden kulttuurialueiden musiikin kunnioittaminen (L2)
 • Erilaisten musiikin merkintätapojen logiikan ymmärtäminen ja merkintätapojen yhteydet esim. matematiikkaan ja vieraisiin kieliin (L4)
Oppilas esittää näkemyksiä musiikilliseen toimintaan liittyvistä havainnoistaan ja kokemuksistaan. (T6)

Oppilas toimii opiskeltujen musiikillisten merkintöjen mukaisesti musisoinnin yhteydessä. (T7)


Arviointimenetelminä esim.

Tuntityöskentelyn havainnointi, esitelmät, ryhmätyöt, itsearviointi (T6)

Tuntityöskentelyn havainnointi, itsearviointi (T7)
Hyvinvointi ja turvallisuus musiikissa (T8)

Kuulonhuolto ja turvallinen ääniympäristö.
 • kuulon suojaaminen ja volyymin hallinta
 • musiikin ja tunteiden yhteys hyvinvointiin
Laaja-alainen osaaminen:

Kuulonhuolto ja terve äänenkäyttö

Soittimista ja muista luokan välineistä huolehtiminen

Musiikin yhteys hyvinvointiin esim. rentoutumisen välineenä

Pelisäännöt yhteismusisoinnissa (L3)

Oppilas käyttää laitteita ja soittimia ottaen huomioon muun muassa äänen ja musiikin voimakkuuteen liittyvät tekijät. (T8)

Arviointimenetelminä esim.

Tuntityöskentelyn havainnointi, itsearviointi
Oppimaan oppiminen musiikissa (T9)

Harjoittelun merkityksen ymmärtäminen tavoitteisiin nähden.

 • oman ja ryhmän suorituksen arviointia
 • musiikin opiskelu on tavoitteellista: tuotoksia esitetään esimerkiksi koulujen juhlissa ja muissa tilaisuuksissa
Laaja-alainen osaaminen:

Harjoittelurutiinien ja pitkäjänteisyyden kehittäminen

Yhteys harjoittelun ja musiikillisten taitojen välillä (L1)

Oppilas osaa ohjatusti asettaa tavoitteen musiikillisen osaamisensa kehittämiseksi ja toimii tavoitteen mukaisesti yhteismusisoinnissa. (T9)

Arviointimenetelminä esim.

Tuntityöskentelyn havainnointi, arviointikeskustelut yhteisesti koko luokan kanssa tai oppilaskohtaisesti, itsearviointi
Kommentit

Kirjaudu sisään lisätäksesi tähän kommentin

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä