Syventävä käsityö

Syventävä käsityö

Vuosiluokka: 8,9

Syventävän valinnaisaineen tehtävä: Syvennetään ja lisätään oppilaan tietoja ja taitoja käsityöprosessin suunnittelussa ja toteuttamisessa, vahvistetaan edellytyksiä monipuoliseen työskentelyyn.

Laajuus: 4 vvh

Arviointi:

Arvosana 8: Oppilas

  • suunnittelee työskentelyään mahdollisimman omatoimisesti, osaa tehdä valintoja ja valita järkeviä ratkaisuja
  • asettaa työskentelylleen realistisia tavoitteita, työskentelee käsityöprosessin mukaisesti ja arvioi realistisesti oppimistaan käsityöprosessin aikana
  • osaa valita tarkoituksenmukaisia materiaaleja sekä tekniikoita ja työstömenetelmiä ja osaa käyttää niitä valmistaessaan suunnittelemiaan tuotteita
  • osaa arvioida ja huomioida työskentelyyn liittyvät turvallisuustekijät
  • hyödyntää työskentelyssään ja sen dokumentoinnissa käytettävissä olevia teknisiä laitteita
  • osaa suunnitella ja valmistaa käyttökelpoisen, tarkoituksenmukaisen ja esteettisen tuotteen
  • ymmärtää tekemänsä työn osaksi laajempaa kokonaisuutta

Tavoitteet ja sisällöt:

8lk
T1: ohjataan oppilasta suunnittelemaan työskentelyään

S1: motivoidaan oppilasta oma-aloitteiseen toimintaan

T2: ohjataan oppilasta asettamaan käsityöhön omia oppimisen ja työskentelyn tavoitteita

S2: kannustetaan ja ohjataan oppilasta kokonaisen tuotteen valmistusprosessiin

T3: ohjataan oppilasta käyttämään erilaisia työvälineitä, materiaaleja ja työtapoja

S3: oppilas harjoittelee materiaalien työstämistä työhön sopivilla välineillä ja tekniikoilla

T4: ohjataan oppilasta käyttämään käsityön käsitteitä, merkkejä ja symboleja

S4: vahvistetaan oppilaan käsityöllistä prosessointia

T5: ohjataan oppilasta turvalliseen työskentelyyn ja välineiden käyttöön

S5: perehdytään työskentelyyn liittyviin vaaratekijöihin ja huomioidaan ne työskennellessä

T6: ohjataan oppilasta käyttämään työskentelyssään ja dokumentoinnissaan tarjolla olevia teknisiä laitteita

S6: käytetään tarjolla olevia teknisiä laitteita

T7: ohjataan oppilasta tuntemaan käsityön ja kädentaitojen merkitys omassa elämässään ja laajemmassa yhteydessä

S7: perehdytään käsityöllisiin merkityksiin

T8: ohjataan oppilasta tiedostamaan taloudelliset seikat ja kestävä elämäntapa

S8: mietitään taloudellisia tekijöitä ja kestävän kehityksen merkitystä valinnoissa


9 lk
T1: ohjataan oppilasta suunnittelemaan työskentelyään ja tekemään valintoja

S1: motivoidaan oppilasta oma-aloitteiseen toimintaan

T2: ohjataan oppilasta asettamaan käsityöhön omia oppimisen ja työskentelyn tavoitteita

S2: kannustetaan ja ohjataan oppilasta kokonaisen tuotteen valmistusprosessiin

T3: ohjataan oppilasta käyttämään erilaisia työvälineitä, materiaaleja ja työtapoja

S3: oppilas harjoittelee materiaalien työstämistä työhön sopivilla välineillä ja tekniikoilla

T4: kannustetaan oppilasta käyttämään omatoimisesti käsityön käsitteitä, merkkejä ja symboleja

S4: vahvistetaan oppilaan käsityöllistä prosessointia

T5: ohjataan oppilasta turvalliseen työskentelyyn ja välineiden käyttöön

S5: perehdytään työskentelyyn liittyviin vaaratekijöihin ja huomioidaan ne työskennellessä

T6: ohjataan oppilasta käyttämään työskentelyssään ja dokumentoinnissaan tarjolla olevia teknisiä laitteita

S6: käytetään ja vahvistetaan teknisten laitteiden käyttöä

T7: ohjataan oppilasta tuntemaan käsityön ja kädentaitojen merkitys omassa elämässään ja laajemmassa yhteydessä

S7: perehdytään käsityöllisiin merkityksiin omassa elämässä ja sen ulkopuolella, esim. yritysvierailut, opintokäynnit

T8: ohjataan oppilasta taloudelliseen ajatteluun ja kehittämään käsityöprosessiin liittyviä valintoja, jotka edistävät kestävää elämäntapaa

S8: mietitään taloudellisia tekijöitä ja kestävän kehityksen merkitystä valinnoissa