Syventävä kotitalous

Syventävä kotitalous

Vuosiluokka: 8 ja 9

Valinnaisen tehtävä:

Kotitalouden valinnaisen tehtävänä on kerrata ja syventää seitsemännen luokan kotitalouden sisältöjä.

Valinnaisen keskeisempänä tehtävänä on antaa oppilaalle kattavat valmiudet kodin arjen hallintaan. Aine kasvattaa toimimaan vastuullisesti ja taloudellisesti sekä toimimaan yhteistyössä omaa ja ympäristön hyvinvointia edistäen. Oppiaine kasvattaa oppilaan toimimaan yhdessä muiden kanssa ja toiminnallisuuteen.

Tavoitteet, työtavat sekä arvioinnin kriteerit ovat lähes samat kahdeksannella ja yhdeksännellä luokalla. Oppilaiden itsenäisyys ja vastuu kasvavat vähitellen tietojen ja taitojen kehittyessä.

Arviointi: Arvosanan kahdeksan osaaminen

T2: Osaa käyttää tavallisempia työskentelymenetelmiä ruuanvalmistuksessa ja leivonnassa sekä oppilaalla on kattava elintarviketuntemus. Osaa huomioida esteettiset näkökulmat

T4: Osaa toimia annettujen ohjeiden mukaisesti sekä osaa tehdä luovia ja itsenäisiä päätöksiä. Osaa suunnitella ja pitää huolta ajankäytöstä sekä työskentelyn loogisesta etenemisestä

T5: Osaa ottaa huomioon taloudelliset, ekologiset, hygieeniset ja turvallisuuteen liittyvät asiat

T7: Tuntee suomaisen perinneruokakulttuurin sekä kansainvälisiä ruokakulttuureita

T8: Osaa toimia itsenäisesti sekä yhteistyössä muiden ryhmäläisten kanssa. Hän osaa neuvotella työnjaosta ja työskentelyn etenemisestä osallistumalla päätöksentekoon

Laajuus: 4vvh

Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät erityispiirteet:

Työtapojen ja menetelmien valinnassa korostuu tiedon ja taidon yhdistäminen sekä soveltaminen käytäntöön. Opiskelumenetelmissä korostuu toiminnallisuus, yritteliäisyys, yhdessä tekeminen sekä tieto- ja viestintäteknologia. Oman toiminnan itsearviointi on osa oppimista. Mahdollisuuksien mukaan vieraillaan paikallisissa yrityksissä tai tunneilla vierailee yhteistyöhenkilöitä. Toivottavaa on, että opittua sovelletaan ja syvennetään koulun ulkopuolella.

Tukeen ja ohjaukseen liittyvät erityispiirteet:

Lähtökohtana oppimiselle on oppilaan omat asettamansa tavoitteet. Tavoitteena on, että oppilaan tieto- ja taitotaso sekä itseohjautuvuus, kiinnostus ja luovuus kehittyvät asteittain omien tavoitteiden mukaisesti. Tärkeää on, että oppilaan vaikeustaso pidetään mielekkäänä.

Yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot kehittyvät monipuolisesti sosiaalisissa tilanteissa. Uutta opittavaa asiaa havainnollistetaan kuvien, videoiden sekä selkeiden ohjeiden avulla. Tunnin etenemistä ja siirtymävaiheita ohjeistetaan. Oppilaalle annetaan tilaa pohtia ja tehdä päätöksiä itsenäisesti ja luovasti.

Tavoite:

T2 Ohjata oppilasta harjoittelemaan kodin kädentaitoja sekä kehittää oppilaan luovuutta ja estetiikkaa

Sisältö:

 • Kerrataan ja syvennetään seitsemännellä luokalla opittuja erilaisia ruuanvalmistusmenetelmiä ja leivontatekniikoita teoriassa ja käytännössä. Syvennetään esimerkiksi ruuanvalmistukseen ja leivontaan liittyviä syy- ja seuraussuhteita tai kemiallisia reaktioita.
 • Yhdeksännellä luokalla ruuanvalmistuksessa ja leivonnassa ohjataan enenemissä määrin luovuuteen
 • Laajennetaan elintarviketuntemusta teoriassa ja käytännössä esimerkiksi kahdeksannella luokalla tutustutaan erityisruokavalioihin ja yhdeksännellä luokalla kansainvälisten keittiöihin
 • Osataan ottaa huomioon esteettiset näkökulmat ja ymmärtää sen merkityksen ruuan houkuttelevuuden ja ruokailun viihtyvyyden kannalta. Kahdeksannella luokalla käydään kattavasti läpi erilaiset juhlakattaukset.

T4 Ohjata oppilasta suunnittelemaan ajankäyttöään ja sujuvaan työskentelyyn

Sisältö:

 • kehitetään oppilaan suunnittelu- ja organisointitaitoja, kuten oppilas oppii suunnittelemaan työskentelyn loogista etenemistä ja aikatauluttamista. Yhdeksännellä luokalla oppilaan oma vastuu korostuu

T5 Ohjata ja motivoida oppilasta toimimaan hygieenisesti, turvallisesti sekä huomioimaan käytettävissä olevat voimavarat

Sisältö:

 • Syvennetään tietoa turvallisuudesta, elintarvike- ja keittiöhygieniasta sekä syvennetään ymmärrystä niiden merkityksestä ja tärkeydestä
 • Opitaan huomioimaan ja edistämään omaa ja muiden hyvinvointia kuten noudattamalla ateriasuunnittelussa ja työskentelyssä ekologisia ja taloudellisia näkökulmia sekä ravitsemussuosituksia

T7 Perehdyttää oppilas kulttuurisiin toimintaympäristöihin sekä kotitalouksien perinteisiin

Sisältö:

 • Tutustutaan kattavasti kalenterivuoden ja kodin juhliin.
 • Kahdeksannella luokalla perehdytään Suomen perinneruoka-alueisiin ja maakuntaruokiin
 • Yhdeksännellä luokalla tutustutaan kansainvälisiin keittiöihin

T8 Ohjata oppilasta työskentelemään yksin ja ryhmässä sekä sopimaan työtehtävien jakamisesta ja ajankäytöstä.

Sisältö:

 • Opetellaan neuvottelemaan yhdessä ryhmäläisten kanssa tasapuolisesta työnjaosta, ajankäytöstä sekä työtehtävistä sekä toimimaan joustavasti sosiaalisissa ongelmatilanteissa
 • Vuorovaikutustaitoja kartutetaan pari- ja ryhmätöissä niin keittiötyöskentelyssä kuin kirjallisissa esitelmissä