Syventävä kuvataide

Syventävä kuvataide

Vuosiluokka:8,9

Valinnaisen tehtävä: Syventää oppilaan omaa kuvailmaisua sekä taiteen ja kulttuurin tuntemusta.

8. luokan valinnainen kuvataide jakautuu seuraaviin sisältöalueisiin: kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu, taiteen tuntemus ja kulttuurinen osaaminen. Aihealueet käsitellään syventäen piirtämisen, valokuvauksen, maalaamisen ja kolmiulotteisen työskentelyn keinoin.

9. luokan valinnainen kuvataide käsittelee ympäristöestetiikkaa, arkkitehtuuria ja muotoilua sekä mediaa ja kuvaviestintää. Lisäksi kurssi sisältää syventäen taiteen historiaa ja nykytaiteeseen tutustumista. 9. luokalla oppilaat toteuttavat oman projektityön, jossa on mahdollisuus syventää kuvataiteen aikaisempia oppisisältöjä.

Opetuksessa painottuu tietojen ja taitojen syventäminen oppilaan oman työskentelyn ja omakohtaisten elämysten kautta. Työskentelyssä korostetaan pitkäjännitteisyyttä ja taiteellisen työskentelyn prosessinomaisuutta.

laajuus: 4 vvt

Oppimisympäristöihin ja työtapoihin liittyvät erityispiirteet:

Työtapojen ja menetelmien valinnassa korostuu monipuolisuus, tiedon ja taidon yhdistäminen sekä luova soveltaminen. Opiskelumenetelmissä korostuu aktiivinen kokeilu ja harjoitteleminen, moniaistinen havainnointi ja pitkäjännitteinen työskentely sekä tutkiva ja tavoitteellinen taideoppiminen. Oman toiminnan arviointi on osa oppimista.

Tukeen ja ohjaukseen liittyvät erityispiirteet:

Lähtökohtana oppimiselle on oppilaan itse asettamat tavoitteet. Tavoitteena on, että oppilaan tieto- ja taitotaso sekä itseohjautuvuus, kiinnostus ja luovuus kehittyvät asteittain omien tavoitteiden mukaisesti. Tärkeää on, että opetuksen vaikeustaso pidetään mielekkäänä.

Uutta opittavaa asiaa havainnollistetaan esimerkkien, työnäytösten, kuvien, videoiden sekä selkeiden ohjeiden avulla. Tunnin etenemistä ja siirtymävaiheita ohjeistetaan. Oppilaalle annetaan tilaa pohtia ja tehdä päätöksiä itsenäisesti ja luovasti.

Arviointi: arvosanan 8 osaaminen
Oppilas

  • osaa käyttää tavoitteellisesti erilaisia kuvallisen tuottamisen materiaaleja, tekniikoita ja keinoja kuvailmaisussaan
  • osaa tarkastella ja tulkita kuvakulttuureita, sekä tunnistaa joitakin kuvataiteen ilmiöitä
  • osaa sanallistaa havaintojaan ja ajatteluaan taiteesta, ympäristöstä ja muusta visuaalisesta kulttuurista
  • pyrkii vaikuttamaan ympäristöön ja muuhun visuaaliseen kulttuuriin kuvallisin keinoin
  • osaa toimia annettujen ohjeiden mukaisesti sekä osaa tehdä luovia ja itsenäisiä päätöksiä
  • osaa suunnitella ja arvioida työskentelyään, pitää huolta ajankäytöstä sekä työskentelyn loogisesta etenemisestä
  • huolehtii työvälineistä ja huomioi työskentelyyn liittyvät turvallisuustekijät
  • osaa toimia itsenäisesti sekä yhteistyössä muiden kanssa. Hän osaa neuvotella työnjaosta ja työskentelyn etenemisestä osallistumalla päätöksentekoon

Tavoitteet ja sisällöt:

T1 Kannustaa oppilasta havainnoimaan taidetta, ympäristöä ja muuta visuaalista kulttuuria moniaistisesti ja käyttämään monipuolisesti kuvallisen tuottamisen menetelmiä.

Sisältö: Työskentelyssä käytetään oppilaiden tekemiä kuvia ja heille merkityksellisiä kuvakulttuureja. Havainnoidaan ja tulkitaan erilaisia ympäristöjä sekä median maailmoja. Kerrataan ja syvennetään seitsemännen luokan kuvataiteen sisältöjä ja tekniikoita.

T2 rohkaista oppilasta keskustelemaan omista ja muiden havainnoista ja ajatuksista sekä perustelemaan näkemyksiään

Sisältö: Työskentelyssä käytetään oppilaiden tekemiä kuvia ja heille merkityksellisiä kuvakulttuureja. Havainnoidaan ja tulkitaan erilaisia ympäristöjä sekä median maailmoja

T4 ohjata oppilasta soveltamaan erilaisia materiaaleja, tekniikoita ja ilmaisun keinoja sekä syventämään kuvallisen tuottamisen taitojaan

Sisältö:Kerrataan ja syvennetään seitsemännen luokan kuvataiteen sisältöjä ja tekniikoita.

Käsitellään esim. ympäristöestetiikkaa, arkkitehtuuria ja muotoilua sekä mediaa ja kuvaviestintää mm. piirtämisen, valokuvauksen, elokuvan, maalaamisen ja kolmiulotteisen työskentelyn keinoin. Kehitetään oppilaan suunnittelu- ja organisointitaitoja. Oppilas oppii suunnittelemaan työskentelyn loogista etenemistä ja aikatauluttamista.

T8 ohjata oppilasta tarkastelemaan taiteen ja muun visuaalisen kulttuurin merkitystä yksilölle, yhteisölle ja yhteiskunnalle historian ja kulttuurin näkökulmista

Sisältö:käsitellään taiteen merkitystä omassa elinympäristössä, eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa sekä taidetta yhteiskunnallisen vaikuttamisen välineenä. Syvennytään eri taidekäsityksiin ja taiteen ilmiöihin taiteilijan, vastaanottajan ja yhteiskunnan näkökulmista.

T9 innostaa oppilasta soveltamaan eri aikojen ja kulttuurien kuvailmaisun tapoja kuvallisessa tuottamisessaan

Sisältö: Tutustutaan taidehistorian eri aikakausiin ja kulttuureihin. Käytetään havaintoja oman kuvallisen työskentelyn lähtökohtina.

T10 ohjata oppilasta ottamaan kantaa taiteessa, ympäristössä ja muussa visuaalisessa kulttuurissa ilmeneviin arvoihin

Sisältö: Käsitellään taiteen merkitystä omassa elinympäristössä ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen välineenä. Syvennytään eri taidekäsityksiin ja taiteen ilmiöihin taiteilijan, vastaanottajan ja yhteiskunnan näkökulmista. Käytetään havaintoja oman kuvallisen työskentelyn lähtökohtina.

T11 kannustaa oppilasta ottamaan kuvailmaisussaan huomioon kulttuurinen moninaisuus ja kestävä kehitys sekä vaikuttamaan kuvien avulla

Sisältö: Käsitellään taiteen merkitystä eri aikoina, eri ympäristöissä ja eri kulttuureissa sekä taidetta yhteiskunnallisen vaikuttamisen välineenä. Käsitellään kulttuurisen moninaisuuden vaikutuksia sekä taiteen tuottamiseen että tulkintaan. Syvennytään eri taidekäsityksiin ja taiteen ilmiöihin taiteilijan, vastaanottajan ja yhteiskunnan näkökulmista. Käytetään havaintoja oman kuvallisen työskentelyn lähtökohtina.