Yhteenveto LIITU-tuloksista

Yhteenveto LIITU-tuloksista

 1. Vain kolmasosa lapsista ja nuorista saavuttaa liikuntasuosituksen. Vähän liikkuvien osuus on pysynyt ennallaan. Liikkuminen vähenee ja paikallaanolo lisääntyy iän myötä. Ruutuaikaa kertyy valtaosalle runsaasti.
 2. Lasten ja nuorten yleisin liikkumismuoto on vapaa-ajan omatoiminen liikkuminen. Seuratoiminta on organisoiduista liikuntatilaisuuksista suosituin. Kaupallinen sektori tavoittaa noin joka kolmannen ja koulujen kerhot sekä muiden tahojen liikuntatilaisuudet noin joka neljännen lapsen ja nuoren.
 3. Urheiluseuraharrastuksen suosio on vuodesta 2014 ollut lievässä kasvussa ja se tavoittaa yhä useamman 9–15-vuotiaan lapsen ja nuoren. Urheiluseurassa harrastaminen aloitetaan yhä nuorempana ja yhä useampi lopettaneista olisi halukas aloittamaan harrastamisen uudelleen.
 4. Liikunnan merkityksellisyys on 11─15-vuotiaiden keskuudessa heikentynyt. Lapset ja nuoret löysivät liikunnasta vähemmän merkityksiä kuin neljä vuotta aiemmin.
 5. Lasten ja nuorten liikuntaan liittyvien esteiden määrä lisääntyi iän karttuessa. Yleisimmin vastattujen esteiden joukossa oli useita ulkoisia esteitä, kuten kiinnostavan liikuntalajin ohjauksen ja kotia lähellä olevien liikuntapaikkojen puute sekä liikunnan kalleus. Tytöt raportoivat enemmän ja yleisemmin esteitä kuin pojat.
 6. Lapsilla ja nuorilla on pääosin myönteinen kokemus omista liikuntapätevyyteen ja -motivaatioon liittyvistä tekijöistä.
 7. Noin puolet lapsista ja nuorista liikkuu koulun liikuntatunneilla vain tuntijaon mukaisen minimimäärän, 2 x 45 minuuttia. Tämä tarkoittaa yleensä sitä, että liikunnanopetusta on vain yhtenä koulupäivänä viikossa, mikä ei tue kovin hyvin päivittäisen liikuntasuosituksen täyttymistä.
 8. Oppilaat pitävät tärkeänä liikunnanopetuksen sosioemotionaalisia tavoitteita, kuten sitä, että liikuntatunneilla on hauskaa ja luokassa on hyvä ilmapiiri. Liikuntatunteja pidetään tärkeänä myös siksi, että ne edistävät terveyttä. Opettajan piirteistä tärkein on oikeudenmukaisuus.
 9. Alakoululaisten välituntien viettotavat ovat hyvin erilaisia kuin yläkoululaisten. Alakoululaiset viettävät lähes kaikki välitunnit ulkona ja liikkuvat välitunneilla selvästi enemmän kuin yläkoululaiset. Yläkouluissa välituntien viettäminen sisällä lisää istumista huomattavasti verrattuna ulkovälitunteihin. Ne lapset ja nuoret, jotka yleensäkin viikon aikana liikkuivat vähiten, liikkuivat myös välitunneilla vähiten.
 10. Koululaisista vain neljäsosa on osallistunut välituntitoiminnan suunnitteluun, alakoululaiset hieman aktiivisemmin kuin yläkoululaiset. Välituntiliikunnan suunnittelu ja toteuttaminen tarjoavat monia konkreettisia tapoja lasten ja nuorten osallisuuden kehittämiseen koulussa. 
 11. Korkea terveyden lukutaito on yleisintä liikuntasuositusten mukaisesti (7 krt/vk) liikkuvilla ja alhaisinta vähän (0–2 krt/vk) liikkuvilla. Lisäksi urheiluseuraan osallistuvilla on parempi terveyden lukutaito kuin seuraan kuulumattomilla nuorilla.
 12. Liikunta-aktiivisuus ja urheiluseuraan kuuluminen ovat yhteydessä harvemmin koettuun yksinäisyyteen sekä tytöillä että pojilla. 
 13. Liikunta-aktiivisuus ja urheiluseuratoiminnassa mukana oleminen ovat lapsilla ja nuorilla yhteydessä myönteisiin arvioihin omasta terveydestä.
 14. Liikunta-aktiivisuus on nuorilla yhteydessä myönteiseen kehonkuvaan. Suosituksen mukaan liikkuvat nuoret arvioivat olevansa suunnilleen sopivan kokoisia kaikkia muita nuoria yleisemmin.
 15. Usein toistuvalla liikunnalla on yhteys riittävään ja virkistävään yöuneen – samoin urheiluseuratoimintaan osallistumisella. Paljon liikkuvat lapset ja nuoret nukkuvat yleisesti vähintään 9 tunnin mittaisia yöunia ja kokevat yöunensa riittäväksi lähes jokaisena aamuna.
 16. Liikunta-aktiivisuus on lapsilla ja nuorilla yhteydessä säännölliseen aamiaisen syömiseen. Suosituksen mukaan liikkuvista lapsista ja nuorista valtaosa (70 %) syö aamiaisen jokaisena kouluaamuna. Säännöllinen liikunta säännöllistää syömistä ja nukkumista, jotka muodostavat lapsen ja nuoren arkirytmin yhdessä koulukäynnin kanssa.