Määräaikainen erottaminen (paikallinen tarkennus)

Määräaikainen erottaminen - paikallinen tarkennus

Vakavissa rikkomuksissa tai jos oppilas jatkaa epäasiallista käyttäytymistä jälki-istunnon tai kirjallisen varoituksen saatuaan, voidaan oppilas erottaa koulusta enintään kolmeksi kuukaudeksi. Määräaikaisesta erottamisesta päättää Vetelin kunnan sivistyslautakunta rehtorin esityksestä. Erottamisajan pituuteen vaikuttaa rikkomuksen vakavuus ja toistuvuus.

Ennen päätöksen tekemistä asiasta on hankittava tarpeellinen selvitys ja oppilasta on kuultava. Kuulemiseen on annettava mahdollisuus myös huoltajalle. Pyritään siihen, että kuulemistilaisuuteen osallistuisivat oppilas, hänen huoltajansa, luokan opettaja / -ohjaaja sekä rehtori. Kuulemisesta laaditaan muistio, josta ilmenevät keskustelun johtaneet syyt, oppilaan ja huoltajan kommentit sekä keskustelun lopputulos. Päätöksessä yksilöidään erottamiseen johtaneet asiat ja niihin liittyvä kurinpitohistoria, mainitaan erottamisen ajankohta sekä se, pannaanko päätös voimaan heti lainvoimaisuutta odottamatta. Erottamisasia käsitellään sivistylautakunnassa ei-julkisena.

Päätökseen saa hakea muutosta 14 päivän kuluessa hallinto-oikeudelta.
Pääsääntöisesti erottamispäätös pannaan täytäntöön sen saatua lainvoiman eli valitusajan kuluttua umpeen. Erottaminen voidaan kuitenkin panna täytäntöön heti, mikäli oppilas on käyttäytynyt niin väkivaltaisesti tai uhkaavasti, että turvallisuus koulussa on kärsinyt tai vakavasti vaarantunut ja on olemassa ilmeinen vaara, että uhkaava tai väkivaltainen käyttäytyminen toistuu.

Erotusaikana oppilaan opetus järjestetään siten, että se estää erotetun oppilaan jäämisen jälkeen opinnoissaan. Erotetulle oppilaalle laaditaan opetussuunnitelmaan perustuva henkilökohtainen opintosuunnitelma erottamisajalle. Käytännössä oppilaan voidaan edellyttää seuraavan Wilmasta omien opiskeluryhmiensä etenemistä ja opiskelevan kunkin oppiaineen käsiteltävät asiat erotusaikana itsenäisesti. Taito- ja taideaineissa erotusaikaisesta opiskelusta sovitaan erikseen. Oppilaan erotusaikainen oppilashuolto on myös suunniteltava. Suunnitelman laatimisesta vastaa luokan opettaja / -ohjaaja.

Määräaikainen erottaminen kirjataan Wilman kurinpitotoimet-rekisteriin.

Säädöksiä

Oppilaan velvollisuudet
Oppilaan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti.
(~Perusopetuslaki § 35)

Syyt erottamiseen
Jos rikkomus on vakava tai jos oppilas jatkaa edellä tarkoitettua epäasiallista käyttäytymistä jälki-istunnon tai kirjallisen varoituksen saatuaan oppilas voidaan erottaa enintään kolmeksi kuukaudeksi. Määräaikainen erottaminen on kurinpitorangaistus.
(~Perusopetuslaki § 36)

OPH-suunnitelma
Erotetulle oppilaalle laaditaan opetussuunnitelmaan perustuva henkilökohtainen suunnitelma, jonka mukaan opetus toteutetaan.
(~Perusopetuslaki § 36 a)

Päättäminen
Määräaikaisesta erottamisesta päättää opetuksen järjestäjän asianomainen monijäseninen toimielin.

Sosiaalihuollon edustus
Sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen edustuksesta käsiteltäessä oppivelvollisen lapsen koulusta erottamista koskevaa asiaa säädetään lastensuojelulain 24 §:n 2 momentissa.
(Perusopetuslaki § 36 a)

Tarvittava oppilashuolto
Opetuksen järjestäjän on huolehdittava siitä, että oppilaalle, jolle on määrätty määräaikainen erottaminen, järjestetään tarvittava oppilashuolto.
(Perusopetuslaki § 36 a)

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä