Erityisopetus

Erityisopetus

Osa-aikaista erityisopetusta annetaan yleisopetuksen yhteydessä oppilaille, joilla on puhe-, oppimis- tai sopeutumisvaikeuksia. Oppimisvaikeuksia voivat olla esimerkiksi puheen, lukemisen tai kirjoittamisen vaikeudet. Ne voivat liittyä johonkin oppiaineeseen tai ilmetä esimerkiksi tarkkaavuuden, keskittymisen, motoriikan, hahmottamisen, aistitoimintojen tai sosiaalisen vuorovaikutuksen häiriöinä.

Osa-aikaisella erityisopetuksella pyritään korjaamaan oppilaan häiriötä, tukemaan luokkaopetusta ja huolehtimaan oppilaan kokonaiskuntoutuksesta. Tavoitteena on taata oppilaalle peruskoulun suorittaminen hänen omien edellytystensä mukaisesti. Alaluokilla erityisopetus on luonteeltaan ennalta ehkäisevää ja korjaavaa. Vaikeuksiin pyritään tarttumaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, joten erityisopetustyössä painottuvat oppilaiden ensimmäiset kouluvuodet. Yläluokilla erityisopetus on luonteeltaan enemmän opintoja tukevaa ja jatko-opintoihin suuntautuvaa.

Oppilaat valikoituvat osa-aikaiseen erityisopetukseen pääsääntöisesti erityisopettajan pitämien seulontatestien perusteella. Oppilas voi tulla erityisopetukseen myös luokanopettajan, aineenopettajan, vanhempien tai oppilaan omasta toivomuksesta. Erityisopetuksen onnistumisen edellytyksenä on yhteistyö oppilaan, hänen vanhempiensa, opettajan ja koulutyötä tukevien asiantuntijoiden kanssa.

Erityisopetusta toteutetaan käytännössä pienryhmäopetuksena, yksilöopetuksena tai samanaikaisopetuksena. Yläkoulun oppilaat opiskelevat oman ryhmänsä mukana aina, kun se on järkevästi mahdollista. Lähinnä kielissä ja matematiikassa järjestetään myös pienryhmäopetusta.

Mikäli oppilaan opiskelu yleisopetuksen tavoitteiden mukaan ei ole mahdollista tai se ei ole oppilaan kehityksen kannalta tarkoituksenmukaista, oppiäärä voidaan yksilöllistää. Käytännössä yksilöllistetyn oppiaineen opetus järjestetään yleisopetusryhmään integroiden tai pienryhmässä.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä