Ruotsin kieli, B1-oppimäärä vuosiluokilla 3-6

Ruotsin kielen B1-oppimäärän tavoitteisiin liittyvät keskeiset sisältöalueet vuosiluokilla 3-6


Ruotsin kielen B1-oppimäärän opetuksen tavoitteet vuosiluokilla 3-6 Tavoitteet
Ruotsin kielen tukimateriaali  

Avatut sisällöt, menetelmiä ja laaja-alainen osaaminen Hyvän osaamisen kriteerit tavoitteiden näkökulmasta ja esimerkkejä arviointimenetelmistä

S1: Kasvu kulttuuriseen moninaisuuteen ja kielitietoisuuteen

-Konkreettisilla keinoilla tuodaan ruotsi Suomessa näkyväksi oppilaille (esimerkiksi maitopurkki, sanomalehdet, mainokset, mediat).

-Vertaillaan ruotsia oppilaiden jo osaamiin englantiin ja suomeen sekä mahdollisiin muihin äidinkieliin.

-Tutustutetaan oppilaita suomenruotsalaisuuteen esimerkiksi ajankohtaisten henkilöiden ja kulttuurin kautta.

Laaja-alainen osaaminen:

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

 • Oppilas on aktiivisena toimijana suunnittelemassa oppimistaan.
 • Oppilas päättelee ruotsin kielelle ominaisia piirteitä ja säännönmukaisuuksia esimerkkien avulla.
 • Oppilas ymmärtää kielitaidon ja kielen opiskelutaitojen merkityksen opintoihin ja työhön liittyvissä mahdollisuuksissa.
 • Taiteet, esimerkiksi musiikki ja kuvamateriaali, elävöittävät kielen ja kulttuurin oppimista.

L2 Kulttuurin osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu

 • Ruotsin kielen opinnoissa ovat läsnä suomalainen arvopohja, pohjoismainen kulttuuriperintö sekä muiden ihmisryhmien ja kansojen kunnioittaminen. Oppitunneilla oppilas harjoittelee hyvien tapojen noudattamista sekä toisten huomioonottamista.

L4 Monilukutaito

 • Opetuksessa käytetään erilaisia tekstilajeja kuten dialogeja, blogitekstejä, reseptejä, mainoksia, sarjakuvia, kuvatekstejä, videoklippejä, TV-sarjoja ja uutisia.
 • Oppilas harjoittelee kuvamateriaalin käyttöä, tuottamista ja tulkintaa.
Oppilas:
 • osaa nimetä syitä, joiden vuoksi Suomessa käytetään ruotsia ja mainita ruotsista suomeen lainautuneita sanoja.
 • osaa kuvata, mihin kielikuntiin hänen osaamansa ja opiskelemansa kielet kuuluvat.
 • tietää, että englanti ja ruotsi ovat sukukielet, mutta suomi ja ruotsi eivät.


Arviointi:

Tuntityöskentely
Suullinen näyttö
Itsearviointi ja vertaisarviointi

 

 

 

 

 

 

 

 

S2: Kielenopiskelutaidot

-Ohjataan oppilasta opiskelemaan vierasta kieltä ja löytämään oma opiskelutyylinsä ja tapa oppia parhaiten.

-Kerrotaan erilaisista tavoista esimerkiksi opiskella sanoja ja harjoitella myös luokkatilanteissa.

-Autetaan oppilasta huomaamaan ruotsin kielen käyttömahdollisuuksia omassa elämässä nyt ja tulevaisuudessa.

-Oppilas tutustuu ja oppii käyttämään sähköisiä oppimateriaaleja.

-Kannustetaan oppilasta käyttämään rajattuakin kielitaitoa rohkeasti sekä suullisesti että kirjallisesti.

-Ohjataan oppilasta arvioimaan omaa työskentelyään.

-Pitkäjänteistä työskentelyä tukee esimerkiksi kielisalkku tai vastaava työväline.

Laaja-alainen osaaminen:

L1 Ajattelu ja oppimaan oppiminen

 • Oppilas harjoittelee vieraan kielen opiskelutaitoja.
 • Oppilas harjoittelee vuorovaikutustaitoja ja toisten huomioonottamista.
 • Oppilas on aktiivisena toimijana suunnittelemassa oppimistaan.
 • Oppilas päättelee ruotsin kielelle ominaisia piirteitä ja säännönmukaisuuksia esimerkkien avulla.
 • Taiteet, esimerkiksi musiikki ja kuvamateriaali, elävöittävät kielen ja kulttuurin oppimista.
 • Oppilas ymmärtää kielitaidon ja kielen opiskelutaitojen merkityksen opintoihin ja työhön liittyvissä mahdollisuuksissa.

L3 Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot

 • Aihepiirit ovat lähellä oppilaan arkea: minä itse, perhe, harrastukset, ystävyys, rakkaus, tulevaisuudensuunnitelmat.
 • Oppilas harjoittelee arjen vuorovaikutustaitoja kuten ostosten tekemistä ruotsin kielellä.

L5 Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen

 • Oppilas saa ohjausta lähdekriittisyyteen.
 • Oppilas saa ohjausta teknologian ja muiden apuvälineiden hyödyntämiseen, esimerkiksi käyttämällä sähköisiä oppimateriaaleja ja harjoittelemalla tiedonhakua ruotsinkielisistä lähteistä.
Oppilas:

harjaannuttaa ruotsin taitoaan ryhmässä myös tieto- ja viestintäteknologiaa käyttäen

huolehtii kotitehtävistään

osallisuu ryhmän työskentelyyn myönteisellä tavalla

osaa arvioida ruotsin taitonsa kehittymistä suhteellisen realistisesti

 • tukeutuu viestinnässään kaikkein keskeisimpiin sanoihin ja ilmauksiin
 • tarvitsee paljon apukeinoja ja osaa pyytää toistamista tai hidastamista


Arviointi:
Tuntityöskentely
Suullinen näyttö
Kotitehtävät
Vuorovaikutustaitojen havainnointi
Itsearviointi ja vertaisarviointi

 

S3: Kehittyvä kielitaito, taito toimia vuorovaikutuksessa, taito tulkita tekstejä, taito tuottaa tekstejä

-Runsas toisto ja ääntämisen harjoittelu.

-Toiminnallisuus: pelit, leikit, musiikki ja draama menetelminä ruotsin kielen opiskelussa.

-Suullistaminen.

-Toisten huomioon ottaminen ja taito toimia vuorovaikutuksessa.

-Vastuun ottaminen sekä omasta että pari- tai ryhmätyöskentelystä.

Aihepiirit ja rakenteet:

 • tavallisimmat tervehdykset ja toivotukset, kohteliaisuusfraaseja
 • omasta itsestä ja lähipiiristä kertominen
 • lukusanat, kellonajat, viikonpäivät
 • preesens
 • persoonapronominit
 • omistusmuotoja
 • substantiivin ja adjektiivin taivutusta
 • päälauseen sanajärjestys
Laaja-alainen osaaminen:

L4 Monilukutaito

 • Opetuksessa käytetään erilaisia tekstilajeja kuten dialogeja, blogitekstejä, reseptejä, mainoksia, videoklippejä ja uutisia.
 • Oppilas harjoittelee kuvamateriaalin käyttöä, tuottamista ja tulkintaa.
Oppilas
 • selviytyy satunnaisesti yleisimmin toistuvista, rutiininomaisista viestintätilanteista tukeutuen vielä enimmäkseen viestintäkumppaniin
 • osaa käyttää muutamia kaikkien yleisimpiä kielelle ominaisia kohteliaisuuden ilmauksia rutiininomaisissa sosiaalisissa kontakteissa
 • ymmärtää harjoiteltua, tuttua sanastoa ja ilmaisuja sisältävää muutaman sanan mittaista kirjoitettua tekstiä ja hidasta puhetta
 • tunnistaa tekstistä yksittäisiä tietoja
 • osaa ilmaista itseään puheessa hyvin suppeasti käyttäen harjoiteltuja sanoja ja opeteltuja vakioilmaisuja.
 • ääntää joitakin harjoiteltuja ilmauksia ymmärrettävästi
 • osaa kirjoittaa joitakin erillisiä sanoja ja sanontoja

Arviointi:
Kirjalliset kokeet
Tuntityöskentely
Suullinen näyttö
Kotitehtävät
Vuorovaikutustaitojen havainnointi
Itsearviointi ja vertaisarviointi

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä