33. Ruotsin kieli, B1-oppimäärä

33.1. Laaja-alainen osaaminen toisen kotimaisen ja vieraiden kielten opiskelussa vuosiluokilla 3–9


Ajattelun ja oppimisen taidot L1

 • integraatio oppiainerajojen yli
 • oppimaan oppiminen
 • kieli ei ole vain oppimisen kohde vaan myös väline
 • oppilaan aktiivinen osallistuminen omaan opiskeluun
 • toiminnallinen oppiminen
 • opitaan vertailemaan kieliä keskenään

Kieltenopettajat, luokan- ja aineenopettajat tekevät yhteistyötä ja pohtivat yhteisiä aihekokonaisuuksia eri oppiaineiden, esimerkiksi kielten ja historian, maantiedon tai kotitalouden välillä. Äidinkieli ja muut kielet toimivat pohjana uuden kielen oppimisessa. Tavoite on, että oppilas ymmärtää, miten kielet rakentuvat ja miten yksittäisistä sanoista rakennetaan kokonaisia lauseita.

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu L2

 • rohkaistaan käyttämään vähäistäkin kielitaitoa
 • kielten kulttuuriset erot (puhuttelutyyli, teitittely, kohteliaisuus)
 • oman ja muiden kulttuurien arvostaminen
 • vuorovaikutusta erilaisin keinoin esim. draama, musiikki, pelit, leikit
 • autenttisten materiaalien käyttäminen

Oppilaille tarjotaan mahdollisuus käyttää vieraita kieliä aidoissa kansainvälisissä vuorovaikutustilanteissa kuten ystävyyskoulutoiminnassa, Erasmus+ ja eTwinning -projekteissa tai kutsumalla kouluun kansainvälisiä vierailijoita. Opettaja tarjoaa oppilaille myös autenttista vieraan kielen materiaalia. Lisäksi tunneilla hyödynnetään aihepiirejä oppilaiden omasta elinpiiristä ja oppikirjojen ulkopuolelta. Oppilaiden omien tuotosten tulisi olla heille itselleen merkityksellisiä ja niiden lähtökohtana tulisi olla aidot kanssakäymisen tilanteet. Elävöitetään opetusta toiminnallisin keinoin esimerkiksi draaman, pelien ja leikkien avulla.

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot L3

 • toisten kanssa toimeen tuleminen ja yhteistyö
 • salliva oppimisilmapiiri
 • kommunikaatiotilanteissa tärkeintä on viestin välittyminen

Oppilaita kannustetaan ja ohjataan tekemään pari- ja ryhmätöitä, jotta he saisivat kokemusta erilaisissa tilanteissa toimimisesta. Kommunikaatiotilanteissa tärkeää on viestin välittyminen, ymmärtäminen ja ymmärretyksi tuleminen. Opettaja rohkaisee oppilaita käyttämään vähäistäkin kielitaitoa viestinnässä ja kannustaa samalla heitä myös haastamaan itsensä.

Monilukutaito L4

 • oppilaille merkityksellisten autenttisten tekstien käyttäminen
 • tuotetaan tekstiä kirjallisesti, suullisesti ja digitaalisesti
 • ohjataan käyttämään autenttisia materiaaleja kriittisesti

Oppilaat tuottavat oppitunneilla tekstiä sekä kirjallisesti, suullisesti että digitaalisesti. Opettaja ohjaa myös oppilaita suhtautumaan kriittisesti vierailla kielillä tuotettuun materiaaliin, jota löytyy esimerkiksi internetistä.

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen L5

 • Annetaan oppilaille mahdollisuus käyttää TVT:tä oppimisessa ja kansainvälisessä verkostoitumisessa.
 • Käytetään oppitunneilla apuna nettipohjaisia työkaluja, jotta oppilaat pääsevät käyttämään kieltä kansainvälisessä viestinnässä ja verkostoitumisessa. Harjoitellaan myös hyvää käyttäytymistä eri viestimissä, esim. netikettiä.

Työelämätaidot ja yrittäjyys L6

 • kielitaidon merkitys työelämässä
 • kieltenopiskelu vaatii ja kehittää pitkäjänteisyyttä ja järjestelmällisyyttä
 • omien vahvuuksien hyödyntäminen opiskelussa
 • oman osaamisen rajojen rikkominen ja epämukavuusalueelle meneminen

Painotetaan kielitaidon merkitystä työelämässä. Ohjataan oppilaita pitkäjänteiseen ja järjestelmälliseen työskentelyyn, sillä kaikki uusi tieto rakentuu jo aiemmin opitun varaan. Oppilasta autetaan hahmottamaan omat vahvuutensa kielen oppimisessa. Oppitunneilla kokeillaan eri opiskelutapoja. Opettaja voi myös yhdessä oppilaan kanssa asettaa tälle oman taitotason mukaiset haasteet.

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen L7

 • osallistuminen oman opiskelun suunnitteluun ja sisältöjen valintaan
 • harjoitellaan vieraalla kielellä käytännön viestintätaitoja, kuten neuvottelemista, sovittelemista ja ristiriitojen ratkaisemista

Opettaja tarjoaa oppilaille valinnaista materiaalia myös muista lähteistä kuin oppikirjoista. Oppilaat voivat myös tuoda tunneille heitä itseään kiinnostavia materiaaleja. Käytetään vieraita kieliä käytännön viestintätaitojen harjoittelemiseen, kuten lentolippujen ja hotellin varaamiseen, ruokailutilanteisiin ja sähköpostin kirjoittamiseen.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä