Esiopetus ja luokat 1-2

11. Koululaiseksi kasvaminen


Esi- ja alkuopetuksen aikana on tavoitteena vastuulliseksi, tasapainoiseksi ja aktiiviseksi koululaiseksi kasvaminen. Esi- ja alkuopetuksessa käytetään riittävästi aikaa työskentely- ja vuorovaikutustaitojen oppimiseen. Taitoja harjoitellaan pitkäjänteisesti pienin askelin. Työskentelyssä on keskeistä oppilaan myönteisen minäkuvan rakentuminen ja hyvän itsetunnon kehittyminen. Oppilasta tuetaan sisäisen motivaation löytymisessä ja ylläpitämisessä. Arjessa pyritään löytämään iloinen ”tekemisen meininki”. Oppilaan edistymistä seurataan ja hänelle pyritään antamaan mahdollisimman paljon kannustavaa ja rakentavaa palautetta.

Oppilas nähdään aktiivisena toimijana ja ryhmän jäsenenä. Oppilaan ajatuksia ja ideoita arvostetaan ja häntä rohkaistaan kertomaan sekä perustelemaan omia mielipiteitään. Opetusta toteutetaan lasten ideoiden ja kiinnostusten kohteiden pohjalta toiminnallisesti ja leikkien.

Oppilasta ohjataan arvioimaan omaa toimintaa ja käyttäytymistä suhteessa toisiin. Opetuksessa käytetään paljon aikaa ryhmähengen luomiseen ja oman paikan löytymiseen ryhmän jäsenenä. Oppilasta ohjataan arjessa hyvien, suomalaiseen kulttuuriin kuuluvien käytöstapojen arvostamiseen ja noudattamiseen sekä suvaitsevaisuuteen eri kulttuureita kohtaan. Oppilaan kasvua ja oppimista tuetaan yhteistyössä kotien kanssa.

Keskeisiä taitoja:

1) vastuullisuus

 • sääntöjen noudattaminen
 • hyvien käytöstapojen oppiminen
 • jokainen on omalta osaltaan vastuussa luokan/ryhmän ilmapiiristä, toisen hyvinvoinnista ja työrauhasta
2) työnteon kulttuuri
 • ahkeruus ja harjoittelu
 • pitkäjänteisyys
 • sisu ja sitkeys
 • huolellisuus
 • oman ja toisen työn arvostus
 • vastuun kantaminen omasta roolista ryhmätyötilanteissa
 • oman työskentelyn arviointi
3) oman toiminnanohjauksen kehittyminen
 • ohjeiden kuunteleminen ja niiden noudattaminen
 • työn aloittaminen ja tehtävään keskittyminen sekä työn loppuun saattaminen
 • omista tavaroista ja tehtävistä huolehtiminen
 • oman vuoron odottaminen
 • itsehillintä

11.1. Laaja-alainen osaaminen esiopetuksessa ja vuosiluokilla 1–2

Esi- ja alkuopetuksessa laaja-alainen osaaminen otetaan huomioon kaikessa toiminnassa. Päiväkodin ja koulun tehtävänä on antaa oppilaalle mahdollisuus kasvaa, kehittyä ja opiskella vuorovaikutteisessa ja kannustavassa ympäristössä. Kokonaisvaltaisella oppimisella vahvistetaan itsetuntemusta ja -arvostamista, oman identiteetin muodostumista ja kestävää elämäntapaa.

11.2. Esi- ja perusopetuksen yhteistyö

Tämän opetussuunnitelman yksi keskeisistä lähtökohdista on esi- ja perusopetuksen yhteistyö. Opetussuunnitelmassa määritellyt päiväkotien ja koulujen aikuisten toimintamallit ohjaavat yhteistyötä.

Arjen toiminnassa yhteistyömuotoja voivat olla esimerkiksi yhteiset projektit, leikkihetket, näyttelyt, retket, tapahtumat, konsertit, vierailut, teemapäivät sekä matemaattisten ja luonnontieteellisten ilmiöiden tutkiminen yhdessä.


Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä