37. Matematiikka

37.1. Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 3–9

Ajattelun ja oppimisen taidot L1

Matematiikan opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaiden loogista, täsmällistä ja luovaa matemaattista ajattelua. Opetus luo pohjan matemaattisten käsitteiden ja rakenteiden ymmärtämiselle ja kehittää oppilaiden kykyä käsitellä tietoa ja ratkaista ongelmia.

Tavoitteena on, että oppilas

 • omaksuu matemaattisen tiedon ja osaa jakaa ja tuottaa sitä.
 • säilyttää uteliaisuutensa ja kiinnostuksensa käytännönläheisten ja toiminnallisten tehtävien avulla.
 • oppii tuntemaan matemaattiset vahvuutensa ja mahdolliset heikkoutensa.
 • osaa työskennellä yksin pareittain ja ryhmässä.
 • omaksuu olennaiset matematiikan opiskelulle vaaditut taidot.

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu L2

Matematiikan opetus kehittää oppilaan viestintä- vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Opetus ohjaa oppilasta esittämään ratkaisujaan eri menetelmin ja keskustelemaan niistä.

Tavoitteena on, että oppilas

 • uskaltaa tarttua rohkeasti matematiikan haasteisiin.
 • osaa tehdä yhteistyötä, luottaa toisiin ja arvostaa muiden osaamista.
 • kokee onnistumisia ja elämyksiä.
 • ymmärtää, että matematiikka on yleismaailmallinen tiede.

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot L3

Matematiikan opetus ohjaa oppilasta ymmärtämään oppiaineen merkityksen omassa elämässään ja yhteiskunnassa.

Tavoitteena on, että oppilas

 • oppii järkevästi käyttämään teknologiaa matematiikan opiskelussa.
 • oppii arjen talouden hallintaa.
 • tutustuu perusteellisesti ajan hallintaan.
 • perehtyy terveyteen ja turvallisuuteen matematiikan näkökulmasta.

Monilukutaito L4

Monilukutaito on matematiikassa sekä sisältö että väline. Matematiikan opetuksen tavoite on kehittää oppilaan monilukutaitoa. Hyvä monilukutaito edistää matematiikan oppimista.

Tavoitteena on, että oppilas

 • perehtyy monilukutaitoon.
 • osaa monilukutaidon laajasta kentästä erityisesti matematiikan kannalta olennaiset numeeriset, symboliset ja kuvalliset osa-alueet.
 • oppii tuottamaan, tulkitsemaan ja arvottamaan tekstiä ja olemaan kriittinen sitä kohtaan.
 • säilyttää matemaattisen kiinnostuksen ilmiöihin.
 • pyrkii selkeään matemaattiseen ilmaisuun.
 • vastaa työskentelystään ja työnsä tuloksesta.

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen L5

Tieto- ja viestintätekniikkaa käytetään matematiikan opetuksessa välineenä sekä oppimisen kohteena.

Tavoitteena on, että oppilas

 • hyödyntää laajasti tieto- ja viestintäteknologian taitoja opiskelussa.
 • hallitsee matemaattisen tiedon TVT:n keinoin.
 • tietää matematiikan olevan kansainvälinen "kieli" ja oppii hyödyntämään TVT:aa kansainvälisessä vuorovaikutuksessa.
 • osaa vastuullisesti hyödyntää sosiaalista mediaa matematiikan opiskelussa.

Työelämätaidot ja yritteliäisyys L6

Matematiikan opetus tukee oppilaan yritteliäisyyttä ja yrittäjämäistä toimintaa. Matematiikka tarjoaa oppilaalle jatko-opinnoissa ja työelämässä tarvittavia tietoja ja taitoja.

Tavoitteena on, että oppilas

 • ymmärtää matemaattisten taitojen merkityksen jatko-opintojen ja työelämän kannalta.
 • oppii suunnittelemaan työprosesseja, asettamaan hypoteeseja, kokeilemaan vaihtoehtoja ja tekemään johtopäätöksiä.
 • oppii yritteliään ja sisukkaan työskentelyn sekä työn loppuunsaattamisen merkityksen.
Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen L7

Matematiikan opetus edistää oppilaan osallisuutta, vaikutusmahdollisuuksia ja opastaa kestävän tulevaisuuden rakentamisessa.

Tavoitteena on, että oppilas

 • osallistuu omien taitojensa mukaan aktiivisesti matematiikan sisältöjen opiskeluun.
 • osallistuu matemaattisten oppimisympäristöjen suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin.
 • oppii työskentelemään yhdessä neuvotellen, sovitellen ja ristiriitoja ratkaisten.

 • näkee matematiikan osana menneisyyttä, nykyisyyttä ja tulevaisuutta.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä