41. Fysiikka

41.1. Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 7–9


Ajattelun ja oppimisen taidot L1

Fysiikan opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaiden luonnontieteellisen ajattelun sekä maailmankuvan kehittymistä ja oppimisen taitoja. Opetus luo pohjan fysiikan käsitteiden ja rakenteiden ymmärtämiselle ja kehittää oppilaiden kykyä käsitellä tietoa ja ratkaista ongelmia. Opetus välittää kuvaa fysiikan merkityksestä kestävän tulevaisuuden rakentamisessa:

Tavoitteena on, että oppilas

 • omaksuu tiedon ja osaa jakaa ja tuottaa sitä.
 • säilyttää uteliaisuutensa ja kiinnostuksensa kokeellisuuden ja havainnoinnin kautta.
 • oppii tuntemaan vahvuutensa ja mahdolliset heikkoutensa.
 • osaa työskennellä yksin, pareittain ja ryhmässä.
 • omaksuu olennaiset fysiikan opiskelulle vaaditut taidot
 • ottamaan vastuuta ympäristöstään

Fysiikan osaaminen tarkoittaa kykyä käyttää tietoja ja taitoja tilanteen edellyttämällä tavalla.

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu L2

Fysiikan opetus kehittää oppilaan viestintä- vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Opetus ohjaa oppilasta kokeellisuuteen ja havainnointiin ja keskustelemaan niistä.

Tavoitteena on, että oppilas

 • uskaltaa tarttua fysiikan haasteisiin.
 • osaa tehdä yhteistyötä, luottaa toisiin ja arvostaa muiden osaamista.
 • kokee onnistumisia ja elämyksiä.
 • ymmärtää, että fysiikka on osa arkipäiväistä elämäämme.

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot L3

Fysiikan opetus ohjaa oppilasta ymmärtämään oppiaineen merkityksen omassa elämässään ja yhteiskunnassa.

Tavoitteena on, että oppilas

 • oppii järkevästi käyttämään teknologiaa fysiikan opiskelussa.
 • oppii arjen talouden hallintaa.
 • tutustuu perusteellisesti ajan hallintaan.
 • perehtyy terveyteen ja turvallisuuteen fysiikan näkökulmasta.

Monilukutaito L4

Monilukutaito on fysiikassa sekä sisältö että väline. Fysiikan opetuksen tavoite on kehittää oppilaan monilukutaitoa. Hyvä monilukutaito edistää fysiikan oppimista.

Tavoitteena on, että oppilas

 • perehtyy monilukutaitoon.
 • osaa monilukutaidon laajasta kentästä erityisesti fysiikan kannalta olennaiset numeeriset, symboliset ja kuvalliset osa-alueet.
 • oppii tuottamaan, tulkitsemaan ja arvottamaan tekstiä ja olemaan kriittinen sitä kohtaan.
 • säilyttää kiinnostuksen fysiikan ilmiöihin.
 • pyrkii selkeään ilmaisuun.
 • vastaa työskentelystään ja työnsä tuloksesta.

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen L5

Tieto- ja viestintätekniikkaa käytetään fysiikan opetuksessa yhtenä välineenä kokeellisuuden lisäksi.

Tavoitteena on, että oppilas

 • hyödyntää laajasti tieto- ja viestintätegnologian taitoja opiskelussa.
 • hallitsee tiedon TVT:n keinoin.
 • oppii hyödyntämään TVT:aa kansainvälisessä vuorovaikutuksessa.
 • osaa vastuullisesti hyödyntää sosiaalista mediaa fysiikan opiskelussa.

Työelämätaidot ja yrittäjyys L6

Tavoitteena on, että oppilas

 • kykenee tekemään järkeviä ja vastuullisia teknogisia valintoja elämän eri osa-alueilla
 • ymmärtää teknologian yhteyden jatko-opintoihin ja työelämään
 • oivaltaa työn ja yritteliäisyyden merkityksen ja yrittäjyyden mahdollisuudet
 • tutustuu elinkeinoelämän erityispiirteisiin hyödyntämällä lähialueiden yrityksiä
 • oppii suunnittelemaan työprosesseja, asettamaan hypoteeseja, kokeilemaan vaihtoehtoja ja tekemään johtopäätöksiä.
 • oppii yritteliään ja sisukkaan työskentelyn sekä työn loppuunsaattamisen merkityksen.

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen L7

Fysiikan opetus edistää oppilaan osallisuutta, vaikutusmahdollisuuksia ja opastaa kestävän tulevaisuuden rakentamisessa.

Tavoitteena on, että oppilas

 • osallistuu omien taitojensa mukaan aktiivisesti fysiikan sisältöjen opiskeluun.
 • osallistuu fysiikan oppimisympäristöjen suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin.
 • oppii työskentelemään yhdessä neuvotellen, sovitellen ja ristiriitoja ratkaisten.
 • näkee fysiikan osana menneisyyttä, nykyisyyttä ja tulevaisuutta.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä