42. Kemia

42.1. Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 7-9Ajattelun ja oppimisen taidot L1
Kemian opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaiden luonnontieteellisen ajattelun sekä maailmankuvan kehittymistä ja oppimisen taitoja. Opetus luo pohjan kemian käsitteiden ja rakenteiden ymmärtämiselle ja kehittää oppilaiden kykyä käsitellä tietoa ja ratkaista ongelmia ja ymmärtää syy-seuraussuhteet. Kemian opetus auttaa ymmärtämään kemian ja sen sovellusten merkitystä jokapäiväisessä elämässä, elinympäristössä, yhteiskunnassa ja teknologiassa

Tavoitteena on, että oppilas

 • omaksuu tiedon ja osaa jakaa ja tuottaa sitä.
 • säilyttää uteliaisuutensa ja kiinnostuksensa kokeellisuuden ja havainnoinnin kautta.
 • oppii tuntemaan vahvuutensa ja mahdolliset heikkoutensa.
 • osaa työskennellä yksin, pareittain ja ryhmässä.
 • omaksuu olennaiset kemian opiskelulle vaaditut taidot
 • ohjaa oppilaita ottamaan vastuuta ympäristöstään.

Kemiaa tarvitaan uusien ratkaisujen kehittämisessä sekä ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnin turvaamisessa.

Kemian osaaminen tarkoittaa kykyä käyttää tietoja ja taitoja tilanteen edellyttämällä tavalla.

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu L2

Kemian opetus kehittää oppilaan viestintä- vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Opetus ohjaa oppilasta kokeellisuuteen ja havainnointiin ja keskustelemaan niistä.

Tavoitteena on, että oppilas

 • uskaltaa tarttua kemian haasteisiin esim. kokeellisuuteen
 • osaa tehdä yhteistyötä, luottaa toisiin ja arvostaa muiden osaamista.
 • kokee onnistumisia ja elämyksiä.
 • ymmärtää, että kemia on osa arkipäiväistä elämäämme

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot L3

Kemian opetus ohjaa oppilasta ymmärtämään oppiaineen merkityksen omassa elämässään ja yhteiskunnassa.

Tavoitteena on, että oppilas

 • oppii järkevästi käyttämään teknologiaa kemian opiskelussa.
 • oppii arjen talouden hallintaa.
 • tutustuu perusteellisesti ajan hallintaan.
 • perehtyy terveyteen ja turvallisuuteen kemian näkökulmasta.

Monilukutaito L4

Monilukutaito on kemia sekä sisältö että väline. Kemian opetuksen tavoite on kehittää oppilaan monilukutaitoa. Hyvä monilukutaito edistää kemian oppimista.

Tavoitteena on, että oppilas

 • perehtyy monilukutaitoon.
 • osaa monilukutaidon laajasta kentästä erityisesti kemian kannalta olennaiset numeeriset, symboliset ja kuvalliset osa-alueet.
 • oppii tuottamaan, tulkitsemaan ja arvottamaan tekstiä ja olemaan kriittinen sitä kohtaan.
 • säilyttää kiinnostuksen kemian ilmiöihin.
 • pyrkii selkeään ilmaisuun.
 • vastaa työskentelystään ja työnsä tuloksesta.

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen L5

Tieto - ja viestintätekniikkaa käytetään kemia opetuksessa yhtenä välineenä kokeellisuuden lisäksi.

Tavoitteena on, että oppilas

 • hyödyntää laajasti tieto- ja viestintäteknologian taitoja opiskelussa.
 • hallitsee tiedon TVT:n keinoin.
 • oppii hyödyntämään TVT:aa kansainvälisessä vuorovaikutuksessa.
 • osaa vastuullisesti hyödyntää sosiaalista mediaa kemian opiskelussa.

Työelämäntaidot ja yrittäjyys L6

Tavoitteena on, että oppilas

 • kykenee tekemään järkeviä ja vastuullisia teknogisia valintoja elämän eri osa-alueilla
 • ymmärtää teknologian yhteyden jatko-opintoihin ja työelämään
 • oivaltaa työn ja yritteliäisyyden merkityksen ja yrittäjyyden mahdollisuudet
 • tutustuu elinkeinoelämän erityispiirteisiin hyödyntämällä lähialueiden yrityksiä
 • oppii suunnittelemaan työprosesseja, asettamaan hypoteeseja, kokeilemaan vaihtoehtoja ja tekemään johtopäätöksiä.
 • oppii yritteliään ja sisukkaan työskentelyn sekä työn loppuunsaattamisen merkityksen.

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen L7

Kemian opetus edistää oppilaan osallisuutta, vaikutusmahdollisuuksia ja opastaa kestävän tulevaisuuden rakentamisessa.

Tavoitteena on, että oppilas

 • osallistuu omien taitojensa mukaan aktiivisesti kemian sisältöjen opiskeluun.
 • osallistuu kemian oppimisympäristöjen suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin.
 • oppii työskentelemään yhdessä neuvotellen, sovitellen ja ristiriitoja ratkaisten.
 • näkee kemian osana menneisyyttä, nykyisyyttä ja tulevaisuutta.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä