43. Terveystieto

43.1. Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 7-9


Ajattelun ja oppimisen taidot L1

Tavoitteena on ohjata oppilaita terveyden laaja-alaisuuden ymmärtämiseen
(fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen terveys) sekä tukea heidän kasvuaan ja kehitystään. Rohkaistaan oppilaita ottamaan vastuuta omasta terveydestään ja hyvinvoinnista sekä ohjataan oppilaita pohtivaan ajatteluun sekä huomioimaan itsensä lisäksi myös lähiympäristön hyvinvointi.

Lisäksi ohjataan oppilaita näkemään oman elämänsä terveyttä tukevat ja kuluttavat tekijät sekä mahdollisuudet vaikuttaa niihin. Tavoitteena on luoda läpi elämän kantavia tietoja ja taitoja terveydestä. Kannustetaan oppilaita vuorovaikutukselliseen kanssakäymiseen ympäristön kanssa.

Medianlukutaidon korostaminen, kuten terveysviestinnän aktiivinen seuraaminen oppitunneilla, tietolähteiden kriittinen arviointi ja omien mielipiteiden luominen omasta terveydestä ja turvallisuudesta.

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu L2

Tavoitteena on vahvistaa oppilaiden tunne- ja vuorovaikutustaitoja sekä ohjata oppilaita pohtimaan ympäristön, yhteisön ja kulttuurin vaikutusta terveydelle. Lisäksi ohjataan oppilaita ymmärtämään ja arvioimaan omaa elämäpiiriään ja siihen kuuluvia terveystottumuksia ja niiden vaikutuksia. Pyrkimyksenä hyödyntää teoriatieto käytäntöön esimerkiksi erilaisten käytännön tehtävien avulla (esim. päiväkirjat).

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot L3

Tavoitteena on oman terveyden laaja-alaisuuden ymmärtäminen sekä arkielämässä tarvittavien tietojen ja taitojen opettaminen (esim. sairaudet, ensiapu, tunnetaidot, liikennekasvatus). Tukea oppilaiden kasvua ja kehitystä huomioiden oppilaiden eri ikävaiheet. Vahvistaa edelleen ihmissuhdetaitoja ja korostaa vastuunottamista itsestään ja ympäristöstään.

Monilukutaito L4

Tavoitteena on antaa oppilaille valmiuksia tarkastella ja arvioida omaa terveyttään monipuolisesti ja tukea oppilaiden itsetuntemusta laaja-alaisesti (mm. arvot, asenteet, keho ja mieli). Kehittää oppilaiden medialukutaitoja monipuolisesti ja laaja-alaisesti.

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen L5

Tavoitteena on tukea oppilaiden kehittymistä tiedon hankkijoina ja käyttäjinä sekä kehittää laaja-alaisesti medianlukutaitoa. Teknologian hyödyntäminen monipuolisesti opetuksessa.

Työelämätaidot ja yrittäjyys L6

Tavoitteena on ohjata oppilaita pohtimaan yksilöllisyyttä terveyden näkökulmasta huomioiden myös ympäristö. Rohkaista oppilaita ottamaan vastuuta itsestään, omista valinnoistaan ja lähiyhteisöstä sekä ohjata oppilaita luomaan perusta omalle toiminta- ja työkyvylle. Lisäksi tavoitteena on tarjota mahdollisuus syventää terveyden ymmärtämistä laaja-alaisesti.

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen L7

Tavoitteena on ohjata oppilaita hyviin terveystottumuksiin teorian ja käytönnön kautta. Rohkaista oppilaita vastuulliseen toimintaan ja osallistuvuuteen sekä korostaa suvaitsevaisuutta.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä