52. Kotitalous

52.1      Laaja-alainen osaaminen vuosiluokalla 7–9


Kotitalous on monialainen, hyvinvointia lisäävä yhteiskunnallinen oppiaine. Laaja-alaisen osaamisen tavoitteet sisältyvät luontevasti kotitalousopetukseen.

Ajattelun ja oppimisen taidot L1

Kotitalous auttaa kokoamaan muiden oppiaineiden tietopohjaa käytäntöön.

Kotitaloustunneilla oppilas harjaantuu ajankäytön merkitykseen. Oppilasta ohjataan valitsemaan itselleen merkityksellistä ja hyödyllistä tietoa. Oppilasta motivoidaan ongelmanratkaisuun ja onnistumisen elämyksiin.

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu L2

Oppilasta kannustetaan vahvistamaan kulttuuri-identiteettiään ja arvostamaan suomalaisia kodin perinteitä. Häntä ohjataan harjoittelemaan kotitaloudessa tarvittavia kädentaitoja sekä innostetaan luovuuteen ja estetiikan huomioimiseen. Oppilasta kannustetaan hyvien tapojen noudattamiseen ja oman käytöksen merkityksen pohtimiseen myönteisen ilmapiirin kannalta.

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot L3

Oppilas saa valmiuksia itsenäiseen arjen hallintaan, jotta hän pystyisi huolehtimaan itsestään ja omasta kodistaan. Oppilas harjoittelee rationaalista ajan hallintaa ja prosessityöskentelyä sekä ymmärtää kodissa pyörivän arjen ajankäyttöä.

Oppilasta ohjataan hyödyntämään kotitaloudessa opittuja tietoja ja taitoja, kuten ruoanvalmistus- ja leivontataitoja sekä puhtaanapito- ja vaatehuoltotaitoja. Oppilasta kannustetaan ajattelemaan, että kotitaloustaidot tuovat hyvinvointia. Oppilasta rohkaistaan ottamaan vastuuta omasta ja ryhmän työskentelystä ja siten oivaltamaan niiden hyödyn tulevaisuudessa.

Monilukutaito L4

Oppilasta ohjataan etsimään, arvioimaan ja tunnistamaan itselleen hyödyllistä, oleellista ja luotettavaa tietoa. Oppilasta ohjataan valitsemaan ja käyttämään sopivia työvälineitä arkisessa työskentelyssä. Oppilas harjoittelee tietojen ja taitojen soveltamista käytäntöön; yksinkertaisesta vaativaan.

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen L5

Oppilasta kannustetaan hyödyntämään mediaa ja teknologisia laitteita arjen työvälineinä ja kiinnittämään huomiota niiden hygieeniseen, ergonomiseen ja turvalliseen käyttöön.

Työelämätaidot ja yrittäjyys L6

Oppilas harjoittelee turvallisessa ympäristössä vastuullista työskentelyä yksin ja ryhmässä sekä sopii ajankäytöstä ja työtehtävien tasapuolisesta jakamisesta.

Oppilasta tuetaan omien vahvuuksien - onnistumisien ja epäonnistumisien - kautta, myönteisellä asenteella sekä sinnikkäällä harjoittelulla itsenäiseksi osaajaksi, joka uskaltaa ilmaista oman mielipiteensä perustellusti.

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen L7

Oppilasta ohjataan vastuulliseen toimintaan arjen valintatilanteissa ja häntä motivoidaan huomioimaan olevansa osa yhteiskuntaa.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä