29. Äidinkieli ja kirjallisuus, suomen kieli

29.1. Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 3–9


Ajattelun ja oppimisen taidot L1

Tekstien ymmärtämistä, tulkitsemista ja analysoimista harjoitellaan monenlaisilla ikäkaudelle sopivilla ja kiinnostavilla autenttisilla teksteillä, jotka tarjoavat runsaasti kielellisiä virikkeitä ja laajentaa oppilaan tekstitietoisuutta. Tällaisia tekstityyppejä ovat erilaiset

 • kaunokirjalliset tekstit (sadut, tarinat, novellit, kertomukset, vitsit, runot, näytelmät, sarjakuvat, romaanit, ohjeet, reseptit jne.)
 • asiatekstit
 • mediatekstit (lehtitekstit, verkkotekstit, elokuvat, blogit, wikit, uutiset, dokumentit, mainokset jne.)

Kielitietoisuutta kehitetään ilmiöpohjaisesti kieltä ja tekstejä havainnoimalla yksin ja ryhmässä. Kielten rakenteita opiskellaan ikäkaudelle tyypillisten kielenkäyttötilanteiden ja tekstilajien yhteydessä.

Oppilaan viestijäkuva

 • tunnistaminen
 • hyödyntäminen
 • kehittäminen

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu L2

Oppilaalle tarjotaan kielellisiä, kirjallisia ja kulttuurisia elämyksiä. Oppilaan tulee tunnistaa niiden merkitys omassa elämässään. Elämyksellisyyttä korostetaan erilaisin projektein, joissa oppilas toimii yhteistyössä muiden oppilaiden kanssa.

Esimerkki projektista:

Mainettaan parempi Kouvola -projekti, osa 1

 • Yhteistyö, kulttuuri, elämykset
 • Koulut Kouvolan puolesta!
 • Oma kaupunginosa esille

Alakoulussa voidaan toteuttaa ryhmässä omaan kaupunginosaan liittyvä projekti draaman keinoin. Se voi olla esim. teatteriesitys, sketsi, näytelmä, nukketeatteri, animaatio, kuunnelma, äänimaisema, runoesityksiä, tarinankerrontaa, roolipeli, roolikirjoittamista...

Yläkoulussa voidaan toteuttaa ryhmässä omaan kaupunginosaan liittyvä mediaprojekti. Se voi olla esim. dokumentti, uutinen, mainos, mainoskuva, elokuva, traileri, sanomalehti, dramatisointi, tv-ohjelma, radio-ohjelma, blogi, lehtiteksti, kotisivu, videoblogi...

Mainettaan parempi Kouvola -projektin osa 2 löytyy kohdasta L7.

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot L3

Tulevaisuuden opiskelu- ja työelämässä tarvitaan entistä enemmän hyviä sosiaalisia taitoja. Perusopetuksen äidinkielessä ja kirjallisuudessa vuorovaikutustilanteissa toimimista harjoitellaan paljon.

Oppilas kehittyy:

 • toimimaan erilaisissa viestintäympäristöissä
 • ilmaisemaan itseään erilaisissa viestintä- ja esitystilanteissa
 • ryhmäviestintätaidoissa

Monilukutaito L4

Monilukutaito on äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineen ydintä.

Tulkitsemme ympäröivää mnaailmaa

Kriittisyys, kyseenalaistaminen:

 • itsearviointi, vertaisarviointi
 • mediataidot
 • lähdekritiikki
 • draama

Eettisyys:

 • tekstitaidot
 • kirjallisuus
 • draama
 • mediakasvatus

Vastuunalaisuus:

 • viestijäkuva
 • tilanteeseen sopiva kieli

Lukuinto:

 • kielelliset virikkeet
 • innostaminen
 • monenlaiset tekstit opettajan sekä oppilaan itsensä valitsemana
 • lukudiplomi

Tekstin ymmärtäminen laajana käsitteenä

 • erilaisten painettujen, sähköisten, audiovisuaalisten ja niitä yhdistelevien tekstien tunnistaminen, tulkitseminen ja arviointi
 • tekstien merkitys omassa elämässä

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen L5

Oppilaalle tarjotaan mahdollisuuksia valita, käyttää, tulkita ja arvioida erilaisia mediatekstejä. Oppilasta opastetaan toimimaan eettisesti verkossa.

1. Sähköiseen oppimisalustaan on mahdollista luoda koulukohtaisesti tai koko Kouvolan kaupungin kouluille käyttöön yleiset mallipohjat erilaisille kouluissa käytettäville teksteille, kuten:

 • koevastaus
 • tiivistelmä
 • essee
 • mielipidekirjoitus
 • arvostelu
 • tutkielma
 • lehtitekstityypit
 • esitelmä
 • suullinen esitys
 • kertomus
 • asiakirja
 • hakemus
 • ansioluettelo

Mallipohjassa näkyy, mitä kultakin tekstityypiltä vaaditaan ja miten sellainen tuotetaan. Mallipohjia voidaan hyödyntää kaikkien oppiaineiden opetuksessa. Näin saadaan eheytettyä opetusta ja vahvistettua oppilaan tekstitaitoja.

2. Tavoitteena on hyödyntää sähköistä oppimisalustaa koulujen välisessä yhteistyössä. Esimerkiksi jokaiselle koululle luodaan omat tekstialustat, joihin oppilaat lisäävät tekstejään. Ystäväkoulun tai -luokan oppilaat voivat lukea ja kommentoida niitä.

Työelämätaidot ja yrittäjyys L6

Oppilas ymmärtää viestinnän ja vuorovaikutuksen mahdollisuudet yritteliäisyyden kannalta. Oppilaan kokemukset osallisuudesta ja aktiivisesta toimijuudesta vahvistuvat. Oppilas tunnistaa omat vahvuutensa ja osaa hyödyntää niitä.


"Äikkäpassi"

Toteutetaan alakoulun ja yläkoulun viimeisellä luokalla päättötyönä äikkäpassi vaihtuvan teeman mukaan, esim. kirjallisuus, mediataidot, elokuva, Muumit, joku tietty kirjailija. Oppilas valitsee projektin aiheen omien vahvuuksiensa ja mielenkiintonsa mukaan. Passin voisi suorittaa myös parityönä.

Esimerkkejä:

6. luokan äikkäpassi, teemana lapsuus ja nuoruus

 • Mediaprojekti: julisteen tekeminen, elokuvatrailerin tekeminen ja lehtitekstin tekeminen
 • Kirjallisuusprojekti: Oppilas valitsee samaan aiheeseen liittyvän tietokirjan, kaunokirjallisen teoksen ja mediatekstin. Näitä hyödyntäen tehdään esitelmä.
 • Draamaprojekti: kuvakäsikirjoituksen tekeminen, esittäminen ja tutustuminen näytelmäesitykseen, josta kirjoitetaan arvostelu
 • Kirjoittamisprojekti: kirjoitetaan kaunokirjallinen teksti, tietoteksti ja mediateksti
9. luokan äikkäpassi, teemana suomalainen kieli ja kulttuuri osana maailmaa
 • Mediaprojekti: mainoskuvan tekeminen, editointia vaativa klippi ja lehtitekstin tekeminen
 • Kirjallisuusprojekti: Oppilas valitsee samaan aiheeseen liittyvän tietokirjan, kaunokirjallisen teoksen ja mediatekstin. Näitä hyödyntäen tehdään tutkielma.
 • Draamaprojekti: käsikirjoittaminen, esittäminen ja tutustuminen näytelmäesitykseen, josta kirjoitetaan arvostelu
 • Kirjoittamisprojekti: kirjoitetaan kaunokirjallinen teksti, tietoteksti ja mediateksti

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen L7

Tarjotaan oppilaalle kokemuksia yhdenvertaisuudesta, osallisuudesta ja yhteisöllisyydestä. Oppilas pääsee vaikuttamaan ja osallistumaan oman kulttuuriyhteisönsä toimintaan. Samalla tuetaan myönteisiä ryhmäviestintätaitoja.

Mainettaan parempi Kouvola -projekti 2

Esimerkki projektityön vaiheesta 2:

Oppilaat ovat aiemmin tehneet projektityön omasta kaupunginosastaan (ks. L2). Projektin osassa 2 esitellään oma työ muille ja tutustutaan muiden tekemiin projekteihin.

Esimerkiksi järjestetään "Mainettaan parempi Kouvola -festivaalit" elokuvateatterissa, jossa päästään tutustumaan koko Kouvolan kaupunginosien kulttuuriin.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä