39. Biologia

39.1.       Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 7–9


Ajattelun ja oppimisen taidot L1

Uteliaisuus, ilo:

Opitaan näkemään, kysymään ja tutkimaan asioita. Arvostetaan ja huomioidaan oppilaiden oma-aloitteisia kysymyksiä sekä rohkaistaan heitä käyttämään kuvittelukykyään luoviin ratkaisuihin. Opettaja saa kysyä ja selvittää asioita yhdessä oppilaiden kanssa näiden rinnalla. Oppilaiden ideoiden ja aloitteiden pohjalta työskentely lisää oppimisen iloa, innostusta ja motivaatiota. Tuetaan oppil
aita omien kiinnostuksenkohteidensa ja jopa intohimonsa löytämisessä.

Vuorovaikutus, yhdessä tekeminen:

Tehdään tutkimuksia ja kokeiluja yhdessä toisten kanssa kaikkia ryhmän jäseniä kuunnellen.

Tiedonhallinta (tuottaminen, jakaminen):

Oppilas tekee kysymyksiä sekä pieniä tutkimuksia, tunnistaa syy-seuraussuhteita, tekee johtopäätöksiä ja esittää tuloksiaan eri tavoin. Oppilaan luonnontieteellinen ajattelutaito kehittyy. Hän opettelee suhtautumaan käytettäviin lähteisiin ja tekemiensä kokeiden tuloksiin kriittisesti pohtien luotettavuuteen vaikuttavia seikkoja. Opitaan käyttämään biologian käsitteitä ja hyödyntämään erilaisia malleja, kuten kaavakuvat, kolmiulotteiset mallit sekä animaatiot.

Itsetuntemus, minäkuva (vahvuudet, kehitettävät asiat):

Oppilas tunnistaa ja arvioi omaa biologian osaamistaan. Oppilas hahmottaa ympäröivää maailmaa oikeiden käsitteiden ja mallien avulla.

Oppimaan oppimisen taidot:

Oppilas asettaa omia tavoitteita ja työskentelee niiden saavuttamiseksi. Hän opettelee tunnistamaan itselleen luontevimmat tavat oppia biologiaa sekä kiinnittämään huomiota opiskelutapoihinsa.

Toiminnallisuus:

Työskentelyssä käytetään eri aisteja sekä erilaisia biologian tutkimus- ja mittavälineitä. Tutkitaan asioita mahdollisuuksien mukaan niiden aidossa ympäristössä.

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu L2

Arvostus & luottamus:

Korostetaan luonnon moninaisuuden arvostamista. Arvostetaan itseä ja omaa toimintaa. Luotetaan omiin taitoihin sekä tietoihin ympäristöön liittyvissä asioissa ja uskalletaan käyttää niitä omassa arjessa.

Rohkeus toimia & yhteistyötaidot:

Kokeillaan, keksitään ja luodaan uutta. Esitellään tuloksia ja tutkimuksia eri tavoin. Osataan perustella näkemyksiä ja mielipiteitä sekä kuunnella muita. Toimitaan yhdessä muiden kanssa erilaisissa rooleissa ja tilanteissa.

Asenteet ja oma identiteetti:

Arvostetaan omaa kotiseudun luontoa ja elinympäristöjä. Tarkastellaan sitä ja sen erikoispiirteitä.

Elämykset:

Opiskellaan myös maastossa.

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot L3

Terveys:

Korostetaan terveellisiä elämäntapoja oppilaan omassa arjessa. Seurataan omaa kasvua ja kehitystä.

Turvallisuus:

Pidetään huolta työturvallisuudesta joka tilanteessa.

Vastuu omasta itsestä, muista ja ympäristöstä:

Käyttäydytään hyvin ja vastataan omasta toiminnasta. Arvostetaan kestävää kehitystä ja ymmärretään omien valintojen vaikutus siihen liittyen. Pidetään oppimisympäristö siistinä. Kiinnitetään huomiota ympäristötietoisuuteen, kohtuullisuuteen ja säästäväisyyteen. Ehkäistään kiusaamista.

Ajanhallinta:

Oman ajankäytön suunnittelu ja töiden valmiiksi saaminen.

Monilukutaito L4

Kriittisyys & kyseenalaistaminen:

Tulkitaan käytettäviä lähteitä kriittisesti.

Tekstin ymmärtäminen laajana käsitteenä:

Hyödynnetään muutakin kuin kirjoitettua tekstiä, esim. valokuvia, piirroksia ja kaavakuvia. Havainnoidaan ympäristöä monipuolisesti.

Tekstien tuottaminen, tulkitseminen ja arvottaminen:

Luotettavan tiedon hankkiminen, käsittely ja esittäminen.

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen L5

Teknologian hyödyntäminen & tiedonhallintataidot:

Käytetään video- ja valokuvausta esim. digitaalisen kasvion tekemissä. Havainnollistetaan ilmiöitä videoin. Esitellään tutkimustuloksia eri menetelmin. Muistetaan työskentelyssä lähdekritiikki. Teknologiaa käytetään vuorovaikutuksen välineenä. Mikroskoopit.

Vastuullisuus:

Huomioidaan tekijänoikeudet.

Kansainvälisyys, aktiivinen toimiminen & vuorovaikutus:

Tehdään yhteistyöprojekteja muiden koulujen kanssa mahdollisuuksien mukaan.

Koulu lähellä lasten ja nuorten elämää:

Hyödynnetään samoja välineitä koulussa, joihin oppilaat ovat kotona tottuneet.

Työelämätaidot ja yrittäjyys L6

Suunnitellaan ja toteutetaan tutkimuksia ja projekteja. Opitaan arvostamaan omaa työtä.

Asetetaan omia opiskelutavoitteita ja otetaan vastuuta omasta työskentelystä ja oppimisesta. Pitkäjänteisyys ja sisukkuus mm. projektityöskentelyssä.

Pyritään herättämään kiinnostusta biologian asioihin. Mahdollisesti yhteistyötä koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Toimitaan ympäristön hyvinvointia suojellen ja edistäen.

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen L7

Vaikuttaminen ja vastuu:

Ymmärretään omien tekojen vaikutus ympäröivään luontoon. Vaikutetaan asioihin omilla valinnoilla.

Omien valintojen vaikutus (kestävä kehitys):

Edistetään ja arvostetaan kestävää kehitystä. Ymmärretään, että jokainen voi vaikuttaa asioihin. Pienikin teko voi olla tärkeä. Innostetaan ympäristötoimintaan. Korostetaan omakohtaista luontosuhdetta. Mennään luontoon.

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen:

Rohkaistaan oppilaita ilmaisemaan omia mielipiteitään eri asioista

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä