44. Uskonto

44.1. Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 3-9


Ajattelun ja oppimisen taidot L1

Uskonnon opetuksessa huomioidaan ajankohtaiset uutiset ja ilmiöt. Niiden käsittelyyn varataan aikaa ja hyödynnetään oppilaiden uteliaisuutta ja mielenkiinnonkohteita. Ilmiöille etsitään syitä, pohditaan seurauksia ja mahdollisia yhteyksiä kriittisellä otteella. Opetuksessa korostetaan eri näkökulmien merkitystä kokonaisuuden hahmottamisessa.

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu L2

Lähtökohtana on oman identiteetin rakentaminen ja oman taustan (uskonto/kulttuuri) arvostaminen ja ylläpitäminen. Erilaiset uskonnot ja kulttuurit ovat luonnollinen osa koulun arkea. Nämä huomioidaan opetuksessa ja niitä pyritään hyödyntämään tutustumalla esimerkiksi eri uskontojen tapoihin. Mahdollisuuksien mukaan tehdään yhteistyötä uskonnollisten yhteisöjen kanssa.

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot L3

Uskonnon opetuksessa korostetaan oman itsen kunnioittamista ja vastuuta omasta elämästä. Hyvinvointi alkaa ihmisestä itsestään ja laajenee siitä ympäristöön. Tunneilla harjoitellaan omien tunteiden ja voimavarojen tunnistamista sekä oman toiminnan vaikutusta ympäristöön. Opetuksessa vahvistetaan ihmissuhdetaitoja, kuten empatiakykyä, osana ihmiseksi kasvamista.

Monilukutaito L4

Opetuksessa kannustetaan ja innostetaan monipuoliseen tiedon etsimiseen sekä laajempien kokonaisuuksien hahmottamiseen. Erilaiset tulkinnat ja näkökulmat otetaan huomioon yhtä arvokkaina ja tärkeinä. Opetuksen osana hyödynnetään erilaisia materiaaleja, esimerkiksi median tuottamat sisällöt sekä niiden kriittinen tarkastelu on keskeinen osa uskonnonopetusta.

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen L5

Uskonnonopetuksessa ollaan kiinnostuneita oppilaiden verkkokokemuksista ja käsitellään niiden herättämiä ajatuksia. Sosiaalisen median rooli tunnustetaan ja oppilaita ohjataan toimimaan somessa ja verkossa vastuullisesti ja toiset huomioon ottaen. Opetuksessa hyödynnetään tietoteknisiä sovelluksia luontevana osana oppimista. Kriittinen tiedonhaku on tärkeä osa uskonnon opiskelua.

Työelämätaidot ja yrittäjyys L6

Uskonnon opetuksessa tuetaan oppilasta löytämään omat vahvuutensa, kehittämään ja hyödyntämään niitä. Oppilaita kannustetaan tavoitteelliseen työskentelyyn ja työn arvostamiseen sekä vastoinkäymisten kohtaamiseen. Tunneilla panostetaan yhteistyötaitojen kartuttamiseen ja harjoitteluun sekä ymmärretään verkostoitumisen merkitys.

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen L7

Uskonnon opetuksessa annetaan oppilaille mahdollisuuksia vaikuttaa opetukseen. Pyrkimyksenä on antaa oppilaille rohkeutta ja valmiutta omien mielipiteiden esittämiseen ja perustelemiseen. Tunneilla nostetaan esiin oppilaille tärkeitä asioita ja pohditaan niitä eri näkökulmista. Oppilasta ohjataan arvostamaan ja ottamaan vastuuta itsestä, muista ja ympäröivästä maailmasta.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä