53. Oppilaanohjaus

53.1.     Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 3–9


Ajattelun ja oppimisen taidot L1

Oppilaanohjauksessa annetaan tilaa ja aikaa ilmiöille. Tavoitteena on oppilaiden ilo ja uteliaisuus toiminnallisuuden kautta. Käytetään hyväksi eri menetelmiä, oppilaan kiinnostuksen kohteita ja ajankohtaisia aiheita. Oppilaanohjaus rakentuu vuorovaikutukselle ja yhdessä tekemiselle. Oppimaan oppimisen taidot, itsetuntemus ja minäkuva kuuluvat oppiaineen sisältöalueisiin.

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu L2

Ohjauksella lisätään tietoisuutta asenteista ja omasta identiteetistä. Arvostus, luottamus, rohkeus toimia sekä yhteistyötaidot ovat hyvän ohjauksen elementtejä, joita pyritään kehittämään ja ylläpitämään erilaisin keinoin, kuten parityöskentelyn sekä ryhmätöiden avulla erilaisissa kokoonpanoissa. Oppilaita ohjataan yhdenvertaisuuteen ja heidän tietämystään kulttuurisesta moninaisuudesta lisätään.

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot L3

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot vaikuttavat oppilaanohjauksen toiminnan taustalla. Oppilaanohjauksessa harjoitellaan opiskelutaitoja ja tekniikoita, kotitehtävistä ja opiskeluvälineistä huolehtimista. Opastetaan vastuunottoon itsestä ja omasta koulunkäynnistä. Ohjauksella pyritään tukemaan oppilaiden arjen hallintaa sekä kansalaistaitoja. Ihmissuhteet ja terveys nousevat esiin käsiteltävien aihepiirien yhteydessä. Oppilaanohjaus edistää muun kouluyhteisön kanssa oppilaiden turvallisuutta ja vastuuta muiden hyvinvoinnista ja ympäristöstä.

Monilukutaito L4

Oppilaanohjaus tukee monilukutaitoa sekä ympäröivän maailman tulkitsemista. Ohjauksella pyritään kehittämään oppilaiden kriittisyyttä, tekstien tuottamista, tulkitsemista ja arvottamista. Oppilaita kannustetaan lukemaan aiheeseen liittyviä tekstejä. Oppilaanohjauksen erilaisissa tilanteissa ohjataan eettisyyteen ja vastuunalaisuuteen. Yhdessä oppilaiden kanssa pohditaan erilaisten tekstien ymmärtämistä laajana käsitteenä.

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen L5

Tieto- ja viestintäteknologisen osaamisen sisällöt tulevat esille oppilaanohjauksessa monin tavoin. Ohjauksessa tuetaan oppilaiden vastuullisuutta, aktiivista toimimista sekä vuorovaikutusta. Myös oppilaanohjauksessa kehitetään oppilaiden tvt-taitoja kansalaistaitoina sekä ohjataan oppilaita vastuulliseen teknologian hyödyntämiseen sekä parannetaan oppilaiden tiedonhallintataitoja.

Työelämätaidot ja yrittäjyys L6

Tavoitteena on, että oppilaat saavat kokemuksia, jotka edistävät kiinnostusta ja myönteistä asennetta työtä ja yrittäjyyttä kohtaan. Oppilaanohjauksen tehtävänä on kehittää oppilaiden tietoisuutta jatko-opinnoista sekä kehittää heidän työelämätaitojaan, kuten vastuunkantoa ja sitoutumista. Oppilaanohjauksessa autetaan oppilaita näkemään omia mahdollisuuksiaan sekä ohjataan oppilaita omien vahvuuksiensa näkemiseen ja hyödyntämiseen. Oppilaita kannustetaan toimimaan osana kouluyhteisöä.

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen L7

Oppilaanohjauksessa oppilaat ovat mukana pohtimassa ja suunnittelemassa omaa opiskeluaan, työnsä tavoitteita sekä toimintatapoja. Oppilaiden kanssa käydään läpi oikeudenmukaisuutta, yhdenvertaisuutta ja vastavuoroisuutta. Oppilaita ohjataan ymmärtämään omien valintojen ja tekojen merkitystä. Oppilaat saavat valmiuksia kestävän tulevaisuuden rakentamiseen.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä