45. Elämänkatsomustieto

45.1. Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 3–9


Ajattelu ja oppimaan oppiminen L1

Suvaitsevaisuus on keskeinen arvo. Oppilas tutustuu erilaisiin katsomuksiin, keskustelee niistä ja rakentaa ja pohtii omia mielipiteitään. Keskeistä on omamielenkiinto ja tutkiva oppiminen. Opetuksessa huomioidaan media, uutiset ja ajan ilmiöt. Asioiden käsittelyssä hyödynnetään oppilaiden uteliaisuutta ja mielenkiinnon kohteita. Ajan ilmiöille etsitään syitä ja pohditaan seurauksia.

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu L2

Opetuksessa huomioidaan, että erilaiset uskonnot ja kulttuurit ovat osana myös koulun arkea. Tutustutaan erilaisiin uskontojen tapoihin. Ohjataan arvostamaan omaa taustaansa ja kulttuuri-identiteettiä. Pohditaan, miten ihmiset ilmentävät uskontoa arjessa ja juhlassa ja mitä yhteisiä piirteitä erilaisissa katsomuksissa on. Oppilasta ohjataan pohtimaan kulttuurista moninaisuutta myönteisenä voimavarana ja samalla tunnistamaan asioita, joita ei voi ihmisoikeuksien vastaisena hyväksyä. Kannustetaan oppilasta kohtaamaan arvostavasti muita ihmisiä ja soveltamaan hyviä tapoja ja huomaavaisuutta.

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot L3

Painotetaan oman itsensä kunnioittamista. Tuetaan oman katsomuksen kehittymistä. Oppilas tunnistaa asioita, jotka vaikuttavat siihen, miten hän ajattelee maailmasta ja sen arvoista. Pohditaan, miten hyvinvointi alkaa ihmisestä itsestään ja vaikuttaa lähiympäristössä. Omien tunteiden tunnistaminen auttaa ymmärtämään ja pohtimaan, mihin uskoo, mitä tietää, mitä pitää arvokkaana ja miksi ajattelee näin. Opetuksessa vahvistetaan keskustelutaitoja, argumentointia ja vuorovaikutusta toisten kanssa eettiseltä pohjalta. Harjoitellaan omien voimavarojen tunnistamista, ihmissuhdetaitoja ja empatiaa.

Monilukutaito L4

Opetuksessa kannustetaan monipuolisen tiedon etsimiseen ja tuetaan hahmottamaan kokonaisuuksia. Erilaiset tavat, tulkinnat ja näkökulmat huomioidaan yhtä arvokkaina ja tärkeinä. Oppilas oppii kriittistä ja kokonaisvaltaista medialukutaitoa (verkko, painettu teksti) sekä harjoittelee erilaista kuvan tulkintaa ja symboliikan merkitystä. Harjoitellaan toimimaan vastuullisesti ja toiset huomioiden sosiaalisessa mediassa, jossa toimitaan etiikan normien ja periaatteiden mukaisesti. Opetuksessa kannustetaan monipuolisen tiedon etsimiseen ja tuetaan kokonaisuuksien hahmottamista. Median sisältöjä tarkastellaan kriittisesti ja pyritään ymmärtämän myös, miten mediaa hyödynnetään. Tuetaan oppilaan kiinnostusta sisältöjä valittaessa ja pohtimaan omia vaikutusmahdollisuuksiaan mediassa.

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen L5

Pohditaan sosiaalisen median roolia ihmisen elämässä. Ohjataan oppilaita toimimaan verkossa vastuullisesti ja huomioimaan muut sosiaalisen median käyttäjät. Pohditaan, miten media vaikuttaa nuorten elämään. Tietoteknisiä sovelluksia hyödynnetään osana opetusta ja hyödynnetään tieto- ja viestintäteknologiaa kansainvälisessä vuorovaikutuksessa ja globaalisessa maailmassa. Hyödynnetään oppilaiden verkkokokemusta ja osaamista omien ajatusten ja ideoiden näkyväksi tekemisessä ja opiskelumotivaatiota lisäävänä tekijänä.

Työelämätaidot ja yrittäjyys L6

Oppilasta kannustetaan tavoitteelliseen työskentelyyn ja omien koulutehtävien vastuulliseen hoitamiseen. Oppilasta kannustetaan kehittämään omia vahvuuksiaan oppilaana ja samalla hyödyntämään niitä. Luodaan myönteistä asennetta työhön ja pohditaan oman toiminnan vaikutusta oman elämän hallinnasta. Kannustetaan oppilasta tavoitteelliseen työskentelyyn ja työn arvostamiseen. Pohditaan vastoinkäymisten kohtaamista ja omia valintoja. Pohditaan erilaisten vaihtoehtojen tarjoamia vaihtoehtoja luovasti ja kannustetaan aloitteellisuuteen. Pohditaan yhteistyötaitojen merkitystä ja harjoitellaan niitä. Pohditaan verkostoitumisen merkitystä ja sen tuomia etuja.

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen L7

Oppilaalle annetaan mahdollisuus vaikuttaa oppisisältöihin, työtapoihin ja oppimisympäristöön. Oppilaita rohkaistaan omien mielipiteiden esittämiseen sekä niiden perustelemiseen suullisesti ja kirjallisesti. Oppilasta ohjataan ottamaan huomioon muiden mielipiteet ja pohditaan oppilaille tärkeitä asioita ja niiden merkityksiä eri näkökulmista. Ohjataan oppilasta arvostamaan ja ottamaan vastuuta itsestään, muista ja ympäröivästä maailmasta sekä toimimaan aktiivisena yhteiskunnan jäsenenä. Oppitunneilla pohditaan omia vaikutusmahdollisuuksia, valintoja ja päätöksen tekoa. Pohditaan erilaisten tilanteiden selvittämistä neuvottelemalla ja sovittelemalla. Oppilasta ohjataan tarkastelemaan media vaikutusta ja merkitystä kriittisesti.

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä