46. Historia

46.1. Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 5-8


Ajattelun ja oppimisen taidot L1

Tarkoituksena on kehittää ja tukea oppilaan taitoja erilaisten historiallisten lähteiden tutkijana ja tulkitsijana. Oppilasta ohjataan ja kannustetaan itseohjautuvuuteen sekä pyritään kehittämään oppilaan kykyä historiallisen tiedon havainnointiin ja käsittelyyn. Tuetaan oppilasta tekemään havainnointia niin yksin, kuin erilaisissa ryhmissäkin. Pyritään kehittämään oppilaan havainnointikykyä historiallista ilmiöistä ja niiden vaikutuksista.

oppilaat tutustuvat mahdollisimman alkuperäisiin historian erilaisiin lähteisiin (dokumentit, valokuvat, pilakuvat, sanomalehdet, taideteokset...)

 • oppilaat etsivät esimerkiksi internetin arkistojen avulla (esimerkiksi sota-arkiston Suomen sodissa 1939–1945 menehtyneet -aineiston avulla)
 • paikallisen historian lähteiden tutkiminen (esim. teollistuminen, sisällissodan aika ja 1939–1945)
 • toiminnallisten oppimismenetelmien käyttö ja ryhmässä tekeminen
 • yhden tutkielman tekeminen lähteen tai lähteiden avulla ja kirjallinen / suullinen esittäminen
 • lähteiden yhdistäminen historian tapahtumiin
 • oppilaiden osallistuminen arviointiin
 • lähdekritiikki
 • lähteiden tulkinta
 • eri näkökulmat tapahtumiin

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu L2

Ohjataan oppilaita toiminaan erilaisissa ryhmissä ja kokoonpanoissa historiallisen tiedon havaitsemisessa. Oppilas osaa tuottaa havaitsemistaan tiedosta ja huomioista erilaisia tuotoksia erilaisin työvälinein.

 • Suomi länsimaalaisena yhteiskuntana
 • länsimaiset arvot: ihmisoikeudet, demokratia ja oikeusvaltio
 • suomalaiset arvot: rehellisyys, ahkeruus ja vastuullisuus
 • asenne muihin kulttuureihin: tasavertaisuus ja suvaitsevaisuus: osallistuminen monikulttuuriviikkoon
 • muiden kulttuurien vaikutus Suomen kehitykseen (keksinnöt, yrittäjät, taiteilijat, aatteet, ulkomaankauppa...)
 • Suomi avun saajana 1939–1944 (pakolaiset, sotalapset, humanitaarinen apu...)
 • yhteistyö kielten, uskonnon ja maantiedon kanssa

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot L3

Pyritään kehittämään oppilaan valmiuksia havainnoimaan yhteisöllisyyden merkitystä historian kulussa. Oppilaan tietoisuutta siitä, miten yhteiskunta on muuttunut ja miten se on vaikuttanut ihmiseen, pyritään lisäämään. Oppilaan kykyä nähdä itsensä osana laajempaa yhteiskunnallista kontekstia sekä siinä tapahtunutta muutosta pyritään korostamaan.

asenteellisella tasolla huomioitava opetuksessa ja esimerkit historian yhteydessä (esim. työturvallisuus teollistumisen alkuaikoina ja miten nykyään huolehditaan turvallisuudesta)

 • ihmisen valintojen mahdollisuudet (riskien hallinta)
 • hyvinvointivaltion kehittyminen länsimaalaisena ilmiönä
 • oma vastuu hyvinvoinnista: lepo, liikunta, ruokavalio ja perhe / ihmissuhteet
 • ympäristö, luonto ja ihminen: kierrätyksen ja ympäristön huomioiminen koulussa ja oppilaan omassa elämässä
 • oman ja muiden turvallisuudesta huolehtiminen
 • teollistuminen ja teknologia (länsimaiset keksinnöt); hyvät ja huonot puolet
 • kulutusyhteiskunta
Monilukutaito L4

Oppilasta tuetaan niin, että hän pystyy tulkitsemaan ympäröivää maailmaa erilaisia lähteitä apuna käyttäen. Oppilas tuntemusta menneisyyden lähteiden käytöstä ja niiden tuomasta informaatiosta kehitetään. Oppilasta kasvatetaan kriittiseksi ja medialukutaitoiseksi lähteiden käyttäjäksi.

 • erilaisten lähteiden löytäminen ja tulkinta
 • omien aineistojen tuottaminen eri tavoilla
 • lisäarvon tuottaminen, ei kopiointia
 • sanoma-, aikakausi- ja nettilehtien käyttö opetuksessa
 • yhteistyö äidinkielen kanssa

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen L5

Oppilas tuntee pääpiirteittäin tieto- ja viestintäteknologian historiaa sekä siinä tapahtuneita muutoksia. Oppilasta tuetaan käyttämään monipuolisesti erilaista tieto- ja viestintäteknologiaa oppimisen tukena, mutta korostetaan myös käyttäjän vastuuta ja hyviä tapoja teknologian käyttäjänä.

 • sähköiset lähteet ja aineistot
 • sovellusten käyttö opetuksessa (esim. Pedanet-alusta, kustantajien ja OPH:n aineistot, Kahoot...)
 • älypuhelin (ja tablet) opetuksessa: pelisäännöt
 • ohjelmien käytön opastaminen; työjako ja koordinointi koulussa muiden opettajien kanssa
 • tekijänoikeudet ja jakaminen

Työelämätaidot ja yrittäjyys L6

Oppilasta kannustetaan yritteliäisyyteen omissa opinnoissaan. Oppilas tutustuu yrittäjyyteen ammattina ja sen tärkeyteen, mutta syventyy erityisesti omien yrittäjämäisten ominaisuuksiensa etsimiseen ja käyttöön

 • hyvinvoinnin perusta on työn tekemisessä, yrittämisessä ja yrityksissä
 • yhteiskunnan kehitys maatalousvaltaisesta teollistuneeksi ja nykyiseksi jälkiteolliseksi palveluyhteiskunnaksi
 • Kymenlaakson rakennemuutos metsäteollisuusalueesta nykytilanteeseen
 • yrittäjä yhdistelee tuotannontekijöitä (Kymenlaaksossa Kymijoen, Suomessa metsien ja Kouvolassa rautateiden merkitys)
 • ongelmien tunnistaminen, analysointi ja ratkaisu
 • yrittäjämäisen asenteen korostaminen: oma vastuu, hyvä käytös, asioista huolehtiminen (läksyt, ajoissa oleminen, läksyjen tekeminen...)
 • Nuori yrittäjyys toimintaan osallistuminen (yhteistyössä Kinnon kanssa)

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen L7

Oppilas tutustuu vaikuttamisen ja osallistumisen historiaan. Oppitunneilla ohjataan oppilasta löytämään eri vaikuttamisen ja osallistumisen välineitä sekä mahdollisuuksia. Historian opetuksessa tuodaan esiin vaikuttamisen, osallistumisen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen yhteiskunnan jatkuvuuden välineinä.

 • oppilaiden kannustaminen aktiiviseen kansalaisuuteen
 • vaikutusmahdollisuuksien ja -keinojen löytäminen
 • yrittäjäominaisuuksien vahvistaminen (aloitteellisuus, vastuullisuus, pitkäjänteisyys)
 • hyvinvointi perustuu luonnonvarojen hyödyntämiseen
 • keräily/metsästyskulttuurista maatalousyhteis- ja teollisuusyhteiskuntaan
 • kulutusvaikutusten yhteys ympäristöön ja yhteiskuntaan
 • kulutustottumusten eettisyys

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä