49. Kuvataide

49.1. Laaja-alainen osaaminen vuosiluokilla 3-9

Ajattelun ja oppimisen taidot L1

Uteliaisuus, ilo:

Koetaan onnistumisia liittyen omiin tuotoksiin. Syntyy halu tutkia erilaisia kuvataiteen suuntauksia ja kuvan tekemisen tapoja.

Vuorovaikutus, yhdessä tekeminen:

Tehdään erilaisia ryhmätöitä ja samalla opitaan arvostamaan toisen työtä ja työpanosta yhteisen kuvataiteellisen päämäärän saavuttamisesksi. Osataan antaa ja vastaanottaa palautetta.

Tiedonhallinta (tuottaminen, jakaminen):

Opitaan tulkitsemaan taideteoksia. Tiedetään erilaisia taiteentekemisen tekniikoita ja osataan käyttää niitä omassa työskentelyssä. Tiedetään ja osataan tulkita taidehistorian erilaisia ilmiöitä ja niiden vaikutuksia.

Itsetuntemus, minäkuva (vahvuudet,kehitettävät asiat):

Opitaan arvostamaan ja arvostetaan omia työn tuloksia. Arvostetaan toisen työtä ja hänen näkemyksiään. Osataan ottaa vastaan ohjausta ja erilaisia näkökulmia omiin tuotoksiin. Tunnistetaan omat vahvuudet kuvantekijänä. Erilaisia kuvia tarkastelemalla voi ymmärtää muiden mielipiteitä ja tunteita.

Oppimaan oppimisen taidot:

Opetellaan hallitsemaan työskentelyprosessia ja kehitetään visuaalista ajattelua. Pitkäjänteisessä työssä on mahdollista huomata omaa kehittymistä.

Toiminnallisuus:

Kokeillaan erilaisten materiaalien käyttöä ja arvioidaan niiden sopivuutta työhön. Opiskellaan ja käytetään erilaisia värejä ja värisekoituksia.

Kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu L2

Arvostus, luottamus:

Opitaan arvostamaan eri kulttuurien tapaa tuottaa taidetta ja erilaisia kuvauskohteita. Arvostetaan niin omaa kuin toisen tekemää työtä.

Rohkeus toimia:

Tehdään rohkeasti oman näköisiä tuotoksia ja kokeillaan rohkeasti erilaisia materiaaleja ja työskentelytapoja.

Kulttuurien moninaisuus:

Tutustutaan eri kulttuurien kuvailmaisuun. Kannustetaan rohkeuteen tehdä erilaisia kokeiluja ja erilaisia töitä sekä tukeutuen omiin vahvuuksiin että hyödyntäen eri kulttuurien kuvailmaisua. Hahmotetaan omaa visuaalista identiteettiä suhteessa paikallisiin ja suomalaisiin kuvakulttuureihin.

Elämykset:

Taiteen herättämät ajatukset ja tunteet ilmaistuna kuvataiteen keinoin. Keskustelua taiteen termeillä. Kuvan tekemisen kautta voi ilmentää omaa tunne-elämää ja ajatusmaailmaa sekä ottaa kantaa itselle tärkeisiin asioihin. Taidenäyttelyt: Tutustuminen taidetarjontaan, taidemuseoissa, koulussa, ympäristössä ja internetin välityksellä.

Itsestä huolehtiminen ja arjen taidot L3

Terveys:

Valitaan kehitystason mukaisesti turvallisia materiaaleja ja tekniikoita ja opitaan eri materiaalien turvallinen käyttö ja niiden vaikutuksia terveyteen.

Turvallisuus:

Ymmärretään oppiaineen työturvallisuuteen liittyvät asiat: siisteys, omien jälkien korjaaminen ja työvälineistä huolehtiminen sekä työskentelyohjeiden noudattaminen.

Vastuu omasta itsestä, muista ja ympäristöstä:

Kierrätys: itse valmistettu materiaali ja vanhan korjaaminen. Turhien hankintojen välttäminen.

Taloudellinen materiaalien käyttö ja itse valmistettu materiaali / työvälineet

Ajan hallinta:

työprosessin ajankäyttö: oman ajankäytön suunnittelu

Monilukutaito L4

Kriittisyys, kyseenalaistaminen

 • Kriittisyys: on tunnistettava asiayhteydet, jotka ovat vaikuttaneet kuvan syntymiseen; kuvan irrottaminen alkuperäisestä asiayhteydestä voi muuttaa sen sanomaa
 • Aika, jolloin kuva on syntynyt: miten merkitykset voivat muuttua ajan myötä

Eettisyys ja vastuunalaisuus

 • Kuvan tekijän tavoitteiden tiedostaminen: miksi kuva on tehty
 • Miten taiteella on mahdollista vaikuttaa; toisaalta on myös tunnistettava vaikuttajan vastuu: mitä eroa on mielipiteen ilmaisulla ja propagandalla

Lukuinto (kuvainto?)

 • Oman roolin tärkeys kuvien katsojana ja tuottajana
 • Henkilökohtaisen suhteen muodostaminen kuvakulttuuriin

Tekstin ymmärtäminen laajana käsitteenä

 • Kuvan merkityksen tunnistaminen eri aikoina ja eri tilanteissa
 • Kuvan alkuperäisen käyttötarkoituksen tiedostaminen: onko kyseessä taidekuva, mainoskuva, uutiskuva...
 • Mitkä ovat kuvan vaikutuskeinot: aihe, muoto, väri...

Tekstien (kuvien) tuottaminen, tulkitseminen arvottaminen

 • Miten kuvan viesti tulkitaan: onko olemassa oikeaa / väärää tapaa tulkita kuvan viestiä
 • Miten voin itse viestiä kuvilla

Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen L5

TVT-taidot kansalaistaitona:

Kuva on arkipäiväistynyt. Kuka tahansa voi tuottaa, julkaista ja jakaa kuvaa. Harjoitellaan taitoja käyttää ja tuottaa digitaalista kuvaa.

Teknologian hyödyntäminen, tiedonhallintataidot:

 • Kuvankäsittely ja videoeditointi.
 • Digitaalisen kuvan käyttö ja tuottaminen.

Vastuullisuus:

 • Mitä/missä saa/voi/kannattaa julkaista?
 • Tekijänoikeuskysymykset. Miten saa julkaista?

Aktiivinen toimiminen, vuorovaikutus:

Tavoitteena ymmärtää kuvan vaikutuskeinoja niin kuvan vastaanottajana kuin tuottajana. Miten minuun pyritään vaikuttamaan kuvalla? Miten voin luoda vaikuttavan kuvan?

Koulu lähellä lasten ja nuorten elämää:

 • Kuva sosiaalisessa mediassa.
 • Pelit ja pelisuunnittelu.

Työelämätaidot ja yrittäjyys L6

Vastuun kantaminen, sitoutuminen:

Harjoitellaan vastuuta työprosessista. Työn suunnittelu ja valmiiksi saattaminen.

Omien, ympäröivien mahdollisuuksien näkeminen:

Ymmärretään Brändit ja kuvataiteen työmenetelmät liike-elämän, taide- ja käsityöläisammattien osana.

Omien vahvuuksien näkeminen ja niiden hyödyntäminen:

Opitaan tunnistamaan omia visuaalisia ja hienomotorisia taitoja ja harjoitetaan niitä. Nähdään kuvantekeminen taitona, jota voi kehittää. Tuetaan oppilaiden omia kiinnostuksen kohteita.

Asenne:

Kuvataidetunneilla pyritään yrittävään, kokeilevaan, toimeliaaseen asenteeseen. Kannustetaan rohkeaan kokeiluun. Teen omannäköisiä töitä ja arvostan niitä huolimatta siitä, että ne ovat erilaisia kuin muiden vastaavat tuotokset. Myönteinen asenne kuvataiteeseen: kaikista ei tarvitse tulle taiteilijoita, mutta kaikki ovat jollain tavalla taiteen kuluttajia.

Vapaaehtoistyö:

Kuvataiteessa vapaaehtoistyö voisi tulla näkyväksi esim. yhteisötaiteellisena projektina omassa kouluyhteisössä tai lähialueella.

Jatko-opinnot / työelämätaidot:

Tutustutaan kuvataiteen ammattikenttään ja opintomahdollisuuksiin.

Yritysvierailut ja yrittäjävieraat.

Yhteistyö alueen kulttuurialan oppilaitosten kanssa (KSAO, KyAMK).

Osallistuminen, vaikuttaminen ja kestävän tulevaisuuden rakentaminen L7

Osallisuuden vahvistaminen:

Vastuu ympäristöstä, hyvinvoinnista ja kestävästä kehityksestä.

Oman työn suunnittelu:

Kuvallisen työskentelyn suunnittelu. Harjoitellaan luonnostelua, pitkäjännitteistä työn tekoa ja ajanhallintaa.

Vaikuttaminen ja vastuu:

Kuvaviestintä: mitä ja miten kuvalla voi viestiä?

Kehitetään kriittistä ajattelua ja kannustetaan oppilaita ilmaisemaan kuvallisesti mielipiteitään sekä vaikuttamaan kuvin elinympäristöönsä.

Omien valintojen vaikutus (kestävä kehitys):

Miten omilla materiaalivalinnoilla voi vaikuttaa ympäristöön ja omaan terveyteen. Lisätään tietämystä materiaaleista ja turvallisista työtavoista.

Kierrätysmateriaalien käyttö kuvataiteessa.

Oman työn arvostus - emme tee lisää jätettä, vaan taidetta!

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen:

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen taiteen keinoin. Kuvasta keino ilmaista itseä.


Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä