Yleinen tuki

YLEINEN TUKI

Yleisen tuen tukimuodot

Yleistä tukea annetaan heti tuen tarpeen ilmetessä. Tuen aloittaminen ei edellytä erityisiä tutkimuksia tai päätöksiä.

 

- Kodin ja koulun välinen yhteistyö

- Eriyttäminen (linkki opas eriyttämiseen)

- Tukiopetus

- Lisätehtävät

- Koulunkäynninohjaajan tuki

- Joustavat opetusjärjestelyt

- Samanaikaisopetus

- Oppimistyylien ja strategioiden hyödyntäminen

- Oppiaineksen eriyttäminen

- Opetusmetodien eriyttäminen

- Mahdollisuus luokan kertaamiseen

 

Suunnitelmallisuudelle, tavoitteellisuudelle ja yhteistyölle rakentuva koulun toimintakulttuuri tukee parhaiten yleisen tuen toteutumista. Koulun koko henkilökunta yhdessä oppilaan huoltajien kanssa tukevat oppilaan koulunkäyntiä, oppimista ja myönteistä kasvua ja kehitystä. Laadukas opetus sekä mahdollisuus saada ohjausta ja tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin kaikilla luokka-asteilla ja kaikkina koulupäivinä on jokaisen oppilaan oikeus.

 

Yleisen tuen vaiheessa voidaan huomioida oppilaan lieviä oppimisvaikeuksia tai jossakin oppiaineessa ilmeneviä oppimisen esteitä. Oppilaan tarvitsemaa tukea voisi kuvailla satunnaiseksi tai tilapäiseksi, muttei kovin laajaksi eikä intensiiviseksi. Oppilaan arvioinnin perusteena ovat yleisopetuksen arviointikriteerit.

Yleisen tuen oppimissuunnitelma

Yleisen tuen vaiheessa oppilaalle voidaan laatia yleisen tuen oppimissuunnitelma.  Tällöin oppimissuunnitelma sisältää soveltuvin osin samoja osa-alueita kuin tehostettua tukea varten laadittava oppimissuunnitelma. Pidemmälle edistyneen tai ylöspäin eriytettäessä oppilaan opiskelua voidaan syventää ja laajentaa oppimissuunnitelman avulla.

Yleisessä tuen vaiheessa oppilaalle ei laadita pedagogista arviota. Oppimissuunnitelma laaditaan yhteistyössä oppilaan ja huoltajien kanssa.

 

Yleinen tuki ei riitä---tehostettuun tukeen siirtyminen

Tehostettua tukea annetaan silloin, kun yleinen tuki ei riitä. Tehostetussa tuessa käytetään säännöllisesti useita erilaisia tukimuotoja, joiden avulla oppilaan oppimista ja koulunkäyntiä tuetaan suunnitelmallisesti. Tuen tehtävänä on ehkäistä ongelmien kasvamista, monimuotoistumista ja kasautumista. Tuki tulee järjestää laadultaan ja määrältään oppilaan kehitystason ja tarpeiden mukaisesti

 

Keskeisiä termejä:

- pedagoginen arvio

- moniammatillinen opiskeluhuolto

- tehostetun tuen oppimissuunnitelma

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä