Tehostettu tuki

TEHOSTETTU TUKI

Tehostetun tuen vaiheeseen siirrytään, kun laadukkaasti ja pitkäjänteisesti toteutetusta yleisestä tuesta huolimatta oppilas tarvitsee vielä enemmän opiskelunsa tueksi. Tehostetun tuen vaiheessa tukimuotoja on useita (vähintään kaksi) ja niitä käytetään säännöllisesti. Tehostetun tuen avulla tuetaan oppimista ja kasvua sekä ehkäistään oppilaan oppimiseen, sosiaaliseen vuorovaikutukseen, kehitykseen tai oppimiseen liittyvien ongelmien kasvamista tai kasautumista.

Oppilaan luokanopettaja tai yläkoulussa luokanvalvoja konsultoivat erityisopettajaa asiassa ja he yhdessä arvioivat, onko oppilaalle tarpeen laatia pedagoginen arvio. Luokanopettaja tai -valvoja päättää koulun erityisopettajaa konsultoituaan pedagogisen arvion laadinnasta ja tiedottaa siitä huoltajalle ennen asiakirjan laadinnan aloittamista.

 

Tehostetun tuen aloittamiseksi oppilaalle laaditaan oppimissuunnitelma, joka perustuu pedagogiseen arvioon. Jos yleisen tuen aikana oppilaalle on tehty oppimissuunnitelma, sitä voidaan hyödyntää suunnitelman laatimisen pohjana.

 

Tehostettua tukea annetaan, kun ( TYÖKALUPAKKI)

  • oppilaan opetusta on eriytetty.
  • opetusta on järjestetty joustavasti ryhmitellen, samanaikaisopetuksena.
  • oppilas on saanut tukiopetusta.
  • oppimisen tilannetta on pohdittu yhdessä huoltajan kanssa.
  • oppilaan oppimista on arvioitu ja erityisopettaja on jo antanut luokan- tai aineenopettajalle.

Ohjausta oppimisvaikeuksien huomioon ottamiseksi (mm. menetelmä- ja materiaalivalinnat)

  • tukitoimia tarkkaavuuden ja/tai käytöksen korjaamiseksi on jo tehty
  • oppilas saa säännöllisesti eri tukimuotoja

 

Myös tehostettuun tukeen sisältyvät opetuksen eriyttäminen ja joustavat opetusjärjestelyt, joita toteutetaan tiimi- ja samanaikaisopetuksena, tukiopetuksena ja/tai osa-aikaisena erityisopetuksena. Tehostetun tuen vaiheessa oppiaineiden oppimääriä ei yksilöllistetä. Oppilaan arvioinnin perusteena ovat yleisopetuksen arviointikriteerit. Tehostetun tuen toteutumista seurataan Wilmaan laaditun oppimissuunnitelman avulla vähintään lukukausittain ja aina tarpeen mukaan.

 

Pedagoginen arvio ja oppimissuunnitelma

 

TEHOSTETTU TUKI

TOIMENPITEET

Pedagoginen arvio

 

Kun todetaan, ettei yleinen tuki riitä oppilaalle, luokanopettaja tai -valvoja alkaa koota Wilmaan pedagogista arviota. Oppilasta opettavat opettajat osallistuvat (tarvittaessa) pedagogisen arvion laadintaan. Oppilas osallistuu pedagogisen arvion laadintaan ikäkautensa ja edellytystensä mukaan opettajan tarkoituksenmukaiseksi katsomalla tavalla. Pedagoginen arvio tehdään yhteistyössä huoltajan kanssa.


Pedagoginen arvio käsitellään moniammatillisesti, joten päätös tehostetun tuen aloittamisesta tai yleisessä tuessa jatkamisesta tehdään koulun moniammatillisessa ryhmässä. Päätös kirjataan pedagogisen arvioon kohtaan: moniammatillisen ryhmän tekemä päätös.


Pedagogisen arvion tekemisen käytänteet:

a) Luokanopettajalla, -valvojalla, erityisopettajalla tai aineenopettajalla herää huoli oppilaasta (yleinen tuki ei riitä) ja hän alkaa koota pedagogista arviota.

b) Huoltajaa tiedotetaan ennen laadinnan aloittamista (suositeltavaa joko puhelimitse/koululla tavaten) pedagogisen arvion laadinnasta ja sen käsittelyprosessista. Huoltajalla on myös mahdollisuus osallistua arvion käsittelyyn.

c) Arvion laatinut opettaja osallistuu itse pedagogisen ryhmän kokoukseen ja toimii arvion esittelijänä. Kokouksessa on läsnä pääsääntöisesti oppilaan vastuullinen laaja-alainen erityisopettaja.

 d) Moniammatillinen ryhmä tekee asiasta päätöksen: oppilas joko siirretään tehostettuun tukeen tai hän jatkaa yleisessä tuessa.

e) Opettaja kirjaa päätöksen pedagogiseen arvioon ja informoi päätöksestä huoltajalle. Erityisopettaja toimittaa tiedon pedagogisesta arviosta Jämsän oppimisen tuesta vastaavalle apulaisrehtorille.

 

Oppimissuunnitelma

 

Oppimissuunnitelma toimii opettajille tukimuotojen ja opetuksen suunnittelun välineenä. Se antaa huoltajille ja oppilaalle itselleen tietoa koulunkäynnin tukemisesta ja auttaa myös asianosaisia hahmottamaan sitä, miten opiskelu etenee.

Oppimissuunnitelma päivitetään vähintään kerran lukuvuodessa, mutta tarvittaessa useamminkin. Oppimissuunnitelman laadintaan osallistuvat tarvittavat oppilasta opettavat opettajat ja erityisopettaja sekä opiskeluhuoltopalveluista vastaavat asiantuntijat (tarvittaessa). Oppilas osallistuu suunnitelman laadintaan ikäkautensa ja edellytystensä mukaisesti ja huoltajalle annetaan mahdollisuus kommentoida oppilaalle laadittua oppimissuunnitelmaa. Oppimissuunnitelma-asiakirja tallennetaan Wilmaan. Oppimissuunnitelmat arvioidaan kevätlukukauden alussa.

 

Oppimissuunnitelma-lomakkeen laatiminen/päivittäminen/arviointi:

a) Oppimissuunnitelman laadinnan käynnistää luokanopettaja tai -valvoja, joka myös vastaa suunnitelman kirjaamisesta Wilmaan.

 

b) Oppimissuunnitelma tehdään yhteistyössä huoltajan ja oppilaan kanssa. Huoltajan kommentit ja tarjottava tuki kirjataan oppimissuunnitelmaan.

 

c) Opettajat arvioivat oppilaan tilanteen ja suunnittelevat opetuksen tavoitteet ja järjestämisen oppimissuunnitelmaan ja kirjaavat ne Wilma-lomakkeeseen.

 

d) Luokanopettaja/-valvoja huolehtii oppimissuunnitelman päivittämisestä ja kutsuu tarvittaessa huoltajat palaveriin.

 

e) Oppimissuunnitelmaan kirjattujen tukitoimien toteutumista ja tavoitteiden saavuttamista arvioidaan vähintään kerran lukuvuodessa. Arvioinnin tekee henkilö, joka pääsääntöisesti on huolehtinut tuen toteutumisesta.

 

Erityiset painoalueet

 

Keskeisenä eriyttämisen menetelmänä voidaan käyttää opiskelun erityisten painoalueiden määrittelyä, jolloin oppilas keskittyy niiden opiskeluun. Tavoitteena on auttaa oppilasta ottamaan haltuun opinnoissa etenemisen kannalta välttämättömät sisällöt. Keskittymällä olennaiseen, oppilaalle jää mm. voimavaroja vahvistaa oppimaan oppimisen taitojaan.

 

On huomattava, että oppilas tarvitsee edelleen myös muuta tukea selviytyäkseen hänelle määriteltyjen painoalueiden opiskelusta ja saavuttaakseen opetussuunnitelmassa asetetut yhteiset tavoitteet.

 

Opiskelun erityisiä painoalueita voidaan käyttää vain tehostetun tai erityisen tuen aikana ja painoalueiden määrittely on oppilasta opettavan opettajan tehtävä. Painoalueet määritellään oppimissuunnitelmassa tai HOJKSaan niissä oppiaineissa, joiden oppimäärää ei ole yksilöllistetty.

 

Takaisin yleiseen tukeen

Kun oppilas ei enää tarvitse tehostettua tukea, voidaan siirtyä takaisin yleiseen tukeen. Oppilaalle laaditaan pedagoginen arvio (ks. pedagoginen arvio). Pedagogisen arvion perusteella oppilas siirretään tehostetusta tuesta takaisin yleiseen tukeen.

Opettaja kirjaa päätöksen pedagogiseen arvioon ja informoi päätöksestä huoltajalle. Erityisopettaja toimittaa tiedon pedagogisesta arviosta Jämsän oppimisen tuesta vastaavalle apulaisrehtorille.

Tukijakso

Mikäli vaikeudet jatkuvat, moniammatillisesta yhteistyöstä ja koulun tukitoimista huolimatta, oppilaalle voidaan hakea tukijaksoa erityisluokkaan. Tätä ennen koulun omat tukitoimet on käytetty ja niistä on laadittu joko tehostetun tuen tai erityisen tuen suunnitelma.

Käytänteet:

a) Tukijaksohakemukset liitteineen toimitetaan erityisopetuksen koordinaattorille. Hän selvittää vastaanottavan luokan kokonaistilanteen ja vie asian oppimisen tuen tiimiin.

 

b) Ennen tukijakson (4-8 viikkoa) päättymistä arvioidaan tukijakson onnistuminen ja suunnitellaan jatkotoimet. Moniammatillisessa asiantuntijaryhmässä on oltava läsnä huoltaja(t), oppilas, lähettävän koulun opettaja ja opiskeluhuollon edustaja sekä tukijakson erityisluokanopettaja.

 

c) Tarvittaessa haetaan erityistä tukea, jossa määritellään erityisluokka oppilaan pääsääntöiseksi opetusryhmäksi.

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä