Erityinen tuki

ERITYINEN TUKI

 

Jos tehostettu tuki ei riitä, siirrytään seuraavaan tukivaiheeseen eli erityisen tuen antamiseen. Erityinen tuki muodostuu erityisen tuen päätökseen perustuvasta erityisopetuksesta ja muusta oppilaan tarvitsemasta, perusopetuslain mukaisesta opetuksesta.

 

Erityistä tukea annetaan niille oppilaille, joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen tavoitteiden saavuttaminen ei toteudu riittävästi muilla tukitoimilla. Erityinen tuki järjestetään joko yleisen tai pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä. Käytettävissä ovat kaikki perusopetuksen tukimuodot.

 

Erityisen tuen tehtävänä on tarjota oppilaalle kokonaisvaltaista ja suunnitelmallista tukea niin, että oppilas voi suorittaa oppivelvollisuutensa ja saa pohjan opintojen jatkamiselle perusopetuksen jälkeen. Oppilaan itsetuntoa ja opiskelumotivaatiota vahvistetaan ja häntä kannustetaan ottamaan edellytystensä puitteissa vastuuta opiskelustaan.

 

Pedagoginen selvitys, erityisen tuen päätös ja HOJKS

 

ERITYINEN TUKI

TOIMENPITEET

Pedagoginen selvitys

 

Pedagoginen selvitys tarvitaan, kun oppilasta ollaan siirtämässä tehostetusta tuesta erityiseen tukeen tai päinvastoin. Selvitys tarvitaan myös erityisen tuen tarkistamisen yhteydessä 2. ja 6. luokan keväällä.

 

Selvitys tarvitaan myös, jos kuntaan muuttaa oppilas, jolle on tehty erityisen tuen päätös edellisessä koulussa.

 

Erityisen tuen päätöksistä toimitetaan koululle kopio ja se säilytetään asianmukaisesti koulun arkistossa. Päätöksestä toimitetaan kopio myös huoltajille.

 

Pedagoginen selvitys -lomakkeen tekemisen käytänteet:

a) Erityisopettaja on yhteydessä huoltajaan pedagogisen selvityksen laadinnasta ja sen käsittelyprosessista.

b) Erityisopettaja tai erityisluokanopettaja kokoaa pedagogisen

selvityksen Wilmaan. Hän kokoaa lomakkeeseen oppilaan kokonaistilanteen: oppilaan vahvuudet, koulunkäynti, opiskelu ja oppiaineiden yksilöllistämisen tarve.

a) Oppilaan palaverissa ovat läsnä huoltajat, oppilas, oppilaan erityisopettaja ja luokanopettaja/aineenopettaja ja opiskeluhuollon edustaja, jotta monialaisuuden kriteeri täyttyy.

d) Uuteen erityisen tuen päätökseen tarvitaan aina asiantuntijalausunto.

b) Erityisopettaja kirjaa moniammatillisen ryhmän suosituksen pedagogiseen selvitykseen ja täydentää siihen päivämäärän mistä ajankohdasta alkaen päätöstä haetaan (ei takautuvia päivämääriä).

Pedagoginen selvitys lähetetään huoltajalle luettavaksi ennakkoon kuulemiskutsun yhteydessä (2 viikkoa aikaisemmin). Hallintolain 36 §:n mukaisesti huoltajalla pitää olla tilaisuus tutustua päätöksenteon perusteena oleviin asiakirjoihin ja tietoihin.

c) Huoltajaa ja oppilasta kuullaan ja kuulemistapa kirjataan pedagogiseen selvitykseen. Kuulemistapana voi olla huoltajasta riippuen: Wilman kautta (tällöin huoltaja voi kirjata kommentit suoraan kohtaan: Oppilaan ja huoltajien kommentit/perustelut), puhelimessa tai kuulemistapaamisessa, jolloin opettaja kirjaa ne.

g) Huoltajien allekirjoitusten (ETP-hakemus ja pedagoginen selvitys) ja kannan jälkeen pedagoginen selvitys liitteinen toimitetaan päätöksentekoa varten erityisopetuksen koordinaattorille.

ETP-hakemus

Huoltajan kuuleminen

- linkki kuulemiskutsuun ja kuulemismuistioon Kuuleminen

Erityisen tuen päätös

 

Erityisen tuen päätöksen tekee Jämsän erityisopetuksesta vastaava apulaisrehtori pedagogisen selvityksen perustuen.

 

Erityisen tuen jatkaminen/ lopettaminen:

Mikäli on tarpeen tehdä muutoksia oppilaalle aiemmin haettuun erityisen tuen päätökseen (mm. opetuksen järjestämispaikka, yksilöllistettyjen oppimäärien lisääminen tai lopettaminen), laaditaan oppilaalle uusi pedagoginen selvitys ja se käsitellään monialaisesti ja Jämsän erityisopetuksesta vastaava apulaisrehtori tekee siitä uuden päätöksen.

 

Päätöksen oppilaan erityisen tuen lopettamisesta tekee aina Jämsän erityisopetuksesta vastaava apulaisrehtori pedagogisen selvityksen pohjalta.

 

Erityisen tuen päätöksessä on seuraavat kohdat:

• oppilas siirretään erityisen tuen piiriin ja hänelle laaditaan HOJKS

• erityisen tuen päätös lopetetaan ja oppilas siirtyy tehostetun tuen piiriin

• pidennetty oppivelvollisuus

• pidennetyn oppivelvollisuuden lopettaminen lausuntoja?

Erityisen tuen päätöksessä päätetään myös yksilöllistetyt oppimäärät, opetuksen pääsääntöinen opetusryhmä sekä tarvittaessa kyyditysperuste ja ohjaaja/avustajapalvelut.

11 § Opetuksen sisältö:

Perusopetuksen oppimäärä sisältää, sen mukaan kuin 14 §:n nojalla säädetään tai määrätään, kaikille yhteisinä

18 § Erityiset opetusjärjestelyt:

1) oppilaalla katsotaan joltakin osin ennestään olevan perusopetuksen oppimäärää vastaavat tiedot ja taidot;

2) perusopetuksen oppimäärän suorittaminen olisi oppilaalle olosuhteet ja aikaisemmat opinnot huomioon ottaen joltakin osin kohtuutonta; tai

3) se on perusteltua oppilaan terveydentilaan liittyvistä syistä.

31 § Opetuksen maksuttomuus:

Vammaisella ja muulla erityistä tukea tarvitsevalla oppilaalla on lisäksi oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen edellyttämät tulkitsemis- ja avustajapalvelut, muut opetuspalvelut, erityiset apuvälineet sekä 39 §:n nojalla järjestettävät palvelut.

 

Henkilökohtainen opetuksen

järjestämistä koskeva

suunnitelma (HOJKS)

Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS) toimii ensisijaisesti pedagogisena asiakirjana ja sisältää suunnitelman siitä, miten erityinen tuki ja erityisopetus sen osana toteutetaan. Tavoitteena on tukea oppilasta kokonaisvaltaisesti ja hänen oppimisedellytystensä mukaisella tavalla.

HOJKS:n lähtökohtana ovat oppilaan vahvuudet ja myönteiset havainnot oppilaan edistymisestä. Onnistumisen edellytykseksi kirjataan oppilaalle soveltuvat sisällölliset ja menetelmälliset ratkaisut.

HOJKS sisältää oppiainekohtaisen (erityisesti yksilöllistetyt oppiaineet) tai toiminta-aluekohtaisen tavoitesuunnitelman, suunnitelman pedagogisista menetelmistä, yleisopetukseen integroinnin tavoista ja laajuudesta sekä tarvittavista tukitoimista.

HOJKS on laadittava välittömästi erityisen tuen päätöksen jälkeen ja päivitykset tehdään vuosittain marraskuun loppuun mennessä. Suunnitelma tulee tarkistaa tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran lukuvuodessa, oppilaan tarpeiden mukaiseksi. Henkilökohtaista opetuksen järjestämistä koskevaa suunnitelmaa muutetaan aina oppilaan tuen tarpeen tai opetuksen tavoitteiden muuttuessa.

Kokemukset käytetyistä opetusjärjestelyistä, toimintatavoista ja tukipalveluista kirjataan HOJKS:an, ja tätä tietoa hyödynnetään suunnitelman toteutumista arvioitaessa.


HOJKS - lomakkeen laatiminen/päivittäminen/arvioiminen:

a) HOJKS – asiakirjan laadinnan tai päivittämisen käynnistää erityisopettaja/erityisluokanopettaja, joka myös vastaa suunnitelman kirjaamisesta ja päivittämisestä Wilmaan.

b) Huoltajille ja oppilaalle annetaan mahdollisuus osallistua asiakirjan laadintaan, kommentit kirjataan HOJKS:aan.

c) Opettajat arvioivat oppilaan tilanteen ja suunnittelevat opetuksen tavoitteet ja järjestämisen HOJKS:aan ja kirjaavat ne Wilma-asiakirjaan.

d) HOJKS-palaveriin osallistuvat huoltajat, luokan-/aineenopettajat, erityisopettaja/erityisluokanopettaja sekä muut tahot tarpeen mukaan. Oppilas osallistuu palaveriin ikäkautensa edellyttämällä tavalla.

Oppimäärän yksilöllistäminen

Oppimäärä voidaan yksilöllistää, jos oppilaan ei ole mahdollista saavuttaa tukitoimista huolimatta yleisen oppimäärän arviointikriteerien mukaisia keskeisimpiä tavoitteita hyväksytysti.

Hyväksyttyyn arvosanaan (5) riittää, että oppiaineen ydintavoitteet suoritetaan hyväksytysti. Mahdolliset vaikutukset jatko-opintoihin tulee selvittää oppilaalle ja huoltajille ennen oppimäärän yksilöllistämistä.

Päätöksen oppiaineen yksilöllistämisestä tekee Jämsän erityisopetuksesta vastaava apulaisrehtori erityisen tuen päätöksellä. Päätöksen valmisteluun liittyy aina oppilaan ja hänen huoltajansa kuuleminen.

Yksilöllistettyjen oppiaineiden tavoitteet, menetelmät, seuranta ja arviointi kirjataan HOJKS:aan. Todistukseen merkitään yksilöllistetyn oppiaineen arvosana tähdellä.

Mikäli oppilas myöhemmin selviytyy oppimäärän ydintavoitteista hyväksytysti (arvosana 5), tulee oppilaalle tehdä uusi hallinnollinen päätös (tehdään pedagogisen selvityksen pohjalta), jossa päätetään yleisen oppimäärän mukaisesta opiskelusta.

Opetuksen järjestäminen

erityisen tuen päätöksellä

pienryhmässä

Moniammatillinen ryhmä voi tehdä esityksen pysyvästä pienluokkapaikasta. Pienluokkapaikka haetaan erityisen tuen päätöksellä.

Luokkien esittelyt

Erityisopetuksen järjestäminen Jämsässä

Oppilas voi opiskella myös osittain yleisopetuksen luokassa ja osittain pienryhmässä.

Toiminta-alueittain

järjestettävä opetus

Toiminta-alueittain järjestettävän opetuksen tavoitteena on antaa oppilaalle sellaisia tietoja ja taitoja, jotka auttavat häntä suoriutumaan mahdollisimman itsenäisesti elämässään. Opiskelun tavoitteet rakentuvat viiden toiminta-alueen sisälle: motoriset taidot, sosiaaliset taidot, päivittäiset taidot, kognitiiviset taidot ja kieli ja kommunikaatio. Jokaisella nämä toiminnat ja taidot kehittyvät omaan tahtiin, ja siksi myös opiskelu suunnitellaan yksilöllisesti yhdessä oppilaan huoltajien ja koulun moniammatillisen henkilöstön kanssa. 

Pidennetty oppivelvollisuus

Pidennetty oppivelvollisuus

Erityisen tuen tarkistaminen

Erityisen tuen tarpeellisuus tarkistetaan aina vähintään toisen vuosiluokan jälkeen (2.lk keväällä tai viimeistään 3.lk elo-syyskuussa) ja seitsemännelle vuosiluokalle siirryttäessä (6.lk keväällä) sekä aina tuen tarpeen muuttuessa.

6. luokan keväällä tapahtuvassa erityisen tuen tarkistamisessa olisi hyvä konsultoida vastaanottavan yläkoulun erityisopettajaa.

Tarkistusta varten tehdään uusi pedagoginen selvitys ja täytetään uusi ETP-hakemus (huoltajien allekirjoitukset). Hakemuslomakkeen liitteeksi tarvitaan aina pedagoginen selvitys (selvityksen laatineiden opettajien ja huoltajien allekirjoitukset), oppilaskortin jäljennös ja viimeisimmän oppilasarvioinnin jäljennös. Paperit toimitetaan erityisopetuksen koordinaattorille.

 

Takaisin tehostettuun tukeen-

- pedagoginen selvitys, kuuleminen, erityisen tuen lopettaminen

- oppilas siirtyy tehostettuun tukeen -> tehdään tehostetun tuen oppimissuunnitelma

 

 

 

Peda.net käyttää vain välttämättömiä evästeitä istunnon ylläpitämiseen ja anonyymiin tekniseen tilastointiin. Peda.net ei koskaan käytä evästeitä markkinointiin tai kerää yksilöityjä tilastoja. Lisää tietoa evästeistä