Maantieto

Suomen kartan rakentaminen

Suomen kartan rakentaminen

 Tehtävä toimii sekä oppilaiden itsetuntemusta lisäävänä ryhmäytymisharjoitteena että orientoivana harjoituksena maantiedon Suomi-jaksoon. Aikaa kannattaa varata noin 30-45 minuuttia.

 Tarvikkeet:

 • Paperi- tai pahvisuikaleita, joihin voi kirjoittaa paikkakuntien nimiä
 • Tarkoitukseen sopivia kirjoitusvälineitä
 • Luokkahuoneen verran tyhjää lattiapintaa (työpöydät siirretään seinustoille) tai vastaava tila ulkona

Oppilaat kirjoittavat kyltteihin tietämiään suomalaisia paikkakuntia. Opettaja voi valmistaa etukäteen osan paikannimikylteistä.

Nimikyltit sijoitetaan tyhjälle lattiapinnalle tai maahan niin, että niiden sijainti vastaa paikkakuntien sijaintia Suomen kartalla. Syntyvää karttaa korjaillaan yhteistoiminnallisesti ja opettajan ohjauksen mukaan niin, että kaikki ovat siihen tyytyväisiä.

Asetutaan näin syntyneelle kartalle opettajan ohjeen mukaan. Esim.

 • kotipaikkakunta
 • mummolan / jonkin muun sukulaisen / mielenkiintoisen ihmisen sijaintipaikkakunta
 • paikkakunta, josta löytyy mukavia ihmisiä
 • paikkakunta, johon olet matkustanut viimeksi
 • paikkakunta, johon liittyy mukavia muistoja
 • paikkakunta, jossa viihdyt
 • paikkakunta, johon haluaisit matkustaa
 • paikkakunta, jonne haluaisit muuttaa
 • paikkakunta, jonne et toista kertaa mene
 • paikkakunta, jossa sijaitsee mahdollinen jatko-opintopaikka jne.

Jokaisen paikkakunnalle asettumisen yhteydessä voidaan keskustella joko opettajavetoisesti tai 2-4 oppilaan ryhmissä esim. perustellen kyseisen paikkakunnan valitsemista. Lopuksi voidaan järjestää loppukeskustelu harjoituksen sujumisesta ja pohtia, mitä harjoituksessa opittiin.

Aivan lopuksi puretaan kartta ja siivotaan paikat yhdessä.

Harjoitus on peräisin Sari Toivakan ja Miina Maasolan kirjasta Itsetunto kohdalleen! Harjoituksia itsetuntemuksen ja vuorovaikutustaitojen oppimiseen. PS-kustannus. 2017.

Kuvasuunnistus (suunnittelu ja toteutus)

Oppilaille annetaan tehtäväksi suunnitella kuvasuunnistus koulun tai muun oppimisympäristön lähialueille. Samalla harjoitetaan lähialueiden tuntemusta, tilatajua, mittasuhteita, etäisyyksiä, maantieteellistä ongelmanratkaisukykyä ja ympäristön havainnointia. Bonuksena tietotekniikan hyötykäyttö.

1) Oppilaat tai opettaja ottavat kuvia lähialueista ja näiden pohjalta luodaan kuvasuunnistusrastit
2) Kilpailuna tai oppimistehtävänä etsitään valittu määrä kuvarasteja, jos löydetään
3) Puretaan lopputulokset yhdessä ja tarvittaessa pohditaan ongelmanratkaisumalleja vastaavia tehtäviä varten tulevaisuudessa
4) hyvä ryhmäytymistehtävä myös

#kuvasuunnistus
#keos
#keos2017

Sijainnin ja etäisyyksien hahmottaminen-ryhmätehtävä

ilmansuuntiin.jpg

Oppilaiden pyydetään asettumaan luokassa (tai kenties mieluummin jossakin avarammassa ympäristössä) omien asuinpaikkojensa mukaan "kartalle", eli oppilaiden tulee pyrkiä hahmottamaan kotipaikkansa sijainti maantieteellisesti ja lisäksi pyrkiä arvioimaan sijaintia ja etäisyyksiä toisiin paikkoihin (oppilaisiin). Minkä tahansa alueen maantietoa ja maantieteellistä hahmottamista voi arvioida saman toiminnallisen tehtävän avulla, kun oppilaille jakaa satunnaisesti laput, joissa opettajan määrittämät kaupungit, maat tms.

Toimii hyvin myös kokeena tai ryhmäytymisessä.

Opetussuunnitelmasta:

T1 tukea oppilaan jäsentyneen karttakuvan rakentumista maapallosta
T5 ohjata oppilasta kehittämään maantieteellistä ajattelutaitoa sekä kykyä esittää maantieteellisiä kysymyksiä
T6 ohjata oppilasta kehittämään tilatajua sekä symboleiden, mittasuhteiden, suuntien ja etäisyyksien ymmärrys
T7 ohjata oppilasta harjaannuttamaan arkielämän geomediataitoja sekä lukemaan, tulkitsemaan ja laatimaan karttoja ja muita malleja maantieteellisistä ilmiöistä
T10 tukea oppilasta kehittämään vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja sekä argumentoimaan ja esittämään selkeästi maantieteellistä tietoa


(Kuva: Hs Jopo)

Kivikorun työstö paikallisesta kivilajista

kivikoru.jpg


Valmiiksi paloiksi leikatuista kivistä oppilaat valitsevat itselleen sopivan koruksi työstettäväksi. Oppilas etsii valitsemansa kivilajin kivioppaasta. Oppilas tutkii (esim. nettiä apuna käyttäen) kivilajiaan.

Oppilas hioo ja kiillottaa kivenpalan korumuotoon. Oppilas valmistaa korun lahjaksi, esim. huoltajalle.

Koru kiinnitettään liimaamalla koruaihioon.

Korut laitetaan esille luokkaan kivilajiryhmittäin. Korut kuvataan ennen kotiinvientiäT13 ohjata oppilasta arvostamaan alueellista identiteettiään sekä luonnon, ihmistoiminnan ja kulttuurien moninaisuutta
T3 ohjata oppilasta tutkimaan ihmismaantieteellisiä ilmiöitä ja kulttuurimaisemia sekä ymmärtämään erilaisia kulttuureja, elinkeinoja ja ihmisten elämää Suomessa
T4 kannustaa oppilasta pohtimaan ihmisen toiminnan ja luonnonympäristön välistä vuorovaikutusta sekä ymmärtämään luonnonvarojen kestävän käytön merkitys
T8ohjata oppilasta kehittämään maantieteellisiä tutkimustaitoja
T9harjaannuttaa oppilasta havainnoimaan ympäristöä ja siinä tapahtuvia muutoksia sekä aktivoida oppilasta seuraamaan ajankohtaisia tapahtumia omassa lähiympäristössä, Suomessa

Meidän Suomi. Missä kaikkialla olemme vierailleet JOPO- vuoden aikana (koulun tai kodin kanssa)?

suomi.jpgge suomi.jpgsuomi ge.jpg

Ryhmässä kerätään lista paikkakunnista (ja paikoista), missä JOPO- vuoden aikana oppilaat ovat vierailleet. Jokainen oppilas hakee tietoa kahdesta paikkakunnasta. Isolle kartongille piirretään (esim. piirtoheitintä apuna käyttäen) mittasuhteiltaan oikea Suomen kartta. Oppilaat sijoittavat 'paikkakuntansa' oikeille paikoille karttaan. Jokaisesta paikkakunnasta laitetaan kuva/kuvia sekä kirjoitetaan, miksi se on kartalle päätynyt. Valmis kartta ripustetaan luokan seinälle. Jokainen oppilas esittää omat 'paikkakuntansa'. Karttaan täydennetään koko lukuvuoden ajan. Kesto 3 oppituntia.

T1 tukea oppilaan jäsentyneen karttakuvan rakentumista maapallosta

T2 ohjata oppilasta tutkimaan luonnonmaantieteellisiä ilmiöitä sekä vertailemaan luonnonmaisemia Suomessa

T3 ohjata oppilasta tutkimaan ihmismaantieteellisiä ilmiöitä ja kulttuurimaisemia sekä ymmärtämään erilaisia kulttuureja, elinkeinoja ja ihmisten elämää Suomessa

T6 ohjata oppilasta kehittämään tilatajua sekä symboleiden, mittasuhteiden, suuntien ja etäisyyksien ymmärrystä

T7 ohjata oppilasta harjaannuttamaan arkielämän geomediataitoja sekä lukemaan, tulkitsemaan ja laatimaan karttoja ja muita malleja maantieteellisistä ilmiöistä

T10tukea oppilasta kehittämään vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja sekä argumentoimaan ja esittämään selkeästi maantieteellistä tietoa

Maantiedon esitelmä aiheena oma paikkakunta

Kätevä, jos laajakin, tapa opiskella esim. 9lk maantietoa suuren projektin kautta, on esitellä oma paikkakunta (tai jokin muukin oppilaan valitsema) "kaikista" mahdollisista näkökulmista. Lähtökohtana voi olla esimerkiksi oppikirjasta löytyvien kappaleteemojen nostaminen diojen aiheeksi. Samalla on hyvä harjoitella vastuunottamista, projektinhallintataitoja, kalenterointia ja tehtävien jakamista osatehtäviin.

Projektille kannattaa antaa aikaa ja tilaa, koska sen kautta on mahdollista käydä 9lk:n maantiedon sisällöt ja käsitteet läpi hyvin laajasti. Toteutus voi hyvin olla myös oppiainerajat ylittävä ikään kuin ilmiöpohjainen. Maantiedon opettaja voisi hyvinkin yhdistää äidinkielen opettajan (matkapäiväkirja), historian opettaja (laajempi historiakatselmus), yhteiskuntaopin opettajan (yhteiskuntarakenteet ja hallitusmuodot), matematiikan opettajan (paikkakunnan talous, budjetointi, verotus, verovarojen käyttäminen), uskonnon opettaja (alueen uskontopohja, alueella esiin tulleita eettisiä kysymyksiä), biologian opettajan (alueen flora ja fauna) tai vaikkapa fysiikan opettajan (paikallisten tehtaiden mielenkiintoiset sovellukset).

Mahdollista on tehdä esimerkiksi liitteenä olevan (tyhjän) diasarjan pohjalta dioille täydentäen.

Liitteenä myös vaihtehtoinen demoversio (World of Warcraft-idealla), jos oppilaan motivointia pyrkii toteuttamaan tämän vahvuuksista käsin, eli ts. esimerkiksi pelimaailmassa viihtyvä voi tehdä käsitteiden ymmärtämistä avaavan opinnäytetyönsä pelaamaansa peliin liittyen. Fantasiapelimaailmasta voi usein löytää kaikki samat elementit kuin todellisestakin maailmasta aina pinnanmuodoista populaatioon ja infrastruktuurista ilmastoon.

Esimerkkiohjeistus laajalle työlle:

Tee minimissään sadan dian esitys valitsemastasi paikkakunnasta. Aikaa sinulla on elokuun lopulta joulukuun alkuun. Pyri jakamaan aika viisaasti, valitse esimerkiksi yhden dian otsikko ja siltä pohjalta laajenna kuvien ja lähteiden avulla. Käytä ensisijaisesti apuna oppikirjaa, mutta myös internet-lähteitä, käy kirjastossa, soita kunnantalolle ja kysy kaavoituksesta jne. Älä pohdi liian aikaisin kokonaisuutta, vaan lähde yksi aihe kerrallaan etenemään kohti lopullista. Kaikki ekstra ja omaehtoinen diojen lisääminen on hyvästä. Esimerkiksi paikkakunnan yritysten esittelyyn voi käyttää paljon dioja.

(JM)

Liitteet:

Maantiedon esitelmä aiheena oma paikkakunta (demon pohjana World of Warcraft)
Tyhjä pohja maantiedon paikkakunta-esitelmään (diaotsikot ohjaavina)