Englanti A-oppimäärä

Keski-Savo

Tavoitteiden jakaminen eri vuosiluokille

7. luokka
T1, T3, T4, T6, T8, T9, T10
8. luokka
T1, T3, T4, T6, T8, T9, T10
9. luokka
T2, T3, T5, T7, T8, T9, T10


7. luokka

T1 Jatketaan alakoulussa alkanutta englannin kielisiin maihin, niiden kulttuureihin, historiaan ja maantietoon tutustumista. Lisäksi tutustutaan näiden maiden englannin variantteihin.

T3 Opiskellaan keskeisiä englannin kielitiedon käsitteitä. Opetellaan käyttämään keskeisiä englannin kielen rakenteita ja etsitään niistä säännönmukaisuuksia.

T4 Harjoitellaan itsearvioinnin ja pariarvioinnin käyttöä. Ohjataan oppilasta asettamaan opiskelulleen tavoitteita ja kannustamaan muita. Rohkaistaan oppilasta hyödyntämään kielen oppimisstrategioita monipuolisesti.

T6 Havainnoidaan ja harjoitellaan arkipäivän viestintätilanteita monipuolisesti.

T8 Opetellaan eri englannin kielisiin kulttuureihin liittyviä kohteliaisuussääntöjä.

T9 Luetaan, kuunnellaan ja tulkitaan yleiskielisiä tekstejä erilaisista lähteistä painottaen kertovia tekstejä, jotka käsittelevät nuorten kiinnostuksen kohteita sekä osallistumista niihin.

T10 Oppilasta ohjataan kertomaan itsestään ja lähipiiristään suullisesti ja kirjallisesti englannin kielellä. Harjoitellaan englannin kielen ääntämistä.

8. luokka
T1 Syvennetään oppilaan tietoutta englannin kielisistä maista, niiden kulttuureista, historiasta ja maantiedosta. Harjoitellaan näiden maiden englannin variantteja. Ohjataan oppilasta pohtimaan kielen ja kulttuurin välistä suhdetta.

T3 Laajennetaan oppilaan tietoutta englannin kielen keskeisistä käsitteistä. Harjoitellaan englannin kielen keskeisiä rakenteita ja etsitään niistä säännönmukaisuuksia. Vertaillaan rakenteita muihin oppilaiden osaamiin kieliin.

T4 Käytetään monipuolisesti itsearvioinnin ja pariarvioinnin työkaluja. Ohjataan oppilasta asettamaan opiskelulleen tavoitteita ja kannustamaan muita. Jatketaan kielen oppimisstrategioiden tiedostamista ja vahvistamista.

T6 Kehitetään edelleen oppilaan englannin kielen taitoja arkielämän tilanteissa ja harjoitellaan mielipiteen ilmaisua.

T8 Syvennetään oppilaiden tietoutta eri englannin kielen kulttuureihin liittyvistä kohteliaisuussäännöistä.

T9 Luetaan, kuunnellaan ja tulkitaan yleiskielisiä tekstejä erilaisista lähteistä painottaen kuvaavia tekstejä, jotka käsittelevät nuorten kiinnostuksen kohteita sekä osallistumista niihin.

T10 Oppilasta ohjataan ilmaisemaan mielipiteitään ja kertomaan todellisista tai kuvitteellisista tapahtumista suullisesti tai kirjallisesti. Syvennetään hyvää englannin kielen ääntämisen osaamista.

9. luokka
T2 Oppilaat tutustutetaan erilaisiin englannin kielisiin toimintaympäristöihin käyttämällä monipuolisesti hyväksi erilaisia oppimisympäristöjä. Tutkitaan englannin kielen kehittymistä globaaliksi lingua francaksi.

T3 Laajennetaan oppilaiden tietoutta englannin keskeisistä rakenteista ja etsitään niistä säännönmukaisuuksia. Vertaillaan rakenteita muihin oppilaiden osaamiin kieliin.

T5 Harjoitellaan, miten englannin kieltä voi käyttää koulun ulkopuolella ja sen päätyttyä. Annetaan esimerkkejä tilanteista, joissa englannin kieltä tarvitsee.

T7 Harjoitellaan kiertoilmaisujen käyttämistä ja tuottamista erilaisissa viestintätilanteissa. Rohkaistaan oppilaita aloitteellisuuteen viestinnässä sekä ylläpitämään keskustelua.

T8 Sovelletaan eri englannin kielisiin kulttuureihin liittyviä kohteliaisuussääntöjä.

T9 Luetaan, kuunnellaan ja tulkitaan yleiskielisiä tekstejä erilaisista lähteistä painottaen vaikuttavia tekstejä ja globaalia toimijuutta. Harjoitellaan opiskelussa ja työelämässä tarvittavaa kielitaitoa.

T10 Oppilasta ohjataan ottamaan perustellusti kantaa suullisesti ja kirjallisesti englannin kielellä. Kiinnitetään huomiota kielen idiomaattisuuteen. Syvennetään hyvää englannin kielen ääntämisen osaamista.

Sisällöt jaettuna eri vuosiluokille


7. luokka
S1 Otetaan selkoa joidenkin sellaisten maiden kulttuureista ja elämänmuodoista, joissa englanti on keskeisin yhteiskunnassa käytetty kieli. Hankitaan tietoa joistakin englannin kielen varianteista. Käytetään sellaisia kielitiedon käsitteitä, jotka auttavat oppilaita englannin kielen opiskelussa sekä kielten välisessä vertailussa.

S2 Vahvistetaan edelleen kieltenopiskelutaitoja. Harjoitellaan oppimateriaalin monipuolista käyttöä, sanastojen käyttöä, ryhmittelyä ja tiedon hakemista.

S3 Sisältöjä yhdessä valittaessa näkökulmana on nuoren toiminta englannin kielellä eri yhteisöissä, oppilaiden kiinnostuksen kohteet sekä oppilaiden osallisuus ja toimijuus paikallisesti. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisista teksteistä, kuten kertovista teksteistä. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen.

8. luokka
S1 Otetaan selkoa joidenkin sellaisten maiden kulttuureista ja elämänmuodoista, joissa englanti on keskeisin yhteiskunnassa käytetty kieli. Käytetään sellaisia kielitiedon käsitteitä, jotka auttavat oppilaita englannin kielen opiskelussa sekä kielten välisessä vertailussa. Hankitaan tietoa joistakin englannin kielen varianteista.

S2 Vahvistetaan edelleen kieltenopiskelutaitoja. Harjoitellaan oppimateriaalin monipuolista käyttöä, sanastojen käyttöä, ryhmittelyä ja tiedon hakemista.

S3 Sisältöjä yhdessä valittaessa näkökulmana on nuoren toiminta englannin kielellä eri yhteisöissä, oppilaiden kiinnostuksen kohteet sekä oppilaiden osallisuus ja toimijuus paikallisesti. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisista teksteistä, kuten kuvaavista teksteistä. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen.

9. luokka
S1 Rakennetaan ymmärrystä maailman moni- ja rinnakkaiskielisyydestä sekä kielellisistä oikeuksista. Tutkitaan englannin kielen kehittymistä globaaliksi lingua francaksi.

S2 Vahvistetaan edelleen kieltenopiskelutaitoja. Harjoitellaan oppimateriaalin monipuolista käyttöä, sanastojen käyttöä, kokonaisuuksien hahmottamista, ryhmittelyä, tiedon hakemista ja tiedon luotettavuuden arviointia.

S3 Sisältöjä yhdessä valittaessa näkökulmana on ajankohtaisuus, suuntautuminen toisen asteen opintoihin sekä tutustuminen nuorten työelämässä ja opiskelussa tarvittavaan kielitaitoon sekä oppilaiden osallisuus ja toimijuus globaalisti. Otetaan huomioon englannin kielen levinneisyys ja asema globaalin kommunikaation kielenä. Sanastoa ja rakenteita opetellaan monenlaisista teksteistä, kuten vaikuttavista teksteistä. Havainnoidaan ja harjoitellaan runsaasti erilaisia vuorovaikutustilanteita eri viestintäkanavia hyödyntäen.

Muuta:
Sisältöjä ja tavotteita voidaan tarvittaessa toteuttaa joustavasti ottaen huomioon paikalliset tuntimäärät eri luokka-asteilla sekä käytettävissä olevat oppimisympäristöt.